Beth Yw'r Cross Pattée? — Hanes ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  A elwir weithiau yn A cross formy , mae'r croes pattée yn cael ei gydnabod am ei freichiau sy'n culhau tuag at y canol ac am fod â phennau llydan, gwastad. Dyma gip ar hanes cyfoethog yr amrywiad hwn o'r groes Gristnogol , ynghyd â'i harwyddocâd mewn gwahanol gyfnodau amser ac ystyron symbolaidd.

  Amrywiadau ar y Groes Pattée

  Yn gyffredinol, mae'r croes pattée yn cynnwys pennau heb eu mewnoli, ond gall eu hehangder a'u culni tuag at y canol amrywio. Mae rhai yn fflachio mewn llinell syth, tra bod eraill â siâp crychlyd. Hefyd, gallai rhai amrywiadau gynnwys breichiau trionglog sy'n dod yn agos at lenwi'r sgwâr. Dyma rai amrywiadau eraill:

  • Defnyddiwyd y Groes Haearn fel y'i gelwir gan Fyddin Ymerodrol yr Almaen ym 1915 ar eu hawyren Luftstreitkräfte , ac roedd ganddi geugrwm. breichiau a phennau gwastad.
  • Mae gan groes Alisee bennau crwm neu amgrwm yn lle gwastad.
  • Mae gan groes Bolnisi freichiau culach yn fflachio tuag at y pennau tolciau.
  • Mewn symbol a ddefnyddir gan Urdd Filwrol Portiwgaleg Crist, mae'r groes yn ymddangos yn fwy onglog na'r ffagl, ac mae gan ei chanol linellau cyfochrog syth yn cysylltu â phennau triongl corneli.

  Ystyr Symbolaidd y Cross Pattée

  Mae'r croes pattée wedi bod yn gysylltiedig ers tro â chrefydd, athroniaeth a'r fyddin. Dyma rai o'i ystyron:

  • Symbol Gwerth – Oo'r canol oesoedd i'r oes fodern, mae'r croes pattée wedi cynrychioli anrhydedd ac urddas. Ym Mhrydain, Croes Victoria yw'r wobr fwyaf mawreddog a roddir i aelodau Lluoedd Arfog Prydain.
  >
 • Symbol Cenedligrwydd – Does dim dwywaith fod y groes pattée yw un o'r arwyddluniau herodrol cynharaf. Defnyddir fersiwn arddulliedig o'r groes gan Bundeswehr, llu arfog yr Almaen, fel arwyddlun o genedligrwydd, i addurno eu hawyrennau, eu cerbydau a'u cyhoeddiadau.
  • Symbol o Gristnogaeth - Defnyddiwyd y pattée croes gyntaf gan y Marchogion Templar a'r Marchogion Teutonig, sy'n orchmynion milwrol Cristnogol. Cyfrannodd y syniad bod yr holl Groesgadwyr yn Gristnogion selog rhywsut at ei harwyddocâd ar arwyddluniau llawer o urddau crefyddol heddiw.

  Hefyd, mewn symboleg Gristnogol, mae'r groes yn gyffredinol yn symbol o aberth ac iachawdwriaeth.

  • Fodd bynnag, mewn rhai cyd-destunau, gall y symbol gynrychioli casineb neu gwrthryfel , gan iddo gael ei fabwysiadu gan rai grwpiau i ddangos eu ideolegau gwleidyddol, megis y Natsïaid.

  Hanes y Groes Pattée

  Ansoddair yn y ffurf fenywaidd yw'r term Ffrangeg pattée sy'n tarddu o'r enw patte sy'n golygu troedfedd . Pan gaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun fel la croix pattée , mae'n trosi i footed cross . Yn Almaeneg, cyfeirir at yr un groes fel Tatzenkreuz , sefyn deillio o'r term tatze sy'n golygu paw .

  Daw'r term hwn o derm Hen Ffrangeg patu , sy'n cyfeirio at y sylfaen o gwpan , yn ogystal â'r Lladin patens , sy'n golygu agoriad neu lledaenu . Mae'n addas ar gyfer y symbol gyda phedwar pen gwastad, sy'n ein hatgoffa o droed candelabrwm neu gymalau.

  Y Croesgadwyr a'r Groes

  Mae'r pattée croes yn ein hatgoffa o'r Croesgadau , a oedd yn gyfres o ryfeloedd crefyddol rhwng Mwslemiaid a Christnogion rhwng 1096 a 1291. Defnyddiwyd y symbol fel arwyddlun gan y gorchmynion milwrol Cristnogol, gan gynnwys y Marchogion Teutonaidd a'r Marchogion Templar , a oedd yn amddiffyn y concwestau yn y Wlad Sanctaidd ac yn gwarchod teithwyr Ewropeaidd oedd yn ymweld â'r rhanbarth.

  Cafodd y Templariaid eu hadnabod gan eu gwisg wen wedi eu marcio â chroes goch. Fodd bynnag, ni roddwyd arddull benodol o groes iddynt, felly dim ond un o'r amrywiadau niferus a fabwysiadwyd ganddynt oedd y cross pattée. Ym 1205, rhoddodd y Pab Innocent III ganiatâd i'r Marchogion Teutonig ddefnyddio'r groes fel arwyddlun. Yn draddodiadol roedden nhw'n gwisgo gwisg wen gyda chroes ddu syth, ond roedd y pattée croes hefyd yn cael ei ddefnyddio fel eu harfbais.

