Symbolaeth Syfrdanol Ystlumod

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Fel yr unig famaliaid sy’n gallu hedfan, mae ystlumod wedi’u camddeall i raddau helaeth ac weithiau’n cael eu hofni ers yr amser cynharaf. Maent yn aml yn nodwedd arwyddocaol mewn straeon am fampirod ac ysbrydion, lle cânt eu hystyried yn drigolion lleoedd sy’n bwganod. Fodd bynnag, mewn rhai diwylliannau mae ystlumod yn cael eu parchu, eu rhoi ar bedestal, a hyd yn oed eu trin fel Duwiau.

  Felly, pa un yw hi? A yw ystlumod yn symbolau o ddrygioni neu a ydynt yn argoelion lwc dda? Dewch i ni ddarganfod.

  Symbolaeth Ystlumod – Trosolwg

  Mae symbolaeth ystlumod yn amrywio yn dibynnu ar y cyd-destun y mae'n cael ei weld ynddo. I rai, mae ystlumod yn cynrychioli aileni ac adfywiad. Mae hyn oherwydd bod ystlumod yn codi pan fydd yr haul yn machlud a dydd yn toddi i'r nos. Felly, y goblygiad yma yw bod bywyd newydd (nos) yn dechrau ar ddiwedd y dydd.

  Mae'r cysylltiad hwn hefyd yn awgrymu gollwng yr hen a thywys y newydd, trawsnewid, trawsnewid, newid, a newydd. dechreuadau.

  Yn niwylliant Tsieina, mae ystlumod yn cael eu gweld fel cynhalwyr lwc dda a ffyniant. Mae symbolau ystlumod lwcus wedi bod yn rhan o hanes Tsieineaidd ers canrifoedd. Maen nhw'n credu os gwelir pump ystlum gyda'i gilydd, maen nhw'n dod â pum bendith neu “Wu Fu”:

  1. Cariad rhinwedd
  2. Marw yn naturiol mewn henaint aeddfed oed
  3. Hirhoedledd
  4. Cyfoeth
  5. Iechyd

  Yn Japan, mae ystlumod yn cael eu hystyried yn symbolau lwc dda, oherwydd y gair am ystlumod (komori) yn debyg i un y gair am 'lawer ohapusrwydd’.

  Mewn diwylliannau eraill, fodd bynnag, nid yw ymddangosiad ystlumod yn cael ei ystyried yn arwydd da. Mae ystlumod yn cael eu hystyried weithiau fel rhai sy'n achosi trafferthion fel dallineb a gwallgofrwydd.

  Yr hyn y mae Ystlumod yn ei Symboleiddio

  1- Ofn

  I'r rhan fwyaf o bobl, mae ystlumod yn symbol o ofn a negyddoldeb. Mae'n debyg bod y cysylltiadau hyn yn deillio o'r ffaith bod ystlumod yn nodweddiadol yn cael eu paentio mewn golau negyddol. Mae ystlumod hefyd yn gysylltiedig â nifer o ffigurau chwedlonol brawychus, megis fampirod a gwrachod.

  2- Navigation

  Dywedwch beth a fynnoch, mae ystlumod yn greaduriaid hynod ddeallus ac yn llywwyr rhagorol. . Defnyddiant ecoleoli i ddod o hyd i'w ffordd o gwmpas, yn debyg iawn i ddolffiniaid. Mae hyn yn rhoi'r gallu iddynt symud yn hawdd ac yn ddiogel yn y tywyllwch. Yn groes i’r gred boblogaidd, nid yw ystlumod yn ddall . Ond nid oes angen y weledigaeth sydd gan fodau dynol arnyn nhw.

  3- Greddf

  Gall ystlumod symud o gwmpas yn reddfol, hyd yn oed yn y tywyllwch traw. Nid ydynt yn taro i mewn i ystlumod eraill wrth hedfan ac maent yn gallu dod o hyd i'w ffordd o gwmpas. Yn y modd hwn, mae ystlumod yn cynrychioli'r gallu i ddeall rhywbeth hyd yn oed pan nad yw'n glir.

  4- Cyfathrebu

  Mae ystlumod yn tueddu i gyfathrebu â'i gilydd gan ddefnyddio uchel seiniau amledd . Maen nhw'n gwegian, yn canu ac yn sgrechian i gyfleu eu neges. Er na all clustiau dynol ddewis y synau hyn yn aml, ac eithrio'r rhai sydd o fewn yr ystod amledd tonnau, nid yw hyn yn wirgolygu nad ydyn nhw’n ‘siarad’ â’i gilydd.

  5- Cymuned

  Anifeiliaid cymdeithasol sy’n byw mewn cytrefi yw ystlumod. Mae hyn yn eu cysylltu â chymuned ac undod.

