Beth Oedd y Griffin? - Hanes a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Un o’r motiffau amlycaf yn ardaloedd hynafol y Dwyrain Canol a Môr y Canoldir, mae’r griffin yn greadur chwedlonol, a ddarlunnir yn aml â phen eryr a chorff llew. Dyma olwg agosach ar darddiad ac arwyddocâd y griffin heddiw.

  Hanes y Griffin

  Mae'r rhan fwyaf o haneswyr yn pwyntio at y Levant , yr ardal o amgylch y Môr Aegean, fel man tarddiad y griffin. Roedd yn boblogaidd yn y rhanbarth tua 2000 B.C.E. i 1001 B.CE a daeth yn adnabyddus ym mhob rhan o Orllewin Asia a Gwlad Groeg erbyn y 14eg ganrif C.C.C. Wedi'i sillafu hefyd fel griffon neu gryphon , roedd y creadur mytholegol yn cael ei weld fel gwarcheidwad trysorau ac eiddo amhrisiadwy. Persia. Beth bynnag, mae tystiolaeth o'r griffin wedi'i ddarganfod yn y ddau ranbarth, yn olrhain yn ôl i tua 3000 CC. i Griffin Aegean Yn yr Aifft: Y Ffris Hela yn Tell El-Dab'a , darganfuwyd creadur tebyg i griffin ar balet o Hierakonpolis, yr Aifft, ac fe'i dyddiwyd cyn 3100 CC. Yn Nheyrnas Ganol yr Aifft, credid ei fod yn gynrychiolaeth o pharaoh pan ddarganfuwyd ef wedi'i arysgrifio ar bectoral Sesostris III ac ar gyllyll ifori fel creadur apotropaidd.

  Disgrifir bod gan y griffin Eifftaidd y pen hebog, gyda neu heb adenydd - ac yndarlunio fel heliwr. Mewn celf Predynastig, fe'i gwelir yn ymosod ar ei ysglyfaeth, a chafodd sylw hefyd fel bwystfil chwedlonol mewn paentiadau. Weithiau mae griffins yn cael eu darlunio yn tynnu cerbyd y pharaohs ac yn chwarae rhan mewn darluniau o nifer o ffigurau gan gynnwys Axex.

  • Griffin ym Mhersia

  Mae rhai haneswyr yn credu y gall y griffin fod wedi tarddu o Persia gan fod creaduriaid tebyg i griffin i'w gweld yn aml mewn henebion pensaernïol Persiaidd a chelf. Yn ystod Ymerodraeth Achaemenid ym Mhersia, gellir dod o hyd i ddarluniau o'r griffin, a elwir yn y shirdal (sy'n golygu eryr llew ym Mhersia), mewn palasau ac eraill. lleoedd o ddiddordeb. Roedd y creadur chwedlonol hefyd yn cael ei ystyried yn amddiffynwr rhag drygioni a dewiniaeth.

  Mythau'r Griffin mewn Diwylliannau Gwahanol

  Yn ôl Yr Helwyr Ffosil Cyntaf: Paleontoleg yn Oes y Groegiaid a'r Rhufeiniaid , roedd llawer o'r mythau a'r llên gwerin hynafol yn gynrychiolaeth o weddillion ffosil anifeiliaid gwirioneddol. Mae’n bosibl mai’r creiriau a ddarganfuwyd o amgylch ardal Môr y Canoldir a arweiniodd at chwedlau’r griffins.

  Yn ddiweddarach, ymhelaethwyd ar y creadur mytholegol yn y gerdd hynafol Arimaspea gan fardd Groegaidd lled-chwedlaidd, Aristeas o Proconnesus. Soniwyd amdano yn Natural History Pliny fel creaduriaid gwarchod aur. Wrth i'r chwedl fynd yn ei flaen, mae'r griffin yn adeiladu ei nyth, ac yn dodwy agates yn llewyau. Portreadwyd y griffin fel gwarcheidwad yn gwylio dros fwyngloddiau aur a thrysorau cudd, yn ogystal â bwystfilod a laddodd ddynion a cheffylau.

  Yng Nghelfyddyd Roegaidd Glasurol

  Yn ôl haneswyr , gwnaeth cysyniad y griffin ei ffordd i wledydd Aegean, gan gynnwys Gwlad Groeg, gan deithwyr a masnachwyr a ddychwelodd o'r Ffordd Sidan, a elwir hefyd yn Ffordd Frenhinol Persia. Roedd yn llwybr masnach hynafol a oedd yn cysylltu prifddinas Persia, a elwid yn Susa , a phenrhyn Groeg.

  Gellir dod o hyd i ddarluniau cynnar o'r griffin yng Ngwlad Groeg hynafol yn ffresgoau'r 15fed ganrif neu furluniau ym Mhalas Knossos. Mae’n debygol bod y motiff wedi dod yn boblogaidd yn ystod y 6ed a’r 5ed ganrif C.C.

