Symbolau Colorado (Rhestr A)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Colorado yw 38ain talaith Unol Daleithiau America, a dderbyniwyd i'r Undeb ym 1876. Mae'n hynod boblogaidd ymhlith twristiaid gan ei fod yn cynnig golygfeydd godidog a gweithgareddau yn cymryd rhan ynddynt, gan gynnwys heicio, gwersylla, hela, pysgota, beicio mynydd a rafftio dŵr gwyn. Mae gan Colorado hefyd dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog sydd i'w gweld yn y nifer o symbolau swyddogol ac answyddogol sy'n ei chynrychioli.

  Dylanwadwyd dynodiad swyddogol llawer o symbolau talaith Colorado gan ei phlant ysgol a'u hathrawon a fu'n ymwneud â hi. y broses ddeddfwriaethol. Gadewch i ni edrych yn gyflym ar rai o'r symbolau hyn a'r stori y tu ôl iddynt.

  Flag of Colorado

  Mae baner talaith Colorado yn faner ddeuliw gyda dau fand llorweddol o'r un maint o las ar y top a'r gwaelod a band gwyn yn y canol. Ar y cefndir hwn mae llythyren goch ‘C’ gyda disg aur yn y canol. Mae'r glas yn cynrychioli'r awyr, mae'r aur yn cynrychioli heulwen toreithiog y wladwriaeth, gwyn yn symbol o'r mynyddoedd â chapiau eira a'r clystyrau coch ar gyfer y ddaear goch. Cynulliad Cyffredinol Colorado, mae'r faner wedi'i hymgorffori yn marcwyr priffyrdd y wladwriaeth. Mewn gwirionedd, Colorado yw'r unig un o daleithiau'r UD i ymgorffori dyluniad ei baner gyfan yn ei Marcwyr Llwybr Talaith.

  Sêl y Wladwriaeth oColorado

  Mae Sêl Fawr Colorado yn un crwn sy'n darlunio'r un lliwiau sy'n bresennol ar faner y wladwriaeth: coch, gwyn, glas ac aur. Mae ei ymyl allanol yn cynnwys enw’r wladwriaeth ac ar y gwaelod mae’r flwyddyn ‘1876’ – y flwyddyn y daeth Colorado yn dalaith yn yr Unol Daleithiau.

  Mae’r cylch glas yn y canol yn cynnwys sawl symbol sy’n darlunio awdurdod, arweinyddiaeth a llywodraeth. O fewn y cylch mae Arwyddair y Wladwriaeth: ‘Nil Sine Numine’ sy’n golygu ‘Dim byd heb y duwdod’ yn Lladin. Ar y brig mae llygad holl-weledol, yn cynrychioli grym y duwdod.

  Cymeradwywyd yn 1877, awdurdodir defnyddio'r sêl gan Ysgrifennydd Colorado sy'n sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio'n gywir yn ei faint a'i ffurf gywir. .

  Cactus Cwpan Claret

  Mae Cactus Cwpan Claret (Echinocereus triglochidiatus) yn fath o gactws sy'n frodorol i dde-orllewin yr Unol Daleithiau. Mae'n byw mewn cynefinoedd amrywiol fel anialwch isel, prysglwyni, llethrau creigiog a mynydd. coetiroedd. Fe'i gwelir yn helaeth mewn ardaloedd cysgodol.

  Y cactws yw un o'r mathau hawsaf o gactws i'w dyfu ac mae'n cael ei drin yn helaeth oherwydd ei flodau coeth a'i ffrwythau bwytadwy. Yn 2014 enwyd y cactws cwpan claret yn gactws swyddogol talaith Colorado, diolch i ymdrechion pedair merch ifanc o'r Douglas County Girl Scout Troop.

  Denver

  Ym 1858, yn ystod cyfnod y Pike’s Peak Gold Rush, sefydlodd grŵp o chwilwyr o Kansas glofa.tref ar lannau Afon South Platte. Hwn oedd yr anheddiad hanesyddol cyntaf, a elwid yn ddiweddarach yn ddinas Denver. Heddiw, Denver yw prifddinas Colorado a gyda phoblogaeth o tua 727,211 o bobl, hi yw dinas fwyaf poblog y dalaith. Fe'i gelwir hefyd yn 'Y Ddinas Filltir-Uchel' gan fod ei drychiad swyddogol union filltir uwchlaw lefel y môr.

