Minos - Brenin Creta

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Roedd Minos yn frenin chwedlonol Creta ym mytholeg Roeg. Roedd mor enwog nes i'r archeolegydd Syr Arthur Evans enwi gwareiddiad cyfan ar ei ôl - gwareiddiad y Minoaidd.

  Yn ôl y chwedlau, roedd y Brenin Minos yn rhyfelwr mawr ac yn frenin nerthol a ymddangosodd mewn sawl chwedl fytholegol. Mae’n fwyaf adnabyddus am adeiladu’r Labyrinth enwog – drysfa gymhleth i garcharu’r Minotaur , creadur gwrthun a anrheithiodd Creta. Mewn rhai adroddiadau, cyfeirir ato fel brenin 'da' ond mewn eraill, caiff ei bortreadu fel un drwg a dieflig.

  Pwy Oedd y Brenin Minos?

  Brenin Minos ' Palas Knossos

  Minos oedd epil Zeus , duw'r awyr, ac Europa , gwraig farwol. Priododd Pasiphae, dewines, merch Helios a chwaer Circe. Fodd bynnag, yr oedd yn bur annoeth gyda llawer o faterion allbriodasol, yn dad i lawer o blant eraill hefyd.

  • Roedd gan Minos nifer o blant gyda Pasipahe, gan gynnwys Ariadne , Deucalion, Glaucus, Catreus, Xenodice , Androgeus, Phaedre ac Acacillis.
  • Bu i Minos bedwar mab o Pareia, nymff Naiad, ond lladdwyd hwy gan yr arwr Heracles ar Ynys Paros. Yr oedd Heracles yn dial arnynt am iddynt ladd ei gymrodyr.
  • Trwy Androgeneia yr oedd mab iddo, Asterion
  • O Dexithea, yr oedd iddo Euxanthius a fyddai'n ddarpar frenin Ceos.<10

  Roedd Minos yn gryfcymeriad, ond dywed rhai ei fod hefyd yn llym ac oherwydd hyn nad oedd yn ei hoffi. Yr oedd yr holl deyrnasoedd cyfagos yn ei barchu a'i ofni gan ei fod yn rheoli un o genhedloedd cryfaf a mwyaf pwerus yr oes.

  Pasiphae a'r Tarw

  Yn union fel Minos, nid oedd Pasiphae ychwaith yn gwbl ffyddlon yn ei phriodas â'r brenin. Fodd bynnag, nid ei bai hi yn llwyr oedd hyn ond camgymeriad ar ran ei gŵr oedd yn gyfrifol amdano.

  Anfonodd Poseidon , duw'r moroedd, darw gwyn hardd i Minos i'w aberthu iddo . Cafodd Minos ei swyno gan yr anifail a phenderfynodd ei gadw iddo'i hun, gan aberthu tarw arall, llai godidog yn ei le. Ni chafodd Poseidon ei dwyllo a chafodd ei gynddeiriogi gan hyn. Fel ffordd o gosbi Minos, gwnaeth i Pasiphae syrthio mewn cariad â'r bwystfil.

  Roedd Pasiphae yn wallgof gydag awydd am y tarw ac felly gofynnodd i Daedalus ei helpu i ddod o hyd i ffordd i ddynesu. y tarw. Arlunydd a chrefftwr Groegaidd oedd Daedalus ac roedd yn fedrus iawn yn ei grefft. Adeiladodd fuwch bren lle gallai Pasiphae guddio a mynd at y bwystfil. Roedd y tarw yn paru gyda'r fuwch bren. Yn fuan, darganfu Pasiphae ei bod yn feichiog. Pan ddaeth yr amser, rhoddodd enedigaeth i greadur dychrynllyd gyda chorff dyn a phen tarw. Yr enw ar y creadur hwn oedd y Minotaur (tarw Minos).

  Roedd Minos yn arswydus ac yn gandryll pan welodd blentyn Pasiphae a dyfodd yn arswydus yn raddol.anghenfil bwyta cnawd. Yr oedd Minos wedi adeiladu drysfa ddryslyd iddo a alwodd yn Labyrinth a charcharodd y Minotaur yn ei chanol fel na fyddai'n achosi unrhyw niwed i bobl Creta.

  Minos vs Nisus yn y Rhyfel yn erbyn Athen

  Enillodd Minos y rhyfel yn erbyn Athen, ond digwyddodd un o ddigwyddiadau mwyaf nodedig y rhyfel ym Megara, cynghreiriad o Athen. Roedd y Brenin Nisus yn byw yn Megara ac roedd yn anfarwol oherwydd clo o wallt rhuddgoch ar ei ben. Cyn belled â bod y clo hwn ganddo, roedd yn anfarwol ac ni ellid ei drechu.

  Roedd gan Nisus ferch hardd, Scylla, a welodd Minos a syrthiodd mewn cariad ag ef ar unwaith. Er mwyn dangos ei hoffter tuag ato, tynnodd y clo o wallt rhuddgoch oddi ar ben ei thad, gan achosi cwymp buddugoliaeth Megara a Minos.

  Doedd Minos ddim yn hoffi beth wnaeth Scylla, fodd bynnag, a hwyliodd ymlaen, gan ei gadael ar ôl. Ceisiodd Scylla nofio ar ei ôl ef a'i fflyd, ond ni allai nofio'n dda a boddodd. Mewn rhai achosion, fe'i newidiwyd yn aderyn cneifiwr a chafodd ei ysglyfaethu gan ei thad, a oedd wedi ei droi'n hebog.

