Odysseus – Arwr Rhyfel Caerdroea a Chrwydryn Anffodus

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Odysseus (cyfwerth Rhufeinig Ulysses ) oedd un o arwyr enwocaf mytholeg Roegaidd, a oedd yn adnabyddus am ei ddewrder, ei ddeallusrwydd, ei ffraethineb a'i gyfrwystra. Mae’n fwyaf adnabyddus am ei ran yn y Rhyfel Trojan ac am ei daith hir ugain mlynedd yn ôl i’w deyrnas yn Ithaca, y manylir arni yn epigau Homer yr Iliad a’r Odyssey. Dyma olwg agosach.

  Pwy Oedd Odysseus?

  Mae'n debyg mai Odysseus oedd unig fab y Brenin Laertes o Ithaca a'i wraig Anticlea. Ar ôl marwolaeth ei dad, etifeddodd orsedd Ithaca. Priododd Odysseus Penelope o Sparta, a bu iddynt gyda'i gilydd un mab, Telemachus , a theyrnasodd ar Ithaca. Roedd Odysseus yn frenin gwych ac yn rhyfelwr nerthol.

  Ysgrifennodd awduron fel Homer am ei ddeallusrwydd a'i ddawn areithio. Roedd Homer hyd yn oed yn gyfartal â ffraethineb Zeus, gan bwysleisio'r syniad o'i ddeallusrwydd.

  Odysseus yn Rhyfel Troy

  Rhyfel Caerdroea

  Roedd

  Odysseus yn gymeriad dylanwadol yn Rhyfel Troy am ei weithredoedd, ei syniadau, a'i arweiniad, ynghyd â phobl fel Achilles , Menelaus, ac Agamemnon. Roedd dychwelyd Odysseus adref ar ôl y rhyfel yn ddechrau un o straeon mwyaf cyffredin Gwlad Groeg.

  Mae Rhyfel Troy yn un o ddigwyddiadau mwyaf cofnodedig Gwlad Groeg yr Henfyd. Deilliodd y gwrthdaro hwn oherwydd i Tywysog Paris o Troy gymryd y Frenhines Helen o Sparta oddi wrth ei gŵr,Gwŷr Penelope.

  Roedd Penelope wedi trefnu gornest lle bu’n rhaid i’w chystadleuwyr ddefnyddio bwa enfawr Odysseus i daflu saeth trwy ddeuddeg pen bwyell. Ar ôl i'r holl ymgeiswyr geisio a methu, camodd Odysseus i fyny at y dasg a'i chyflawni. Datgelodd ei wir hunaniaeth ac, yn ôl y bwriad, caeodd Telemachus y drysau a chymryd yr holl arfau yn yr ystafell i ffwrdd. Fesul un, defnyddiodd Odysseus ei fwa i roi diwedd ar fywyd yr holl geiswyr. Yr oedd Odysseus a Phenelope unwaith eto gyda'i gilydd, a theyrnasasant ar Ithaca hyd farwolaeth Odysseus.

  Marwolaeth Odysseus

  Ni wyddys rhyw lawer am fywyd Odysseus wedi iddo adennill ei orsedd yn Ithaca. Ceir adroddiadau niferus, ond maent yn aml yn gwrth-ddweud ei gilydd, gan ei gwneud yn anodd dewis un naratif.

  Mewn rhai adroddiadau, mae Odysseus a Penelope yn cyd-fyw'n hapus ac yn parhau i lywodraethu ar Ithaca. Mewn eraill, mae Penelope yn anffyddlon i Odysseus sy'n ei annog i naill ai ei gadael neu ei lladd. Yna mae'n mynd ar daith arall ac yn priodi Callidice yn nheyrnas Thesprotia.

