Eos - Titan Duwies y Wawr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg Groeg, Eos oedd duwies Titan y wawr a drigai ar ffin yr Oceanus . Dywedid bod ganddi flaenau rhosod, neu fysedd rhosynog, a deffrodd yn fore bob bore i agor pyrth y nefoedd er mwyn i'r haul godi.

  Nid Eos yw'r duwiau enwocaf ym mytholeg Groeg, ond chwaraeodd ran bwysig iawn drwy ddod â goleuni i'r byd bob dydd.

  Pwy oedd Eos?

  Titan o'r ail genhedlaeth oedd Eos, a aned i Hyperion , duw'r goleuni nefol a'i wraig Theia, Titanes y golwg. Roedd hi'n chwaer i Helios a Selene , personoliaethau'r haul a'r lleuad. Yn ôl rhai ffynonellau, fodd bynnag, Titan o'r enw Pallas oedd tad Eos.

  Eos ac Astraeus

  Roedd Eos yn adnabyddus am ei chariadon niferus, yn farwol ac yn anfarwol. Ar y dechrau, roedd hi'n gysylltiedig ag Astraeus, duw'r cyfnos, a oedd hefyd yn Titan ail genhedlaeth fel hi ac â chysylltiad agos â'r planedau a'r sêr. Gyda’i gilydd, roedd gan y cwpl lawer o blant gan gynnwys yr Anemoi a’r Astra Planeta.

  Astra Planeta – y pum duw oedd yn personoli’r planedau:

  • Stilbon – Mercwri
  • Hesperos – Venus
  • Pyroeis – Mars
  • Phaethon – Iau
  • Phainon – Sadwrn

  Yr Anemoi – duwiau'r Gwynt, sef:

  • Boreas – y Gogledd
  • Eurus – yDwyrain
  • Notus – y De
  • Zephyrus – y Gorllewin

  Roedd Eos hefyd yn enwog fel mam Astraea sef y dduwies forwyn. cyfiawnder.

  Eos fel Duwies y Wawr

  Rôl Eos fel duwies y wawr oedd esgyn i'r nef o Oceanus ar ddiwedd y nos, i gyhoeddi'r dyfodiad o oleuad yr haul i'r holl dduwiau a meidrol. Fel y'i hysgrifennwyd mewn cerddi Homerig, nid yn unig y cyhoeddodd Eos ddyfodiad ei brawd Helios, duw'r haul, ond bu hefyd yn cyd-deithio ag ef yn ystod y dydd nes iddo gael ei orffen yn croesi'r awyr. Yn yr hwyr byddai'n gorffwys ac yn paratoi ar gyfer y diwrnod nesaf.

  Melltith Aphrodite

  Fel y soniwyd eisoes, yr oedd gan Eos gariadon lawer, yn farwol ac yn anfarwol. Roedd Ares , duw rhyfel Groegaidd yn un o'i chariadon ond ni chawsant erioed blant gyda'i gilydd. Yn wir, ni chafodd eu perthynas gyfle i fynd yn rhy bell.

  Pan ddaeth Aphrodite , duwies cariad, i wybod am y ddau, roedd hi wedi gwylltio, oherwydd roedd hi hefyd. un o gariadon Ares. Gorchfygwyd Aphrodite â chenfigen a gwelodd Eos fel ei chystadleuaeth. Roedd hi eisiau cael gwared arni ac felly roedd hi'n melltithio Eos fel na fyddai ond yn syrthio mewn cariad â meidrolion.

  O hynny ymlaen, dechreuodd Eos gael ei gysylltu â chipio meidrolion y syrthiodd mewn cariad â nhw. .

  • Eos ac Orion yr Heliwr

  Heliwr chwedlonol oedd Orion a dywediri fod yn gariad marwol cyntaf Eos ar ôl iddi gael ei melltithio gan Aphrodite. Cipiwyd Orion gan Eos, a chymerwyd ef i ynys Delos, wedi iddo adennill ei olwg. Mewn rhai fersiynau o'r chwedl, lladdwyd ef ar yr ynys gan Artemis , duwies hela, oherwydd ei bod yn genfigennus ohono ef ac Eos.

