Blodau Delphinium - Symbolaeth ac Ystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn gyffredin mewn gerddi bwthyn clasurol yn Lloegr, mae delphiniums yn cynnwys pigau blodau lliwgar sy'n lliwio gerddi yn ystod tymhorau'r gwanwyn a'r haf. Dyma gip ar yr hyn sy'n gwneud y blodau cain hyn mor arbennig, ynghyd â'u hystyron a'u defnydd symbolaidd.

  Ynghylch y Delphinium

  Delphinium

  Yn frodorol i ranbarthau tymherus Hemisffer y Gogledd, mae'r blodau hen-ffasiwn hyn yn dod o genws Delphinium o'r teulu Ranunculaceae . Daw ei enw o'r term Groeg delphinion sy'n golygu dolffin , gan gyfeirio at eu blagur blodau sydd wedi'u siapio fel trwyn dolffiniaid. Mae Delphiniums yn cario blodau lluosog ar goesynnau hir, sy'n ein hatgoffa o snapdragons, ac mae ganddyn nhw arogl cynnil.

  Mae Delphiniums yn hoff iawn o'u blodau glas, ond maen nhw hefyd i'w gweld mewn gwyn, pinc, porffor, lafant ac weithiau melyn. Fel arfer, mae ganddyn nhw ganolau gwyn o'r enw gwenyn neu lygaid a dail tebyg i fasarnen. Y mathau mwyaf adnabyddus yw'r D. californicum a'r D. amrywogaeth . Mae gan y 'Brenin Arthur' flodau coch-porffor, tra bod y 'Blue Butterfly' yn brolio ei flodau glas gydag awgrym o borffor.

  Mae yna delphiniums o faint corrach yn ogystal â mathau tal sy'n gallu tyfu hyd at 6 troedfedd o daldra. Ar wahân i edrych yn lliwgar yn y dirwedd, mae delphiniums hefyd yn denu gwenyn a glöynnod byw. Maent fel arfer yn blodeuo yn ystod misoedd y gwanwyn a'r haf, ond ni fyddantgwneud yn dda mewn ardaloedd gyda thywydd poeth, sych iawn. Gall glawogydd a gwyntoedd cryfion dynnu eu coesyn yn hawdd.

  Larkspur

  Mae'r blodau hyn yn aml yn cael eu drysu â'r gwir larkspur, sy'n berthynas agos i delphiniums. Fodd bynnag, mae gan y genws Delphinium nifer o flodau a elwir hefyd yn yr enw cyffredin larkspur , felly weithiau mae pobl yn defnyddio'r termau yn gyfnewidiol. Tra bod delphiniums yn ymdebygu i drwyn tebyg i botel y creadur morol, mae larkspurs yn edrych fel crafanc aderyn.

  Ystyr a Symbolaeth y Blodyn Delphinium

  Mae delffiniwm yn cael ei garu oherwydd eu tuswau mawreddog o flodau a gwir liw glas, ond maen nhw hefyd yn llawn symbolaeth. Dyma rai ohonyn nhw:

