Palmwydd - Ystyr a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Wrth feddwl am goed palmwydd, yr hyn sy'n dod i'r meddwl fel arfer yw cyrchfannau gwyliau ac ynysoedd hardd. Fodd bynnag, mae llawer mwy i goed palmwydd nag a ddaw i’r llygad.

  Mae coed palmwydd wedi bod o gwmpas ers canrifoedd ac i’w canfod yn ardaloedd arfordirol y byd. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn defnyddio cynhyrchion a wneir o'r coed hyn fel colur, olew coginio, golchdrwythau, jeli, gwin a biodiesel. Fodd bynnag, nid oes llawer yn gwybod am ystyr symbolaidd y planhigion mawr, bytholwyrdd hyn.

  Mae gan goed palmwydd symbolaeth bwerus mewn llawer o ddiwylliannau a chrefyddau ledled y byd. Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych yn fanwl ar symbolaeth coed palmwydd, eu harwyddocâd, a'u perthnasedd heddiw.

  Beth yw Coed Palmwydd?

  Palmwydd cnau coco

  Mae yna dros 3,000 o rywogaethau o gledrau, sy'n eu gwneud yn rhai o'r planhigion mwyaf cyffredin a hawdd eu hadnabod. Maent yn ffynnu mewn rhanbarthau trofannol ac yn cael eu hystyried ymhlith y coed anoddaf yn y byd gan eu bod yn gallu gwrthsefyll y rhan fwyaf o blâu a chlefydau. Mae gan

  Palmannau, a elwir hefyd yn Tywysogion Teyrnas y Llysiau , ddail a ffrwythau nodedig sy'n eu gwneud yn hawdd eu hadnabod yn unrhyw le. Mae ganddyn nhw ddail mawr, sydd wedi'u siapio fel plu neu wyntyllau, yn dibynnu ar y rhywogaeth.

  Mae gan rai palmwydd ddail palmate sy'n llydan ac yn lledu fel bysedd, tra bod gan eraill ddail pinnate, sef dail siâp pluen sy'n ymdebygu i gochauo wallt. Mae gan y rhan fwyaf o rywogaethau palmwydd hefyd foncyffion tal, silindrog sydd naill ai'n llyfn neu â phigau bachog.

  Mae coed palmwydd yn dwyn gwahanol fathau o ffrwythau sy'n amrywio o ran maint a lliw.

  Mae cnau coco ymhlith y mwyaf palmwydd poblogaidd, gyda'u cnau yn adnabyddus am eu buddion maethol a'u blas unigryw. Mae eu cregyn brown caled yn amddiffyn y cnau rhag difrod pan fyddant yn disgyn o'r goeden, ac mae'r cnawd gwyn y tu mewn yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwneud olew a choginio mewn llawer o wledydd Asiaidd. Ystyrir mai olew cnau coco yw'r olew iachaf a wneir o palmwydd.

  Gall olew palmwydd hefyd gael ei wneud o ffrwyth coed palmwydd eraill, rhai ohonynt yn debyg i aeron ac sydd â chroen sy'n gorchuddio cnewyllyn caled. Fe'i defnyddir wrth gynhyrchu gwahanol fathau o gynhyrchion harddwch ac at rai dibenion coginiol.

  Mae'r palmwydd dyddiad hefyd ymhlith y mathau mwyaf defnyddiol o palmwydd, gan ei fod yn cynnig ffrwythau maethlon a blasus.

  Palm Trees mewn Cristnogaeth

  Mae gan balmwydden ystyr arbennig yn y Beibl lle caiff ei ddefnyddio fel trosiad mewn sawl adnod.

  Yn Salm 92:12, cymharwyd y rhai cyfiawn â phalmwydd. Mae’n dweud y bydd pobl gyfiawn yn ffynnu ac yn tyfu ‘ fel palmwydd a chedrwydd yn Libanus’ . Yn Caneuon 7:7-9, cysylltir y balmwydden â buddugoliaeth, lle’r oedd cael gafael ar ei ffrwyth yn cael ei gymharu â buddugoliaeth.

