Pelias - Mytholeg Roegaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Pelias oedd brenin dinas Iolcus yn yr hen Roeg. Mae’n enwog am ei ymddangosiad yn chwedl Jason a’r Argonauts , un o chwedlau mwyaf adnabyddus mytholeg Roegaidd. Pelias oedd gwrthwynebydd Jason a chychwynnodd yr ymchwil am y Cnu Aur .

  Gwreiddiau Pelias

  Ganwyd Pelias i Poseidon , duw y moroedd, a Tyro, tywysoges o Thessaly. Mewn rhai cyfrifon, Cretheus, Brenin Iolcus oedd ei dad, a Tyro, tywysoges Elis, oedd ei fam. Yn ôl y chwedl, gwelodd Poseidon Tyro pan oedd ar lan yr afon Enipeus ac roedd wedi gwirioni gan ei harddwch.

  Cysgodd Poseidon gyda Tyro a beichiogodd, gan roi genedigaeth i efeilliaid, Neleus a Pelias. Fodd bynnag, ni chafodd y bechgyn gyfle i fyw gyda Tyro a'i phlant eraill yn Iolcus oherwydd roedd ganddi gywilydd o'r hyn yr oedd wedi'i wneud ac roedd am eu cuddio.

  Pelias yn Cymryd Ddial

  Yn ôl rhai ffynonellau, gadawyd y ddau frawd, Pelias a Neleus, ar fynydd a'u gadael i farw ond cawsant eu hachub a gofalu amdanynt gan fugail. Mae ffynonellau eraill yn sôn bod y bechgyn wedi’u rhoi i lysfam ddrwg Tyro, Sidero. Yn y naill achos neu'r llall, roedden nhw'n derbyn gofal da nes iddyn nhw gyrraedd oedolaeth o'r diwedd.

  Fel oedolion, darganfu'r brodyr pwy oedd eu mam enedigol, a chawsant sioc a dig gyda Sidero am y ffordd yr oedd wedi trin Tyro. Penderfynasant ddial eumam trwy ladd Sidero. Tra oedd hi yn nheml Hera , aeth Pelias drwodd a rhoi ergyd laddol i ben Sidero. Bu hi farw ar unwaith. Bryd hynny, ni sylweddolodd Pelias mai gweithred o aberth oedd yr hyn a wnaeth, ond yr oedd wedi gwylltio Hera, gwraig Zeus a duwies teulu a phriodas, trwy ladd dilynwr yn ei theml.

  Pan ddychwelodd Pelias at Iolcus, darganfu fod y brenin, Cretheus, wedi marw, a'i lysfrawd Aeson yn rhengoedd yr orsedd. Er mai Aeson oedd yr etifedd haeddiannol, penderfynodd Pelias y byddai'n cymryd yr orsedd trwy rym a gwnaeth Aeson yn garcharor yn dwnsiynau'r palas. Yna cymerodd yr orsedd iddo'i hun, gan ddod yn frenin newydd Iolcus.

  Pelias Yn Frenin Iolcus

  Fel rheolwr Iolcus, priododd Pelias ferch Bias, brenin Argos. . Anaxibia oedd ei henw ac roedd gan y cwpl nifer o blant gyda'i gilydd gan gynnwys Alcestis, Antinoe, Amphinome, Evadne, Asteropaea, Hippothoe, Pisidice, Pelopia ac Acastus. Adnabyddid eu merched fel Peliades ond yr enwocaf o holl blant Pelias oedd ei fab Acastus, yr ieuengaf yn y teulu.

  Yn y cyfamser, yr oedd llysfrawd Pelias, Aeson, a garcharwyd yn y daeargelloedd wedi priodi gwraig o'r enw Polymede, a roddodd iddo ddau fab, Promachus a Jason. Mewn rhai cyfrifon bu iddo amryw o blant. Roedd Pelias yn gweld Promachus yn fygythiad, felly cafodd ei ladd, ond ni wnaethgwybod am Jason oedd wedi ei drosglwyddo'n ddirgel i ofal y canwr, Chiron .

  Pelias a'r Broffwydoliaeth

  Ar ôl lladd Promachus, credai Pelias nad oedd. t unrhyw fygythiadau pellach i boeni yn eu cylch ond roedd yn dal yn ansicr ynghylch ei safle fel brenin. Ymgynghorodd ag Oracl a'i rhybuddiodd y byddai ei farwolaeth yn dod trwy law dyn yn gwisgo sandal sengl ar ei droed. Fodd bynnag, nid oedd y broffwydoliaeth yn gwneud llawer o synnwyr i Pelias ac roedd wedi drysu.

  Rhai blynyddoedd yn ddiweddarach, roedd Pelias eisiau gwneud aberth i Poseidon, duw'r môr. Daeth pobl o bob cwr o'r wlad i gymryd rhan yn yr aberth hwn. Yn eu plith roedd dyn yn gwisgo un sandal yn unig, gan ei fod wedi colli'r llall wrth groesi'r afon. Jason oedd y dyn hwn.