  Yule Marble

  Mae Yule Marble yn fath o farmor wedi'i wneud o galchfaen metamorffedig sy'n dod o hyd yn unig yn Yule Creek Valley, Colorado. Darganfuwyd y graig hon gyntaf yn ôl yn 1873 ac yn wahanol i'r rhan fwyaf o fathau eraill o farmor sy'n cael eu cloddio o byllau agored ar ddrychiadau isel, mae'n cael ei gloddio o dan y ddaear ar 9,300 troedfedd uwch lefel y môr.

  Mae'r marmor wedi'i wneud o galsit pur 99.5%. ac mae ganddo strwythur grawn sy'n rhoi ei wead llyfn ac arwyneb goleuol iddo. Er ei fod yn ddrytach na marblis eraill, y rhinweddau hyn oedd y rheswm pam y dewiswyd gorchuddio Cofeb Lincoln a sawl adeilad arall ledled yr Unol Daleithiau Yn 2004, fe'i dynodwyd yn graig swyddogol talaith Colorado.

  Rhodocrosite

  Mwyn rhosyn-goch yw rhodochrosit, mwyn manganîs carbonad, sy'n hynod brin yn ei ffurf bur. Mae sbesimenau amhur i'w cael fel arfer mewn arlliwiau pinc i frown golau. Fe'i defnyddir yn bennaf fel mwyn manganîs, elfen allweddol o aloion alwminiwm penodol a llawer o fformwleiddiadau dur di-staen.

  Colorado wedi'i ddynodi'n swyddogolrhodochrosite fel ei gyflwr mwynol yn 2002. Darganfuwyd y grisial rhodochrosit mwyaf (a elwir yn Alma King) yn y Mwynglawdd Sweet Home ger tref o'r enw Alma yn Park County, Colorado.

  Sbriws Glas Colorado

  Mae sbriws glas Colorado, a elwir hefyd yn sbriws gwyn neu sbriws gwyrdd , yn fath o goeden sbriws sy'n frodorol i Ogledd America. Mae'n goeden gonifferaidd gyda nodwyddau gwyrddlas a rhisgl llwyd cennog ar ei boncyff. Mae ei changhennau'n felyn-frown a'r dail yn gwyraidd, gyda lliw llwydwyrdd-wyrdd.

  Mae'r sbriws yn hynod o bwysig i Brodorion America Keres a Navajo a'i defnyddiai fel eitem seremonïol a phlanhigyn meddyginiaethol traddodiadol. Rhoddwyd y brigau i bobl fel anrhegion oherwydd dywedwyd eu bod yn dod â phob lwc. Oherwydd gwerth y sbriws, enwodd Colorado hi yn goeden swyddogol y dalaith ym 1939.

  Pack Burro Racing

  Cynhenid ​​i Colorado, mae rasio pac burro yn gamp ddiddorol sydd wedi'i gwreiddio'n ddwfn yn y dreftadaeth lofaol o'r wladwriaeth. Yn y gorffennol, byddai glowyr yn mynd â burros (y gair Sbaeneg am asynnod) trwy fynyddoedd Colorado tra'u bod yn chwilota. Ni allai'r glowyr reidio'r burros a oedd yn cario'r cyflenwadau, felly roedd yn rhaid iddynt gerdded, gan arwain y byrros ymlaen.

  Heddiw, cynhelir Rasys Burros ledled trefi bach Colorado i goffau'r dynion, merched a'r merched hyn. eu burros, gyda rhedwr yn arwain yr asyn â rhaff. Y prif reolo'r gamp - ni all y dynol reidio'r burro, ond gall y dynol gario'r burro. Cydnabuwyd y gamp hon fel camp treftadaeth swyddogol talaith Colorado yn 2012.

  Ffair Talaith Colorado

  Mae Ffair Talaith Colorado yn ddigwyddiad traddodiadol a gynhelir bob blwyddyn ym mis Awst yn Pueblo, Colorado. Mae'r ffair wedi bod yn ddigwyddiad traddodiadol ers 1872 ac mae'n adran o Adran Amaethyddiaeth Colorado. Erbyn i Colorado ddod yn dalaith yn yr Unol Daleithiau ym 1876, roedd y ffair eisoes wedi ennill ei lle mewn hanes. Ym 1969, daeth nifer fawr o bobl, tua 2000, ynghyd â'r hyn yr ydym bellach yn ei adnabod fel dinas Pueblo ar gyfer arddangosfa ceffylau a'r dechrau prin oedd genedigaeth Ffair Talaith Colorado. Mae'r ffair yn dal i gael ei chynnal yn flynyddol, gyda miloedd o bobl yn mynychu ac yn parhau i gynyddu mewn poblogrwydd bob blwyddyn.