  Teyrnged o Athen

  Pan laddwyd Androgeus mab Minos yn Athen tra'n ymladd mewn brwydr, gorchfygwyd Minos â galar a chasineb ei fod yn mynnu bod teyrnged arswydus yn cael ei wneud. Yn ôl y myth, gorfododd Athen i ddewis saith merch a saith bachgen bob blwyddyn i fynd i mewn i'r Labyrinth a dod yn fwyd i'rMinotaur. Dyma un o'r prif resymau y cyfeiriwyd ato fel brenin drwg mewn rhai cyfrifon. Mae rhai ffynonellau yn dweud bod y deyrnged hon yn cael ei gwneud bob blwyddyn tra bod eraill yn nodi ei bod yn cael ei gwneud bob naw mlynedd.

  Ariadne yn bradychu Minos

  Theseus yn Lladd y Minotaur

  Er nad oedd Minos am gael dim i'w wneud â Scylla, merch fradwrus Nisus, ni wyddai y byddai ei gwymp yn dechrau gyda brad ei ferch ei hun Ariadne.

  Roedd y Theseus , mab y Brenin Aegus, wedi ei arswydo gan y ffaith fod Atheniaid ifanc yn cael eu hanfon i'r Labyrinth yn Creta fel aberth i'r Minotaur a phenderfynodd wirfoddoli fel teyrnged. Ei fwriad oedd mynd i mewn i'r Labrinth a lladd y Minotaur ei hun.

  Pan welodd Ariadne Theseus ymhlith yr Atheniaid eraill yn Creta, hi a syrthiodd mewn cariad ag ef. Dywedodd wrtho, pe bai'n addo mynd â hi adref gydag ef a'i phriodi, y byddai'n ei helpu i drechu'r Minotaur. Cytunodd Theseus â hyn a rhoddodd Ariadne, gyda chymorth Daedalus, belen o linyn i Theseus i'w helpu i ddod o hyd i'w ffordd drwy'r labyrinth lle roedd yr anghenfil yn llechu.

  Gan ddefnyddio'r cortyn, daeth Theseus o hyd i'r Minotaur ac ar ôl hynny. brwydr ffyrnig a hir, efe a'i lladdodd o'r diwedd. Yna dilynodd y llinyn hud yn ôl allan o'r ddrysfa, gan arwain yr Atheniaid eraill i ddiogelwch a dihangasant mewn cwch, gan fynd ag Ariadne gyda hwy.

  Minos aRoedd Daedalus

  Minos wedi’i ddigio gan frad Ariadne ond roedd hyd yn oed yn ddig am y rhan roedd Daedalus wedi’i chwarae yn ei chynllun i helpu Theseus. Fodd bynnag, nid oedd am ladd ei grefftwr gorau. Yn hytrach, carcharodd Daedalus gyda'i fab Icarus mewn tŵr uchel iawn, a chredai y byddai'n amhosibl iddynt ddianc ohono.

  Fodd bynnag, roedd wedi tanamcangyfrif disgleirdeb Daedalus. Defnyddiodd Daedalus bren, plu a chwyr i greu dau bâr mawr o adenydd, un iddo'i hun a'r llall i'w fab. Gan ddefnyddio’r adenydd, dyma nhw’n dianc o’r tŵr, gan hedfan mor bell â phosib o Creta.

  Dilynodd Minos Daedalus, gan geisio dod ag ef yn ôl ond ni allent ei ddal. Yn ddiddorol, nid oedd wedi erlid Ariadne, ei ferch ei hun.

  Marwolaeth Minos

  Ar ôl Daedalus oedd diwedd y Brenin Minos. Aeth ar ei ôl yr holl ffordd i ynys Sisili lle roedd Daedalus rywsut wedi dod o hyd i loches yn llys y Brenin Cocalus. Fodd bynnag, twyllodd Minos ef i ddatgelu ei hun ac yna mynnodd i Cocalus ddychwelyd Daedalus ato.

  Yn ôl rhai ffynonellau, nid oedd Cocalus a'i ferched am roi Daedalus yn ôl i Minos. Argyhoeddasant Minos i gymryd bath, pan laddodd y merched frenin y Cretan â dŵr berwedig.

  Minos yn yr Isfyd

  Dychwelodd Cocalus gorff Minos i Creta ond hanes brenin y Cretan ni ddaeth i ben yno. Yn hytrach, yr oeddgwneud un o'r tri Barnwr mawr y Meirw yn yr Isfyd. Gwnaeth Zeus ef yn drydydd barnwr ochr yn ochr â Radamanthus ac Aeacus a farnodd y rhai o Asia ac Ewrop yn y drefn honno. Mewn unrhyw anghydfod a ddigwyddodd, Minos oedd i gael y gair olaf. Ar ôl ei farwolaeth, parhaodd i breswylio yn yr Isfyd am dragwyddoldeb.

  Amlapio

  Trwy gydol hanes, mae pobl wedi ceisio cysoni bywyd ymddangosiadol hir y Brenin Minos yn ogystal â'r gwahaniaethau yn ei gymeriad gyda gwahanol gyfrifon sy'n gwrthddweud y rhain. Fel ffordd o resymoli ei wahanol bersonoliaethau, dywed rhai awduron nad oedd un ond dau Frenin Minos gwahanol yn ynys Creta. Serch hynny, mae'r Brenin Minos yn un o'r pwysicaf o frenhinoedd yr hen Roeg, gyda gwareiddiad Minoaidd yn sefyll allan fel y gwareiddiad cyntaf yn Ewrop.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.