7 Stoiciaid Enwocaf a'u Athroniaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Yn tarddu o 300 BCE yn Athen, mae stoiciaeth yn ysgol athroniaeth sy'n eiriol dros ddewrder a hunanreolaeth fel agweddau sy'n arwain at fywyd rhinweddol, hapusrwydd a chytgord â natur.

Tra bod stoiciaid yn credu mewn tynged, maent hefyd yn credu bod gan fodau dynol y rhyddid i ddefnyddio ewyllys rydd i greu'r cytgord hwn. Maen nhw'n credu yng nghydraddoldeb pob bod dynol gan ein bod ni i gyd yn tarddu o natur. Yn ogystal, mae stoiciaeth yn nodi, er mwyn bod yn foesegol a rhinweddol, na ddylem geisio rheoli'r hyn nad yw o fewn ein gallu ac y dylem ddefnyddio ein hewyllys rhydd i gael gwared ar eiddigedd, cenfigen a dicter.

Yn gyffredinol, rhinwedd yw hanfod stoiciaeth ac fe'i harweinir gan ddirwest, dewrder, doethineb, a chyfiawnder fel ei phrif ddelfrydau. Mae athroniaeth stoic yn dysgu bod angen i ni osgoi anwybodaeth, drygioni ac anhapusrwydd er mwyn sicrhau heddwch mewnol, sy'n arwydd o gytgord â natur.

Mae'n bwysig nodi, er bod yr holl stoiciaid yn cytuno ar y delfrydau cardinal a nodir uchod, mae eu hymagweddau yn amrywio, er yn fach iawn, a'r dulliau hyn sy'n gwahaniaethu'r stoics mwyaf a wyddys erioed. Isod mae'r stoiciaid enwocaf a'r hyn y maen nhw'n adnabyddus amdano.

Zeno Of Citium

Adnabyddir Zeno fel sylfaenydd stoiciaeth. Ar ôl i longddrylliad ddwyn ei nwyddau, cafodd Zeno ei dywys i Athen i chwilio am ffordd well o fyw. Yn Athen y bu Mrei gyflwyno i athroniaeth Socrates a Crates, y ddau ohonynt wedi dylanwadu arno i gychwyn ysgol awyr agored a ddysgodd yn ddiffuant am “ganfod y bywyd da” trwy fyw yn unol â rhinwedd a natur.

Yn wahanol i athronwyr eraill, Zeno dewisodd ddysgu ei neges ar gyntedd o'r enw y Stoa Poikile , sef yr hyn a roddodd yn ddiweddarach i'r Zenoniaid (y termau a ddefnyddir i gyfeirio at ei ddilynwyr), yr enw Stoics.

Isod mae ychydig o ddyfyniadau y mae Zeno yn adnabyddus amdanynt:

 • Mae gennym ddwy glust ac un geg, felly dylem wrando mwy nag a ddywedwn.
 • Rhannau o un gyfundrefn unigol yw pob peth, yr hon a elwir Natur ; mae bywyd unigol yn dda pan fyddo mewn cytgord â Natur.
 • Durwch eich synwyrusrwydd, fel y byddo bywyd yn eich niweidio cyn lleied ag y bo modd.
 • 7>Y mae dyn yn ymddangos yn ddiffygiol mewn dim cymaint ag y mae mewn amser.
 • Mae dedwyddwch yn llif da o fywyd.
 • Dyn yn gorchfygu y byd trwy orchfygu ei hun.
 • Y mae pob peth yn rhanau o un gyfundrefn, yr hon a elwir Natur; mae bywyd unigol yn dda pan mae mewn cytgord â Natur.

Marcus Aurelius

Mae Marcus Aurelius yn adnabyddus am ddau beth – am fod yn un o’r rhai mwyaf Ymerawdwyr Rhufeinig a fu fyw erioed, ac am ei Myfyrdodau , sef yr haeriadau beunyddiol a ddefnyddiodd i arwain ei lywodraeth.