  //www.youtube.com/embed/8Z9FQxcCAZ0

  Dylanwad Odysseus ar Ddiwylliant Modern

  Mae Odysseus wedi dylanwadu ar lenyddiaeth a diwylliant modern mewn sawl ffordd ac mae'n un o'r cymeriadau mwyaf cyson yn niwylliant y Gorllewin. Mae ei grwydriadau wedi dylanwadu ar lawer o lyfrau gan gynnwys Ulysses James Joyce, Virginia Woolf Mrs. Dalloway, Dychweliad Eyvind Johnsoni Ithaca, Margaret Atwood Y Penelopiad a llawer mwy. Mae ei stori hefyd wedi bod yn ganolbwynt i nifer o ffilmiau a ffilmiau.

  Cyfarfyddiadau Odysseus â chreaduriaid chwedlonol a bydoedd dieithr yw un o'r enghreifftiau cynharaf o'r genre taith wych . Mae dylanwad teithiau Odysseus i’w gweld mewn clasuron mawr fel Gulliver’s Travels, The Time Machine a The Chronicles of Narnia. Mae'r straeon hyn yn aml yn alegori gwleidyddol, crefyddol neu gymdeithasol.

  Ffeithiau Odysseus

  1- Am beth mae Odysseus fwyaf enwog?

  Roedd Odysseus yn enwog am ei ffraethineb, ei ddeallusrwydd a'i gyfrwystra. Ei syniad ef oedd diswyddo dinas Troy gyda'r Trojan Horse . Mae hefyd yn enwog am ei daith hir yn ôl adref a gymerodd ddegawdau ac a oedd yn cynnwys llawer o dreialon a gorthrymderau.

  2- Ydy Odysseus yn dduw?

  Nid oedd Odysseus yn dduw. duw. Roedd yn frenin Ithaca ac yn arweinydd mawr yn Rhyfel Caerdroea.

  3- Pa un oedd teyrnas Odysseus?

  Odysseus oedd yn rheoli Ithaca.

  4- A oedd Odysseus yn berson go iawn?

  Mae ysgolheigion yn dadlau a oedd Odysseus yn real neu ddim ond yn figment o ddychymyg Homer. Mae'n debyg mai ffuglen bur yw Odysseus, ond mae peth tystiolaeth archaeolegol yn awgrymu efallai fod yna berson go iawn yr oedd Odysseus yn seiliedig arno.

  5- A oedd y duwiau'n casáu Odysseus?

  Nid edrychodd y duwiau a ochrodd â'r Trojans yn ystod y rhyfelyn garedig ar Odysseus, a chwaraeodd ran fawr yn ennill y rhyfel dros y Groegiaid. Yn ogystal, roedd Poseidon yn ddig wrth Odysseus am ddallu ei fab Polyphemus, y cyclops. Y weithred hon a barodd i Poseidon ddwyn anffawd i Odysseus yn ystod ei fordaith.

  6- Pwy yw rhieni Odysseus?

  Rieni Odysseus yw Laertes ac Anticlea.

  7- Pwy yw cymar Odysseus?

  Penelope yw cymar Odysseus.

  8- Pwy yw plant Odysseus?

  Mae gan Odysseus ddau o blant – Telemachus a Telegonus.

  9- Pwy yw cywerth Rhufeinig Odysseus?

  Cyfwerth Rhufeinig Odysseus yw Ulysses.<7

  Yn Gryno

  Stori Odysseus yw un o’r mythau mwyaf lliwgar a diddorol ym mytholeg Groeg, sydd wedi ysbrydoli llenyddiaeth a diwylliant mewn mwy nag un ffordd. Yn enwog am ei ddewrder, ei ddewrder a'i wydnwch, mae ei anturiaethau ymhlith y rhai mwyaf adnabyddus ym mytholeg Roeg. Arweiniodd ei ran flaenllaw yn Rhyfel Caerdroea at fuddugoliaeth y Groegiaid, a bu ei ddychweliad trychinebus adref yn ffynhonnell llawer o fythau.

  Brenin Menelaus. Dechreuodd Menelaus gynllunio ymosodiad yn erbyn Troy i ddod â'i wraig yn ôl, adennill ei urddas a dinistrio dinas Troy.

