Beth Yw Symbol Ichthys - Hanes ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Un o symbolau cynharaf Cristnogaeth, mae’r “ichthys” neu’r “ichthus” yn cynnwys dwy arc croestorri, gan greu siâp pysgodyn. Fodd bynnag, credir bod y symbol pysgod wedi'i ddefnyddio mewn amseroedd cynharach cyn y cyfnod Cristnogol. Gadewch i ni edrych ar ei hanes cyfoethog a'i symbolaeth.

  Hanes Symbol Ichthys

  Ichthys yw'r gair Groeg am pysgod , a hefyd acrostig o'r ymadrodd Iesu Grist, Mab Duw, Gwaredwr . Yn ystod cyfnodau o erledigaeth yn Rhufain hynafol, credir bod Cristnogion cynnar wedi defnyddio'r symbol fel arwydd cyfrinachol o adnabyddiaeth ymhlith credinwyr.

  Pan fyddai Cristion yn cyfarfod â dieithryn, byddai'n tynnu un bwa o'r pysgodyn ar dywod. neu garreg. Pe bai'r dieithryn yn Gristion, byddai'n adnabod y symbol ac yn tynnu'r bwa arall. Defnyddiwyd yr ichthys i nodi mannau ymgynnull cyfrinachol, catacomau, a chartrefi credinwyr.

  Fodd bynnag, mae'r defnydd o'r symbol pysgod yn rhagddyddio Cristnogaeth, ac fe'i defnyddiwyd yn helaeth mewn celf a defodau paganaidd ymhell cyn i Gristnogion ei ddefnyddio . Roedd yr Eifftiaid yn defnyddio anifeiliaid fel cynrychioliadau ar gyfer eu duwiau, ac roedd hyd yn oed cwlt Isis, a oedd wedi'i neilltuo i dduwiau'r Aifft Isis ac Osiris , wedi defnyddio'r symbol pysgod yn eu haddoliad yn flaenorol.

  Celf Wal Pren Pysgod Cristnogol. Gweler yma.

  Pan orchfygodd Alecsander Fawr yr Aifft yn 332 CC, addoli Isis, ynghyd â chredoau Eifftaidd erailla defodau, yn cael eu cyfaddasu gan ac a flodeuasant yn Groeg a Rhufain mewn defodau paganaidd. Defnyddiwyd y symbol ichthys fel cynrychioliad o rywioldeb a ffrwythlondeb yn rhai o’r defodau hyn.

  Gwnaethpwyd y cyfeiriad llenyddol cynharaf y gwyddys amdano at yr ichthys fel symbol o Gristnogaeth gan Clement o Alecsandria tua’r flwyddyn 200 OG pan oedd ef cyfarwyddo Cristnogion i ddefnyddio delweddau o bysgod neu golomennod ar eu modrwyau sêl, gan integreiddio’r credoau Groegaidd â ffydd Gristnogol.

  Daeth symbol ichthys i’r amlwg hefyd pan gysylltodd Tertullian, diwinydd Cristnogol, â bedydd dŵr a’r ffaith bod Galwodd Crist ei ddisgyblion yn “bysgotwyr dynion.”

  Yn ystod teyrnasiad yr Ymerawdwr Rhufeinig Cystennin I, daeth Cristnogaeth yn grefydd yr ymerodraeth. Ers i'r bygythiad o erledigaeth fynd heibio, gostyngodd y defnydd o symbol ichthys — nes iddo gael ei adfywio yn y cyfnod modern.

