Daedalus - Stori'r Crefftwr Chwedlonol

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r crefftwr chwedlonol, Daedalus, a gysylltir fel arfer â Hephaistos , duw tân, meteleg, a chrefftau, yn sefyll allan ymhlith ffigurau mawr mytholeg Roegaidd am ei ddyfeisiadau rhyfeddol a ei dechnegau creadigol meistrolgar, gan gynnwys y Labyrinth enwog o Creta. Dyma olwg agosach ar Daedalus, beth mae'n ei symboleiddio a pham ei fod yn parhau i fod yn boblogaidd heddiw.

  Pwy Oedd Daedalus?

  Pensaer, cerflunydd a dyfeisiwr o'r Hen Roeg oedd Daedalus , a wasanaethodd frenhinoedd Athen, Creta, a Sisili. Mae ei chwedlau yn ymddangos yn ysgrifau awduron fel Homer a Virgil, oherwydd ei gysylltiad pwysig â mythau eraill megis y Minotaur .

  Roedd Daedalus yn arlunydd enwog yn Athen cyn cael ei alltudio am drosedd yn erbyn ei deulu ei hun. Dywedir bod y cerfluniau a'r cerfluniau a grewyd gan Daedalus mor realistig fel y byddai pobl Athen yn arfer eu cadwyno i'r llawr i'w hatal rhag cerdded i ffwrdd.

  Erys rhiant Daedalus yn aneglur, ond yn ôl rhai ffynonellau, ganwyd ef yn Athen. Bu iddo ddau fab, Icarus a Lapyx , a nai, Talos (a elwid hefyd yn Perdyx), a oedd yn grefftwr fel yntau.

  Stori Daedalus

  Mae Daedalus yn hysbys ym Mytholeg Groeg am iddo gymryd rhan mewn gwahanol ddigwyddiadau yn Athen, Creta, a Sisili.

  Daedalus yn Athen

  Mae myth Daedalus yn dechrau gyda'i alltudiaeth oAthen ar ôl lladd ei nai, Talos. Yn ôl y straeon, roedd Daedalus yn eiddigeddus o ddawn a sgiliau cynyddol ei nai, a oedd wedi dechrau gweithio gydag ef fel prentis y grefft. Dywedir mai Talos a ddyfeisiodd y cwmpawd cyntaf a'r llif cyntaf. Mewn rhuthr o genfigen, taflodd Daedalus ei nai oddi ar yr Acropolis, gweithred y cafodd ei alltudio o'r ddinas. Yna aeth i Creta, lle roedd yn adnabyddus am ei grefft. Croesawyd ef gan y Brenin Minos a'i wraig Pasiphae .

  Daedalus yn Creta

  Digwyddiadau pwysicaf straeon Daedalus, sef Labrinth Creta. a marwolaeth ei fab Icarus, a ddigwyddodd yn Creta.

  Labrinth Creta

  Gweddïodd Brenin Minos Creta ar Poseidon i anfon tarw gwyn yn arwydd bendith, a duw'r môr dan rwymedigaeth. Roedd y tarw i fod i gael ei aberthu i Poseidon, ond penderfynodd Minos, wedi'i swyno gan ei harddwch, gadw'r tarw. Yn gynddeiriog, achosodd Poseidon i wraig Minos, Pasiphae, syrthio mewn cariad â’r tarw a chymar ag ef. Bu Daedalus yn helpu Pasiphae drwy ddylunio’r fuwch bren y byddai’n ei defnyddio i ddenu’r tarw yr oedd mewn cariad ag ef. Epil y cyfarfyddiad hwnnw oedd y Minotaur o Creta, creadur ffyrnig hanner dyn/hanner tarw.

  Mynnodd y Brenin Minos i Daedalus greu'r Labyrinth i garcharu'r creadur oherwydd na allai. fod yn gynwysedig a'i awydd iroedd bwyta cnawd dynol yn afreolus. Gan fod Minos yn gyndyn o fwydo ei bobl i'r bwystfil, roedd yn cael gwŷr ifanc a morwynion yn cael eu dwyn o Athen bob blwyddyn fel teyrnged. Rhyddhawyd y bobl ifanc hyn i'r Labyrinth i'w bwyta gan y Minotaur. Roedd y Labyrinth mor gymhleth fel mai prin y gallai hyd yn oed Daedalus ei llywio.