  Bu Odysseus yn ymwneud yn fawr â rhyfel Troy ers ei fod yn un o'r rheolwyr y lluoedd. Gyda'i sgiliau areithio a'i syniadau craff, roedd yn ffigwr hollbwysig ym muddugoliaeth y Groegiaid.

  Ffynhonnell

  Dechrau y Rhyfel

  Pan ddechreuodd y Brenin Menelaus o Sparta chwilio am gymorth brenhinoedd Groeg i oresgyn Troy, anfonodd emissari i recriwtio Odysseus a'i fyddinoedd. Roedd Odysseus wedi derbyn proffwydoliaeth a ddywedodd pe bai'n gadael Ithaca i ymuno â lluoedd Groeg yn Rhyfel Troy, byddai blynyddoedd lawer yn mynd heibio cyn iddo allu dychwelyd adref.

  Ceisiodd Odysseus osgoi cymryd rhan yn y rhyfel oherwydd ei fod yn hapus yn Ithaca gyda'i wraig a'i faban newydd-anedig. Ceisiodd ffugio gwallgofrwydd fel y gallai wrthod cynorthwyo'r Brenin Menelaus heb ei dramgwyddo. Ar gyfer hyn, dechreuodd Odysseus aredig y traeth gydag ych ac asyn wedi'i iau. Fodd bynnag, ni fyddai emissary Menelaus yn ymatal, a rhoddodd Telemachus, mab Odysseus, yn ei ffordd. Bu'n rhaid i'r brenin atal ei aredig rhag gwneud niwed i'w fab, a darganfuwyd y rhuthr. Heb ddewis, casglodd Odysseus ei wŷr, ymunodd â lluoedd ymledol y Brenin Menelaus, a mynd i'r rhyfel.

  Odysseus ac Achilles

  Anfonodd y Groegiaid Odysseus i recriwtioyr arwr mawr Achilles. Roedd Thetis , mam Achilles, wedi ei gynghori i beidio â chymryd rhan yn y gwrthdaro. Fodd bynnag, argyhoeddodd Odysseus Achilles fel arall, gan ddweud pe bai'n ymladd, y byddai'n dod yn enwog ac y byddai caneuon a straeon gwych bob amser yn cael eu hadrodd amdano oherwydd maint y rhyfel yr oeddent ar fin ymladd ynddo. Derbyniodd Achilles gynnig Odysseus, a gyda'r Myrmidons o Thessaly, aeth i ryfel yn erbyn y Groegiaid.

  Bu Odysseus hefyd yn rhan o'r gwrthdaro rhwng y Brenin Agamemnon ac Achilles ar ôl i'r brenin ddwyn arian rhyfel yr arwr. Gwrthododd Achilles ymladd dros Agamemnon, a oedd yn bennaeth y lluoedd, a gofynnodd Agamemnon i Odysseus siarad ag ef i ddychwelyd i'r rhyfel. Llwyddodd Odysseus i argyhoeddi Achilles i ailymuno â'r rhyfel. Byddai Achilles yn dod yn ffigwr dylanwadol yn y gwrthdaro a hebddynt mae'n debyg na fyddai'r Groegiaid wedi bod yn fuddugol. Felly roedd rôl Odysseus yn argyhoeddi Achilles i ymuno ag ymdrech y rhyfel yn hollbwysig.

  Y Ceffyl Troea

  Ar ôl deng mlynedd o ryfel, roedd gan y Groegiaid methu treiddio i furiau Troy. Roedd gan Odysseus, gyda dylanwad Athena , y syniad o adeiladu ceffyl pren gwag gyda digon o le i guddio grŵp o filwyr y tu mewn. Y ffordd honno, pe baent yn llwyddo i gael y ceffyl y tu mewn i furiau'r ddinas, gallai'r milwyr cudd fynd allan yn y nos ac ymosod. Odysseuswedi cael criw o grefftwyr yn datgymalu llongau ac adeiladu'r ceffyl, a nifer o filwyr yn cuddio y tu mewn.

