14 Symbolau Hynafol o Gariad a'r Hyn y Safant Drosto

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae cariad mor anodd i'w ddisgrifio ag y mae'n hawdd ei adnabod. Pan wyddoch, wyddoch, fel y byddai hen ddywediad yn ei ddweud. Mae bron pob person sydd wedi cerdded y ddaear wedi ceisio diffinio cariad trwy ryddiaith a gweithred, ond ni fu erioed ddiffiniad cyffredinol. Mae hyn oherwydd nad yw cariad byth yr un peth i ddau berson gwahanol.

  Nawr, pan na all pobl esbonio rhywbeth gyda geiriau, maen nhw'n troi at symbolaeth. O ganlyniad, mae cariad wedi dod yn un o'r cysyniadau mwyaf symbolaidd mewn hanes. Dyma sut y gwnaeth y rhamantwyr cynharaf gyfleu cymhlethdodau cariad gan ddefnyddio symbolau:

  Cupid

  Mae'r cariadon wedi apelio erioed at Cupid , plentyn asgellog yn cario bwa a bag o saethau. Yn ôl y chwedloniaeth, byddai'r bachgen yn taro ei saethau ac yn trywanu calonnau dau berson, gan achosi iddynt syrthio mewn cariad ar unwaith.

  Mae'n ddrygionus serch hynny, a byddai'n paru duwiau yn gyson â meidrolion, neu ddau feidrol sydd dim byd fel ei gilydd. Ers hynny mae delwedd baban asgellog gyda'i saethau wedi dod yn symbolau mwyaf adnabyddadwy Valentine .

  Mewn celf, mae Cupid yn aml yn cael ei ddarlunio â mwgwd, i ddynodi nad oes gan gariad ddim i'w wneud ag ef. yr hyn y gall y llygaid ei weld.

  Yr Ankh

  Mae pobl yn aml yn camgymryd yr Ankh fel symbol Cristnogol oherwydd ei fod yn debyg iawn i groes Crist, dim ond gyda cylch ar ei ben.

  Yn wreiddiol o'r hen Aifft, mae gan yr ankhcymryd ar enwau amrywiol fel ei addasu gan ddiwylliannau eraill. Fe’i gelwir yn groes bywyd, yr allwedd i fywyd, neu hyd yn oed y ‘groes â handlen’.

  Mae celf yr Aifft yn darlunio duwiau yn dal yr Ankh i drwyn y Pharo, gan roi bywyd tragwyddol iddo. Fodd bynnag, defnyddir y symbol hefyd i symboleiddio ffrwythlondeb a'r undeb rhwng dyn a dynes. Mae'r Ankh yn siarad â llawer o ddiwylliannau oherwydd ei fod hefyd yn cynrychioli cariad, yr allwedd i fywyd.

  Symbol Claddagh

  Mae'r symbol hynafol hwn o gariad yn deillio o'i hanes o chwedl Wyddelig arswydus o hardd am bysgotwr a gafodd ei wahanu oddi wrth gariad ei fywyd ar ôl mynd yn gaeth i fôr-ladron a oedd yn ei fasnachu fel caethwas.

  Bob dydd, tra’n gofalu am danau yn siop eurchwaith ei feistr, byddai’r pysgotwr yn dwyn praidd o aur. Aeth blynyddoedd heibio, a llwyddodd o'r diwedd i ffugio modrwy i'w chyflwyno i'w gariad pe bai byth yn cael dychwelyd adref.

  O'r brychau aur y bu'n eu cadw'n ofalus am flynyddoedd, gwnaeth y pysgotwr fodrwy yn dangos calon yn gwisgo coron wrth gael ei dal gan ddwy law. Anfarwolwyd y symbol wedyn a’i lysenw ‘Claddagh,’ ar ôl y pentref pysgota lle bu’r paramour selog yn byw gyntaf.

  Hyd heddiw, defnyddir y symbol i gynrychioli cariad di-farw a theyrngarwch di-baid. Mae modrwyau Claddagh yn parhau i fod yn un o'r mathau mwyaf symbolaidd o fodrwyau dyweddïo neu briodas.

  Clasped Hands

  Tra'n dal rhai rhywunMae llaw yn iaith garu gyffredinol, mae symbolaeth dwylo wedi'i chlymu yn gysylltiedig â math gwahanol iawn o gariad.

  Mewn hen feddfeini Fictoraidd, mae'n gyffredin gweld dwylo wedi'u talpio wedi'u hysgythru, eu cerflunio, neu eu tynnu â beddfeini. Roedd y symbol yn portreadu cariad tragwyddol, sy'n mynd y tu hwnt i farwolaeth hyd yn oed.

