Zoroastrianiaeth - Sut Newidiodd y Grefydd Hynafol Iranaidd Hon y Gorllewin

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn aml dywedir wrthym fod “y Gorllewin yn gynnyrch gwerthoedd Jwdeo-Gristnogol”. A thra ei bod hi'n wir fod y ddwy yma o'r tair crefydd Abrahamaidd wedi bod yn rhan o hanes y Gorllewin ers cryn amser, rydyn ni'n aml yn anwybyddu'r hyn a ddaeth o'u blaenau yn ogystal â'r hyn a'u lluniodd.

  Rydym hefyd dywedir yn aml mai Iddewiaeth oedd y grefydd undduwiol gyntaf yn y byd. Mae hynny'n dechnegol gywir ond ddim yn hollol. Digon yw dweud nad yw hyn yn dweud y stori gyfan.

  Dewch i mewn i Zoroastrianiaeth, crefydd Iran sy'n filoedd o flynyddoedd oed, a luniodd yr hen fyd ac sydd wedi dylanwadu ar y Gorllewin yn fwy nag y gallech ei amau.<3

  Beth yw Zoroastrianiaeth?

  Seiliwyd y grefydd Zoroastraidd ar ddysgeidiaeth yr hen broffwyd Iranaidd Zarathustra , a elwir hefyd yn Zartosht mewn Perseg, a Zoroaster yn Groeg. Mae ysgolheigion yn credu ei fod yn byw rhyw 1,500 i 1,000 o flynyddoedd CC (cyn y Cyfnod Cyffredin) neu 3,000 i 3,500 o flynyddoedd yn ôl.

  Pan aned Zarathustra, y brif grefydd ym Mhersia oedd yr hen grefydd amldduwiol Iran-Ariaidd. Y grefydd honno oedd y gwrthran Persaidd o'r grefydd Indo-Ariaidd yn India a ddaeth yn ddiweddarach yn Hindŵaeth.

  Fodd bynnag, siaradodd y proffwyd Zarathustra yn erbyn y grefydd amldduwiol hon a lledaenu'r syniad mai dim ond un duw sydd - Ahura Mazda , Arglwydd Doethineb ( Ahura sy'n golygu Arglwydd a Mazdaysbrydoliaeth gan ddwsinau o athroniaethau a dysgeidiaeth y Dwyrain a'r Dwyrain Pell.

  Cwestiynau Cyffredin am Zoroastrianiaeth

  Ble dechreuodd a lledaeniad Zoroastrianiaeth?

  Dechreuodd Soroastrianiaeth yn Iran hynafol a lledaenodd trwy'r ardal ar hyd llwybrau masnach i Ganol a Dwyrain Asia.

  Ble mae Zoroastriaid yn addoli?

  Mae dilynwyr Zoroastrianiaeth yn addoli mewn temlau, lle mae'r allorau'n dal fflam sy'n llosgi'n dragwyddol. Gelwir y rhain hefyd yn demlau tân.

  Beth a ddaeth cyn Zoroastrianiaeth?

  Roedd hen grefydd Iran, a elwir hefyd yn baganiaeth Iran, yn cael ei harfer cyn dyfodiad Zoroastrianiaeth. Byddai llawer o'r duwiau, gan gynnwys y prif dduw Ahura Mazda, yn dod yn rhan annatod o'r grefydd newydd.

  Beth yw symbolau Zoroastrianiaeth?

  Y prif symbolau yw'r farvahar a thân.

  Beth yw prif ddywediad/arwyddair Zoroastrianiaeth?

  Gan fod Zoroastriaid yn credu mewn ewyllys rydd, maen nhw'n pwysleisio pwysigrwydd dewis y llwybr cywir. Fel y cyfryw, y dywediad meddyliau da, geiriau da, gweithredoedd da sydd yn dal y cysyniad pwysicaf o'r grefydd.

  Beth achosodd ddirywiad Zoroastrianiaeth ym Mhersia?

  Pan orchfygodd yr Arabiaid Iran, hwy daeth yr Ymerodraeth Sasanaidd i ben i bob pwrpas. Arweiniodd hyn at ddirywiad y grefydd Zoroastrian, a dechreuodd llawer droi at Islam. Cafodd Zoroastriaid eu herlid o dan reolaeth Fwslimaidd a gorfodwyd llawer i drosi oherwyddy cam-drin a'r gwahaniaethu a wynebwyd ganddynt.

