Symbolaeth Tân Dros yr Oesoedd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Mae gan dân le arbennig yn hanes a diwylliant dynolryw. Mewn hanes, gwyddoniaeth, a chrefydd, fe'i cynrychiolir fel elfen sydd wedi arwain at gynnydd dynolryw ond a all hefyd arwain at ei ddinistrio. Gellir hyd yn oed ddadlau mai tân yw ein ffynhonnell bywyd ar wahân i'r haul, ond yn y pen draw gall achosi ein diwedd hefyd. Yn yr erthygl hon rydyn ni'n mynd i blymio'n ddwfn i'r ystyron niferus sy'n amgylchynu'r cysyniad o dân.

  Tân mewn Mytholeg a Chrefydd

  Mae crefydd a mytholeg yn profi bod tân wedi bod yn rhan bwysig o datblygiad dynol. Dyma rai o'r credoau poblogaidd am symbolaeth tân a'r hyn y mae'n ei gynrychioli i wahanol sectorau o'r byd.

  1- Trawsnewid a Chytgord

  Cyn-Socrataidd Credai'r Athronydd Groeg Heraclitus mai tân oedd y mwyaf hanfodol o'r pedair elfen , a oedd yn cynnwys aer, daear a dŵr. Honnodd Heraclitus fod tân wedi dod â'r elfennau eraill allan trwy gyfres o drawsnewidiadau o'r enw troadau tân i greu cytgord cudd mewn natur. Dechreuodd y trawsnewidiadau hyn gyda chreu'r môr, yna'r ddaear, ac yn olaf aer.

  2- Purdeb

  Ystyriodd Heraclitus hefyd fod yr enaid dynol wedi'i wneud o tân a dŵr. Dysgodd yr Athronydd mai nod ein heneidiau yw gwaredu ein hunain o'r agwedd ddŵr ar ein bodau a chadw dim ond ein tân mewnol y mae efyn credu ei fod yn bur.

  Fel rhan o natur, mae tân yn gwasanaethu fel purifier mawr trwy ddileu'r hen ac yn agor y byd i dir newydd ac yn caniatáu ar gyfer twf.

  3- Dyfeisiad & Gwybodaeth

  Mae mytholeg Groeg yn adrodd hanes Prometheus , duw sy'n cael ei ystyried yn hyrwyddwr dynolryw. Rhannodd y wybodaeth am dân â phobl y cafodd ei arteithio o'i herwydd.

  4- Aberth

  Mae'r dwyfoldeb Hindŵaidd a Vedic Agni yn cynrychioli tân yn ogystal â mellt a yr haul. Ef yw un o'r duwiau pwysicaf i'r ddau ddiwylliant sydd nid yn unig yn dduw tân ond yn dduw aberthau. Gan ei fod yn negesydd duwiau, mae'r aberthau a dderbynnir gan Agni hefyd yn cael eu dosbarthu'n awtomatig i dduwiau eraill.

  5- Duw

  Mae tân hefyd yn symbol o Dduw trwy’r llwyn llosgi yn yr Hen Destament. Fodd bynnag, nid yn unig y mae tân yn cynrychioli'r Duw Cristnogol, ond hefyd dwyfoldeb generig neu ddoethineb a gwybodaeth ddwyfol.

  6- Cydbwysedd

  Shinto defnyddiau athronyddol y cysyniad o olwyn dân sy'n cynrychioli tair fflam. Mae'r fflamau hyn yn symbol o'r nefoedd, y ddaear, a bodau dynol mewn cydbwysedd.

  7- Uffern, Digofaint Duw a Chosb

  Mae'r Beibl wedi cyfeirio'n aml at uffern fel lle tân. Mae sawl adnod wedi trafod y bydd pobl ddrwg yn cael eu taflu i bwll, llyn, neu dân tragwyddol na ellir ei ddiffodd. Felly, mae symbolaeth tân hefyd yn gysylltiedig ag uffern, er gwaethafTn hefyd yn cael ei alw weithiau yn Ddwyfol.

  Y mae y Bibl hefyd yn cysylltu tân nid yn unig wrth ddwyfoldeb ac uffern, ond hefyd â digofaint Duw. Mae Duw yn defnyddio tân fel modd o gosbi dynolryw. Nid yw’r gosb hon o reidrwydd yn golygu tanau uffern oherwydd mae adnodau fel Eseia 9:19 yn sôn am y wlad yn llosgi gan gynddaredd yr Arglwydd . Mae Eseciel 21:31 hefyd yn dyfynnu’r Arglwydd yn dweud: Fe dywalltaf fy nigofaint arnat; chwythaf arnat â thân fy nigofaint, a rhoddaf di yn llaw dynion creulon, medrus mewn dinistr.

  8- Dioddefaint2>Er nad yw Bwdhyddion yn credu mewn nefoedd nac uffern, maen nhw hefyd yn defnyddio tân i gynrychioli profiad negyddol sy'n gyfartal â bod ym mhyllau tanllyd uffern. Ac mae'r cysyniad hwnnw'n dioddef.

  Mae Bwdhaeth Theravada yn trafod hyn yn fanwl yn ei disgwrs o'r enw Adittapariyaya Sutta neu Pregeth Tân. Yn y dysgeidiaethau hyn, mae Bwdha yn dweud bod y meddwl yn llosgi'n gyson gyda gwahanol fathau o ddioddefaint o enedigaeth hyd farwolaeth. Mae y mathau hyn o losgi yn cynnwys heneiddio, tristwch, poen, galar, ac anobaith.

