Beth Yw Llygad Ra? —Hanes ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Roedd gan y llygad symbolaidd bresenoldeb aruthrol yn eiconograffeg yr hen Aifft. Peidiwch â chael ei gymysgu â Llygad Horus , mae Llygad Ra yn aml yn cael ei ddarlunio fel llygad dde arddulliedig gyda marciau. Gadewch i ni edrych ar rai o'r mythau a chwedlau i ddarganfod beth oedd y symbol hwn yn sefyll drosto.

  Hanes Llygad Ra

  Yn yr hen Aifft, roedd llygaid duwdod yn gysylltiedig â dwyfol. grym. Gellir dadlau bod Llygad Ra mor enwog â Llygad Horus felly nid yw'n syndod bod y ddau yn aml wedi drysu rhwng ei gilydd, ond maent yn lygaid dwy dduwiau gwahanol Eifftaidd, gyda Llygad Horus yn llygad chwith a'r Llygad o Ra yn llygad de.

  Er y credid mai Ra oedd duw'r haul a dechrau pob peth, yr oedd gan Lygad Ra rinweddau anthropomorffig, ac yr oedd yn annibynnol ar Ra ei hun. Roedd mewn gwirionedd yn fod ar wahân i'r duw haul Ra ac yn gweithredu fel ei gymar benywaidd. Cyfeirir ato'n aml fel “merch Ra”, duw a addolwyd yn eang yn yr hen Aifft.

  Roedd Llygad Ra hefyd yn aml yn gysylltiedig â llawer o dduwiesau'r Aifft fel Sekhmet, Hathor , Wadjet, Bastet, ac eraill, a chafodd ei bersonoli ganddynt. O'r herwydd, roedd Llygad Ra yn fam, yn frawd neu'n chwaer, a hyd yn oed yn gydymaith mewn amrywiol destunau Eifftaidd.

  Weithiau, mae Llygad Ra yn cael ei weld fel estyniad o bŵer mawr Ra. Ystyrir bod Llygad Ra yn meddu ar dreisgara phŵer peryglus y gallai Ra ddibynnu arno i helpu i ddarostwng ei elynion. Fe'i hystyriwyd yn nodweddiadol fel grym treisgar, dinistriol yn gysylltiedig â gwres yr haul.

  Roedd yr hen Eifftiaid hefyd yn dathlu agweddau peryglus y symbol, gan alw ar amddiffyn y duwiau. Mewn gwirionedd, peintiwyd Llygad Ra ar swynoglau'r pharaohs a'i weld yn gyffredin ar arteffactau, mymïau, a beddrodau.

  Mewn un myth Eifftaidd, anfonodd Ra ei lygad i chwilio am ei blant coll. Tra yr oedd y llygad yn gallu eu dwyn yn ol, tyfodd un newydd yn ei le, yr hyn a barodd i'r llygad deimlo wedi ei fradychu. I'w wneud yn hapus eto, trodd Ra ei llygad yn uraeus a'i wisgo ar ei dalcen. Felly, daeth y ddisg solar wedi'i hamgylchynu gan ddau gobra yn gynrychiolaeth arall ar gyfer Llygad Ra.

  Llygad Ra a'r Dduwies Wadjet

  Mae Wadjet, yn arbennig, wedi'i gysylltu â Llygad Ra. mewn mwy o ffyrdd nag un gan fod symbol y Llygad ei hun yn cynnwys dwy Wraeus yn magu cobra - symbolau'r dduwies Wadjet. Mae cwlt Wadjet yn rhagflaenu diwylliant y duw haul Ra. Hi oedd duwdod noddwr teyrnas hynafol Isaf (gogleddol) yr Aifft.

  Cafodd y symbol magu cobra Uraeus ei wisgo ar goronau llywodraethwyr yr Aifft Isaf am filoedd o flynyddoedd nes i'r Aifft Isaf ac Uchaf uno yn y pen draw a disodli cwlt Ra yn y pen draw eiddo Wadjet. Er hynny, parhaodd ei dylanwad ar yr Aifft.

  Mae'r Llygad yn aml yn cyfateb i'r symbolauo risg efydd mawr, yn cynrychioli yr haul, a dau cobras Uraeus ar y naill ochr neu'r llall. Ar lawer o ddarluniau, mae un o'r cobras yn gwisgo coron yr Aifft Uchaf neu Hedjet a'r llall – coron yr Aifft Isaf neu Deshret .

  Gwahaniaeth rhwng Llygad yr Aifft Ra a Llygad Horus

  Tra bod y ddau yn hollol wahanol, mae Llygad Ra yn symbol llawer mwy ymosodol na Llygad Horus. Ym mytholeg yr Aifft, mae gan Llygad Horus chwedl am adfywio, iachâd, ac ymyrraeth ddwyfol gan y duwiau. I'r gwrthwyneb, mae Llygad Ra yn symbol o amddiffyniad wedi'i wreiddio mewn cynddaredd, trais a dinistr.