  Amlapio

  Mae pobl yn y Gorllewin yn aml yn gweld Iran a'r Dwyrain Canol fel diwylliant hollol wahanol ac yn rhan “estron” bron o'r byd. Ond y ffaith amdani yw bod athroniaeth a dysgeidiaeth y Dwyrain Canol nid yn unig yn rhagflaenu'r rhan fwyaf o'u cymheiriaid yn Ewrop ond hefyd wedi eu hysbrydoli i raddau helaeth. crefyddau undduwiol a oedd i ddilyn yn ogystal â meddylfryd athronyddol y Gorllewin. Yn y modd hwn, gellir teimlo ei ddylanwad ym mron pob agwedd ar feddwl y Gorllewin.

  sy'n golygu Doethineb ). Cymerodd sawl canrif ar ôl marwolaeth Zarathustra i Zoroastrianiaeth ddod yn grefydd ar ei ffurf lawn, a dyna pam y dywedir yn aml i Zoroastrianiaeth “ddechreu” yn y 6ed ganrif CC.

  Ond Beth yn union a Ddysgodd Zoroastrianiaeth?

  Mae’r Farvahar, prif symbol Zoroastrianiaeth, yn haenog o ystyr.

  Yn ogystal â bod yn undduwiol, roedd Zoroastrianiaeth yn cynnwys sawl elfen y gallech chi eu hadnabod o rai eraill crefyddau heddiw. Mae'r rhain yn cynnwys:

  • Cysyniadau Nefoedd ac Uffern fel y'u gwelir yn y crefyddau Abrahamaidd , yn benodol Cristnogaeth ac Islam. Mae yna nefoedd ac uffern mewn crefyddau hynafol eraill hefyd, ond fel arfer mae ganddyn nhw eu troeon unigryw eu hunain.
  • Daw’r union air “Paradise” o’r iaith Bersaidd hynafol, Avestan, sy’n deillio o’r gair pairidaeza .
  • Y syniad bod gan bobl “Ewyllys Rydd”, nad oedd tynged wedi'i rhag-ysgrifennu'n llawn, ac nad oedd eu bywydau yn nwylo'r Tynged neu fodau goruwchnaturiol eraill o'r fath yn unig.
  • Angylion a chythreuliaid, fel y’u disgrifir yn arferol yn y crefyddau Abrahamaidd.
  • Y syniad o Ddatguddiad terfynol i’r byd.
  • Y cysyniad o “Ddydd y Farn” cyn diwedd y byd pryd y deuai Duw i farnu ei bobl.
  • Y syniad o Satan, neu Ahriman, mewn Soroastrianiaeth, yr hwn a aeth yn erbyn Duw.

  Rhaid dweudna ddaeth pob un o'r syniadau hyn a'r syniadau eraill am Zoroastrianiaeth yn uniongyrchol o Zarathustra. Fel gydag unrhyw grefydd hen ac eang arall, daeth llawer o'r cysyniadau hyn oddi wrth awduron a phroffwydi diweddarach a barhaodd ac esblygodd ei ddysgeidiaeth. Serch hynny, mae pob un o'r rhain yn rhan o Zoroastrianiaeth a daethant o flaen eu cymheiriaid bron yn union yr un fath mewn crefyddau undduwiol diweddarach megis y crefyddau Abrahamaidd.

  Yng nghanol Zoroastrianiaeth mae'r syniad bod y byd i gyd yn gyfnod o brwydr fawr rhwng dau fyddin. Ar un ochr, mae’r Duw Ahura Mazda a grymoedd Goleuni a Daioni, a adnabyddir yn aml fel “yr Ysbryd Glân” neu Spenta Manyu – agwedd ar Dduw ei hun. Ar yr ochr arall, mae Angra Mainyu/Ahriman a grymoedd Tywyllwch a Drygioni.

  Fel yn y crefyddau Abrahamaidd, mae Zoroastrianiaeth yn credu y bydd Duw yn anochel yn trechu ac yn trechu'r Tywyllwch ar Ddydd y Farn. Yn fwy na hynny, mae Duw Zoroastrian hefyd wedi rhoi rhyddid ewyllys i ddyn ddewis ochr trwy ei weithredoedd.

