Seren Symbol David – Gwreiddiau ac Ystyron

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Seren Dafydd, a elwir hefyd yn Magen David (Hebraeg am Darian Dafydd) yn aml yn cael ei hystyried yn symbol mwyaf adnabyddus y bobl Iddewig, eu diwylliant a’u ffydd. Fodd bynnag, yn wahanol i symbolau Iddewig eraill, fel y menorah er enghraifft, sy’n ymestyn yn ôl filoedd o flynyddoedd, mae cysylltiad Seren Dafydd â’r ffydd Iddewig yn llawer mwy diweddar. Dyma gip ar darddiad Seren Dafydd a sut y daeth yn symbol o genedl gyfan.

  Seren Hanes Dafydd

  Cynllun geometrig o syml yw Seren Dafydd, a wnaed gan gan droshaenu dau driongl hafalochrog ar ei gilydd i greu seren neu hecsagram chwe phwynt.

  Mae symbol y seren chwe phwynt yn tarddu o hynafiaeth, ac mae'n ymddangos iddi gael ei defnyddio gan sawl diwylliant, gan gynnwys yr Iddewon. Ystyrir bod y symbol yn y blynyddoedd cynnar hyn wedi'i ddefnyddio fel addurn hudol mewn crefyddau paganaidd, ynghyd â'r seren bum pwynt. Mae sawl hecsagram hynafol yn bodoli, a ddefnyddir fel motiffau addurnol mewn pensaernïaeth. Fe'i defnyddiwyd hefyd mewn cyd-destunau Iddewig ond fel dyluniad addurniadol ac nid fel symbol o'r ffydd.

  Tua'r 11eg ganrif, defnyddiwyd y seren chwe phwynt yn amlach mewn cyd-destunau Iddewig ac mae'n bosibl ei bod wedi ennill arwyddocâd fel symbol ystyrlon. Mae'r hecsagram yn ymddangos mewn testunau a llawysgrifau Iddewig pwysig o'r amser hwn.

  Ond dim ond tua'r 17eg ganrif ymlaen yr oedd hi.bod Seren Dafydd yn dod yn fwy amlwg i adnabod synagogau Iddewig a rhannau o'r ddinas, gan ddod yn symbol o hunaniaeth Iddewig. Mabwysiadodd sawl cymuned Iddewig ledled y byd ef fel eu symbol swyddogol, gan ddechrau gyda Gwlad Pwyl lle roedd hecsagram yn dynodi'r ardal Iddewig. Ym 1897, dewisodd y mudiad Seionaidd Seren Dafydd fel ei arwyddlun swyddogol. Erbyn y 19eg ganrif, Seren Dafydd oedd y symbol Iddewig mwyaf adnabyddadwy, yn debyg iawn i'r groes i Gristnogion.

  Yn ystod cyfnod meddiannu'r Natsïaid yn Ewrop, gorfodwyd Iddewon i wisgo seren felen chwe phwynt fel arwydd o'u hunaniaeth Iddewig. Roedd hyn yn ei wneud yn symbol o arwriaeth, merthyrdod a dewrder. Heddiw, mae'n cael ei ddarlunio ar faner Israel ac ar ambiwlansys Israel.

  Seren Dafydd Ystyr

  14K Seren Of David Necklace. Gweler yma.

  Nid oes consensws ar union symbolaeth ac ystyr Seren Dafydd, gan fod sawl dehongliad yn bodoli. Fel y soniwyd uchod, mae'n ymddangos bod defnyddiau cynharaf yr hecsagram yn perthyn i grefyddau paganaidd ac yn cael eu defnyddio fel addurn hudol neu syml.

  Fodd bynnag, yn y ffydd Iddewig, gellir dweud bod gan Seren Dafydd y dehongliadau a ganlyn:

  • Mae un dehongliad yn nodi bod y ddau driongl sy’n cyd-gloi yn cynrychioli’r profiad Iddewig yn ei gyfanrwydd – tri phwynt un seren yn cynrychioli’r greadigaeth, datguddiad ac adbrynutra bod corneli'r seren arall yn cynrychioli Dyn, y Byd a Duw.
  • Gelwir y symbol hefyd yn Darian Dafydd, gan gyfeirio at amddiffyniad dwyfol y Brenin Dafydd. O'r herwydd, mae'n dynodi Duw fel amddiffynnydd a gwaredwr Dafydd a thrwy estyniad, ei bobl.
  • Yn ôl y Kabbalah (y traddodiad Iddewig o ddehongliad cyfriniol o'r Beibl), y chwe phwynt a chanol y Mae Seren David yn cynrychioli’r 7 nodwedd emosiynol – caredigrwydd, difrifoldeb, cytgord, dyfalbarhad, ysblander, breindal a sylfaen. Mae'r sylfaen yn y canol a daw'r holl briodoleddau eraill o hyn.
  • Mewn cyd-destunau Hindŵaidd, credir bod yr hecsagram yn cynrychioli cyfuno cydrannau gwrywaidd a benywaidd. Credwyd hefyd ei fod yn cynrychioli elfennau tân a dŵr.
  • Mae pensaernïaeth Formonaidd yn defnyddio'r hecsagram fel cynrychioliad o undeb nef a daear. Yn unol â hynny, mae'r symbol yn cynrychioli bodau dynol yn ymestyn i fyny tuag at Dduw, tra bod Duw yn estyn i lawr tuag at fodau dynol.