  Cuddiodd gweddill byddin Groeg o olwg y Trojans ac yna cuddio eu llongau lle na allai'r sgowtiaid Trojan eu gweld . Gan fod y Trojans yn meddwl bod y Groegiaid wedi gadael, cawsant eu hudo i ymdeimlad ffug o ddiogelwch. Wrth weld y ceffyl yn sefyll y tu allan i byrth y ddinas, yr oeddent yn chwilfrydig, gan gredu ei fod yn offrwm o ryw fath. Agorasant eu giatiau a chymerasant y ceffyl i mewn. Y tu mewn i furiau'r ddinas, roedd gwledda a dathlu. Unwaith yr oedd pawb wedi ymddeol yn y nos, dechreuodd y Groegiaid ar eu sarhaus.

  Arweiniad Odysseus, daeth y milwyr oedd yn cuddio y tu mewn i'r ceffyl allan ac agor pyrth y ddinas i fyddin Groeg. Dinistriodd y Groegiaid y ddinas a lladd cymaint o Trojans ag y gallent. Yn eu hanrheithio, gweithredasant hefyd yn erbyn temlau cysegredig y duwiau. Byddai hyn yn cynhyrfu'r duwiau Olympaidd ac yn achosi tro newydd o ddigwyddiadau ar ôl y rhyfel. Diolch i syniad Odysseus, gallai'r Groegiaid o'r diwedd roi diwedd ar y gwrthdaro ac ennill y rhyfel.

  Odysseus' Return Home

  Mae Odysseus yn fwyaf adnabyddus fel arwr Odyssey Homer, epig sy'n disgrifio'r llu o gyfarfyddiadau a threialon a wynebodd Odysseus a'i ddynion ar ôl dychwelyd i Ithaca. Byddai'r arwr yn ymweld â llawer o borthladdoedd a llawer o diroedd lle byddai ef neu ei ddynion yn dioddef amrywiol drychinebau.

  Gwlad y Lotus-bwytawyr

  Y stop cyntaf ar ôl i Odysseus ddychwelyd adref oedd gwlad y bwytawyr Lotus , pobl a greodd fwyd a diodydd o'r blodyn Lotus . Roedd y bwyd a’r diodydd hyn yn gyffuriau caethiwus, a achosodd i ddynion ddiystyru amser a gwneud i griw Odysseus anghofio eu nod o ddychwelyd adref. Pan sylweddolodd Odysseus beth oedd yn digwydd, bu'n rhaid iddo lusgo ei ddynion at eu llongau a'u cloi i lawr nes iddynt hwylio a gadael yr ynys.

  Y Cyclops Polyphemus

  Arhosfan nesaf Odysseus a'i griw oedd ynys y cyclops , Polyphemus. Roedd Polyphemus yn fab i Poseidon a'r nymff Thoosa. Roedd yn gawr un llygad. Yn Odyssey Homer, mae Polyphemus yn trapio’r mordeithwyr yn ei ogof ac yn cau’r fynedfa â chlogfaen anferth.

  I ddianc o’r ogof, gwnaeth Odysseus i’w ddynion hogi pigyn fel y gallent ymosod ar y seiclops yn ei lygad sengl. . Pan ddychwelodd Polyphemus , defnyddiodd Odysseus ei sgiliau llafar gwych a siaradodd â Polyphemus am oriau hir tra roedd y seiclops yn yfed gwin. Daeth Polyphemus yn feddw, a defnyddiodd gwŷr Odysseus y cyfle hwn i ymosod ar ei lygad â'r pigyn, a thrwy hynny ei ddallu.

  Y diwrnod ar ôl dallu Polyphemus, clymodd Odysseus a'i ddynion eu hunain wrth ddefaid y seiclopiaid, a roedden nhw'n gallu dianc pan ollyngodd nhw allan i bori. Pan sylweddolodd Polyphemus fod Odysseus a'i ddynion wedi dianc, gofynnodd am ycymorth Poseidon ac Odysseus melltigedig gyda cholled ei holl ddynion, taith ofnadwy, a thrafferthion ar gyrraedd Ithaca. Y felltith hon oedd dechrau dychweliad deg mlynedd Odysseus adref.

