Symbolau o Gryfder a'u Hystyron

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ers yr hen amser, mae symbolau wedi cael eu defnyddio i gynrychioli cryfder a gwydnwch. Mae'r symbolau hyn yn cael eu gwisgo'n boblogaidd fel gemwaith, eu darlunio mewn gwaith celf neu eu cadw'n agos fel talismans, oherwydd eu bod yn rhoi hwb symbolaidd ac yn cryfhau cryfder ar adegau o angen neu yn ystod sefyllfaoedd anffafriol. Gallant fod yn atgof o'ch cryfder a'ch dewrder mewnol, gan roi'r hwb sydd ei angen arnoch i gyflawni'ch potensial llawn. Gallant arddangos pŵer pren mesur neu wydnwch cenedl.

  Yn yr erthygl hon, rydym yn mynd i edrych ar rai o'r symbolau enwocaf am gryfder, y mae llawer ohonynt yn debygol o fod wedi dod ar eu traws rywbryd.

  Y Ffenics

  Mwclis aur solet Phoenix gan FiEMMA. Ei weld yma.

  Mae'r ffenics yn aderyn chwedlonol ym mytholeg Groeg sy'n ffrwydro'n fflamau pan fydd yn marw ac yna'n cael ei eni eto ac yn codi o lwch y tân oedd wedi ei fwyta. Mae'r ddelwedd o'r aderyn chwedlonol yn cael ei aileni o'r tân ac yn dechrau bywyd newydd trwyddo wedi ei droi'n symbol o gryfder a thotem ysbrydol. Heddiw, mae'r ffenics yn parhau i fod ymhlith y symbolau mwyaf poblogaidd o wydnwch a chryfder ledled y byd a dyma oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer yr ymadrodd 'codi o'r lludw'.

  Griffin

  Fel mae'r ffenics, y Griffin yn greadur chwedlonol poblogaidd arall gydag amrywiadau mewn diwylliannau gwahanol ledled y byd. Gydacorff llew, adenydd eryr a phen ceffyl, credid bod y Griffins yn fwystfilod hynod bwerus, doeth a chryf.

  Mae'r Griffin yn symbol o gryfder a doethineb gan ei fod yn gyfuniad o ddau gryf a gwrol bwystfilod : y llew a'r eryr. Fe'i cysylltwyd yn gyffredin hefyd â chryfder ar faes y gad ac mae wedi bod yn ddewis poblogaidd i lawer o arfbeisiau gan deuluoedd a byddinoedd trwy gydol hanes.

  Y Blodyn Lotus

  Panel Celf Metel Blodau Lotus gan BlksmthCo. Gweler yma.

  Planhigyn dyfrol sydd wedi addasu i dyfu mewn ardaloedd delta ac afonydd sy’n symud yn araf yw’r lotus . Gyda'i hanes hir o tua 3,000 o flynyddoedd o gael ei drin ar gyfer yr hadau bwytadwy y mae'n eu cynhyrchu, mae'r blodyn hwn yn arwyddocaol iawn yn niwylliannau'r Dwyrain.

  Mae'r blodyn lotws yn cael ei ystyried yn symbol o gryfder a dewrder mewn Bwdhaeth oherwydd ei wydnwch yn goroesi ei amgylchedd muriog a budr. Mae'r lotws yn gwthio trwy ddŵr mwdlyd, tywyll nes iddo gyrraedd yr wyneb ac agor ei betalau yn eu blodau llawn. Mae'r rhwystrau y mae'n rhaid iddo frwydro drwyddynt i gyrraedd y brig yn symbolaidd o'r rhwystrau y mae'n rhaid i rywun eu goresgyn i gyrraedd eu nodau neu lwyddiant.

  Hamsa (Llaw Fatima)

  Hamsa mwclis llaw gan Breytenkamp. Gweler yma .

  Hamsa , neu Llaw Fatima, yw amulet ar ffurf palmwydd sy'n hynod boblogaidd yn yDwyrain, ac yn enwedig yng ngwledydd y Dwyrain Canol. Mae'n cynnwys cledr llaw dde, gyda 5 bys wedi'u gwasgu ar gau at ei gilydd, yn aml gyda llygad drwg yn y canol.