  Roedd dwylo wedi'u torchi yn portreadu'r cysylltiad di-dor rhwng y byw a'r meirw, cyn belled â'u bod unwaith wedi'u rhwymo â chariad. I barau priod, mae bron yn addewid, er bod un ohonynt eisoes wedi bwrw ymlaen, y byddent yn siŵr o gyfarfod eto ryw ddydd.

  Fflamau

  Mae tân agored yn symbol cydnabyddedig ar gyfer cariad – y caredig angerddol, tanllyd. Mae'n dyst i ba mor anwadal y gall chwant fod oherwydd gall fflam gael ei diffodd bron mor gyflym ag y mae'n cychwyn. Fel maen nhw'n ei ddweud, y cariad poethaf sydd â'r diwedd oeraf.

  Yn ôl yn y dydd, pan oeddech chi'n cyfeirio at rywun fel 'hen fflam' ohonoch chi, nid dim ond cyfeirio at rywun oeddech chi cyn-gariad neu gariad. Roedd hen fflam yn rhywun roeddech chi'n ei garu'n ffyrnig, bron yn ddinistriol, dim ond i'w colli yn y diwedd wrth i'r fflam droi'n embers. Yn y byd modern, mae hen fflam yn debyg i'r cysyniad o yr un a gollodd.

  Afal

  Defnyddir y ffrwyth gwaharddedig i symboleiddio agweddau corfforol, cnawdol, ac ychydig yn beryglus cariad. Dyma pam mae duwies awydd a chariad Rhufeinig, Venus, yn cael ei thynnu fel arferdal afal. Yn y Beibl, dywedir bod yr afal yn symbol o demtasiwn a chwantau gwaharddedig y galon a'r cnawd.

  Yn niwylliant Tsieina, mae rhoi afal i rywun yn debyg i roi rhosod coch iddynt mewn addoliad, tra yn y seithfed ganrif, mae'n Roedd yn gyffredin gweld newydd-briod yn rhannu afal ar ddiwrnod eu priodas i symboleiddio cariad tragwyddol ac undeb parhaol.

  Colomen

  Efallai y gwyddoch mai colomennod yw’r symbol cyffredinol dros heddwch . Ond mae'r adar plu gwyn hyn hefyd yn cynrychioli cariad. Mae’r cysylltiad hwn yn dyddio’n ôl i’r Oesoedd Canol pan oedd pobl yn meddwl bod adar colomennod yn dewis eu ffrindiau ar union ddyddiad Dydd San Ffolant.

  Mae colomennod hefyd yn cynrychioli rhamant i'r Hen Roegiaid oherwydd mae Aphrodite, duwies cariad Groeg, yn aml yn cael ei darlunio gyda cholomennod yn hedfan o gwmpas neu'n gorffwys ar ei dwylo. Hefyd, credir bod yr adar hyn hefyd yn unweddog, a dyna pam eu bod hefyd fel arfer yn rhan o ddathliadau diwrnod priodas, pan fydd y cwpl yn rhyddhau colomennod i'r awyr.

  Alarch

  Ar wahân i golomennod, mae elyrch hefyd yn aml yn gysylltiedig â chariad oherwydd eu teyrngarwch i'w cymar. Credir bod undeb rhwng elyrch yn para am byth. Dyna pam maen nhw'n dweud, pan fydd alarch yn ymddangos o'ch blaen, ei fod yn arwydd o gariad na ddylech ei anwybyddu.

  Ar ben y cyfan, mae'n hysbys hefyd bod elyrch yn cynrychioli cariad mamol oherwydd gwyddys eu bod yn ffyrnig. amddiffyn eu rhai ifanc.

  Cwlwm Cariad

  Mae cwlwm cariad neu gwlwm y cariad yn fwy na symbol o gariad yn unig. Mae'n cynrychioli'r cwlwm a'r cysylltiad na ellir ei dorri rhwng cwpl. Mae cwlwm cariad hefyd yn symbol cyffredin ar gyfer yr undod rhwng partneriaid. Yn wir, yr oedd mor enwog fel ei fod wedi dod yn rhan o sawl darn llenyddol ar draws y byd gan gynnwys stori fer yn India, rhan o brolog y Canterbury Tales, a chyfeiriwyd ato hefyd mewn cerdd a ysgrifennwyd gan Alfred Noyes.<5

  Mae yna lawer o amrywiadau o'r cwlwm cariad. Ond fel arfer mae'n cael ei roi gan gariadon ifanc i'w partneriaid i brofi eu perthynas. Os nad yw'r cwlwm cariad yn torri ar ôl blwyddyn o wisgo, mae'n golygu y byddai eu cariad yn sefyll prawf amser.