  • Eos a Y Tywysog Cephalus

  Mae stori Eos a Cephalus yn chwedl enwog arall am ei chariadon meidrol. Roedd Cephalus, mab Deion a Diomede, yn byw yn Athen ac roedd eisoes yn briod â dynes hardd o'r enw Procris, ond dewisodd Eos anwybyddu'r ffaith hon. Hi a'i herwgipiodd ac yn fuan daeth y ddau yn gariadon. Cadwodd Eos ef gyda hi am amser hir iawn a bu iddynt fab gydag ef, a elwid Phaethon.

  Er bod Eos mewn cariad, gwelai nad oedd Cephalus yn wir hapus â hi. Roedd Cephalus yn caru ei wraig, Procris ac yn dyheu am ddychwelyd ati. Ar ôl wyth mlynedd hir, ildiodd Eos o'r diwedd a gadael i Cephalus ddychwelyd at ei wraig.

  • Tithonus ac Eos

  Tithonus oedd tywysog Trojan a oedd o bosibl yr enwocaf o holl gariadon meidrol Eos. Er eu bod yn cyd-fyw yn hapus, yr oedd Eos yn blino ar ei holl gariadon marwol yn ei gadael neu yn marw, ac yr oedd yn ofni y byddai yn colli Tithonus yn yr un modd. O'r diwedd, dyfeisiodd ateb i'w phroblem a gofynnodd i Zeus wneud Tithonus yn anfarwol fel na fyddai byth yn ei gadael.

  Fodd bynnag, gwnaeth Eoscamgymeriad trwy beidio â bod yn ddigon penodol pan wnaeth ei chais i Zeus. Anghofiodd hi ddweud wrtho am roi rhodd ieuenctid i Tithonus. Rhoddodd Zeus ei dymuniad a gwnaeth Tithonus anfarwol, ond ni ataliodd y broses heneiddio. Aeth Tithonus yn hŷn gydag amser a pho hynaf yr aeth, gwannaf yr aeth.

  Yr oedd Tithonus yn boenus iawn ac aeth Eos unwaith eto i gyfarfod Zeus i ofyn ei help. Fodd bynnag, dywedodd Zeus wrthi na allai wneud Tithonus yn farwol nac yn iau eto felly yn lle hynny, trodd Tithonus yn griced neu'n cicada. Dywedir bod y cicada i'w glywed bob dydd o hyd ar doriad gwawr mewn rhai rhannau o'r byd.

  Mewn rhai amrywiadau o'r stori, trawsnewidiodd Eos ei hun ei chariad yn cicada, tra mewn eraill daeth yn un yn y pen draw, yn byw am byth ond yn gobeithio am farwolaeth i'w gymryd i ffwrdd. Mewn fersiynau eraill, fe wnaeth hi gloi ei gorff yn ei siambr pan aeth yn rhy hen, ond does neb yn gwybod beth yn union wnaeth hi ag ef.

  Emathion a Memnon – Plant Eos

  Eos a Roedd gan Tithonus ddau fab, Emathion a Memnon, a ddaeth yn ddiweddarach yn llywodraethwyr Aethiopia. Roedd Emathion yn frenin yn gyntaf am gyfnod ond ymosododd ar y demigod Heracles a oedd yn hwylio i fyny Afon Nîl un diwrnod. Lladdodd Heracles ef yn y frwydr a ddilynodd.

  Memnon oedd y mwyaf adnabyddus o'r ddau ers iddo chwarae rhan yn rhyfel Caerdroea yn ddiweddarach. Wedi'i gwisgo mewn arfwisg a wnaed gan Hephaestus , y duw tân, Memnonamddiffynodd ei ddinas, gan ladd Erechthus, brenin hynafol Athen, a Pheron, brenin yr Aifft. Lladdwyd Memnon fodd bynnag, yn nwylo'r arwr Achilles .