Ar y pryd, gellid dadlau mai Marcus oedd y dyn mwyaf pwerus yny byd, ac eto cadwodd ei hun wedi'i seilio ar fantras stoicaidd. Yn ôl Marcus, roedd y defnydd o emosiynau mewn ymateb i argyfwng yn afresymol, yn hytrach, roedd yn eiriol dros ddefnyddio meddwl rhesymegol a'r arfer o dawelwch mewnol.

Er bod ei deyrnasiad wedi'i gystuddi â threialon niferus, roedd Aurelias rheolodd yn gadarn ac eto ni adawodd i rinweddau cardinal stoiciaeth - cyfiawnder, dewrder, doethineb, a dirwest . Am y rheswm hwn, fe'i gelwir yr olaf o bum ymerawdwr da Rhufain ac mae ei Fyfyrdodau wedi dylanwadu'n fawr ar wleidyddion hyd heddiw.

Mae rhai o fyfyrdodau Aurelia yn cynnwys y meddyliau canlynol:

 • Dewiswch beidio â chael eich niweidio - ac ni fyddwch yn teimlo eich bod wedi'ch niweidio. Peidiwch â theimlo'ch niwed - a dydych chi ddim wedi bod. methu colli.
 • Y pethau yr ydych yn meddwl amdanynt sy'n pennu ansawdd eich meddwl. Y mae dy enaid yn cymeryd lliw dy feddyliau.
 • Os wyt yn cael dy boeni gan unrhyw beth allanol, nid hwn sy'n dy aflonyddu, ond dy farn dy hun yn ei gylch. Ac y mae yn dy allu di i ddileu y farn hon yr awr hon. Ei daflu i ffwrdd. Mae briars ar y ffordd. Trowch o'r neilltu oddi wrthynt. Mae hyn yn ddigon. Peidiwch ag ychwanegu, “A pham y gwnaed pethau o'r fath yn y byd?”
 • Peidiwch byth ag ystyried unrhyw beth yn gwneud daioni i chi os yw'n gwneud hynny.yn gwneud i chi fradychu ymddiriedolaeth neu golli eich synnwyr o gywilydd neu'n gwneud i chi ddangos casineb, amheuaeth, cam-ewyllys neu ragrith, neu awydd am y pethau gorau i'w gwneud y tu ôl i ddrysau caeedig.

Epictetus

Y peth mwyaf diddorol am Epictetus yw na chafodd ei eni i rym, ond yn hytrach, cafodd ei eni yn gaethwas i wladweinydd cyfoethog. Trwy hap a damwain, caniatawyd iddo astudio athroniaeth a dewisodd ddilyn Stoiciaeth.

Yn ddiweddarach, daeth yn ddyn rhydd ac aeth ymlaen i ddechrau ysgol yng Ngwlad Groeg. Yma, fe wnaeth Epictetus anwybyddu pethau materol ac ymroi i ffordd syml o fyw ac i ddysgu Stoiciaeth. Ei brif wers oedd nad oes angen cwyno na phoeni am yr hyn na allwn ei reoli ond yn hytrach ei dderbyn fel ffordd y bydysawd. Mynnodd hefyd nad oedd drygioni yn rhan o'r natur ddynol ond yn hytrach yn ganlyniad i'n hanwybodaeth.

Yn ddiddorol, ar hyd ei flynyddoedd dysgu, ni ysgrifennodd Epictetus unrhyw un o'i ddysgeidiaeth. Un o'i fyfyrwyr eiddgar, Arrian, a nododd eu bod wedi gwneud a thrwy hynny greu dyddiadur a fyddai'n dod yn ddefnyddiol i lawer o ddynion a merched pwerus gan gynnwys arwyr rhyfel ac ymerawdwyr fel Marcus Aurelius. Mae rhai o'i ddyfyniadau mwyaf cofiadwy yn cynnwys:

· Mae'n amhosibl i ddyn ddysgu'r hyn y mae'n meddwl y mae'n ei wybod yn barod

· Gwneud y gorau o yr hyn sydd yn ein gallu, a chymer y gweddill fel y digwydd.

