Baneri Brodorol America - Sut Maen nhw'n Edrych a Beth maen nhw'n ei Olygu

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Nid yw llawer o bobl yn yr Unol Daleithiau a Chanada yn sylweddoli’n llawn faint o Americanwyr Brodorol sy’n dal i fyw yng Ngogledd America a faint o lwythau gwahanol sydd. Mae rhai llwythau yn llai nag eraill, wrth gwrs, ond mae gan bob un ohonynt eu diwylliant, eu treftadaeth a'u symbolau eu hunain y maent yn eu cadw a'u coleddu. A yw hynny'n golygu bod ganddyn nhw eu baneri eu hunain hefyd, ac os felly – sut olwg sydd arnyn nhw a beth maen nhw'n ei olygu?

Oes gan Llwythau Brodorol America Faneri?

Oes, llwythau Brodorol America yn yr Unol Daleithiau a Chanada wedi eu fflagiau a symbolau eu hunain. Yn union fel pob talaith UDA a dinas sydd â baner, felly hefyd nifer o lwythau Brodorol America unigol.

Faint o Brodorion, Llwythau a Baneri Americanwyr Brodorol Sydd Yno?

Mae tua 6.79 miliwn o Americanwyr Brodorol yn byw yn yr Unol Daleithiau heddiw yn ôl Biwro Cyfrifiad UDA . Mae hynny’n fwy na 2% o boblogaeth y wlad ac mae hefyd yn fwy na poblogaethau ~100 o wahanol wledydd yn y byd ar hyn o bryd! Fodd bynnag, yn ôl Cynhadledd Genedlaethol y Deddfwrfeydd Gwladol , mae'r 6.79 miliwn o Americanwyr Brodorol hyn wedi'u rhannu'n 574 o lwythau gwahanol, pob un â'i faner ei hun.

Yng Nghanada, cyfanswm nifer yr Americanwyr Brodorol amcangyfrifir bod tua 1.67 o bobl neu 4.9% o gyfanswm poblogaeth y wlad yn 2020 . Yn yr un modd â'r Unol Daleithiau, mae'r Americanwyr Brodorol hyn wedi'u gwasgaru ar draws 630 o gymunedau gwahanol, 50 o genhedloedd, aâ 50 o faneri gwahanol ac ieithoedd brodorol.

Oes Un Faner i Holl Llwythau Brodorol America?

Mae yna sawl baner gyda gwahanol ystyron y mae'r rhan fwyaf o lwythau Brodorol America yn eu hadnabod. Y faner gyntaf o'r fath efallai y byddwch chi'n clywed amdani yw baner y Pedwar Cyfeiriad.

Mae'n dod mewn sawl amrywiad megis un llwyth Miccosukee , sef y Mudiad Indiaidd Americanaidd , neu fersiwn wedi'i wrthdroi o'r olaf gyda'r Symbol heddwch yn y canol. Mae gan bob un o'r pedwar amrywiad hyn yr un lliwiau, sef yr hyn a ddynododd bob un ohonynt fel fersiynau o faner y Pedwar Cyfeiriad. Mae'r lliwiau hyn yn cynrychioli'r cyfeiriadau canlynol:

 • Gwyn –Gogledd
 • Du – Gorllewin
 • Coch – Dwyrain
 • Melyn – De

Baner boblogaidd arall yw baner Chwe Chyfarwyddyd . Yn debyg i'r un blaenorol, mae'r faner hon yn cynnwys 6 llinell fertigol lliw gan ei bod yn ychwanegu streipen werdd yn cynrychioli'r tir a streipen las ar gyfer yr awyr.

Mae yna hefyd y baner Pum Tad-cu wedi'i defnyddio a a gydnabyddir gan Fudiad Indiaidd America yn y 1970au. Nid oes gan y faner hon y streipen wen ar gyfer y gogledd ac mae ei streipiau glas a gwyrdd yn lletach na'r tair arall. Nid yw'r union syniad y tu ôl i'r faner hon yn gwbl glir.

Nid yw'r un o'r baneri hyn yn gynrychiolaeth swyddogol o'r holl Americanwyr Brodorol fel grŵp, fodd bynnag, y ffordd y byddech chi'n ei ddisgwyl gan faner cenedl.Yn hytrach, mae gan bob Cenedl Gyntaf yn yr Unol Daleithiau ac yng Nghanada ei baner ei hun ac yn cydnabod y tair baner uchod fel symbolau yn unig. cynnwys cynghreiriaid brodorol y Ffrancwyr o Ffrainc Newydd (Quebec heddiw). Roedd y rhain yn cynnwys Odanak, Lorette, Kanesatake, Wolinak, La Presentation, Kahnawake, ac Akwesasne.