  Y Chwiliad am y Cnu Aur

  Pan ddarganfu Pelias fod dieithryn yn gwisgo un sandal a'i fod yn fab i Aeson, sylweddolodd mai bachgen oedd Jason. bygythiad i'w safle fel brenin Iolcus. Fe luniodd gynllun i gael gwared arno a wynebu Jason, gan ofyn iddo beth fyddai'n ei wneud pe bai'n gorfod wynebu'r dyn a fyddai'n achosi ei gwymp. Atebodd Jason y byddai'n anfon y dyn i chwilio am y Cnu Aur a oedd wedi'i guddio yn Colchis.

  Gan gymryd cyngor Jason, anfonodd Pelias Jason i ddod o hyd i'r Cnu Aur a'i ddwyn yn ôl i Iolcus. Cytunodd i ymwrthod â'r orsedd os byddai Jason yn llwyddiannus.

  Jason, gyda'rarweiniad y dduwies Hera, wedi adeiladu llong ar gyfer y daith. Fe'i galwodd yr Argo, a chasglodd grŵp o arwyr fel ei griw. Yn eu plith roedd Acastus, mab Pelias, a oedd wedi profi ei hun yn deilwng ac wedi ennill ei le yn y criw. Ar ôl mynd trwy sawl antur ac wynebu llawer o rwystrau, llwyddodd Jason a'i ddynion i adennill y Cnu Aur a dychwelyd i Iolcus gydag ef. Daethant hefyd â'r ddewines, Medea , a oedd yn ferch i Aeetes, brenin Colchis.

  Tra oedd Jason i ffwrdd, ei rieni a wylodd amdano, a pho hiraf a gymerodd i dychwelyd, po fwyaf y credent ei fod wedi marw. Yn olaf, pan na allent ei gymryd mwyach, cyflawnodd y ddau hunanladdiad. Gwenwynodd tad Jason ei hun trwy yfed gwaed tarw a chrogodd ei fam ei hun.

  Marwolaeth Pelias

  Pan ddychwelodd Jason at Iolcus, roedd yn ddig wrth ddarganfod am farwolaethau ei rieni. Gwaethygodd pethau pan nad oedd Pelias, gyda'r Cnu Aur yn ei feddiant, yn fodlon ymwrthod â'r orsedd fel y dywedodd yn wreiddiol y byddai. Cythruddodd hyn Jason a chynllwyniodd ei ddialedd yn erbyn Pelias. Yn ôl rhai ffynonellau, dywedir mai Medea, a wyddai hud mawr, a benderfynodd ddial ar frenin Iolcus.

  Dywedodd Medea wrth y Peliades (merched Pelias) y byddai'n dangos iddynt sut i trawsnewid hen hwrdd yn oen ifanc newydd. Torrodd yr hwrdd a'i ferwi mewn potag ychydig lysiau, a phan ddarfu hi, oen byw a ddaeth allan o'r crochan. Roedd y Peliadiaid wedi rhyfeddu at yr hyn a welsant a gwyddai Medea ei bod wedi ennill eu hymddiriedaeth. Dywedodd hithau wrthynt, pe gwnai hi yr un peth i Pelias, y gellid ei droi yn fersiwn iau ohono'i hun.

  Yn anffodus i Pelias, credai ei ferched hi. Roeddent am roi rhodd ieuenctid iddo, ac felly fe'i datgymalwyd, gan roi'r darnau mewn pot enfawr. Fe wnaethon nhw eu berwi ac ychwanegu'r perlysiau, fel roedden nhw wedi gweld Medea yn ei wneud. Fodd bynnag, nid oedd unrhyw arwydd o Pelias iau, a bu'n rhaid i'r merched ffoi o Iolcus am gyflawni teyrnladdiad a llygredigaeth.

  Nid oedd Pelias ar yr orsedd mwyach, ond ni allai Jason fod yn frenin. Er nad oedd ef a Medea wedi cyflawni teyrnladdiad mewn gwirionedd, Medea a ysgogodd y cynllun, a wnaeth Jason yn affeithiwr i'r drosedd. Yn lle hynny daeth Acastus, mab Pelias, yn frenin newydd Iolcus. Fel brenin, ei weithred gyntaf oedd alltudio Jason a Medea o'i deyrnas.

  Daeth llinach Pelias i ben pan orchfygwyd Acastus gan Jason a'r arwr Groegaidd Peleus. Coronwyd mab Jason, Thesalus, yn frenin newydd yn lle.

  Mewn fersiwn arall o'r stori, holltodd Medea wddf Aeson, tad Jason, a'i droi'n ddyn iau. Addawodd i ferched Pelias y byddai'n gwneud yr un peth i'w tad fel eu bod yn hollti ei wddf ond torrodd ei gair ac arhosoddmarw.

  Yn Gryno

  Mae rhai yn dweud mai gweithred aberth Pelius yn nheml Hera a ddaeth ag anffawd arno ac mae’n debygol mai felly y bu. Anaml y gadawodd y duwiau sarhad neu sacrilege fynd heb ei gosbi. Achosodd gweithredoedd Pelias ei gwymp yn y pen draw. Fel dyn, ni ddangosodd Pelias fawr o anrhydedd, ac mae ei stori’n llawn brad, llofruddiaeth, anonestrwydd, twyll a gwrthdaro. Yn y pen draw, arweiniodd ei weithredoedd at ei farwolaeth a dinistrwyd llawer o'i gwmpas.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.