  6- Hirhoedledd

  Fel mamaliaid sy'n byw rhwng 16 a hyd at 30 oed, mae ystlumod yn symbolau o hirhoedledd. Mae hwn yn oes hir i ystlum, yn seiliedig ar faint eu corff. Yn ôl astudiaeth, a ddyfynnir yn ARS Technica , “Mae pedwar ar bymtheg o rywogaethau o famaliaid yn byw’n hirach na bodau dynol, o ystyried maint eu corff, y mae 18 ohonynt yn ystlumod”.

  7-7- Goruwchnaturiol pwerau

  Yn gysylltiedig â'r nos, gwrachod, fampirod, a phopeth goruwchnaturiol, does ryfedd fod ystlumod yn cynrychioli pwerau goruwchnaturiol.

  8- Anweledig <14

  Mae ystlumod yn cynrychioli anweledigrwydd oherwydd mae'r creaduriaid hyn yn wych am guddio allan mewn ardaloedd nad yw bodau dynol fel arfer yn eu gweld, fel mewn ogofâu tywyll. Mae eu gallu i hedfan o gwmpas yn y nos hefyd yn eu cysylltu ag anweledigrwydd.

  9- Goroesi a gallu i addasu

  Mae ystlumod yn wych am addasu i'w hamgylchedd, gan ddod o hyd i ffyrdd o oroesi'n llym amodau. Mae eu gallu i fyw am amser hir hefyd yn arwydd o'u sgiliau goroesi. Mae'n hysbys hefyd bod ystlumod yn goroesi clefydau ofnadwy, ac mae astudiaeth o'r rhain wedi bod yn hynod ddefnyddiol i'n dealltwriaeth o sut i ddelio â heintiad.

  10- Marwolaeth ac aileni

  Mae ystlumod yn cynrychioli gadael y gorffennol ayr hen. Maent yn symbolaidd o drawsnewid o un cyflwr i'r llall, ac o ddefnyddio'r newydd. Yn y modd hwn, maent yn cynrychioli'r gorffennol a'r dyfodol, y diwedd a'r dechrau, marwolaeth ac ailenedigaeth.

  Llen Gwerin Ystlumod o Amgylch

  Ewrop <14

  Yn Ewrop, roedd ystlumod yn cael eu hystyried yn ystlysau cythreuliaid a gwrachod. Roedd rhai pobl hefyd yn credu nad oedd brathiadau ystlumod byth yn gwella. Roedd cred gyffredin ymhlith Ewropeaid pe bai ystlum yn mynd yn sownd yng ngwallt hir menyw, byddai'n rhaid torri'r gwallt er mwyn cael gwared ar yr ystlum.

  Mae ystlumod wedi'u cysylltu â fampirod yn y Gorllewin. diwylliant ers degawdau. Tybir bod y cysylltiad wedi digwydd oherwydd yr obsesiwn Ewropeaidd ac ofn fampirod. Pan ddarganfuwyd America gyntaf, ysgrifennodd llawer o awduron adroddiadau am eu cyfarfyddiadau ag ystlumod fampir. Roedd y straeon hyn yn ymwneud â'r ystlumod fampir yn bwyta llawer iawn o waed.

  Yn mytholeg Groeg , mae'r ystlum yn gysylltiedig â Persephone a Hades , fel nhw oedd llywodraethwyr yr isfyd. Roedd hi'n casáu Hades i ddechrau, ond cyn bo hir fe dyfodd arni.

  Americanaidd Brodorol

  Mae gan Apache, grŵp o lwythau brodorol America, chwedl wahanol am ystlumod. Yn unol â hynny, lladdodd Jonayaiyin, yr arwr dynol a ymladdodd er budd y ddynoliaeth, rai eryrod unwaith a rhoi eu plu i ystlum a oedd wedi ei helpu yn y frwydr. Roedd yr ystlum yn colli'r rhain o hydplu a dal i ddod i Jonayaiyin am fwy, nes iddo gael llond bol a gwrthod rhoi mwy.

  I'r Brodorion Americanaidd Zunni, mae ystlumod yn gysylltiedig â glanhau a glawiad. Yn lle anwybyddu ystlumod am ddrwg-ewyllys a diawliaid, cred y Zunni fod ystlumod yn warcheidwaid y nos.

  Canol a De America

  Yn ôl mytholeg pobl Oaxacan o Fecsico, roedd ystlumod yn eiddigeddus o adar pert ac yn dal i gwyno amdanynt. Oherwydd eu hanniolchgarwch, cawsant liw tywyll a'u gorfodi i fyw bywyd unig yn y tywyllwch.

  Yn niwylliant Maya ystyrid Camazotz, y duw ystlumod, yn dduw marwolaeth , nos ac aberth. Mae'n cael ei ddarlunio gydag wyneb ystlum, ond torso dyn.

  Cristnogaeth

  Yng Nghristnogaeth, mae ystlumod yn ymddangos deirgwaith yn y Beibl, ond ym mhob un o’r tair adnod, maen nhw’n gysylltiedig â negyddiaeth a thywyllwch. Mae’r Hen Destament yn gwahardd bwyta ystlumod, tra yn Eseia 2:20, sonnir am ystlumod ynghyd â thyrchod daear (creadur negyddol arall mewn Cristnogaeth). Daw'r cysylltiadau hyn o gysylltiad yr ystlum â'r nos ac â'r tywyllwch.