  • > Atodlen Ardent – ​​ Mae’r blodau eu hunain yn edrych yn freuddwydiol a rhamantus, gan eu cysylltu â rhamant. Gallant symboleiddio defosiwn mewn cariad neu gwlwm cariad cryf , yn enwedig pan fyddant yn gysylltiedig â larkspurs.
  • Calon agored – Pan fydd rhywun yn eich disgrifio chi fel person agored eich calon, maen nhw'n golygu eich bod chi'n gynnes, yn garedig ac yn gariadus. Mae Delphiniums yn brolio eu clystyrau hardd o flodau ar goesyn hir, gan eu gwneud yn gysylltiedig â charedigrwydd a haelioni, fel pe bai gan y blodyn galon fawr. Mewn rhai rhannau o Ewrop, maent yn draddodiadol yn cael eu rhoi i fynegi ewyllys da a llonni tuag at eraill.
  • Hapusrwydd ac Ysgafnder - Mae ynarhywbeth brwdfrydig am eu blodau lliwgar, gan eu gwneud yn symbol o hwyl, bywiogrwydd a doniolwch. Mae rhai hyd yn oed yn eu cymharu â chlychau tincian, gan ein hatgoffa o achlysuron llawen. Mewn rhai dehongliadau, gall delphiniums hefyd gynrychioli positifrwydd ac ochr ysgafnach bywyd.
  • Calon y Breuddwydiwr – Yn yr iaith Fictoraidd o flodau, cysylltir y delphinium â mynd y tu hwnt i ffiniau gofod ac amser. Mewn dehongliadau modern, mae'n cynrychioli bod yn agored i gyfleoedd, teimladau ac emosiynau newydd. Hefyd, mae'n ein hatgoffa i ymdrechu am rywbeth mwy, gan gynrychioli ein galluoedd i gyflawni ein nodau a breuddwydion mewn bywyd. Dim ond un o'r blodau hardd hynny yw Delphiniums sy'n ein hysbrydoli i ddyfalbarhau a gwrthsefyll yr holl heriau mewn bywyd.
  • Nefoedd - Mae rhywbeth paradisiar ac idiotaidd am eu godidog, pigau blodeuog uchel. Mae rhai hyd yn oed yn ystyried bod y blodyn yn cynnig amddiffyniad dwyfol, gan ei fod yn cael ei ddefnyddio yn y gorffennol i yrru sgorpionau i ffwrdd.
  • Mewn rhai cyd-destunau, gall delphiniums hefyd symboleiddio anwadalwch , mae'n debyg oherwydd eu bod yn ei chael hi'n anodd gwrthsefyll y gwynt a bod eu coesyn yn gallu cael eu bachu'n hawdd.

  Mae gan bigau llachar y blodau lliwgar Delphiniums ystyron penodol hefyd. Dyma rai ohonyn nhw: Mae

  • > Delphiniums glas yn cynrychioli urddas a gras. Fodd bynnag, arlliwiau ysgafnach o lassymbol o ieuenctid a llwyddiant. Mewn rhai cyd-destunau, maen nhw hefyd yn gysylltiedig â bywyd a choffadwriaeth newydd.
  • 7>Mae delphiniums porffor yn gysylltiedig â harddwch a breindal, yn union fel y rhan fwyaf o flodau porffor.<13
  • Mae delphiniums gwyn a phinc yn symbol o ieuenctid - ond mewn rhai cyd-destunau, mae blodau gwyn yn cynrychioli purdeb, diniweidrwydd ac ysbrydolrwydd, tra bod blodau pinc yn gysylltiedig â rhamant.
  • <1

   Defnyddiau Blodau Delphinium trwy gydol Hanes

   Mae colofnau aruchel delphinium yn ychwanegu drama at unrhyw dirwedd, ond mae eu hanes yn mynd sawl canrif yn ôl. Yn wir, maen nhw wedi bod yn gysylltiedig â defodau a meddygaeth werin.

   • Mewn Hud ac Ofergoelion

   Credir bod y blodyn delphinium yn cau ysbrydion, cael gwared ar egni negyddol ac ysbrydoli haelioni. Fe'u defnyddiwyd yn aml mewn defodau, gan addurno allorau i ddyfnhau cysylltiad ysbrydol rhywun â'r dwyfol. Yn Lloegr, tyfai pobl delphiniums yn eu buarth a'u taenellu yn eu dyfroedd bath, yn y gobaith o gael eu hamddiffyn rhag ysbrydion.

   Defnyddiwyd Delphinium hefyd fel amulet yn erbyn pigiadau sgorpion a brathiadau nadroedd. Dywedir y bydd y blodyn yn llenwi cartrefi â chariad a chwerthin, ac mae llawer yn dal i'w defnyddio fel amddiffyniad rhag anlwc. Mae rhai hyd yn oed yn eu rhoi o dan eu gobenyddion i gryfhau eu defosiwn mewn cariad. Mewn rhai rhanbarthau, maen nhw'n aml yn cael eu plannu ger beddau i anrhydeddu'r rhai a basioddi ffwrdd.

   • Defnyddiau Diwydiannol

   Defnyddiwyd rhai mathau o'r blodyn gan Indiaid Arfordir y Gogledd-orllewin ac ymsefydlwyr Ewropeaidd i wneud lliw glas, sef a ddefnyddir ar gyfer lliwio eitemau seremonïol a saethau. Dywedir bod delphiniums hefyd wedi'u sychu a'u powdro fel pryfladdwyr effeithiol.