  Trawyd Eos â galar ar farwolaeth ei mab. Daeth golau cynnar y bore yn llai llachar nag o'r blaen a ffurfiodd ei dagrau wlith y bore. Ar gais Eos, trodd Zeus y mwg o goelcerth angladd Memnon i'r 'Memnonides', rhywogaeth newydd o aderyn. Bob blwyddyn, byddai'r Memnonides yn mudo i Troy o Aethiopia i alaru Memnon wrth ei feddrod.

  Sylwadau a Symbolau Eos

  Yn aml, darlunnir Eos fel morwyn ifanc hyfryd ag adenydd, yn nodweddiadol dal dyn ifanc yn ei breichiau. Yn ôl Homer, roedd hi'n gwisgo gwisg lliw saffrwm, wedi'u gwehyddu neu wedi'u brodio â blodau.

  Weithiau, mae hi'n cael ei darlunio mewn cerbyd aur yn codi o'r môr ac yn cael ei thynnu gan ei dau geffyl cyflym, asgellog, Phaethon a Lampus. Gan mai hi sy'n gyfrifol am ddosbarthu gwlith yn gynnar yn y bore, fe'i gwelir yn aml gyda phiser ym mhob llaw.

  Mae symbolau Eos yn cynnwys:

  • Saffron – Dywedir fod lliw saffrwm ar y gwisgoedd y mae Eos yn eu gwisgo, gan gyfeirio at liw'r awyr yn y bore bach.
  • Clogyn – Mae Eos yn gwisgo gwisg hardd neu glogyn.
  • Tiara – Mae Eos yn aml yn cael ei darlunio wedi’i goroni â tiara neu diadem, sy’n dynodi ei statws fel duwies y wawr.
  • Cicada – Cysylltir y cicada ag Eos oherwydd ei chariad Tithonus, a ddaeth yn y pen draw yn cicada wrth iddo heneiddio.
  • Ceffyl – Mae cerbyd Eos yn cael ei dynnu gan ei thîm arbennig o geffylau – Lampus a Phaeton, a enwyd Firebright a Daybright yn yr Odyssey.

  Ffeithiau am Eos

  1- Beth yw duwies Eos?

  Eos oedd duwies y wawr.

  2- A yw Eos yn Olympiad?

  Na, duwies Titan oedd Eos.

  3- Pwy yw rhieni Eos?

  Hyperion a Theia yw ei rhieni.

  4- Pwy yw cymariaid Eos?

  Roedd gan Eos lawer o gariadon, yn farwol ac yn dduw. Astraeus oedd ei gwr.

  5- Pam y melltithiwyd Eos gan Aphrodite? Achos i Eos gael perthynas ag Ares, cariad Aphrodite, fe'i melltigwyd gan Aphrodite i yn unig. syrthio mewn cariad â meidrolion a'u dioddef yn heneiddio, gan farw a'i gadael. 6- Beth yw symbolau Eos? >Y mae symbolau Eos yn cynnwys saffrwm, ceffylau, cicada, tiara a chlogynau. Weithiau, mae hi'n cael ei darlunio â phiser.

  Yn Gryno

  Mae stori Eos braidd yn drasig, yn yr ystyr iddi ddioddef galar a wynebu llawer o anawsterau oherwydd melltith Aphrodite. Serch hynny, stori Eos gweithiau celf gweledol a llenyddol di-ri ac mae hi’n parhau i fod yn ffigwr diddorol. Mewn rhai rhannau o Wlad Groeg, mae pobl yn parhau i gredu bod Eos yn dal i ddeffro cyn i'r nos ddod i ben i ddod â golau dydd allan ac yn dychwelyd i'w pharth ar fachlud haul gyda cicada ar gyfercwmni.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.