Cyclopes - Cewri Un Llygad Mythau Groegaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Y Cyclopes (unigol – Cyclops) oedd un o’r creaduriaid cyntaf erioed i fodoli ar y ddaear. Roedd y tri cyntaf o'u rhywogaeth yn rhagflaenu'r Olympiaid ac yn fodau anfarwol nerthol a medrus. Nid yw eu disgynyddion, fodd bynnag, cymaint. Dyma olwg agosach ar eu myth.

  Pwy Oedd y Cyclopes?

  Ym mytholeg Roeg, roedd y Cyclopes gwreiddiol yn feibion ​​ Gaia , duwdod primordial y ddaear , a Uranus, dwyfoldeb primordial yr awyr. Roeddent yn gewri pwerus a chanddynt un llygad mawr, yn lle dau, yng nghanol eu talcennau. Roeddent yn adnabyddus am eu sgiliau gwych yn y crefftau ac am fod yn ofaint medrus iawn.

  Y Cyclopes Cyntaf

  Yn ôl Hesiod yn Theogony, galwyd y tri cyclopes cyntaf Arges, Brontes, a Steopes, a hwy oedd duwiau anfarwol mellt a tharanau.

  Carcharodd Uranus y tri seiclo gwreiddiol y tu mewn i groth eu mam pan oedd yn gweithredu yn ei herbyn hi a phawb. ei meibion. Rhyddhaodd Chronos hwy, a buont yn ei gynorthwyo i ddarostwng eu tad.

  Cafodd Chronos, fodd bynnag, eu carcharu unwaith eto yn y Tartarus ar ôl ennill rheolaeth ar y byd. Yn olaf, rhyddhaodd Zeus hwy cyn rhyfel y Titaniaid, a buont yn ymladd ochr yn ochr â'r Olympiaid.

  Crefftau’r Cyclopes

  Ffurfiodd y tri Seiclop daranfolltau Zeus, trident Poseidon , a llyw anweledigrwydd Hades yn anrhegpan ryddhaodd yr Olympiaid hwynt oddi wrth y Tartarus. Fe wnaethon nhw hefyd ffugio bwa arian Artemis.

  Yn ôl y mythau, meistr adeiladwyr oedd y seiclopiau. Heblaw am yr arfau y gwnaethant eu ffurfio ar gyfer y duwiau, adeiladodd y Cyclopes waliau nifer o ddinasoedd Gwlad Groeg Hynafol â cherrig siâp afreolaidd. Yn adfeilion Mycenae a Tiryns, mae'r muriau Cyclopean hyn yn dal i fodoli. Credid mai dim ond y seiclopau oedd â'r cryfder a'r gallu angenrheidiol i greu strwythurau o'r fath.

  trigai Arges, Brontes, a Steopes ym Mynydd Etna, lle cafodd Hephaestus ei weithdy. Mae'r mythau'n gosod y seiclopau, a oedd yn grefftwyr medrus, fel gweithwyr y chwedlonol Hephaestus.

  Marwolaeth y Cyclopes

  Ym mytholeg Roegaidd, bu farw'r cyclopes cyntaf hyn wrth law'r duw Apolo . Credai Zeus fod Asclepius , duw meddygaeth a mab Apollo, wedi mynd yn rhy agos at ddileu'r ffin rhwng marwoldeb ac anfarwoldeb gyda'i feddyginiaeth. Oherwydd hyn, lladdodd Zeus Asclepius â tharanfollt.

  Methu ag ymosod ar Frenin y duwiau, gollyngodd yr Apollo cynddeiriog ei gynddaredd i ffugwyr y daranfollt, gan roi diwedd ar fywyd y seiclopau. Fodd bynnag, dywed rhai mythau i Zeus ddod â'r Cyclopes ac Asclepius yn ôl o'r isfyd yn ddiweddarach.

  Amwysedd y Cyclopes

  Mewn rhai mythau, dim ond hil gyntefig ac anghyfraith oedd y seiclopau a oedd yn byw mewn un ynys belllle buont yn fugeiliaid, yn difa bodau dynol, ac yn ymarfer canibaliaeth.