· Nid oes neb yn rhydd nad yw'n feistr arnoei hun

· Bydded marwolaeth ac alltudiaeth, a phob peth arall sy'n ymddangos yn ofnadwy, yn feunyddiol o flaen eich llygaid, ond marwolaeth yn bennaf; ac ni byddi di byth yn diddanu dim meddwl truenus, nac yn rhy awyddus i ddim.

· Pwy yw eich meistr? Pwy bynnag sydd â rheolaeth ar y pethau yr wyt wedi gosod dy galon arnynt, neu ar y pethau yr wyt yn ceisio eu hosgoi.

· Nid yw amgylchiadau yn gwneud y dyn, yn unig y maent yn ei ddatguddio i ei hun.

Seneca yr Ieuengaf

Adwaenir Seneca fel yr athronydd Stoic mwyaf dadleuol. Yn wahanol i'r rhai o'i flaen, ni wadodd fywyd o eiddo materol ond yn hytrach casglodd gyfoeth iddo'i hun a chododd yn wleidyddol i fod yn seneddwr.

Mewn tro o ddigwyddiadau, alltudiwyd ef oherwydd godineb. ond fe'i galwyd yn ddiweddarach i fod yn athro ac yn gynghorydd i Nero, a ddaeth yn ddiweddarach yn ymerawdwr Rhufeinig drwg-enwog yn adnabyddus am greulondeb a gormes. Yn ddiweddarach, roedd Seneca wedi'i gysylltu'n ffug â chynllwyn i ladd Nero, digwyddiad a welodd Nero yn gorchymyn Seneca i ladd ei hun. Y digwyddiad olaf hwn a gadarnhaodd le Seneca fel Stoic. Trwy ymarfer apatheia , rheolodd ei emosiynau a derbyniodd ei dynged gan arwain at hollti ei arddyrnau a chymryd gwenwyn.

Ar hyd ei fywyd a’i yrfa ddadleuol, gwyddys i Seneca ysgrifennu nifer o lythyrau, a gasglwyd i greu’r llyfr, “ Ar Byrder Bywyd .” Eillythyrau yn mynnu nad oedd angen poeni am ddigwyddiadau y tu allan i'n rheolaeth. O'i ddyfyniadau, y mae y rhai a ganlyn ymhlith y rhai enwocaf :

· Credwch fi mai gwell yw deall mantolen eich bywyd eich hun nag am y fasnach ŷd.

<0 · Ni roddir bywyd byr i ni, ond byrrwn ef, ac nid ydym yn wael ei gyflenwad, ond yn wastraffus ohono.

· Meddyliwch am eich ffordd drwy anawsterau: llym gellir meddalu amodau, lledu rhai cyfyngedig, a gall rhai trymion bwyso llai ar y rhai sy'n gwybod sut i'w dwyn.

Chrysippus

Adwaenir yn enwog fel Chrysippus fel ail sylfaenydd Stoiciaeth am iddo wneuthur yr athroniaeth yn gyfareddol i'r Rhufeiniaid. Yn ôl Chrysippus, roedd tynged yn pennu popeth yn y bydysawd, ond mae gweithredoedd dynol yn gallu dylanwadu ar ddigwyddiadau a chanlyniadau. Felly, er mwyn cyflawni ataraxia (heddwch mewnol), mae angen i ni gymryd rheolaeth lwyr dros ein hemosiynau, meddwl rhesymegol, ac adweithiau.

Sefydlodd Chrysippus oes newydd o Stoiciaeth gyda'r dyfyniadau hyn:

· Duw yw'r bydysawd ei hun ac arllwysiad cyffredinol ei enaid.