  Felly, pan fydd Bwdhyddion yn sôn am fflamau, nid yw'n gysylltiedig mewn gwirionedd â'r oleuedigaeth, ond â llosgi meddyliau a achosir gan ddioddefaint. 3>

  Tân mewn Llenyddiaeth

  Ar wahân i destunau crefyddol, mae tân yn elfen boblogaidd a ddefnyddir mewn llenyddiaeth i symboleiddiosawl nodwedd sy'n gwrthdaro rhwng bodau dynol a natur. Isod, rhestrir rhai o'r symbolau tân mwyaf poblogaidd mewn llenyddiaeth.

  1- Ailenedigaeth ac Atgyfodiad

  Mae pobl yn cysylltu tân ag ailenedigaeth ac atgyfodiad trwy ei gysylltiad â'r bwystfil chwedlonol , y ffenics . Ar ddiwedd oes y creadur, mae'r ffenics yn marw mewn fflamau. O'i lwch, daw ffenics babi i'r amlwg sy'n ailadrodd cylch bywyd yr anifail chwedlonol. Mae hyn yn union yr un ffordd ag y bydd coedwig a losgwyd gan dân bob amser yn adfer, er y bydd y broses yn cymryd rhai blynyddoedd i'w chwblhau.

  2- Cariad a Dioddefaint

  Mewn diwylliant poblogaidd, mae tân bob amser yn gysylltiedig â chariad, angerdd, a hyd yn oed awydd. Rydyn ni bob amser yn clywed y termau fflamau angerdd neu yn cynnau fy nhân mewn perthynas â chwantau dwfn a chysylltiadau rhamantus. Mae cyfeiriadau eraill at dân yn cynnwys llosgiad araf cariad neu losgi awydd i rywun neu rywbeth.

  3- Distryw

  Nid mewn credoau crefyddol yn unig y mae tân fel symbol o ddinistr yn amlwg. Mae realiti wedi dangos pŵer dinistriol tân i ni pan nad yw'n cael ei reoli. Gall hyd yn oed golau cannwyll sy'n cael ei adael heb oruchwyliaeth achosi tân sy'n llongddryllio tai ac eiddo arall. Gall gwreichionen fach o dân achosi dinistr enfawr i unrhyw un ac unrhyw beth.

  4- Amddiffyn

  Defnyddiodd bodau dynol cynnar wres y tân fel moddion.o amddiffyniad rhag ysglyfaethwyr. Roedd y golau a ddeilliodd o'r tân hefyd yn amddiffyn pobl gynhanesyddol rhag ysglyfaethwyr nosol yn llechu yng nghysgodion y nos.

  5- Traeth Amser

  Ar ddechrau cyfnod Ray Badbury's nofel ffuglen wyddonol Fahrenheit 451, mae'r prif gymeriad Montag yn dweud hyn:

  Roedd yn bleser llosgi. Pleser arbennig oedd gweld pethau’n cael eu bwyta, gweld pethau’n duo ac yn newid.

  Felly, yn y cyd-destun hwn, mae tân yn cynrychioli treigl amser trwy losgi fflam nes iddo farw yn y coed. .

  6- Golau a Chynhesrwydd

  Yn llythrennol, mae tân yn symbol cyffredin o olau a chynhesrwydd oherwydd y gwres y mae'n ei allyrru o'i fflamau. Yn yr achos hwn, gellir cyfeirio at oleuni hefyd fel goleuedigaeth neu greadigrwydd, sef sbarc o syniad sy'n rhoi ysbrydoliaeth i artistiaid a dyfeiswyr arloesi a newid y byd.

  7- Tragwyddoldeb <9

  Ar wahân i fod yn gynrychiolaeth symbolaidd o uffern, gall tân hefyd symboleiddio coffa tragwyddoldeb i bobl nad ydynt bellach gyda ni yn y byd hwn. Dyna pam rydyn ni'n cynnau cannwyll i gofio eu bywydau a'u hetifeddiaeth ac i symboleiddio na fyddant byth yn cael eu hanghofio.

  Tân mewn Defodau a Hud

  Mae tân hefyd yn thema gyffredin o alcemi a'r cyfan ffurfiau o hud. Felly, mae yna hefyd lawer o ddehongliadau o dân ym maes y celfyddydau cyfriniol sy'n cynnwys ycanlynol:

  1- Hud

  Mae'r Mayans yn defnyddio'r symbol o ddaliwr tân i ddod â phob math o hud yn eu diwylliant. Mae Mayans Hynafol hefyd yn ystyried y seremoni Tân fel eu defod bwysicaf sy'n rhoi bywyd, egni, a chryfder i'w gredinwyr.

  2- Trosi

  Yn Tarot, mae Tân yn cynrychioli tröedigaeth sy'n arwyddo bod popeth a gyffyrddir â thân yn rhwym o newid. Fodd bynnag, gall y newid hwn fod yn dda neu'n ddrwg yn dibynnu ar y cardiau canlyniadol a welir.

  3- Dadeni ac Ynni

  Y tân penodol sy’n cynrychioli’r dadeni ac ynni yw’r tân a ddefnyddir yn ystod seremoni heuldro’r gaeaf i’r Seiri Rhyddion. Mae Seiri Rhyddion yn cydnabod natur ddwbl tân fel crëwr a chosbwr a dyna pam fod y grŵp yn golygu deuol ystyr tân.

  Deuoliaeth Tân

  Er gwaethaf y cynrychiolaethau niferus o dân trwy gydol hanes a diwylliant poblogaidd, thema gyffredinol yr elfen benodol hon yw ei deuoliaeth bresennol. Gall tân fod yn ffynhonnell bywyd ac yn gynhalwyr marwolaeth a dinistr. Ond mae'r dinistr a'r puro a ddaw yn sgil tân yn dibynnu'n llwyr ar sut mae rhywun yn defnyddio ei fflamau'n gyfrifol, boed yn gorfforol, yn feddyliol, yn emosiynol neu'n ysbrydol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.