  Un gwahaniaeth allweddol, fodd bynnag, yw y dywedir mewn Zoroastrianiaeth y bydd hyd yn oed y pechaduriaid a'r rhai yn uffern yn y pen draw mwynhewch fendithion y nef. Nid cosb dragwyddol yw uffern ond cosb dros dro am eu camweddau cyn iddynt gael ymuno â Theyrnas Dduw.

  Sut y Dylanwadwyd ar y Crefyddau Abrahamaidd gan Soroastrianiaeth?

  Y rhan fwyaf o boblmae ysgolheigion yn cytuno mai'r pwynt cyswllt cyntaf a'r prif bwynt oedd rhwng Zoroastrianiaeth a'r bobl Iddewig hynafol ym Mabilon. Roedd yr olaf newydd gael ei ryddhau gan Ymerawdwr Persia Cyrus Fawr yn y 6ed ganrif CC ac roeddent yn dechrau rhyngweithio â llawer o ddilynwyr Zarathustra. Credir bod y rhyngweithiadau hynny wedi dechrau hyd yn oed cyn y goncwest.

  O ganlyniad, dechreuodd llawer o gysyniadau Zoroastrianiaeth wneud eu ffordd trwy gymdeithas a chredoau Iddewig. Dyna pryd yr ymddangosodd y cysyniad o Satan neu Beelzebub yn y meddwl Iddewig, gan nad oedd yn rhan o'r ysgrifau Hebraeg hŷn.

  Felly, erbyn amser ysgrifennu'r Testament Newydd (7 canrif yn ddiweddarach yn ystod y ganrif 1af OC), roedd y cysyniadau a grëwyd mewn Zoroastrianiaeth eisoes yn hynod boblogaidd ac wedi'u haddasu'n hawdd i'r Testament Newydd.

  Iddewiaeth yn erbyn Zoroastrianiaeth – Pa Un Oedd yn Hyn?

  Chi efallai ei fod yn meddwl tybed: Onid yw Iddewiaeth yn hŷn na Zoroastrianiaeth ac felly – y grefydd undduwiol hynaf?

  Ie a nac ydy.

  Yn dechnegol, ystyrir Iddewiaeth fel y grefydd undduwiol hynaf yn y byd fel y grefydd Hebraeg gynharaf mae'r ysgrythurau'n dyddio'n ôl cyn belled â 4,000 BCE neu ~6,000 o flynyddoedd yn ôl. Mae hyn sawl mileniwm yn hŷn na Zoroastrianiaeth.

  Fodd bynnag, nid oedd Iddewiaeth gynnar yn undduwiol. Roedd credoau cynharaf yr Israeliaid yn bendant yn amldduwiol. Cymerodd filoedd oblynyddoedd i’r credoau hynny ddod yn fwy henotheistig yn y pen draw (henotheistiaeth yw addoli un duw ymhlith pantheon o dduwiau go iawn eraill), yna monolatristaidd (unoliaeth yw addoli un duw yn erbyn pantheon o dduwiau real ond “drwg” a addolir gan eraill cymdeithasau).

  Nid tan y 6ed-7fed ganrif y dechreuodd Iddewiaeth ddod yn undduwiol a dechreuodd yr Israeliaid gredu yn eu hunig wir Dduw a gweld duwiau eraill fel duwiau nid 'real'.

  Oherwydd yr esblygiad hwn o Iddewiaeth, gellir ei hystyried fel y “grefydd undduwiol hynaf”, oherwydd ei bod yn undduwiol heddiw ac yn hŷn na Zoroastrianiaeth. Fodd bynnag, ar y llaw arall, monotheistiaeth oedd Zoroastrianiaeth o’r cychwyn cyntaf, cyn i Iddewiaeth ddod yn undduwiol, ac felly gellir dweud mai hi oedd y “grefydd undduwiol gyntaf”.