  Mae'r symbol yn cael ei weld fel amulet sy'n atal egni drwg a negyddol. Mae llawer yn parhau i wisgo'r amulet hwn gan eu bod yn credu y byddai'n eu gwneud yn gryfach ac yn eu hamddiffyn rhag niwed.

  Uruz

  Symbol syml, uruz yw ail rediad dilyniant Nordig. Mae’n cael ei adnabod fel ‘rhedeg yr ych’, ac mae’n symbol o gryfder meddyliol a chorfforol di-enw, dygnwch, gwrywdod, ffrwythlondeb a dewrder. Mae'r rhedyn fel arfer yn cael ei wisgo fel amulet i hybu iechyd a lles a dywedir ei fod yn rhoi teimlad o gryfder a phŵer i'r gwisgwr.

  Deilliodd y term 'uruz' o'r ychen Ewropeaidd gwyllt o'r enw 'aurochs', y dywedir eu bod yn groes rhwng mamoth a buail. Mae'r bwystfilod hyn bellach wedi darfod er bod y symbol yn parhau i gael ei ddefnyddio'n boblogaidd ledled y byd.

  Y Ddraig

  Mae'r ddraig yn greadur chwedlonol a geir ym mron y byd. pob diwylliant hynafol mawr ac fe'i darlunnir naill ai fel bod anfalaen neu falaen. Yn fwyaf poblogaidd yn niwylliant Dwyrain Asia, mae dreigiau yn symbol o gryfder, pŵer a phob lwc i'r rhai sy'n deilwng ohono. Defnyddiwyd y symbol hefyd gan yr Ymerawdwr Tsieineaidd fel symbol herodrol, yn cynrychioli ei rym a'i gryfder imperialaidd.

  Mewn rhai diwylliannau dwyreiniol, mae pobl sy'n rhagorola rhagorol yn aml yn cael eu cymharu â draig. Yn wir, cael ei galw'n ddraig yw'r ganmoliaeth uchaf y gallai person ei chael gan ei fod yn awgrymu bod y person yn gryf ac yn bwerus.

  Chwilen Scarab

  7>Y chwilen scarab yw un o'r symbolau Aifft mwyaf hynafol ac arwyddocaol . Mae'n cynrychioli cryfder corfforol, bywiogrwydd a ffrwythlondeb yn ogystal ag atgyfodiad, hirhoedledd ac anfarwoldeb. Mae'r scarab hefyd yn gysylltiedig â Khepri , y duw pwerus Eifftaidd y dywedir bod ganddo'r nerth i wthio'r haul ar draws yr awyr.

  Mae llawer o bobl yn dewis gwisgo swynoglau Scarab a thalismans ers hynny. maent yn credu y bydd yn rhoi'r egni a'r cryfder angenrheidiol iddynt oresgyn pob rhwystr mewn bywyd. Fe'i defnyddir hefyd fel swyn pob lwc, gyda chadernid ei chragen yn ennyn y teimlad o gryfder a dewrder ac yn amddiffyn y gwisgwr.

  Oak Trees

  >Mae coed derw yn hawdd eu hadnabod fel symbol o gryfder a chadernid. Mae pren y dderwen yn ddeunydd adeiladu delfrydol a ddefnyddir ar gyfer dodrefn i adeiladau a llongau gwych (fel Cyfansoddiad yr USS) oherwydd ei gryfder a'i ddygnwch. Y peth diddorol am goed derw yw bod eu gwreiddiau'n tyfu i'r pwynt lle maen nhw bron yn adlewyrchu uchder y goeden, a dyna pam maen nhw bron yn amhosibl eu dymchwel. Oherwydd hyn, mae gan y goeden y gallu i wrthsefyll tywydd garwamodau fel stormydd, corwyntoedd a chorwyntoedd.