  Yn Prwsia ac Ymerodraeth yr Almaen

  Yn 1312, diddymwyd y Marchogion Templar fel gorchymyn. Oherwydd ehangiad Protestaniaeth, daeth rheolaeth yr Urdd Teutonaidd ym Mhrwsia i ben erbyn 1525. Roedd hynny hefyd yn golygubod arwyddlun pattée croes du ar fantell wen yn mynd yn ddibwys. Yn y pen draw, daeth bodolaeth urddau milwrol Cristnogol yn llai perthnasol hyd yn oed yng ngogledd a chanolbarth Ewrop.

  Ym 1813, daeth y croes pattée i gysylltiad â Phrwsia pan ddefnyddiodd y Brenin Frederick William III ef fel symbol o ddewrder milwrol. Roedd y Groes Haearn yn wobr filwrol am wasanaeth yn Rhyfel Rhyddhad Prwsia. Yn y diwedd, cafodd ei adfywio gan William I—Brenin Prwsia ac Ymerawdwr cyntaf yr Almaen—ar gyfer y Rhyfel Franco-Prwsia yn 1870.

  Rhyfel Byd I a'r Cross Pattée

  Defnyddiwyd bathodyn cap cross pattée gan fyddin Ymerodrol Prwsia a’r Almaen, yn enwedig milwyr Landsturm a Landwehr i’w gwahaniaethu oddi wrth fyddin arall. Fel gwobr filwrol yr Almaen, rhoddwyd y Croesau Haearn hefyd tan ddiwedd y Rhyfel Byd Cyntaf.

  Y Gyfundrefn Natsïaidd a'r Groes

  Ym 1939, Adolf Hitler, gwleidydd Almaenig ac arweinydd y Blaid Natsïaidd, wedi adfywio'r arwyddlun — ond wedi ymgorffori symbol swastika yng nghanol y cross pattée. Yn ystod yr Ail Ryfel Byd y penderfynodd y dylid dyfarnu'r groes i'r rhai a ddangosodd arweinyddiaeth wych a dewrder eithriadol.

  Yn y Goronau Brenhinol

  Mewn rhai rhannau o'r byd, mae'r pattée croes i'w weld yn gyffredin ar lawer o goronau a wisgwyd gan frenhinoedd. Mae gan rai coronau imperial hanner bwâu datodadwy, gan ganiatáui'w gwisgo fel cylch. Mae'r groes i'w gweld fel arfer ar ben y bwâu, ond weithiau mae pedair croes ar y goron ei hun.

  Mewn gwledydd Cristnogol, mae'r croes pattée, ynghyd â meini gwerthfawr, yn aml yn addurno'r coronau. Mae'r symbol hefyd i'w weld ar goron Sant Edward Prydain a Choron Ymerodrol India ym 1911.

  Y Cross Pattée yn y Cyfnod Modern

  Mae'r symbol yn parhau i gael ei ddefnyddio'n helaeth mewn herodraeth, yn ogystal ag mewn addurniadau milwrol ac arwyddluniau o wahanol sefydliadau ac urddau crefyddol.

  • Mewn Crefydd

  Yn yr Eglwys Gatholig Rufeinig, y cross pattée yn cael ei osod o flaen enw'r esgob sy'n rhoi cymeradwyaeth awdurdodol i gyhoeddiadau crefyddol neu weithiau eraill. Hefyd, fe'i gwelir yn gyffredin yn arwyddluniau nifer o orchmynion gwasanaeth brawdol Catholig.

  • Yn y Fyddin

  Y dyddiau hyn, defnyddir y symbol yn gyffredin mewn milwrol addurniadau a gwobrau. Mewn gwirionedd, mae Urdd San Siôr, sy'n darlunio'r groes gyda medaliwn canolog, yn cael ei ystyried yn addurn milwrol uchaf Ffederasiwn Rwseg. Yn yr Unol Daleithiau mae'r Groes Hedfan Nodedig yn cael ei dyfarnu am arwriaeth a chyflawniad rhyfeddol mewn hediad awyr. Gellir dod o hyd i'r croes pattée ar arwyddluniau milwrol yr Wcráin a gwledydd eraill.

  • Mewn Baneri ac Arfbais
  >Gall y pattée croes fod dod o hyd ar arfbeisiau o wahanol Ffrancwyrcommunes, yn ogystal â dinasoedd amrywiol yng Ngwlad Pwyl, Sbaen a Rwsia. Yn Sweden, mae'r symbol weithiau'n cyfeirio at Groes San Siôr, sy'n ymddangos ar faner ac arwyddluniau Seiri Rhyddion Sweden. Mae'n un o symbolau cenedlaethol hynaf Georgia ac mae'n ymddangos ar faner Montenegro.

  Yn Gryno

  O arwyddlun o urddau crefyddol i symbol o genedligrwydd, mae'r pattée croes yn parhau i fod yn un o'r arwyddluniau mwyaf poblogaidd sy'n canfod eu ffordd mewn gweithiau herodraeth ac arwyddluniau eraill sefydliadau anghrefyddol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.