  Mae rhai hefyd yn credu bod y seliau silindr Syria gyda motiffau griffin, a fewnforiwyd i Creta, wedi cael effaith ar symbolaeth Minoaidd. Yn ddiweddarach, daeth yn gysylltiedig â'r duw Apollo a'r duwiesau Athena a Nemesis .

  Griffin yn yr Oes Fysantaidd<11

  > Darlun o'r Griffin Bysantaidd Diweddar. Parth Cyhoeddus.

  Dylanwadodd elfennau dwyreiniol yr arddull Fysantaidd, a daeth y griffin yn fotiff cyffredin mewn mosaigau. Mae’r cerfiad carreg o’r Oes Bysantaidd Ddiweddar yn cynnwys griffin, ond os edrychwch yn ofalus, fe sylwch ar bedair croes Groeg ar bwynt hanner ffordd bob ochr, sy’n dynodi mai darn oGwaith celf Cristnogol. Hyd yn oed yn y cyfnod hwn, roedd Cristnogion yn dal i gredu yng ngrym y griffin fel gwarcheidwad cyfoeth a symbol o bŵer.

  Ystyr a Symbolaeth Symbol Griffin

  Tra ei bod yn fwy tebygol y roedd y griffin yn greadigaeth o fythau mewn gwahanol ddiwylliannau, mae'n parhau i fod yn symbol poblogaidd.

  • Symbol o Gryfder a Gwerth – Cafodd y griffin ei ganfod fel creadur pwerus ers hynny y mae ganddo ben hebog — aderyn ysglyfaethus a chrafail miniog — a chorff llew, yr hwn a ystyrir yn frenin yr anifeiliaid. Gyda'i gilydd, roedd y creadur yn cael ei ystyried yn bwerus ddwywaith.
  • Symbol o Grym ac Awdurdod – Mewn rhai diwylliannau, mae pobl yn gweld y griffin fel heliwr neu ysglyfaethwr. Mae hyn yn rhoi ymdeimlad o awdurdod a phŵer iddo.
    10>Gwarcheidwad ac Amddiffynnydd – Roedd y griffin yn aml yn cael ei ddarlunio fel gwarcheidwad cyfoeth cudd. Roedd pobl yn ei weld fel creadur a oedd yn atal dylanwadau drwg a malaen, gan gynnig amddiffyniad.
   • Symbol o Ffyniant - Gan fod griffins yn aml yn cael eu portreadu fel creaduriaid gwarchod aur. , yn y pen draw enillon nhw enw da fel symbol o gyfoeth a statws.
   16>

   Symbol Griffin yn y Cyfnod Modern

   Ar ôl goroesi'r canrifoedd, mae'r griffin wedi dod yn fotiff cyffredin mewn addurniadol. celfyddydau, cerflunwaith, a phensaernïaeth. Mae cerflun o griffin yn Basilica Sant Marc yn Fenis hefydfel yn y gofeb ym Mynwent Farkashegyi yn Budapest.

   Roedd symbolaeth ac ymddangosiad y griffin yn ei gwneud yn berffaith ar gyfer herodraeth. Ym 1953, cafodd griffin herodrol, o’r enw Griffin Edward III , ei gynnwys fel un o’r deg Bwystfil y Frenhines a wnaed ar gyfer coroni’r Frenhines Elizabeth II. Mae hefyd i'w weld yn arfbais Mecklenburg-Vorpommern a Greifswald yn yr Almaen, a Crimea yn yr Wcrain. Byddwch hefyd yn gweld y griffin ar rai logos hefyd, fel Automobile Vauxhall.

   Mae'r griffin hefyd wedi gwneud ei ffordd i mewn i ddiwylliant pop a gemau fideo. Mae rhai ohonynt yn cynnwys Harry Potter , Percy Jackson gyfres, a Dungeons and Dragons gêm.

   Mewn dyluniadau gemwaith, mae'r griffin yn dynodi pŵer a cryfder, yn ogystal â chyffyrddiad o'r chwedlonol. Mae'n cael ei bortreadu ar fedaliynau, locedi, tlysau, modrwyau a swynoglau. Mae'r griffin hefyd yn symbol poblogaidd mewn tatŵs.

   Yn Gryno

   Waeth beth fo'i union darddiad, mae'r griffin wedi bod yn rhan o lawer o wahanol ddiwylliannau ac mae'n parhau i fod yn arwyddocaol fel symbol o gryfder, pŵer, ac amddiffyn. Mae’n debygol y bydd y creadur mytholegol yn parhau i chwarae rhan yn y celfyddydau a diwylliant pop am amser hir i ddod.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.