  Yr Arth

  Anifail poblogaidd yn chwedlau llawer o ddiwylliannau ledled y byd, mae'r arth yn symbol enwog am gryfder, dycnwch a dewrder. Mae eirth yn dibynnu ar rym, cryfder 'n Ysgrublaidd a'u dewrder mewnol i oroesi ac yn yr hen amser roedden nhw'n cael eu parchu a'u hofni oherwydd eu ffyrnigrwydd.

  Mae rhai pobl yn credu bod yr arth yn dotem pwerus i'w gael tra bod eraill yn credu bod gweld arth yn eich breuddwydion yn symbol o gryfder ac annibyniaeth y person. Mewn rhai diwylliannau, credir y bydd bwyta cnawd arth yn rhoi pŵer a doethineb annirnadwy i berson, gan eu gwneud yn anorchfygol. of beasts', yn anifail mawreddog, cigysol sy'n cael ei barchu a'i barchu mewn llawer o ddiwylliannau, gyda dehongliadau amrywiol. Fodd bynnag, mae'n fwyaf cyffredin yn dynodi cryfder, yn enwedig mewn Bwdhaeth, lle gwelir y Bwdha yn eistedd ar y llew, yn orsedd cryfder, cysondeb a doethineb. Mae llewod hefyd yn cael eu darlunio ar faner genedlaethol nifer o wledydd fel Sri Lanka, Zambia a Gwlad Belg.

  Oherwydd bod llewod yn greaduriaid nosol, maen nhw hefyd yn symbol o orchymyn ac awdurdod dros feddyliau isymwybod, gyda'r nos yn cynrychioli'r meddwl isymwybod.

  Triskelion

  A elwir hefyd yn ‘droell driphlyg’, mae y triskelion neu drisgel yn symbol Celtaidd poblogaidd am gryfder,sy'n cynnwys tair olwyn neu goes sy'n pelydru o ganol. Wrth eu tynnu fel coesau, edrychant fel pe baent yn rhedeg mewn cylch, a phan dynnir hwy fel olwynion, edrychant fel pe baent bob amser yn symud ymlaen.

  Yn yr ystyr hwn, mae'r triskelion yn dynodi cryfder a ewyllys i symud ymlaen er gwaethaf yr holl adfydau a rhwystrau y gallai rhywun eu hwynebu. Defnyddir y triskelion yn gyffredin mewn logos cynnyrch i symboleiddio gwydnwch, sefydlogrwydd neu gryfder y cynnyrch ac fe'i gwelir hefyd mewn celf, pensaernïaeth, gwaith coed ac yn y blaen a ddefnyddir yn gyffredin bob dydd.

  Ailm

  Mae'r ailm yn symbol arall yn y diwylliant Celtaidd sy'n deillio o'r llythyren 'A' o'r wyddor Geltaidd, sy'n cynnwys cylch gyda chroes y tu mewn iddi. Mae'n symbol poblogaidd sy'n dynodi cryfder a phwer. Mae’r gair ‘ailm’ yn golygu ffynidwydd arian neu gonwydd, planhigyn bytholwyrdd sy’n gallu goroesi unrhyw amodau anffafriol ac sydd byth yn methu â pharhau i dyfu. Felly, daeth yr ailm symbol yn un o gryfder, dygnwch, sefydlogrwydd a gwytnwch i'r bobl Geltaidd ac mae'n parhau felly hyd heddiw.

  Yn Gryno

  Un peth i'w nodi yw bod gan rai o'r symbolau a restrir uchod ystyron lluosog a gallant gynrychioli cysyniadau gwrthgyferbyniol yn dibynnu ar ba ran o'r byd yr ydych yn dod. Er enghraifft, yn y Dwyrain, mae dreigiau yn symbol o gryfder, ffortiwn mawr a phŵer, ond yn y Gorllewin gallant gynrychioli marwolaeth a dinistr.Fodd bynnag, boed hynny fel y bo, mae'r symbolau i gyd yn cynrychioli cryfder, dygnwch a chynnydd mewn rhyw ran o'r byd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.