Er eu bod yn cydweithio, fodd bynnag, a bod ganddynt strwythur sefydliadol a rennir, nid oedd ganddynt un faner uno. Drwy gydol eu brwydr a'u hanes, arhoson nhw ar wahân fel cenhedloedd neu “danau” fel roedden nhw'n ei alw, ac felly roedd ganddyn nhw fflagiau ar wahân.

Baner y Genedl Gyntaf Abénakis o Odanak. CC BY-SA 3.0.

Roedd baner Odanak, er enghraifft, yn cynnwys proffil rhyfelwr Americanaidd Brodorol ar gefndir cylch gwyrdd gyda dwy saeth y tu ôl iddi. Ar bedair ochr groeslinol y proffil a’r cylch mae pedair delwedd – crwban, deilen masarn, arth, a eryr. Enghraifft arall yw’r baner Wolinak sy'n cynnwys pen cath Lynx ar gefndir glas.

Cenhedloedd y Mohawk

Grwp enwog o lwythau/cenhedloedd Brodorol America yw Cenhedloedd Mohawk. Mae'r rhain yn cynnwys llwythau Gogledd America sy'n siarad Iroquoian. Maent yn byw yn ne-ddwyrain Canada a'r cyffiniau a gogledd talaith Efrog Newydd neu o gwmpas Llyn Ontario ac Afon St. Lawrence. Y MohawkMae baner y cenhedloedd yn eithaf adnabyddadwy - mae'n cynnwys proffil rhyfelwr Mohawk gyda'r haul y tu ôl iddo, y ddau o flaen cefndir coch gwaed.

Faneri Americanaidd Brodorol Enwog Eraill

Gyda’n llythrennol gannoedd o lwythau Brodorol America yn yr Unol Daleithiau a Chanada, mae’n anodd rhestru eu holl faneri mewn un erthygl. Yr hyn sy’n cymhlethu pethau ymhellach fyth yw’r ffaith fod llawer o lwythau a chenhedloedd wedi newid eu henwau a’u baneri dros y canrifoedd gyda rhai hyd yn oed yn uno â llwythau eraill. Os ydych yn chwilio am gronfa ddata gynhwysfawr o holl faneri Brodorol America, byddem yn argymell gwefan Flags of the World yma .

Gyda dweud hynny, gadewch i ni orchuddio rhai o'r enwogion eraill enghreifftiau yma:

 • Baner Cenedl Apalachee – Triongl streipiog brown o fewn triongl arall gyda thair troell o fewn y corneli.
 • Baner Llwyth Cenedl Blackfeet – Map o diriogaeth cenedl Blackfeet wedi'i amgylchynu gan gylch o blu ar gefndir glas gyda llinell fertigol o blu ar y chwith ohoni.
 • Baner Llwyth Chickasaw – Sêl y Chickasaw ar gefndir glas gyda rhyfelwr Chickasaw yn ei ganol.
 • Baner Llwyth Cochiti Pueblo – Drwm Puebloaidd yn y canol wedi’i amgylchynu gan enw’r llwyth.
 • Baner Llwyth Cenedl Comanche – Silwét marchog Comanche mewn melyn ac o fewn sêl Arglwyddi Gwastatiroedd y De, ara glas a coch cefndir.
 • Baner Llwyth Crow Nation – Tipi gyda dwy benwisg frodorol fawr ar yr ochrau, pibell oddi tano , a mynydd gyda haul yn codi yn y cefn.
 • Baner Llwyth Iroquois – Coeden binwydd wen gyda phedwar petryal gwyn i'r chwith ac i'r dde ohoni, i gyd ar gefndir porffor.
 • Kickapoo Tribe Flag – Tipi Cicapŵ mawr o fewn cylch gyda saeth y tu ôl iddo.
 • Baner Cenedl Navajo – Map o diriogaeth y Navajo gydag enfys uwch ei ben.
 • <9 Faner Llwyth Sioux Standing Rock – Cylch coch a gwyn o tipis o amgylch y symbol Standing Rock ar gefndir glas-porffor.

I gloi

Brodorol Mae baneri America mor niferus â'r llwythau Americanaidd Brodorol eu hunain. Gan gynrychioli pob llwyth a'i ddiwylliant a'i hanes, mae'r baneri hyn yr un mor bwysig i'r bobl y mae'n eu cynrychioli ag y mae baner yr UD i ddinasyddion anfrodorol yr UD. Wrth gwrs, fel dinasyddion yr Unol Daleithiau neu Ganada eu hunain, mae Americanwyr Brodorol hefyd yn cael eu cynrychioli gan faneri UDA a Chanada ond baneri eu llwythau sy'n cynrychioli eu diwylliant a'u treftadaeth.

Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.