   • Mewn Meddygaeth

   Ymwadiad

   Y wybodaeth feddygol ar symbolsage.com yn cael ei ddarparu at ddibenion addysgol cyffredinol yn unig. Ni ddylid defnyddio'r wybodaeth hon mewn unrhyw ffordd yn lle cyngor meddygol gan weithiwr proffesiynol.

   Ystyriwyd bod rhai mathau o'r planhigyn yn feddyginiaeth effeithiol ar gyfer pigiadau gwenwynig, llyngyr y coluddyn, colig a diffyg archwaeth, ar wahân i fod yn amwled yn erbyn sgorpionau. Defnyddiwyd trwyth, wedi'i wneud o'i ddail a'i hadau, i ladd llau a nits yn y gwallt hefyd. Dywedir bod delphiniums yn wenwynig ac yn wenwynig felly ni ddylid byth eu llyncu, er bod rhai wedi ei ddefnyddio i helpu i ymlacio a chysgu.

   Blodeuyn Delphinium sy'n cael ei Ddefnyddio Heddiw

   Mae'r blodau hyn yn edrych yn hyfryd yn iardiau cefn arddull dôl a gerddi pili-pala. Oeddech chi'n gwybod bod colibryn yn cael eu denu atynt yn ddiddiwedd? Gyda'u huchder aruthrol, gallwch chi ddibynnu ar delphiniums i ddod â diddordeb fertigol i'ch tirwedd. Fodd bynnag, mae gan fathau talach goesynnau gwag sy'n brigo'n hawdd, felly mae'n well eu plannu ar gefndir gwelyau i ffwrdd o'r rhai cryf.

   Peth gwych am y blodau hyn yw y gall delphiniums hefyd ychwanegu ychydig o ramant a lliw dyfrlliw-esque i'ch tu mewn. Mae eu coesau yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r blodau eraill, gan eu gwneud yn berffaith ar gyfer trefniant blodau dramatig a all bara hyd at wythnos neu ddwy. Maen nhw hefyd yn cynnig llawer o bosibiliadau ar gyfer steilio a dylunio addurniadau hardd yn ein cartrefi.

   Delphiniums yw'r blodau glas perffaith ar gyfer priodasau haf! Gallant wneud datganiadau mawreddog yn y canol, ychwanegu ychydig o ramant mewn parti cinio, a gwneud tuswau rhaeadru cain. Mae'r blodau uchel hyn yn ganolbwynt gwych wrth eu trefnu'n unigol, ond maen nhw'n flodyn llenwi gwych hefyd. P'un a oes gennych thema hen ffasiwn, bohemaidd, wladaidd neu fodern, mae'n siŵr y byddan nhw'n gwneud eich diwrnod mawr yn fwy arbennig.

   Pryd i Roi Blodau Delphinium

   Delphinium yw'r blodyn geni o Orffennaf, gan eu gwneud yn anrheg ystyrlon i annog rhywun i fynd ar ôl ei freuddwydion. Ond maen nhw'n addas ar gyfer dathlu unrhyw achlysur. Mae'r blodyn yn adlewyrchu rhinweddau cyfeillgar, gan ei wneud yn arwydd o gyfeillgarwch, a hyd yn oed yn fynegiant o gariad rhamantus tuag at eich rhywun arbennig.

   A oes unrhyw un o'ch teulu a'ch ffrindiau yn dechrau gyrfa neu fusnes newydd? Dangoswch eich cefnogaeth gyda'r blodau hyn, a fydd yn debygol o'u hysbrydoli i wneud eu gorau a rhoi cynnig ar brofiadau newydd. Ydych chi'n adnabod rhywun a allai fod yn teimlo'n isel ac yn ddigalon? Abydd tusw o delphiniums yn sicr o'i hysgogi i aros yn gryf a chanolbwyntio ar ochr fwy disglair bywyd.

   O anrheg hyfryd gwesteiwr i anrheg graddio ac anrheg syrpreis, bydd y blodau hyn yn dod â gwên i wyneb rhywun.<3

   Yn Gryno

   Glas yw un o’r lliwiau prinnaf ei natur, ac eto mae’r blodau hyn yn ddiymdrech yn gwneud datganiad mympwyol mewn unrhyw dirwedd. Gyda'u harddwch a'u hystyron symbolaidd, nid yw'n syndod bod delphiniums yn parhau i fod ymhlith aristocratiaid yr ardd.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.