  Y rheswm y cymharwyd coed palmwydd â dynion cyfiawn yw bod ganddynt rainodweddion tebyg tebyg. Dyma rai o'r nodweddion mwyaf cyffredin:

  • Twf Unionsyth - Mae coed palmwydd yn tyfu'n dal, yn codi tua'r nefoedd. Nid ydynt yn plygu i lawr. Mae'r ddelweddaeth hon yn gwneud palmwydd yn debyg i ŵr cyfiawn nad yw'n plygu ac nad yw'n torri ei egwyddorion.
  • Toreithiog Ffrwythlondeb - Mae palmwydd yn dwyn ffrwythau blasus a maethlon y gellir eu defnyddio fel ffynhonnell o fwyd. Mewn gwirionedd, gall dyn oroesi ar ffrwythau palmwydd yn unig os oes angen. Mae hwn yn tynnu llun o ddyn cyfiawn sydd hefyd yn dwyn ffrwyth fel cariad a charedigrwydd a all ysbrydoli eraill i fyw bywyd ffyddlon a gonest.
  • Hyblygrwydd – Mae coed palmwydd hefyd yn hynod o hyblyg ac er efallai y byddant yn plygu yn y gwynt, ni fyddant byth yn torri. Mae hyn yn symbol o addasrwydd dyn mawr a'i allu i ddyfalbarhau hyd yn oed wrth wynebu pwysau problemau a heriau bywyd.

  Mae Sul y Blodau yn ddigwyddiad pwysig sy'n cael ei ddathlu gan Gristnogion ledled y byd ac sy'n dangos pa mor bwysig yw'r goeden hon mewn Cristnogaeth. Wedi'i goffáu ar y Sul cyn y Pasg, mae'r digwyddiad hwn yn nodi dechrau'r Wythnos Sanctaidd ac yn symbol o'r diwrnod y daeth Iesu Grist i mewn i Jerwsalem. Wrth iddo farchogaeth ar asyn gwyllt i'r dref, roedd pobl yn ei amgylchynu ac yn talu parch trwy osod canghennau palmwydd ar y ffordd, gan weiddi mawl i'w enw.

  Ar Sul y Blodau, mae Cristnogion yn achub canghennau palmwydda chanu hymnau er anrhydedd i Iesu. Maen nhw'n trefnu gorymdeithiau enfawr lle mae ffrondau palmwydd bendigedig yn cael eu dosbarthu. Mae llawer o eglwysi hefyd yn achub y palmwydd ail-law ac yn eu llosgi'n lludw, y byddant yn eu defnyddio'n ddiweddarach ar Ddydd Mercher y Lludw. Mae rhai Cristnogion hefyd yn prynu ffrondau palmwydd wedi'u plygu'n groesau ac yn eu hongian yn eu cartrefi i ddathlu'r dydd ac i fendithio eu cartref.

  Coed Palmwydd mewn Diwylliant Islamaidd

  Mewn diwylliant a chrefydd Islamaidd, mae'r palmwydd yn symbol hynod arwyddocaol o orffwys a lletygarwch. Roedd presenoldeb coed palmwydd yn tyfu o amgylch gwerddon yn golygu bod y dŵr yn anrheg gan Allah.

  Yn ôl y Quran, adeiladodd y Proffwyd Muhammad ei gartref allan o palmwydd ac yn aml yn pwyso yn erbyn coed palmwydd wrth iddo siarad. Mae hefyd yn nodi bod Iesu wedi ei eni o dan gledr dyddiad.

  Symbolaeth Palmwydd

  Tra bod coed palmwydd yn meddu ar ystyr mawr yn y ffydd Gristnogol, mae eu hystyr a'u symbolaeth yn mynd ymhell y tu hwnt i hynny. Dyma ystyron cyffredinol y goeden palmwydd.

