Wadjet - Nawdd Duwies yr Aifft

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg yr Aifft , Wadjet oedd nawdd-dduwies a gwarcheidwad Delta Nîl, a'r un a oedd yn gwarchod ac yn arwain Pharoaid a breninesau'r Aifft. Mae hi ymhlith duwiau hynaf yr hen Aifft, yn dyddio'n ôl i'r cyfnod cyndynastig.

  Roedd Wadjet yn gysylltiedig â nifer o symbolau Aifft a duwiau pwysig. Hi hefyd oedd duwdod geni plant, ac yn gofalu am fabanod newydd-anedig.

  Pwy Oedd Wadjet?

  Duwdod neidr gyndynastig oedd Wadjet, a duwies nawddoglyd yr Aifft Isaf. Enw ei chysegrfa oedd Per-Nu, sy’n golygu ‘tŷ’r fflam’, oherwydd y gred fytholegol y gallai boeri fflamau i amddiffyn y pharaoh. Mewn rhai mythau, dywedir bod Wadjet yn ferch i duw haul, Ra . Dywedwyd hefyd ei bod yn wraig i Hapi, dwyfoldeb Afon Nîl. Enillodd Wadjet fwy o boblogrwydd ac enwogrwydd ar ôl uno'r Aifft, pan ddaeth hi a'i chwaer, Nekhbet , yn dduwiesau nawddoglyd y wlad.

  Roedd Wadjet yn dduwdod pwerus a oedd yn amddiffyn ac yn arwain y wlad. duwiau eraill yn ogystal â theulu brenhinol yr Aifft. Roedd hi fel arfer yn cael ei darlunio fel duwies sarff, sy'n cyfeirio at ei chryfder, ei phwer a'i gallu i daro'r gelyn. Darluniwyd hi hefyd fel cobra gyda phen llew, ac wrth gwrs fel Llygad Horus .

  Yn ddiweddarach yn hanes yr Aifft, integreiddiodd Wadjet ag Isis yn ogystal â sawl un. duwiesau eraill.Beth bynnag am hyn, parhaodd etifeddiaeth Wadjet i fyw, yn enwedig yn y rhanbarthau o amgylch yr afon Nîl. Daeth teml Wadjet i gael ei hadnabod fel y gysegrfa gyntaf i ddal oracl Eifftaidd.

  Ymddangosai Wadjet yn aml mewn dillad brenhinol a henebion fel cobra, weithiau wedi'i glymu o amgylch coes papyrws. Gallai hyn fod wedi dylanwadu ar y symbol Caduceus Groeg sy'n cynnwys dwy neidr wedi'u plethu o amgylch ffon.

  Wadjet a Horus

  Chwaraeodd Wadjet ran bwysig ym magwraeth Horus, mab Osiris ac Isis. Ar ôl i Set ladd ei frawd Osiris, roedd Isis yn gwybod nad oedd yn ddiogel i'w mab Horus fod yn agos at ei ewythr, Set. Cuddiodd Isis Horus yng nghorsydd y Nîl a’i godi gyda chymorth Wadjet. Gwasanaethodd Wadjet fel ei nyrs a helpodd Isis i'w gadw'n gudd ac yn ddiogel rhag ei ​​ewythr.

  Yn ôl y chwedl glasurol a elwid Hadau Horus a Seth , ymladdodd y ddau dduw am yr orsedd, wedi i Horus dyfu i fyny. Yn ystod y frwydr hon, cafodd llygad Horus ei guddio gan Set. Adferwyd y llygad gan Hathor (neu mewn rhai cyfrifon gan Thoth ) ond daeth i symboleiddio iechyd, iachusrwydd, adferiad, adnewyddiad, amddiffyniad ac iachâd.

  Y Gelwir Llygad Horus , sy'n symbol ac yn endid ar wahân, hefyd yn Wadjet, ar ôl y dduwies.

  Ymddangosodd Wadjet a Ra

  Wadjet mewn sawl myth cynnwys Ra. Mewn un arbennigstori, anfonodd Ra Wadjet i ddod o hyd i Shu a Tefnut , a oedd wedi teithio i'r dyfroedd primordial. Wedi iddynt ddychwelyd, gwaeddodd Ra mewn rhyddhad, a thaflu sawl dagrau. Trawsnewidiodd ei ddagrau i fod y bodau dynol cyntaf erioed ar y ddaear. Fel gwobr am ei gwasanaeth, gosododd Ra y dduwies neidr yn ei goron, fel y gallai hi bob amser ei hamddiffyn a'i harwain.