  Fel arfer, darlunnir Llygad Ra fel y llygad dde, a Llygad Horus fel y llygad chwith , ond ni ellir cymhwyso unrhyw reol yn gyffredinol. Yn ôl yr Heroglyffau a Rhifyddeg yr Ysgrifenyddion Eifftaidd Hynafol , “Mewn llawer o furluniau a cherfluniau Eifftaidd daeth y llygad dde i gael ei adnabod fel Llygad Horus… ac mae amgueddfeydd ledled y byd yn cynnwys swynoglau o'r chwith a'r dde. Llygad Horus.”

  Hefyd, mae Llygad Horus yn perthyn i dduw gwahanol, Horus, ac fe'i darlunnir yn gyffredin (ond nid bob amser) ag iris las. Ar y llaw arall, mae Eye of Ra yn aml yn chwarae iris goch. Mae'r ddau lygad yn symbol o amddiffyniad, ond mae'r ffordd y dangosir yr amddiffyniad hwn yn gwahanu'r ddau.

  Ystyr a Symbolaeth Llygad Ra

  Llygad Ra yw un o'r crefyddau mwyaf cyffredinsymbolau mewn celf Eifftaidd. Dyma'r symbolaeth a'r ystyr sy'n gysylltiedig ag ef:

  • Ffrwythlondeb a Genedigaeth - Chwaraeodd Llygad Ra rôl mam a chydymaith Ra, felly darlun o genhedlu, ffrwythlondeb a geni. Dathlwyd ei nerth i roi bywyd yn ddefodau teml yr hen Eifftiaid.
   11> Grym a Chryfder Mawr - Dibynnai Eifftiaid hynafol ar ei nerth, wedi'i gymharu â gwres y wlad. haul, a allai fynd allan o reolaeth a mynd yn dreisgar iawn. Yn wir, mae ymosodol Llygad Ra yn ymestyn nid yn unig i fodau dynol ond hefyd i dduwiau, gan gynrychioli ochr ddinistriol Ra. ei gweld fel mam oramddiffynnol dros ei phobl a'i thir. Hefyd, roedd Llygad Ra yn cael ei ystyried yn symbol o awdurdod ac amddiffyniad brenhinol, gan ei fod wedi'i beintio ar swynoglau a wisgwyd gan y pharaohs i amddiffyn eu hunain rhag endidau, swynion neu elynion drwg.

  Llygad Ra mewn Emwaith a Ffasiwn

  Mae llawer o ddylunwyr yn talu gwrogaeth i ddiwylliant a hanes cyfoethog yr Hen Aifft gyda darnau llawn symbolaeth. Er ei fod yn cael ei wisgo'n gyffredin fel swyn lwcus neu amulet, mae Eye of Ra yn cael ei ddefnyddio heddiw ar ddillad, capiau, a hyd yn oed dyluniadau tatŵ, ac mae bellach yn cael ei ystyried yn rhywbeth ffasiynol a ffasiynol.

  Mewn dylunio gemwaith, mae'n aml yn digwydd. i'w gweld ar tlws crog pren wedi'u cerfio â llaw, cloeon, medaliynau, clustdlysau, swyn breichled, amodrwyau coctel, wedi'u darlunio gyda symbolau Eifftaidd eraill. Gall y rhain fod yn finimalaidd neu'n fwyafsymiol o ran arddull, yn dibynnu ar y dyluniad.

  FAQ Am Llygad Ra

  A yw Llygad Ra yn lwc dda?

  Mae'r ddelwedd yn fwy o symbol o amddiffyniad na phob lwc, ond mae rhai pobl yn ei gadw'n agos fel swyn lwc dda.

  A yw Llygad Ra yr un fath â'r Llygad Drwg? >Y Drygioni Mae Llygad, a elwir hefyd yn y nazar boncugu, yn tarddu o Dwrci. Er ei fod hefyd yn symbol amddiffynnol, nid yw'r Llygad Evil yn gysylltiedig ag unrhyw dduwdod neu ffydd unigol. Mae ei ddefnydd yn fwy cyffredinol. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng Llygad Horus a Llygad Ra?

  Yn gyntaf, mae'r ddau lygad hyn yn dod o ddau dduwiau Eifftaidd gwahanol. Yn ail, er bod y ddau yn symbol o amddiffyniad, mae Llygad Horus yn llawer mwy caredig ac anfalaen na Llygad Ra, a oedd yn aml yn symbol o amddiffyniad trwy drais ac ymddygiad ymosodol yn erbyn gelynion.

  Beth Yw Llygad Tatŵ Ra symboli?

  Mae Llygad Ra yn cynrychioli Ra, duw'r haul. Ond fel rydyn ni wedi'i drafod, mae'r ystyr yn mynd y tu hwnt i dduwdod Ra ei hun. Mewn gwirionedd, daeth y Llygad yn symbol ei hun, yn cynrychioli ystod o gysyniadau, gan gynnwys ffrwythlondeb, benyweidd-dra, amddiffyniad, a thrais.

  Yn Gryno

  Yn yr hen Aifft, roedd Llygad Ra yn cynrychiolaeth amddiffyn, pŵer, ac awdurdod brenhinol. Y dyddiau hyn, mae'n parhau i fod yn symbol amddiffynnol i lawer, gan gadwdrygioni a pherygl.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.