  • 7>Buddugoliaeth a Buddugoliaeth – Yn y cyfnod Clasurol, defnyddiwyd coed palmwydd fel symbolau llwyddiant, yn debyg iawn i ddeilen y llawryf. Dyfarnodd y Rhufeiniaid ganghennau palmwydd i ddathlu llwyddiannau milwrol a gwobrwyo'r rhai a enillodd gystadlaethau athletaidd. Gellir gweld y cysylltiad agos rhwng coed palmwydd a chyflawniadau o'r fath yn y modd y daeth y gair Lladin ' palma' bron yn gyfystyr â buddugoliaeth.
  • Bywyd Tragwyddol – Yn Asyria hynafol ,roedd palmwydd yn cael ei ystyried yn goed cysegredig. Roedd Asyriaid yn credu bod palmwydd sy'n tyfu wrth ymyl nant yn symbol o anfarwoldeb a bywyd tragwyddol. Gall y rhan fwyaf o rywogaethau palmwydd fyw am fwy na chanrif, gan eu gwneud yn symbol perffaith o hirhoedledd.
  • 7> Digonedd a Ffrwythlondeb - Roedd cledrau dyddiad o bwysigrwydd economaidd a diwylliannol mawr tua 10,000 CC. Oherwydd hyn, gellir eu gweld mewn celf Mesopotamiaidd. Yn y Cilgant Ffrwythlon, rhanbarth o'r Dwyrain Canol lle ffynnodd y gwareiddiadau dynol cynharaf, defnyddiwyd y goeden palmwydd i symboleiddio Mylitta, duwies Mesopotamiaidd cariad a ffrwythlondeb. Roedd hefyd yn cael ei ystyried yn symbol phallic oherwydd pa mor godidog ydyw.
  • Doethineb - Mae'r rhai sy'n credu mewn ac yn defnyddio cardiau Tarot yn aml yn cysylltu coed palmwydd â'r Archoffeiriades, cerdyn yr Uwch-Arcana, neu'r ail gerdyn trwmp mewn deciau Tarot nodweddiadol. Iddynt hwy, gall yr offeiriades helpu pobl i ddeall pethau gweledig a phethau anweledig, gan eu cynysgaeddu â dawn doethineb a dirnadaeth.
  • Twf a Llwyddiant – Fel y rhan fwyaf o goed, mae palmwydden hefyd yn cynrychioli twf a newid. Mae'r ffordd y mae'n tyfu'n raddol ac yn ymestyn tua'r awyr yn ei wneud yn debyg i rywun sy'n codi uwchlaw pob her.
  • Pob lwc – Mae coed palmwydd yn aml yn cael eu hystyried yn symbolau o lwc dda ac wedi'u gosod. i lawr yn llwybrau pererinion yn dychwelyd o daith grefyddol neu arwyrdychwelyd adref o frwydr. Mae llawer o bobl yn gwisgo swynoglau neu ddarnau o ffrondau palmwydd wrth deithio i diroedd anhysbys, cychwyn ar deithiau peryglus, neu hyd yn oed yn ystod cyfarfodydd busnes pwysig gan obeithio y byddant yn denu pob lwc.

  Palm Trees in Dreams<5

  Mae gweld palmwydden yn eich breuddwydion yn arwydd o ffyniant a bendithion Duw. Gall hefyd fod yn arwydd o gyfleoedd a fydd yn helpu rhywun i gyrraedd eich nodau personol. Mae llawer yn credu y gallai breuddwydio am goeden palmwydd fod yn isymwybod iddynt eu gwthio i'r cyfeiriad cywir, gan ddweud wrthynt am gymryd y camau angenrheidiol i newid eu bywydau.

  Mae rhai dehongliadau o goed palmwydd yn amrywio yn dibynnu ar gyd-destun y freuddwyd. Er enghraifft, mae gweld coeden palmwydd iach yn cael ei ystyried yn arwydd y bydd y breuddwydiwr yn gwireddu ei nodau, tra gallai coeden palmwydd sych olygu bod cyfnod anodd o'i flaen. Gallai fod yn arwydd bod y breuddwydiwr ar fin cael ei frifo ac i geisio cymorth gan deulu a ffrindiau.

  Amlapio

  Mae coed palmwydd yn enwog am eu harddwch a'u ffrwythau blasus ond maethlon. Mae ganddynt le arbennig mewn llawer o ddiwylliannau a chrefyddau ac maent wedi bod o gwmpas ers yr hen amser. Maent yn parhau i ddal symbolaeth arbennig, pwysig a phwerus i lawer o bobl ledled y byd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.