  Roedd Theseus , tywysog Athen, yn un o'r teyrngedau i'r Minotaur, ond Ariadne Syrthiodd , merch Minos a Pasiphae, mewn cariad ag ef ac roedd eisiau ei achub. Gofynnodd i Daedalus sut y gallai Theseus fynd i mewn i'r Labyrinth, dod o hyd i'r Minotaur a'i ladd a chanfod ei ffordd allan eto. Gyda chyngor Daedalus, llwyddodd Theseus i lywio'r Labyrinth yn llwyddiannus a lladd y Minotaur. Dywed rhai ffynonellau fod yr arf a ddefnyddiwyd yn ddiweddarach gan Theseus i ladd y Minotaur hefyd wedi'i roi gan Daedalus. Yn naturiol, roedd Minos wedi gwylltio a chafodd Daedalus ei garcharu gyda'i fab, Icarus , mewn tŵr uchel, fel na allai byth ddatgelu cyfrinach ei greadigaeth eto.

  Daedalus ac Icarus Ffoi Creta

  Llwyddodd Daedalus a’i fab i ddianc o’r tŵr lle’r oeddent wedi’u carcharu, ond gan fod y llongau i adael Creta yn cael eu rheoli gan Minos, bu’n rhaid iddo ddod o hyd i lwybr dianc gwahanol. Defnyddiodd Daedalus blu a chwyr i greu adenydd fel y gallent hedfan i ryddid.

  Cynghorodd Daedalus ei fab i beidio â hedfan yn rhy uchel oherwydd bod y cwyr,a oedd yn cadw y contraption cyfan gyda'i gilydd, gallai toddi gyda gwres yr haul, ac nid yn rhy isel oherwydd gallai'r adenydd gael eu llaith gan ddŵr y môr. Neidiasant oddi ar y tŵr uchel a dechrau hedfan, ond hedfanodd ei fab, yn llawn cyffro, yn rhy uchel, a phan doddodd y cwyr, syrthiodd i'r cefnfor a boddi. Icaria oedd yr enw ar yr ynys gerllaw lle y plymiodd.

  Daedalus yn Sisili

  Ar ôl ffoi o Creta, aeth Daedalus i Sisili a chynnig ei wasanaeth i'r brenin Cocalus, a fu'n llawenhau yn fuan ar ddyfodiad yr arlunydd am ei greadigaethau rhyfeddol. Dyluniodd demlau, baddonau, a hyd yn oed caer i'r Brenin, yn ogystal â theml enwog i Apollo . Fodd bynnag, penderfynodd y Brenin Minos erlid Daedalus a dod ag ef yn ôl i Creta i'w garcharu.

  Pan gyrhaeddodd Minos Sisili a mynnu bod Daedalus yn cael ei roi iddo, cynghorodd y Brenin Cocalus ef i ymlacio yn gyntaf a chael bath a gofalu am y materion hynny yn ddiweddarach. Tra'n cael y bath, lladdodd un o ferched Cocalus Minos, a llwyddodd Daedalus i aros ymlaen yn Sisili.

  Daedalus fel Symbol

  Mae disgleirdeb a chreadigrwydd Daedalus wedi rhoi gofod iddo ymhlith ffigurau pwysig Groeg, i'r graddau y mae hyd yn oed llinellau teulu wedi'u llunio a dywedir bod athronwyr fel Socrates yn ddisgynyddion iddo.

  Mae stori Daedalus gydag Icarus hefyd wedi bod yn symbol ar hyd y blynyddoedd, gan gynrychioli’r wybodaetha chreadigedd dyn a chamddefnyddio'r nodweddion hynny. Hyd yn oed heddiw, mae Daedalus yn cynrychioli doethineb, gwybodaeth, pŵer a chreadigrwydd. Mae ei greadigaeth o'r adenydd, gan ddefnyddio moel defnyddiau, yn symbol o'r cysyniad o angenrheidrwydd yn fam i ddyfais .

  Ar wahân i hyn, dynododd y Rhufeiniaid Daedalus fel amddiffynnydd y seiri.