  Ambell waith caiff Wadjet ei adnabod fel Llygad Ra, merch gyfatebol Ra. Mae The Eye yn cael ei bortreadu fel grym ffyrnig a threisgar sy'n darostwng gelynion Ra. Mewn myth arall, anfonodd Ra y Wadjet ffyrnig i ladd y rhai oedd yn ei wrthwynebu. Roedd digofaint Wadjet mor gryf nes iddi bron â dinistrio dynolryw i gyd. Er mwyn atal dinistr pellach, gorchuddiodd Ra y tir mewn cwrw coch, a oedd yn debyg i waed. Cafodd Wadjet ei thwyllo i yfed yr hylif, a dyhuddwyd ei chynddaredd. Fodd bynnag, weithiau bydd Sekhmet , Bastet, Mut a Hathor yn cymryd rôl Llygad Ra.

  Symbolau a Nodweddion Wadjet

  • Papyrus – Roedd y papyrws hefyd yn symbol o'r Aifft Isaf, a chan fod Wadjet yn dduwdod pwysig yn yr ardal, daeth yn gysylltiedig â'r planhigyn. Mewn gwirionedd, mae’r enw Wadjet , sy’n llythrennol yn golygu ‘yr un gwyrdd’, yn debyg iawn i’r gair Eifftaidd am papyrus . Y gred oedd ei bod wedi galluogi twf y planhigyn papyrws yn delta'r Nîl. Dywedid am y gors papyraidd ar hyd glannau y Nileboed ei chreadigaeth. Oherwydd cysylltiad Wadjet â’r papyrws, ysgrifennwyd ei henw mewn hieroglyffau gydag ideogram y planhigyn papyrws. Roedd y Groegiaid yn cyfeirio at Wadjet fel Udjo, Uto, neu Buto, a olygai dduwies werdd neu hi a oedd yn edrych fel y planhigyn papyrws .
  • Cobra – Anifail sanctaidd Wadjet oedd y cobra. Roedd hi fel arfer yn cael ei darlunio fel cobra, p'un a oedd hwn yn gobra wedi'i ffurfio'n llawn neu dim ond pen y cobra. Mewn rhai darluniau, dangosir Wadjet fel cobra asgellog, ac mewn eraill llew â phen cobra. Mae'r cobra yn pwysleisio ei rôl fel amddiffynnydd a grym ffyrnig.
  • Ichneumon – Creadur bach tebyg i fongows oedd hwn. Mae hwn yn gysylltiad diddorol, gan fod ichneumon yn draddodiadol yn cael ei ystyried yn elynion i nadroedd.
  • Melltyll – Llygoden fach yw'r llygoden. Mae hyn, unwaith eto, yn gysylltiad annhebygol arall, gan fod nadroedd yn difa llygod mawr a chwistlod.
  • Uraeus – Roedd Wadjet yn aml yn cael ei darlunio fel cobra magu, i symboleiddio ei rôl fel duwies amddiffyn ac un sy'n Byddai ymladd gelynion y rhai shew fel amddiffyn. O'r herwydd, mae darluniau o Ra yn aml yn cynnwys cobra magu yn eistedd ar ei ben, yn symbol o Wadjet. Byddai'r ddelwedd hon yn y pen draw yn dod yn symbol uraeus , a oedd i'w weld ar goronau'r pharaohs. Pan unodd yr Aifft Isaf â'r Aifft Uchaf yn y diwedd, cyfunwyd yr uraeus â'r fwltur, Nekhbet , a oedd yn chwaer i Wadjet.

  Tra bod Wadjet yn cael ei darlunio’n aml fel llu treisgar, roedd ganddi hi hefyd ei hochr dynerach, i’w gweld yn y modd yr oedd hi’n maethu ac yn helpu i fagu Horus. Mae ei hamddiffyniad ffyrnig o'i phobl hefyd yn dangos ei natur ddeuol fel maethwr a darostyngwr.

  Yn Gryno

  Arwyddlun o arweiniad ac amddiffyniad oedd Wadjet, ac yn dduwies a warchododd brenhinoedd yr Aifft rhag eu gelynion. Roedd hi hefyd yn cael ei gweld fel maethwr, gan iddi godi Horus yn nyrs iddo. Mae’r rôl hon yn dangos greddf mamol Wadjet. Gwarchododd hi ddau o dduwiau mwyaf yr Aifft, Horus a Ra, ac mae ei hymarweddiad ffyrnig a’i sgiliau rhyfelgar yn ei gosod ymhlith duwiesau pwysicaf yr Aifft.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.