  Cwlwm Cariad Celtaidd

  Amrywiad o'r cwlwm cariad, y Cariad Celtaidd mae cwlwm yn haeddu ei le ei hun ar y rhestr hon oherwydd ei fod yn edrych yn hardd ac mae iddo hefyd ystyron gwahanol yn dibynnu ar ei ddyluniadau.

  • Cwlwm Cariad Hirgrwn Celtaidd (aka cwlwm cariad troellog) – Hwn yw un o'r clymau serch Celtaidd symlaf a chynharaf y gellir ei holrhain mor bell yn ôl â 2500 CC. Mae'n cynrychioli cariad diddiwedd a bywyd tragwyddol.
  • Cwlwm Mamolaeth Celtaidd (aka icovellavna ) – Mae hwn yn cynrychioli'r cariad parhaol a di-farw rhwng mam a'i phlentyn.
  • Cwlwm Cariad y Sgwâr Celtaidd – Mae’r cwlwm cariad hwn wedi’i wneud allan o un llinell sy’n rhedeg drwy bedair ochr unsgwâr a ddefnyddir yn gyffredin mewn modrwyau priodas. Mae'n symbol o undod a theyrngarwch rhwng cyplau sydd ar fin clymu'r cwlwm.
  • Serch Bythol – Dyma symbol sy'n cynnwys dau gwlwm Celtaidd wedi'u gosod ochr yn ochr i gynrychioli'r cariad tragwyddol rhwng partneriaid.

  Telyn

  Gellir olrhain y gred bod telynau yn cynrychioli cariad i Ewropeaid, yn benodol i’r Celtiaid Hynafol a phobl o Norwy a Gwlad yr Iâ. I’r Celtiaid, mae telynau’n gweithredu fel pont cariad sy’n cysylltu nef a daear. Yn Norwy a Gwlad yr Iâ, mae trigolion yn credu bod tannau telyn yn ffurfio ysgol sy'n arwain at gyflwr cariad uwch.

  Rhosyn

  Rhosod yw un o symbolau cariad mwyaf cyffredin. Mae’r traddodiad o ddefnyddio rhosod i symboleiddio cariad person yn dod yn bennaf o lenyddiaeth, gyda Shakespeare yn cyfeirio at rosod yn ei waith enwog, Romeo and Juliet. Ond a oeddech chi'n gwybod bod y blodau eu hunain yn cael eu cludo o Tsieina i Ewrop yn y 1800au?

  Fodd bynnag, mae rhosod yn symbol o wahanol fathau o gariad yn dibynnu ar liwiau'r blodau eu hunain. Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

  • Coch – anwyldeb dwfn at bartner rhamantus
  • Pinc – arwydd edmygedd, cariad tyner<20
  • Gwyn – arwydd coffa a pharch
  • Porffor – addoliad, diddordeb
  • Lafant – cariad at golwg cyntaf
  • Melyn – cyfeillgarwch,gofal
  • Oren – angerdd, brwdfrydedd, rhamant

  Maple Leaf

  Roedd dail masarn hefyd yn symbol o gariad at Tsieineaidd Hynafol a Japaneaidd pobl. Yn benodol, defnyddir y ddeilen masarn goch i gynrychioli melyster cariad mewn bywyd bob dydd oherwydd cysylltiad ei ddail â'r surop masarn melys. Dyna pam mae deilen masarn fel arfer yn atgof o harddwch cariad i gyplau hen ac ifanc.

  Cregyn

  Mae cregyn yn un o symbolau hynaf cariad. Un rheswm y tu ôl i hyn yw'r ffaith bod yna straeon o Fytholeg Roegaidd yn dweud bod Aphrodite wedi'i eni allan o gragen fawr wych.

  Ond mae cregyn yn symbolau cariad poblogaidd nid yn unig i Ewropeaid ond hefyd i Americanwyr Brodorol oherwydd eu natur amddiffynnol, gan eu bod yn cynnwys perlau gwerthfawr. Yn y cyfamser, mae Hindŵiaid yn credu bod cragen y conch yn cael ei ddefnyddio i alw cariad.

  Amlapio

  Mae'r symbolau cariad uchod ymhlith y mwyaf symbolau cariad enwog sydd yno. Er eu bod yn hynafol, maent yn parhau i fod ar flaen y gad mewn rhamant, gyda chyplau yn rhoi'r symbolau hyn i'w gilydd fel cynrychioliad o'u hawydd a'u cariad at ei gilydd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.