  Dylanwad Daedalus yn y Byd

  Yn ogystal â'r holl ddylanwad sydd gan y mythau, mae Daedalus hefyd wedi dylanwadu ar gelfyddyd. Roedd y cerflun Daedalig yn fudiad artistig arbennig o bwysig, a gellir gweld y prif ddehonglwyr ohono hyd heddiw. Dywedir mai Daedalus a ddyfeisiodd y cerfluniau sy'n cynrychioli symudiad, mewn gwrthwynebiad i'r cerfluniau clasurol Eifftaidd.

  Gellir gweld myth Daedalus ac Icarus yn cael ei ddarlunio mewn celf, megis mewn paentiadau ac ar grochenwaith, yn dyddio'n ôl i 530 CC. Mae'r myth hwn hefyd wedi bod yn bwysig iawn mewn addysg, gan ei fod wedi'i ddefnyddio fel adnodd addysgu i blant, i ddysgu doethineb, gan ddilyn y rheolau a pharch at y teulu. Mae sawl chwedl a chyfres animeiddiedig wedi'u creu i wneud y myth yn haws i'w ddeall i blant.

  Ffeithiau am Daedalus

  1- Pwy oedd rhieni Daedalus?

  Nid yw cofnodion yn nodi pwy oedd rhieni Daedalus. Mae ei riant yn anhysbys er bod ychwanegiadau diweddarach at ei stori yn awgrymu naill ai Metion, Eupalamus neu Palamaon fel ei dad a naill ai Alcippe,Iphinoe neu Phrasmede fel ei fam.

  2- Pwy oedd plant Daedalus? Icarus ac Iapyx. O'r ddau, Icarus yw'r mwyaf adnabyddus oherwydd ei farwolaeth. 3- A yw Daedalus yn fab Athena?

  Y mae peth haeriad fod Daedalus yn Mab Athena, ond nid yw hyn wedi'i ddogfennu'n dda ac nid yw'n cael ei grybwyll yn unman.

  4- Am beth roedd Daedalus yn enwog?

  Roedd yn brif grefftwr, yn adnabyddus am ei syfrdanol cerfluniau, celfwaith a dyfeisiadau. Ef oedd prif bensaer y Brenin Minos.

  5- Pam y lladdodd Daedalus ei nai?

  Lladdodd ei nai, Talos, mewn ffit o eiddigedd tuag at y teulu. sgiliau bachgen. O ganlyniad, cafodd ei alltudio o Athen. Wrth i'r stori fynd yn ei blaen, ymyrrodd Athena a throi Talos yn betrisen.

  6- Pam creodd Daedalus y Labyrinth?

  Comisiynwyd y Labyrinth gan y Brenin Minos, fel lle i gartrefu'r Minotaur (epil Pasiphae a tharw), a chanddo archwaeth anniwall am gnawd dynol.

  7- Pam gwnaeth Daedalus adenydd?

  Cafodd Daedalus ei garcharu mewn tŵr gyda'i fab Icarus gan y Brenin Minos, oherwydd iddo gynorthwyo Theseus ar ei genhadaeth i ladd y Minotaur yn y Labyrinth. Er mwyn dianc o'r tŵr, gwnaeth Daedalus adenydd iddo'i hun a'i fab gan ddefnyddio plu o'r adar a fynychai'r tŵr a chwyr o'r canhwyllau.

  8- I ble'r aeth Daedalus ar ôl marw Icarus?

  Aeth i Sisili agweithio i'r brenin yno.

  9- Sut bu farw Daedalus?

  Yn seiliedig ar bob cyfrif, ymddengys fod Daedalus wedi byw i henaint, gan ennill enwogrwydd a gogoniant oherwydd ei greadigaethau rhyfeddol. Fodd bynnag, nid yw ble na sut y bu farw wedi’i amlinellu’n glir.

  Yn Gryno

  Mae Daedalus yn ffigwr dylanwadol ym mytholeg Roegaidd, y mae ei ddisgleirdeb, ei ddyfeisgarwch a’i greadigrwydd yn ei wneud yn fyth rhyfeddol. O gerfluniau i gaerau, o ddrysfeydd i ddyfeisiadau bob dydd, camodd Daedalus yn gryf i hanes. Mae llawer wedi clywed am stori Daedalus ac Icarus, sef y rhan enwocaf o hanes Daedalus efallai, ond mae ei stori gyfan yr un mor ddiddorol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.