  Aeolus, Duw'r Gwyntoedd

  Eu stop nesaf oedd ynys Aeolus, duw'r gwyntoedd . Roedd Aeolus, meistr y gwyntoedd, eisiau helpu Odysseus ar ei daith a rhoddodd fag iddo a oedd yn cynnwys yr holl wyntoedd ac eithrio Gwynt y Gorllewin. Mewn geiriau eraill, dim ond y gwynt yr oedd ei angen arno a ganiatawyd i chwythu, tra bod yr holl wyntoedd a fyddai'n rhwystro ei daith yn cael eu bagio. Ni wyddai gwŷr Odysseus beth oedd y tu mewn i'r cwd a thybient fod y duw wedi rhoi trysor mawr i Odysseus yr oedd y brenin yn ei gadw iddo'i hun.

  Adawsant ynys y duw a hwylio nes eu bod yn y golwg. o Ithaca. Pan oedd Odysseus yn cysgu, edrychodd ei ddynion am y bag a'i agor yn union fel yr oeddent yn agosáu at lannau Ithaca. Yn anffodus, rhyddhawyd y gwynt gan gludo'r llongau ymhell o'u cartref. Gyda hyn, cyrhaeddon nhw wlad y Lastregonyan, ras o gewri canibalaidd a ddinistriodd eu holl longau ond un ac a laddodd bron pob un o ddynion Odysseus. Dim ond llong Odysseus a'i chriw a oroesodd yr ymosodiad hwn.

  The Enchantress Circe

  Arhosodd Odysseus a'i wŷr oedd ar ôl yn ynys y swyngyfaredd Circe , a fyddai yn peri mwy o drafferth i'r mordeithwyr.Cynigiodd Circe wledd i'r mordeithwyr, ond roedd gan y bwyd a diod a roddodd iddynt gyffuriau a'u troi'n anifeiliaid. Nid oedd Odysseus ymhlith y fintai a fynychai'r wledd, a daeth un o'r gwŷr a ddihangodd o hyd iddo a dweud wrtho beth oedd wedi digwydd. Odysseus a rhoddodd iddo berlysieuyn a fyddai'n troi ei griw yn ôl yn ddynion. Llwyddodd Odysseus i argyhoeddi Circe i drawsnewid y mordeithwyr yn ddynion eto a'u hachub. Mae Circe wedi’i swyno gan ei ddewrder a’i benderfyniad ac yn syrthio mewn cariad ag ef.

  Ar ôl hynny, arhoson nhw yn ynys Circe am beth amser cyn hwylio i’r isfyd yn dilyn cyngor Circe. Dywedodd y swynwr wrthyn nhw am fynd yno i chwilio am Tiresias, gweledydd Theban, a fyddai'n dweud wrth Odysseus sut i ddychwelyd adref. Yn yr isfyd, cyfarfu Odysseus nid yn unig â Tiresias, ond hefyd Achilles, Agamemnon, a'i ddiweddar fam, a ddywedodd wrtho am frysio yn ôl adref. Wedi dychwelyd i fyd y byw, rhoddodd Circe fwy o gyngor a rhai proffwydoliaethau i’r mordeithwyr, a hwyliasant i Ithaca.

  Y Seirenau

  Ar y daith yn ôl adref , Byddai'n rhaid i Odysseus wynebu'r seiren , creaduriaid peryglus ag wynebau merched hardd a laddodd y rhai a syrthiodd oherwydd eu harddwch a'u canu. Yn ôl y myth, cyfarwyddodd Odysseus ei ddyn i rwystro eu clustiau â chwyr er mwyn peidio â gwrando ar gân y seirenau wrth iddyn nhwpasio yn eu hymyl.