  Mewn cerddi Homerig, bodau gwan-witted oedd y seiclopau heb unrhyw gyfundrefn wleidyddol, dim deddfau, ac a drigai mewn ogofâu gyda'u gwragedd a'u plant ar ynys Hypereia neu Sisili. Y pwysicaf o’r seiclopiau hyn oedd Polyphemus , a oedd yn fab i Poseidon, duw’r môr, ac sy’n chwarae rhan ganolog yn Odyssey Homer.

  Yn y chwedlau hyn, roedd y tri Cyclopes hynaf yn frid gwahanol, ond mewn rhai eraill, dyma oedd eu hynafiaid.

  Felly, mae'n ymddangos bod dau brif fath o seiclop:

  • Cyclopes Hesiod – y tri cawr cyntefig a drigai yn Olympus ac a ffurfiodd arfau i’r duwiau
  • Seiclopau Homer – bugeiliaid treisgar ac anwaraidd yn byw yn y byd dynol ac yn perthyn i Poseidon

  Polyphemus ac Odysseus

  Yn narlun Homer o Odysseus yn dychwelyd adref yn ddidrugaredd, stopiodd yr arwr a'i griw ar ynys i ddod o hyd i ddarpariaethau ar gyfer eu mordaith i Ithaca. Roedd yr ynys yn gartref i'r cyclops Polyphemus, mab Poseidon a'r nymff Thoosa.

  Gosododd Polyffemus y mordeithwyr yn ei ogof a chau'r fynedfa â chlogfaen enfawr. Er mwyn dianc rhag y cawr unllygeidiog, llwyddodd Odysseus a’i ddynion i feddwi Polyphemus a’i ddallu tra’r oedd yn cysgu. Ar ôl hynny, fe wnaethon nhw ddianc gyda defaid Polyphemus pan oedd y seiclops yn eu gadaelallan i bori.

  Ar ôl iddynt lwyddo i ddianc, gofynnodd Polyphemus am help ei dad i felltithio'r mordeithwyr. Cydsyniodd Poseidon a melltithio Odysseus gyda cholli ei holl ddynion, taith drychinebus, a darganfyddiad dinistriol pan gyrhaeddodd adref o'r diwedd. Y bennod hon fyddai dechrau taith deg mlynedd erchyll Odysseus i ddychwelyd adref.

  Ysgrifennodd Hesiod hefyd am y myth hwn ac ychwanegodd y gydran o satyr at stori Odysseus. Roedd y satyr Silenus yn helpu Odysseus a'i ddynion wrth iddyn nhw geisio trechu'r seiclops a dianc. Yn y ddwy drasiedi, Polyphemus a'i felltith dros Odysseus yw man cychwyn yr holl ddigwyddiadau a oedd i ddilyn.

  Y Cyclopes mewn Celf

  Yng nghelf Roegaidd, mae sawl darluniad o’r cyclopes naill ai mewn cerfluniau, cerddi, neu baentiadau ffiol. Mae pennod Odysseus a Polyphemus wedi'i bortreadu'n eang mewn cerfluniau a chrochenwaith, gyda'r cyclops fel arfer ar y llawr ac Odysseus yn ymosod arno â gwaywffon. Ceir hefyd baentiadau o'r tri seiclo hynaf yn gweithio gyda Hephaestus yn yr efail.

  Ymddengys hanesion y cyclopes yn ysgrifau beirdd megis Euripides, Hesiod, Homer, a Virgil. Cymerodd y rhan fwyaf o'r mythau a ysgrifennwyd am y seiclopau'r seiclopau Homerig fel sylfaen i'r creaduriaid hyn.

  I Lapio

  Mae'r seiclopiau yn rhan hanfodol o fytholeg Roegaidd diolch i'r ffugioarf Zeus, y daranfollt, ac i rôl Polyphemus yn stori Odysseus. Maent yn parhau i fod ag enw o fod yn gewri enfawr, didostur sy'n trigo ymhlith y bodau dynol.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.