<0 · Nid oes eisiau dim ar y doethion, ac eto y mae arnynt angen llawer o bethau. Ar y llaw arall, nid oes angen dim ar ffyliaid, oherwydd nid ydynt yn deall sut i ddefnyddio dim, ond y maent mewn diffyg o bopeth. anghyfiawnder;dim gwroldeb, oni bai fod llwfrdra; dim gwirionedd, oni bai fod anwiredd.

· Yr wyf fi fy hun yn meddwl fod y doeth yn ymwneyd ychydig neu ddim o gwbl mewn materion, ac yn gwneyd ei bethau ei hun.

<0 · Pe bawn yn dilyn y dyrfa, ni ddylwn fod wedi astudio athroniaeth.

Glanthes

Ar ôl tranc Zeno, olynodd Cleanthes ef fel arweinydd yr ysgol a datblygodd stoiciaeth trwy uno ei syniadau ar resymeg, moeseg, a metaffiseg. Yr hyn a wnaeth ddysgeidiaeth Cleanthes yn wahanol yw ei fod wedi eu diddymu’n gyfan gwbl yn hytrach na dysgu am reoli emosiynau. Dywedodd, er mwyn cyflawni hapusrwydd, bod yn rhaid i un ymdrechu am gysondeb rheswm a rhesymeg. Yr oedd hyn, yn ol Cleanthes, yn golygu ymostwng i dynged.

 • Ychydig a fynno ond ychydig. Gall fod i gael yr hyn sy'n ddigon.
 • Y Tynged sy'n arwain y rhai parod, ond yn llusgo'r anfodlon.
 • Arweinydd fi, Zeus, a thithau hefyd , Tynged, i ble bynnag y mae eich archddyfarniadau wedi neilltuo i mi. Dilynaf yn rhwydd, ond os na ddewisaf, Yn druenus er fy mod, Rhaid im' ddilyn o hyd. Mae tynged yn arwain y parod, ond yn llusgo'r anewyllysgar.

Diogenes Babilon

Roedd Diogenes yn adnabyddus am ei leferydd tawel a diymhongar. Bu'n bennaeth ar yr ysgol Stoic yn Athen ac yn ddiweddarach anfonwyd i Rufain. Ei gamp fwyaf oedd cyflwyno syniadau Stoiciaeth i Rufain. O'i ddyfyniadau lu, ymae'r canlynol yn sefyll allan:

 • Ef sydd â'r mwyaf a'r mwyaf bodlon â'r lleiaf.
 • 7>Ni wn i ddim, ond y ffaith fy anwybodaeth .
 • Y rhai sydd â rhinwedd yn wastadol yn eu genau, ac a'i hesgeuluso yn ymarferol, sydd fel telyn, yr hon sydd yn esgor ar sain dymunol i eraill, tra ei hun yn anystyriol o'r gerddoriaeth.

Amlapio

O’r rhestr a roddir, fe sylweddolwch mai prydferthwch Stoiciaeth yw nad yw wedi’i gadw ar gyfer unrhyw ddosbarth penodol. Mae Stoics enwog yn cynddeiriogi o ymerawdwyr, trwy swyddogion uchel eu statws yr holl ffordd i gaethwas. Yr unig ofyniad yw bod y ddysgeidiaeth yn cadw at y gwerthoedd Stoic. Mae'n bwysig nodi hefyd nad y rhai a restrir uchod yw'r unig Stoiciaid sy'n hysbys i hanes.

Yn syml, yr hyn rydyn ni wedi'i restru yw'r enwocaf ohonyn nhw. Mae yna stoiciaid rhagorol eraill sydd wedi rhoi dyfynbrisiau inni gadw atynt. Mae'r rhain i gyd gyda'i gilydd yn ffurfio rhestr gynhwysfawr o ddoethineb i fyw ynddi ar gyfer unrhyw un sydd ar drywydd hapusrwydd eithaf.

Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.