Baner Japan - Symbolaeth a Symbolau

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Sut gall unrhyw un anghofio sut olwg sydd ar faner Japan? Ar wahân i gael dyluniad syml a gwahanol, mae hefyd yn cyd-fynd yn berffaith â'r hyn a elwir yn draddodiadol yn Japan: Gwlad y Codi Haul . Mae dyluniad minimalaidd a glân symbol haul coch dros gefndir gwyn pur yn ei osod ar wahân i'r rhan fwyaf o faneri cenedlaethol eraill.

  Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am sut esblygodd baner Japan a'r hyn y mae'n ei symboleiddio, rydych chi' ath yn y lle iawn. Darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am y symbol eiconig hwn.

  Symboledd Baner Japan

  Mae baner Japan yn cynnwys baner wen pur gyda disg goch yn y canol, sy'n symbol o'r haul. Er y cyfeirir ato'n swyddogol fel Nisshōki , sy'n golygu baner nod haul, mae eraill yn cyfeirio ato fel Hinomaru , sy'n cyfieithu fel cylch o yr haul.

  Mae'r ddisg goch mewn lle amlwg ym baner Japan oherwydd ei bod yn symbol o'r haul, sydd bob amser wedi bod ag arwyddocâd chwedlonol a crefyddol rhyfeddol yn niwylliant Japan . Er enghraifft, yn ôl y chwedl, roedd y dduwies haul Amaterasu yn hynafiad uniongyrchol i linell hir ymerawdwyr Japan. Mae'r berthynas hon rhwng y dduwies a'r ymerawdwr yn cryfhau cyfreithlondeb rheol pob ymerawdwr.

  Gan y cyfeirir at bob ymerawdwr Japan fel Mab yr Haul a gelwir Japan ei hun yn >Gwlad y GwrthryfelHaul, ni ellir pwysleisio digon ar bwysigrwydd yr haul ym mytholeg a llên gwerin Japan. Fe'i defnyddiwyd gyntaf gan yr Ymerawdwr Monmu yn 701 OC, a chadwodd baner thema haul Japan ei statws trwy gydol hanes Japan a daeth yn symbol swyddogol iddi hyd heddiw.

  Dehongliadau eraill o'r ddisg goch a'r cefndir gwyn ym baner Japan wedi ymddangos hefyd dros y blynyddoedd.

  Dywed rhai mai symbol yr haul yw symbol o ffyniant i Japan a'i phobl, tra bod ei chefndir gwyn pur yn cynrychioli gonestrwydd, purdeb a chywirdeb ei dinasyddion. Mae'r symbolaeth hon yn adlewyrchu'r rhinweddau y mae pobl Japan yn dyheu am eu cael wrth iddynt ymdrechu i hybu twf eu gwlad.

  Pwysigrwydd yr Haul yn Japan

  Deall pam y daeth disg yr haul i bod yn elfen arwyddocaol o faner Japan, mae'n helpu i gael dealltwriaeth sylfaenol o ddiwylliant a hanes y wlad.

  Roedd Japan yn arfer cael ei galw yn Wa neu Wakoku by dynasties Tsieineaidd hynafol. Fodd bynnag, canfu'r Japaneaid fod y term hwn yn dramgwyddus gan ei fod yn golygu ymostyngol neu corrach . Gofynnodd cenhadon Japaneaidd i newid hwn i Nipon , a ddatblygodd yn y pen draw i Nihon, gair a oedd yn llythrennol yn golygu tarddiad yr haul.

  Sut Japan daeth i gael ei adnabod fel Gwlad y Codi Haul hefyd yn stori ddiddorol.

  Mae yna gamsyniad bod y wlad wedi cael yr enw ymaoherwydd bod yr haul yn codi gyntaf yn Japan. Fodd bynnag, mae'r gwir reswm oherwydd y ffaith ei fod wedi'i leoli lle mae'r haul yn codi i bobl Tsieineaidd. Dengys cofnodion hanesyddol i Ymerawdwr Japan gyfeirio ato'i hun ar un adeg fel Ymerawdwr y Codi Haul yn un o'i lythyrau at yr Ymerawdwr Tsieineaidd Yang o Sui.