  Scylla a Charybdis

  Y nesaf bu'n rhaid i'r brenin a'i wŷr groesi sianel gul o ddŵr wedi'i gwarchod gan yr angenfilod Scylla a Charybdis. Ar un ochr, roedd Scylla, a oedd yn anghenfil ofnadwy gyda chwe phen a dannedd miniog. Ar yr ochr arall, yr oedd Charybdis, yr hwn oedd yn drobwll dinystriol a allasai ddinystrio unrhyw long. Wrth groesi'r culfor daethant yn rhy agos i Scylla, a lladdodd yr anghenfil chwech arall o wŷr Odysseus â'i phennau.

  Odysseus a Gwartheg Helios

  Un o gyfarwyddiadau Tiresias i Odysseus a'i ddynion oedd osgoi bwyta gwartheg cysegredig Helios, duw'r haul. Fodd bynnag, ar ôl treulio mis yn Thrinacia oherwydd tywydd gwael a rhedeg allan o fwyd, ni allai ei ddynion ei ddwyn mwyach a hela'r gwartheg i lawr. Pan gliriodd y tywydd, gadawsant y wlad ond yr oedd Helios yn ddig wrth eu gweithredoedd. Er mwyn dial am ladd ei wartheg, mae Helios yn gofyn i Zeus gosbi neu ni fyddai bellach yn tywynnu'r haul dros y byd. Mae Zeus yn cydymffurfio ac yn gwneud i'r llong droi drosodd. Mae Odysseus yn colli ei holl ddynion, gan ddod yr unig oroeswr.

  Odysseus a Calypso

  Ar ôl i'r llong droi drosodd, golchodd y llanw Odysseus i'r lan i ynys y nymff Calypso . Syrthiodd y nymff mewn cariad ag Odysseus a'i gadw'n gaeth am saith mlynedd. Cynigiodd hi iddo anfarwoldeb a ieuenctid tragwyddol, ond gwrthododd y brenin hiam ei fod am ddychwelyd i Penelope yn Ithaca. Flynyddoedd yn ddiweddarach, penderfynodd Calypso adael i Odysseus fynd gyda rafft. Fodd bynnag, dioddefodd y brenin ddigofaint Poseidon unwaith eto, a anfonodd storm a ddinistriodd y rafft a gadael Odysseus yng nghanol y môr.

  Odysseus a'r Phaeacians

  Roedd y llanw'n golchi'r Odysseus mewn cytew ar draethau'r Phaeaciaid, lle bu'r Dywysoges Nausikaa yn gofalu amdano nes ei fod yn iach. Rhoddodd y Brenin Alcinous long fechan i Odysseus, a llwyddodd o'r diwedd i ddychwelyd i Ithaca, ymhen degawdau i ffwrdd.

  Tyrd adref Odysseus

  Roedd Ithaca wedi hen anghofio Odysseus ers blynyddoedd lawer ers iddo. wedi bod yno ddiwethaf a llawer yn credu ei fod wedi marw. Dim ond Penelope oedd wedi parhau'n argyhoeddedig y byddai ei gŵr yn dychwelyd. Yn absenoldeb y brenin, ceisiodd llawer o gystadleuwyr ei phriodi a hawlio'r orsedd. Roedd cant ac wyth o wŷr Penelope yn byw yn y palas ac yn caru’r frenhines drwy’r dydd. Buont hefyd yn cynllwynio i ladd Telemachus, a fyddai'n etifedd haeddiannol i'r orsedd.

  Ymddangosodd Athena i Odysseus a'i diweddaru am y sefyllfa yn ei balas. Yn dilyn cyngor Athena, gwisgodd Odysseus fel cardotyn a mynd i mewn i'r palas i weld drosto'i hun beth oedd yn digwydd. Dim ond morwyn Odysseus a’i hen gi oedd yn gallu ei adnabod. Datgelodd Odysseus ei hun i'w fab, Telemachus, a gyda'i gilydd fe wnaethon nhw gynllunio ffordd i gael gwared arno

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.