Symbol Tetractys – Beth Mae'n Ei Olygu?

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae'r Tetractys yn symbol eithaf unigryw oherwydd ei olwg a'i hanes. Mae'n cynnwys 10 dot union yr un fath wedi'u trefnu mewn pedair rhes sy'n ffurfio triongl. Mae'r rhes waelod yn cynnwys 4 dot, mae gan yr ail 3, y trydydd 2, a dim ond 1 dot yn y rhes uchaf. Mae'r triongl maen nhw'n ei ffurfio yn un hafalochrog, sy'n golygu bod ei dair ochr yr un mor hir a'i onglau i gyd ar 60o. Mae hyn yn golygu bod y triongl yn edrych yr un fath ni waeth o ba ochr rydych chi'n edrych.

  Ynglŷn ag etymoleg symbol Tetractys, mae'n dod o'r gair Groeg am y rhif pedwar – τετρακτύς neu tetrad . Fe'i gelwir yn aml hefyd yn Tetractys y ddegawd a dyma gynrychioliad geometregol y pedwerydd rhif trionglog T 4 (yn hytrach na T 3 sef triongl â 3 rhes , T 5 sef triongl gyda 5 rhes, ac ati.)

  Ond pam mae symbol Tetractys mor bwysig? Beth sy'n gwneud y 10 dot hyn wedi'u trefnu mewn triongl yn ddim mwy na phos syml “ cysylltu'r dotiau” ?

  Gwreiddiau Pythagore

  Fel model mathemategol, mae'r Dyluniwyd symbol Tetractys gan y mathemategydd Groeg enwog, athronydd, a Pythagoras cyfriniol. Trwy gydol ei oes gwnaeth Pythagoras lawer mwy na datblygu mathemateg a geometreg, fodd bynnag, wrth iddo hefyd ddechrau a hyrwyddo athroniaeth Pythagore. Yr hyn sy'n hynod ddiddorol am symbol Tetractys mewn perthynas ag athroniaeth Pythagore ywbod gan y symbol nifer o wahanol ystyron.

  Y Tetractys fel y Cosmos yn Musica Universalis

  Mae gan y gwahanol rifau trionglog ystyron Pythagoraidd gwahanol ac nid yw'r Tetractys yn eithriad. Tra bod T 1 neu Monad yn symbol o Undod, mae T 2 neu Dyad yn symbol o Power, T 3 neu Mae Triad yn symbol o Gytgord, T 4 neu Tetrad/Tetractys yw'r symbol ar gyfer y Cosmos.

  Mae hyn yn golygu, yn ôl y Pythagoreans, mai'r Tetractys a gynrychiolir y cymarebau geometrig, rhifyddol a cherddorol cyffredinol yr adeiladwyd y bydysawd cyfan arnynt. Ac mae hynny'n ein harwain at sawl dehongliad arall o'r Tetractys a arweiniodd at ei weld fel symbol y Cosmos.

  Y Tetractys fel Trefniadaeth y Gofod

  Yn llawer mwy greddfol, y Tetractys credir hefyd ei fod yn cynrychioli nifer o ddimensiynau gofod hysbys. Dywedir bod y rhes uchaf yn cynrychioli dimensiynau sero gan mai dim ond un pwynt ydyw, mae'r ail res yn cynrychioli un dimensiwn oherwydd gall ei dau bwynt ffurfio llinell, mae'r drydedd res yn cynrychioli dau ddimensiwn gan fod ei thri phwynt yn gallu ffurfio plân, a'r rhes olaf yn gallu cynrychioli tri dimensiwn gan fod ei bedwar pwynt yn gallu ffurfio tetrahedron (gwrthrych 3D).

  Y Tetractys fel Symbol o'r Elfennau

  Roedd y rhan fwyaf o athroniaethau a chrefyddau adeg Pythagoras yn credu bod y gwnaed y byd allan o bedair elfen sylfaenol - tân,dŵr, daear, ac aer. Yn naturiol, credid bod y Tetractys yn symbol o'r pedair elfen naturiol hyn hefyd, gan ei smentio ymhellach fel symbol y Cosmos.

  Y Tetractys fel y Dekad

  Y ffaith syml mai triongl Tetractys yw cynnwys 10 pwynt hefyd yn arwyddocaol i'r Pythagoreans gan fod deg yn nifer cysegredig iddynt. Arferai gynrychioli undod o'r radd flaenaf a chafodd ei alw hefyd yn Y Dekad .

  Tetractys Ystyr yn Kabbalah

  Y Pythagoreans nid dyma'r unig rai i roi ystyr i'r symbol Tetractys. Roedd gan y system gredo Hebraeg gyfriniol Kabbalah hefyd ei barn ei hun ar y Tetractys. Mae'n ddehongliad gweddol debyg ar y symbol, fodd bynnag, roedd dilynwyr y Kabbalah wedi cyrraedd ato ar dir cwbl gyfriniol tra bod y Pythagoreans wedi ffurfio eu barn ar y symbol trwy geometreg a mathemateg.

  Yn ôl Kabbalah , roedd y symbol yn enghraifft o bob bodolaeth a'r ffordd yr oedd y bydysawd wedi'i strwythuro. Roeddent yn credu oherwydd eu bod yn cysylltu siâp y Tetractys â siâp Coeden y Bywyd a oedd yn symbol arwyddocaol yn Kabbalah fel y mae mewn llawer o rai eraill.

  Llinell arall o resymu dros ddilynwyr y Kabbalah oedd bod y mae deg pwynt y Tetractys yn cynrychioli'r deg Sephiroth neu ddeg wyneb Duw.

  Yn Kabbalah, roedd y Tetractys hefyd yn gysylltiedig â'r Tetragrammaton –y modd y llefarir enw Duw (YHWH). Gwnaeth dilynwyr y Kabbalah y cysylltiad trwy roi llythyren o'r Tetragrammaton yn lle pob un o'r deg pwynt yn y Tetractys. Yna, wrth ychwanegu gwerth rhifol pob llythyren cawsant y rhif 72 a ystyrir yn sanctaidd gan ei fod yn symbol o 72 enw Duw yn Kabbalah.

  Amlapio

  Er ei fod yn syml o ran gwedd, mae gan y Tetractys symbolaeth gymhleth ac mae'n symbol amlochrog sydd ag arwyddocâd i grwpiau seciwlar a chrefyddol. Mae'n symbol o'r cymarebau sydd i'w cael yng nghreadigaeth y bydysawd, gan amlinellu dilyniannau'r creu ac agweddau sylfaenol yr hyn a ddarganfyddwn yn y cosmos.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.