  Y Faner Japan Yn ystod y Rhyfel

  Cadwodd baner Japan ei statws fel symbol cenedlaethol pwysig trwy gydol sawl rhyfel a gwrthdaro.

  Defnyddiodd pobl Japan hi i fynegi eu gwladgarwch a dathlu eu buddugoliaethau yn ystod cyfnodau o ryfel. Ar ben hynny, derbyniodd milwyr Hinomaru Yosegaki , sef baner Japaneaidd wedi'i bwndelu â gweddi ysgrifenedig. Credwyd ei fod yn dod â lwc dda ac yn sicrhau dychweliad diogel milwyr Japan.

  Yn ystod y rhyfel, gwelwyd peilotiaid kamikaze yn aml yn gwisgo hachimaki, band pen oedd â'r un ddisg goch ym baner Japan. Mae pobl Japan yn parhau i ddefnyddio'r band pen hwn fel arwydd o anogaeth, gan gredu ei fod yn symbol o ddyfalbarhad a gwaith caled.

  Baner Japan yn y Cyfnod Modern

  Pan ddaeth y rhyfel i ben, nid oedd llywodraeth Japan bellach ei gwneud yn ofynnol i'w bobl chwifio'r faner ar wyliau cenedlaethol. Roedd yn dal i gael ei annog ond nid oedd yn cael ei ystyried yn orfodol mwyach.

  Heddiw, mae baner Japan yn parhau i ennyn teimladau o wladgarwch a chenedlaetholdeb. Ysgolion, busnesau, a'r llywodraethmae swyddfeydd yn ei hedfan yn uchel uwchben eu hadeiladau trwy'r dydd. Wrth ei chwifio ynghyd â baner gwlad arall, maent fel arfer yn gosod y faner mewn man mwy amlwg ac yn arddangos y faner wadd ar ei hochr dde.

  I feithrin parch at arwyddocâd hanesyddol y faner, cyhoeddodd y Weinyddiaeth Addysg gwricwlwm canllaw sy'n ei gwneud yn ofynnol i ysgolion ei godi wrth y fynedfa ac yn ystod ymarferion cychwyn. Mae myfyrwyr hefyd yn cael eu cyfarwyddo i ganu'r anthem genedlaethol pan godir y faner. Mae'r rheolau hyn i gyd yn eu lle i annog plant i barchu baner Japan a'r anthem genedlaethol, yn bennaf oherwydd y gred bod cenedlaetholdeb yn cyfrannu at ddinasyddiaeth gyfrifol.

  Gwahanol Fersiynau o Faner Japan

  Tra Mae Japan wedi aros yn gyson o ran defnyddio ei baner bresennol, mae ei chynllun wedi mynd trwy sawl iteriad dros y blynyddoedd.

  Gelwid ei fersiwn gyntaf yn Faner yr Haul yn Codi , a oedd â'r gyfarwydd disg haul gyda 16 pelydryn yn deillio o'i ganol. Yn ystod y Rhyfel Byd, defnyddiodd Byddin Ymerodrol Japan y dyluniad hwn tra defnyddiodd Llynges Ymerodrol Japan fersiwn wedi'i addasu lle'r oedd y ddisg goch wedi'i gosod ychydig i'r chwith. Dyma'r fersiwn o'r faner sydd wedi achosi cryn ddadlau heddiw (gweler isod).

  Pan ddaeth yr Ail Ryfel Byd i ben, rhoddodd llywodraeth Japan y gorau i ddefnyddio'r ddwy faner. Fodd bynnag, yn y pen draw ail-.ei fabwysiadu ac yn parhau i'w ddefnyddio hyd heddiw. Mae eu fersiwn yn cynnwys border euraidd a disg coch gyda 8 yn lle'r pelydrau 16 arferol.

  Mae gan bob prefecture yn Japan faner unigryw hefyd. Mae gan bob un o'i 47 o ragdybiaethau faner ar wahân gyda chefndir mono-liw a symbol adnabyddadwy yn y canol. Mae'r symbolau yn y baneri prefectural hyn yn cynnwys llythrennau arddulliedig iawn o system ysgrifennu swyddogol Japan.