  Pentagram vs Seren Dafydd

  Pentacle yn cynnwys pentagram<4

  Mae gwahaniaethau sylweddol rhwng y pentagram a Seren Dafydd, o ran ystyr a chynllun. Y prif wahaniaeth yn y cynllun yw bod gan Seren Dafydd chwe phwynt, tra bod y pentagram yn seren bum pwynt wedi'i thynnu mewn un llinell ddi-dor. Pan fydd y pentagram wedi'i osod o fewn cylch, mae'n troi'n apentacle .

  Mae'r pentagram unionsyth, gydag un pwynt yn wynebu i fyny, yn symbol hynafol a ddefnyddir gan lawer o ddiwylliannau a chrefyddau mewn hanes, gan gynnwys Cristnogion, paganiaid a Wiciaid. I'r Groegiaid hynafol, roedd yn symbol o berffeithrwydd a'r pum elfen - daear, aer, tân, ysbryd a dŵr. I Hebreaid hynafol, roedd y pentagram yn cynrychioli'r Pentateuch, neu bum llyfr y Torah. Defnyddir pentagramau i symboleiddio Seren Bethlehem. Defnyddir pentagramau hefyd ar sawl baner, gan gynnwys baneri America ac Awstralia.

  Fodd bynnag, heddiw mae yna ddadlau yn ymwneud â'r pentagram. Mae'r pentagram gwrthdro, ac yn fwy penodol y pentacle, yn gysylltiedig â Sataniaeth a'r ocwlt. O'r herwydd, mae'r pentagram gwrthdro a'r pentacle wedi dod yn symbolau o dywyllwch, drygioni ac addoli diafol. Fodd bynnag, mae'r pentacle unionsyth yn cael ei ddefnyddio gan y Wiciaid fel symbol o amddiffyniad ac nid oes ganddo unrhyw berthynas ag addoliad diafol.

  Felly, er bod gan y pentagram rai cysylltiadau negyddol, ni ddylid ei gymysgu â Seren Dafydd .

  Seren Dafydd mewn Emwaith a Ffasiwn

  Gan fod Seren Dafydd yn symbol o hunaniaeth Iddewig, mae'n aml yn cael ei gwisgo mewn gemwaith neu'n cael ei defnyddio mewn eitemau addurniadol, i'ch atgoffa ac i atgyfnerthu hunaniaeth Iddewig rhywun. Gallwch ddod o hyd i tlws crog Seren David, breichledau, clustdlysau a swyn yn ogystal ag eitemau eraill fel croglenni, tagiau allwedd adillad. Mae hefyd yn ddyluniad poblogaidd ar gyfer tatŵs. Isod mae rhestr o ddetholiadau gorau'r golygydd sy'n dangos seren symbol David.

  Dewisiadau Gorau'r GolygyddSeren Arian Sterling o Fwclis Pendant David, 18" (maint bach, sgleiniog) See This HereAmazon.comUdalyn Seren Necklace Pendant David Dur Di-staen Emwaith Iddewig ar gyfer Dynion... Gweler Hwn YmaAmazon.comAscomy Dainty Aur Seren Aur Pendant Necklace 14k Aur Plated Ciwt.. . Gweler Hwn YmaAmazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 1:29 am

  Gall gwisgo Seren Dafydd gael ei ystyried yn briodoldeb diwylliannol os nad ydych yn Iddewig. argraff eich bod yn Iddewig, a all fod yn gamarweiniol os nad ydych. Felly, mae'n bwysig ystyried hyn cyn i chi brynu eitem sy'n cynnwys Seren Dafydd.

  Yn Gryno

  Y Seren Dafydd wedi dod yn symbol o'r bobl Iddewig ac i'r Iddewon beth yw'r groes i Gristnogion Mae'r cynllun geometrig syml hwn wedi'i drwytho ag ystyr ac yn parhau i gael ei ystyried yn arwydd hynod symbol pwysig ymhlith y gymuned Iddewig.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.