  Amgueddfa Tŷ Molly Brown

  Wedi'i lleoli yn Denver, Colorado, roedd Amgueddfa Tŷ Molly Brown unwaith cartref y dyngarwr, sosialydd ac actifydd Americanaidd Margaret Brown. Roedd Brown yn adnabyddus fel ‘The Unsinkable Molly Brown’ gan ei bod yn un o oroeswyr yr RMS Titanic. Mae'r amgueddfa bellach ar agor i'r cyhoedd ac mae'n cynnwys arddangosion sy'n dehongli ei bywyd. Ym 1972, fe'i rhestrwyd yn y Gofrestr Genedlaethol o Leoedd Hanesyddol.

  Rocky Mountain High

  Wedi'i ysgrifennu gan John Denver a Mike Taylor, mae Rocky Mountain High yn un o ddwy gân swyddogol ytalaith Colorado yn yr Unol Daleithiau. Wedi'i recordio ym 1972, roedd y gân yn y 9fed safle ar yr US Hot 100 flwyddyn yn ddiweddarach. Yn ôl Denver, cymerodd y gân naw mis eithriadol o hir iddo ysgrifennu a chafodd ei ysbrydoli gan ei symudiad i Aspen, Colorado, gan fynegi ei gariad at y dalaith.

  Western Painted Turtle

  The western mae crwban wedi'i baentio (Chrysemys picta) yn frodorol i Ogledd America ac yn byw mewn dyfroedd croyw sy'n symud yn araf. Yn ôl ffosiliau gafodd eu darganfod, dywedir fod y crwban yn bodoli bron i 15 miliwn o flynyddoedd yn ôl. Yn 2008, fe'i mabwysiadwyd fel ymlusgiad talaith swyddogol Colorado.

  Mae gan y crwban wedi'i baentio gragen dywyll, llyfn, heb grib fel sydd gan y rhan fwyaf o grwbanod môr eraill. Mae ganddo groen olewydd i ddu gyda streipiau coch, melyn neu oren ar ei eithafion. Mae'r crwban wedi cael ei ladd ar y ffyrdd a cholli cynefinoedd sydd wedi achosi gostyngiad yn ei boblogaeth ond oherwydd bod ganddo'r gallu i fyw mewn lleoedd y mae bodau dynol yn tarfu arnynt, mae'n parhau i fod y crwban mwyaf toreithiog yng Ngogledd America.

  Bras yr Ehedydd

  Aderyn y to Americanaidd yw bras yr ehedydd (Calamospiza melanocorys) sy'n frodorol i orllewin a chanol Gogledd America. Fe'i dynodwyd yn aderyn talaith Colorado ym 1931. Mae bras yr ehedydd yn adar cân bach gyda phigau byr, glasaidd, trwchus a darn gwyn mawr ar eu hadenydd. Mae ganddyn nhw gynffonau byr gyda phlu blaen gwyn ac mae gan y gwrywod gorff cwbl ddu gyda gwyn mawrclwt ar ran uchaf eu hadenydd. Maen nhw'n chwilota ar y ddaear, yn bwyta pryfetach a hadau ac fel arfer maen nhw'n bwydo mewn heidiau y tu allan i'r tymor nythu.

  Defaid Bighorn Mynydd Creigiog

  Anifail godidog a fabwysiadwyd yw Dafad y Mynydd Creigiog. fel anifail swyddogol Colorado yn ôl yn 1961. Yn frodorol i Ogledd America, mae'r ddafad wedi'i henwi oherwydd ei chyrn mawr sy'n gallu pwyso hyd at 14 kg. Maen nhw'n anifeiliaid cymdeithasol iawn sydd i'w cael yn aml yn ardaloedd mynyddig cŵl yr Unol Daleithiau a Chanada.

  Mae'r ddafad corn mawr yn agored i rai mathau o afiechydon sy'n cael eu cario gan y rhan fwyaf o ddefaid domestig fel niwmonia a'r clafr sosoroptig. pla gwiddon). Maent yn byw mewn buchesi mawr ac nid ydynt fel arfer yn dilyn hwrdd arweinydd. Heddiw, mae'r ddafad corn mawr yn symbol pwysig o greadigrwydd, heddwch, purdeb, dewrder a throedfedd sicr yn ogystal â chylch bywyd.

  Edrychwch ar ein herthyglau cysylltiedig ar symbolau gwladwriaeth poblogaidd eraill:

  Symbolau o Hawaii

  Symbolau o Alabama

  Symbolau Efrog Newydd <3

  Symbolau o Texas

  Symbolau o California

  Symbolau o Fflorida

  9>Symbolau New Jersey

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.