  Dadlau Baner Haul yn Codi Japan

  Tra bod Llynges Japan yn parhau i ddefnyddio baner yr haul yn codi (y fersiwn gyda yr 16 pelydr) rhai gwledydd yn mynegi gwrthwynebiad cryf i'w ddefnyddio. Mae'n derbyn y feirniadaeth gryfaf gan Dde Corea, lle mae rhai pobl yn ei ystyried yn gymar o'r Natsïaid swastika . Aethant hyd yn oed cyn belled â gofyn am gael ei gwahardd o Gemau Olympaidd Tokyo.

  Ond pam mae pobl, yn enwedig Coreaid, yn gweld y fersiwn hon o faner Japan yn sarhaus?

  Yn syml, mae'n atgoffa hwy o'r boen a'r dioddefaint a ddaeth â rheolaeth Japan i Gorea a gwledydd Asia eraill. Ym 1905, meddiannodd Japan Corea a gorfodi miloedd o'i phobl i lafur. Rhoddwyd merched ifanc hefyd mewn puteindai a adeiladwyd ar gyfer milwyr Japaneaidd yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Mae'r holl erchyllterau hyn wedi creu rhwyg enfawr rhwng pobl Japan a Corea.

  Nid y Coreaid yn unig sy'n anhapus â baner haul Japan yn codi.Mae'r Tsieineaid hefyd yn mynegi teimlad cryf yn ei herbyn oherwydd ei fod yn eu hatgoffa o'r modd y cymerodd Japan awenau dinas Nanjing ym 1937. Yn ystod y cyfnod hwn, aeth y Japaneaid ar daith o dreisio a llofruddiaeth am fisoedd o hyd ledled y ddinas.

  Fodd bynnag, mae'r llywodraeth Tsieineaidd bresennol o dan lywyddiaeth Xi Jinping yn ceisio gwella ei pherthynas â Japan. Mae’r Athro David Arase o Brifysgol John Hopkins ar Gampws Nanjing yn credu mai dyna’n union pam nad yw China wedi bod mor uchel ei llais â De Corea o ran gwahardd y faner honno. Sylwch, fodd bynnag, nad oes gan neb unrhyw broblemau gyda'r faner genedlaethol.

  Ffeithiau am Faner Japan

  Nawr eich bod yn gwybod mwy am hanes baner Japan a'r hyn y mae'n ei symboleiddio, mae'n byddai'n ddiddorol dysgu sut y datblygodd ei ystyr a'i arwyddocâd dros y blynyddoedd. Dyma rai ffeithiau diddorol amdano:

  • Er bod dogfennau hanesyddol yn nodi bod y defnydd cyntaf o faner Japan yn dyddio'n ôl i 701 OC, fe gymerodd filoedd o flynyddoedd cyn i lywodraeth Japan ei mabwysiadu'n swyddogol. Ym 1999, daeth y Ddeddf ar y Faner Genedlaethol a'r Anthem i gyfraith a datgan y faner nod haul bythol fel ei baner swyddogol.
  • Mae Japan yn rhagnodi dimensiynau hynod benodol ar gyfer y faner genedlaethol. Mae angen i'w uchder a'i hyd fod yn gymhareb o 2 i 3 a dylai ei ddisg goch fod yn union 3/5 o gyfanswm lled y faner. Hefyd,tra bod y rhan fwyaf o bobl yn meddwl bod y lliw coch yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y ddisg yn ei ganol, mae ei union liw mewn gwirionedd yn rhuddgoch. Mae'n pwyso 49 cilogram ac yn mesur 9 x 13.6 x 47 metr pan gaiff ei hedfan yn yr awyr.

  Amlapio

  P'un a ydych chi wedi gweld baner Japan mewn ffilmiau hanesyddol neu mewn chwaraeon mawr digwyddiadau fel y Gemau Olympaidd, bydd ei nodweddion unigryw yn gadael argraff barhaol arnoch chi. Er mor syml ag y gallai ei ddyluniad presennol ymddangos, mae'n darlunio Japan yn berffaith fel Gwlad y Rising Sun, gan ei gwneud yn un o symbolau cenedlaethol mwyaf eiconig y wlad. Mae'n parhau i ennyn ymdeimlad o falchder a chenedlaetholdeb ymhlith ei phobl, gan adlewyrchu eu hymdeimlad cryf o hunaniaeth genedlaethol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.