  Ystyr a Symbolaeth Symbol Ichthys

  Mae symbol ichthys wedi'i ailddehongli a'i ymgorffori yn y ffydd Gristnogol. Dyma rai o'i ystyron symbolaidd:

  • > "Iesu Grist, Mab Duw, Gwaredwr" - Credir mai'r symbol ichthys yw acrostig yr ymadrodd Groeg Iesu Grist, Cân Duw, Gwaredwr , ond nid yw tarddiad hwn yn glir gan nad yw i'w gael yn y Beibl, ac nid yw'r Hen Roegiaid yn cyfeirio ato.
  • > Symbol o Gristnogaeth – “Ichthys” yw’r gair Groeg am “pysgod”,a chan ystyried bod llawer o gyfeiriadau at bysgod a physgotwyr yn y Beibl, mae'r cysylltiadau â Christnogaeth yn ymddangos yn berthnasol. Mae rhai ohonyn nhw'n cynnwys y ffaith i Iesu gael ei eni eto yn nyfroedd yr Iorddonen a'i fod yn galw ei ddisgyblion yn “bysgotwyr dynion”. Mae rhai’n credu bod Cristnogion cynnar wedi ei defnyddio fel symbol o’u ffydd yn ystod erledigaeth.
  • Tlodi a Gwyrthiau – Yn y Beibl, fe wnaeth Iesu fwydo 5,000 o bobl â phum torth yn wyrthiol. o fara a dau bysgodyn, a oedd yn cysylltu symbol y pysgodyn â bendithion a digonedd. Mae rhai credinwyr hyd yn oed yn cysylltu symbol yr ichthys â stori Tobias, a ddefnyddiodd bustl pysgodyn i wella ei dad dall.
  • Credoau Pagan – Mewn astudiaeth achos o Gristnogaeth gynnar dadansoddwyd symbolaeth pysgod, pwysigrwydd syniadau amrywiol am bysgod gan gynnwys marwolaeth, rhywioldeb a phroffwydoliaeth, syniadau astrolegol am Pisces , duwiau'n trosi'n bysgod ac ati. Mae rhai ysgolheigion, haneswyr ac athronwyr yn credu bod Greco-Rufeinig a chredoau paganaidd eraill fwy na thebyg wedi dylanwadu ar y dehongliad Cristnogol o'r symbol ichthys.

  Symbol Ichthys mewn Emwaith a Ffasiwn

  Mae'r symbol ichthys wedi dod yn gynrychiolaeth fodern o Gristnogaeth ac yn fotiff crefyddol cyffredin mewn crysau-t, siacedi, siwmperi, ffrogiau, cadwyni allweddol, a dyluniadau gemwaith. Mae rhai Cristnogion selog hyd yn oed flaunt y symbol ar eutatŵs neu fel addurn plât enw ar eu ceir.

  Mae gemwaith Cristnogol yn cynnwys y symbol pysgod ar gadwyn adnabod crog, tagiau ci, clustdlysau, breichled gyda swyn, a modrwyau. Mae rhai amrywiadau hyd yn oed yn addurno'r symbol â cherrig gemau neu'n ei gyfuno â symbolau eraill megis y groes , neu faner genedlaethol, yn ogystal â geiriau fel ffydd, Iesu, ΙΧΘΥΣ (Groeg am >ichthys ) a hyd yn oed blaenlythrennau. Isod mae rhestr o brif ddetholion y golygydd sy'n dangos y symbol ichthys.

  Dewis Gorau'r Golygydd925 Sterling Silver Enameled Mwstard Had Ichthus Pysgod Pendant Charm Necklace Crefyddol... Gweler YmaAmazon.comPendant Pysgod Fertigol Aur Melyn 14k Ichthus Gwelwch Hwn YmaAmazon.comSwyn Pysgod Cristnogol 50 Ichthus 19mm Sylfaen Piwter Platiog Hir 3/4 modfedd... Gweler YmaAmazon .com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 12:44 am

  Yn Gryno

  Mae gan y symbol ichthys hanes hir - ac roedd yn ffordd i Gristnogion cynnar adnabod eu cyd-gredinwyr yn ystod adegau o erledigaeth yn ystod canrifoedd cyntaf Cristnogaeth. Y dyddiau hyn, fe'i defnyddir yn nodweddiadol fel arwyddlun ar ddillad a gemwaith i gyhoeddi cysylltiad â Christnogaeth.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.