  Effaith Zoroastrianiaeth ar Gymdeithasau Ewropeaidd

  Digwyddodd un rhyngweithiad llai adnabyddus rhwng Zoroastrianiaeth a diwylliannau Ewropeaidd yng Ngwlad Groeg. Wrth i goncwest Ymerodraeth Persia gyrraedd y Balcanau a Gwlad Groeg yn y pen draw, cyrhaeddodd y cysyniad o Ewyllys Rydd ei ffordd yno hefyd. Er gwybodaeth, roedd y cyswllt cynhwysfawr a militaraidd cyntaf rhwng y ddwy gymdeithas yn 507 BCE ond roedd mân gysylltiadau anfiltaraidd a masnach cyn hynny hefyd. rhyngweithio ag Ymerodraeth Persia aZoroastrianiaeth, nid oedd yr hen Roegiaid yn credu mewn Ewyllys Rydd mewn gwirionedd. Yn ôl y crefyddau Groeg-Rufeinig hynafol, roedd tynged pawb eisoes wedi'i ysgrifennu ac nid oedd gan bobl fawr o asiantaeth wirioneddol. Yn hytrach, dim ond y rhannau a roddwyd iddynt gan y Tyngedau a chwaraewyd ganddynt a dyna oedd hynny.

  Fodd bynnag, mae symudiad amlwg tuag at y cysyniad o Ewyllys Rydd yn athroniaeth Groeg ar ôl i'r ddwy gymdeithas ddechrau rhyngweithio fwyfwy.<3

  Wedi’i ganiatáu, wrth sôn am Gristnogaeth a chrefyddau Abrahamaidd eraill, mae cwestiwn “Ewyllys Rydd” yn dal i gael ei drafod yn chwyrn, gan fod y crefyddau hyn hefyd yn credu bod y dyfodol eisoes wedi’i ysgrifennu. O ganlyniad, mae gwrthwynebwyr yn honni bod y syniad o “Ewyllys Rydd mewn Cristnogaeth” neu yn y crefyddau Abrahamaidd eraill yn ocsimoron (gwrth-ddweud ei hun).

  Ond, o roi’r ddadl honno o’r neilltu, derbynnir yn gyffredinol mai Zoroastrianiaeth oedd y grefydd a gyflwynodd y cysyniad o Ewyllys Rydd i Iddewiaeth, Cristnogaeth, athroniaeth Roegaidd, a'r Gorllewin yn gyffredinol.

  A yw Zoroastrianiaeth yn cael ei Harfer Heddiw?

  Ond mae'n grefydd fach ac yn dirywio. Mae'r rhan fwyaf o amcangyfrifon yn rhoi cyfanswm nifer yr addolwyr Zoroastrian ledled y byd o gwmpas 110,000 a 120,000 o bobl. Mae'r mwyafrif llethol ohonyn nhw'n byw yn Iran, India, a Gogledd America.

  Sut y Dylanwadodd Zoroastrianiaeth ar y Byd Modern a'r Gorllewin

  Cerflun o Freddie Mercury – balchZoroastrian

  Soroastrianiaeth a luniodd y crefyddau Abrahamaidd y mae’r rhan fwyaf o bobl y Gorllewin yn eu haddoli heddiw, a’r diwylliant ac athroniaeth Groeg-Rufeinig sydd gennym fel “sail” cymdeithas y Gorllewin. Fodd bynnag, mae dylanwad y grefydd hon i'w weld mewn myrdd o weithiau celf, athroniaethau ac ysgrifau eraill.

  Hyd yn oed ar ôl cynnydd Islam yn y Dwyrain Canol ac Asia yn ystod y 7fed ganrif CC a'r goncwest yn y pen draw. y rhan fwyaf o gymdeithasau Zoroastrian, mae'r grefydd hynafol hon wedi parhau i adael ei hôl. Dyma rai enghreifftiau enwog yn unig:

  • Credir i Gomedi Ddwyfol enwog Dante Alighieri, sy'n disgrifio taith i Uffern, gael ei ddylanwadu gan yr hen Lyfr o Arda Viraf . Wedi’i ysgrifennu ganrifoedd ynghynt gan awdur o Zoroastrian, mae’n disgrifio taith teithiwr cosmig i Nefoedd ac Uffern. Mae'r tebygrwydd rhwng y ddau waith celf yn drawiadol. Fodd bynnag, ni allwn ond dyfalu a yw'r tebygrwydd yn gyd-ddigwyddiad neu a oedd Dante wedi darllen neu glywed am Lyfr Arda Viraf cyn ysgrifennu ei Gomedi Ddwyfol. a ddarlunnir mewn llawysgrif alcemi Almaeneg. Parth Cyhoeddus.
  • Alcemi yn Ewrop yn aml yn ymddangos yn enam llwyr gyda Zarathustra. Mae yna lawer o alcemyddion ac awduron Cristnogol Ewropeaidd a ddangosodd ddelweddau o Zarathustra yn eu gweithiau. Roedd y proffwyd hynafol yn cael ei ystyried yn eang fel nid yn unig aathronydd ond hefyd astrolegydd a “meistr hud”. Roedd hyn yn arbennig o gyffredin ar ôl y Dadeni Dysg.
  • Ysbrydolwyd Voltaire hefyd gan Zoroastrianiaeth fel sy'n amlwg yn ei nofela The Book of Fate a'i phrif gymeriad o'r enw Zadig. Mae’n stori am arwr o Bersiaidd o Zoroastrian sy’n wynebu cyfres hir o dreialon a heriau cyn iddo briodi tywysoges Babilonaidd. Er nad yw’n gywir o gwbl yn hanesyddol, mae The Book of Fate a llawer o weithiau eraill Voltaire yn cael eu heffeithio’n ddiamheuol gan ei ddiddordeb mewn athroniaeth Iranaidd hynafol fel yn achos llawer o arweinwyr eraill yr Oleuedigaeth yn Ewrop. Roedd Voltaire hyd yn oed yn hysbys o dan y llysenw Sa'di yn ei gylch mewnol. Efallai eich bod hefyd yn gwybod bod Zadig & Voltaire yw enw brand ffasiwn poblogaidd heddiw.
  • Mae West-East Divan Goethe yn enghraifft enwog arall o ddylanwad Zoroastrian. Mae wedi’i chysegru’n benodol i’r bardd chwedlonol o Bersaidd Hafez ac mae’n cynnwys pennod ar thema Zoroastrianiaeth.
  • Mae concerto Richard Strauss ar gyfer cerddorfa Thus Spoke Zarathustra wedi’i ysbrydoli’n glir iawn gan Zoroastrianiaeth. Yn fwy na hynny, fe'i hysbrydolwyd hefyd gan gerdd naws Nietzsche o'r un enw – Thus Spoke Zarathustra. Aeth concerto Strauss ymlaen wedyn i ddod yn rhan fawr o 2001: A Space Odyssey gan Stanley Kubrick . Yn eironig, mae llawer o syniadau Nietzsche yn y gerdd dôn ac yn bwrpasolgwrth-Zoroastrian ond mae'r ffaith i'r grefydd hynafol hon fynd ymlaen i ysbrydoli llawer o athronwyr, cyfansoddwyr, a chyfarwyddwyr Sci-Fi modern yn wir yn rhyfeddol.
  • Freddie Mercury, prif leisydd y band roc enwog
  • 8>Brenhines , o etifeddiaeth Soroastraidd. Fe'i ganed yn Zanzibar i rieni Parsi-Indiaidd a chafodd ei enwi'n wreiddiol Farrokh Bulsara. Dywedodd yn enwog mewn cyfweliad Byddaf bob amser yn cerdded o gwmpas fel popinjay Persiaidd a does neb yn mynd i fy rhwystro, fêl! Dywedodd ei chwaer Kashmira Cooke yn ddiweddarach yn 2014 , “ Roedden ni fel teulu yn iawn falch o fod yn Zoroastrian. Rwy'n meddwl mai'r hyn a roddodd ffydd Zoroastraidd [Freddie] iddo oedd gweithio'n galed, dyfalbarhau, a dilyn eich breuddwydion”.
  • Factoid chwilfrydig arall yw bod y brand Automobile Mazda yn uniongyrchol o enw Arglwydd Doethineb Zoroastrian, Ahura Mazda.
  • Cyfres ffantasi enwog George RR Martin A Song of Ice and Fire, addaswyd yn ddiweddarach i mewn i sioe deledu HBO Game of Thrones, yn cynnwys yr arwr chwedlonol poblogaidd Azor Ahai. Mae'r awdur wedi dweud iddo gael ei ysbrydoli gan Ahura Mazda, gan fod Azor Ahai hefyd yn cael ei bortreadu fel Demigod of Light sydd i fod i fuddugoliaeth dros y Tywyllwch.
  • Mae Star Wars George Lucas hefyd yn llawn o Mae motiffau Golau a Thywyll y mae crëwr y fasnachfraint wedi dweud eu bod wedi'u hysbrydoli gan Zoroastrianiaeth. Mae Star Wars, yn ei gyfanrwydd, yn enwog am dynnu

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.