  Ystlum fel Anifail Ysbrydol

  Os yw ystlum yn anifail ysbryd person, credir y bydd yr ystlum yn dilyn y person hwn o gwmpas ac ni fydd yn ei adael mewn amser o angen. Mae ystlumod hefyd yn helpu i ddatgelu cyfrinachau amdanynt eu hunain ac yn helpu i leihau beichiaugorffennol.

  Mae gan unigolion sydd ag ystlumod fel eu hanifail ysbryd ymdeimlad uwch o ymwybyddiaeth ac maent yn sensitif i hyd yn oed mân newidiadau yn eu hamgylchedd. Gydag ystlumod yn anifail ysbryd, mae unigolion o'r fath yn deulu ac yn credu mewn cadw'r cysylltiadau'n gryf ag aelodau eu teulu.

  Mae pobl y mae eu hanifail pŵer yn ystlum, yn aml yn cael breuddwydion sy'n dod yn wir. Mae pobl o'r fath yn aml yn graff iawn ac mae ganddynt y grym ewyllys i gyrraedd eu potensial mwyaf. Yn ogystal, maen nhw hefyd yn wrandawyr gweithredol ac yn gyfathrebwyr da.

  Os mai ystlum yw eich anifeiliaid ysbryd, efallai eich bod wedi goresgyn ofn marwolaeth.

  Ystlumod a Breuddwydion

  Gall gweld ystlum mewn breuddwyd fod yn arwydd o sawl peth, yn dibynnu ar fanylion y freuddwyd. Fodd bynnag, gallai dehongliad cyffredinol gynrychioli'r ffactorau canlynol:

  • Mae gan y person arferion drwg y mae angen iddo gael gwared arnynt. Daw hyn o gysylltiad ystlumod fel creadur aflan sy'n gysylltiedig â negyddoldeb.
  • Mae gweld ystlum yn hedfan yn eich breuddwyd yn arwydd o'r problemau y disgwylir iddynt godi yn eich dyfodol.
  • Mae dal ystlum a'i ladd yn eich breuddwyd yn dangos y byddwch yn llwyddo i gael gwared ar rai problemau penodol yn eich bywyd.
  • Os gwelwch ystlum yn ymosod ar rywun arall yn eich breuddwyd, mae'n dangos bod y person hwnnw'n debygol o wynebu problemau. yn y dyfodol.
  • Gall breuddwydio bod ystlum wedi adeiladu nyth yn eich tŷnodwch y bydd problemau'n cynyddu yn eich tŷ.
  • Mae breuddwydio bod ystlum wedi gadael ei faw yn eich tŷ yn awgrymu eich bod yn cymryd rhan mewn gweithgaredd anghyfreithlon neu anffafriol, ac efallai eich bod yn gwneud elw anghyfreithlon o hyn.<11

  Gan fod ystlumod yn cael eu cysylltu’n gyffredin â thywyllwch, mae breuddwydion am ystlumod yn dueddol o fod yn negyddol.

  Ffeithiau am Ystlumod

  • Ystlumod yw’r unig famaliaid sy’n gallu stabl a hedfan parhaus.
  • Mae ystlumod yn bryfysol yn gyffredinol ac eithrio ychydig o rywogaethau sy'n bwydo ar flodau.
  • Mae gan ystlumod olwg clir iawn yn ystod y dydd.
  • Tra bod gan ystlumod ychydig o ysglyfaethwyr, mae llawer ohonyn nhw'n cael eu lladd bob blwyddyn oherwydd afiechydon.
  • Mae ystlumod yn glanhau eu hunain ac yn treulio amser yn hunan-ymbincio.
  • Gall ystlumod fyw am fwy na 30 mlynedd.
  • Mae ystlumod yn canfod eu bwyd mewn tywyllwch llwyr gan ddefnyddio mecanwaith a elwir yn ecoleoli.
  • Mae ystlumod babanod yn cael eu hadnabod fel lloi bach.
  • Mae nifer fawr o rywogaethau o ystlumod wedi cael eu hadrodd i fod yn dirywio yn y blynyddoedd diwethaf .
  • Baw ystlumod ca n i wneud powdr gwn.
  5>Casgliad

  Mae ystlumod yn greaduriaid y nos, ac mae'r cysylltiad hwn wedi eu cysylltu â marwolaeth, drygioni, negyddoldeb, a gwrachod. Fodd bynnag, tra bod y byd Gorllewinol yn gweld ystlumod yn y golau negyddol hwn, mewn llawer o ddiwylliannau Dwyrain a De America, mae ystlumod yn gysylltiedig ag aileni a doethineb. Mae symbolaeth ystlumod, felly, yn dibynnu ar bwy rydych chi'n ei ofyn, gan nad oesconsensws ynghylch a yw'r creaduriaid hyn yn symbolau positif neu negyddol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.