Symbolau o Florida (Rhestr A)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Florida, yr ail dalaith yr ymwelir ag ef fwyaf yn UDA, yw un o’r lleoedd mwyaf diddorol ac unigryw i ymweld ag ef. Mae ei boblogrwydd ymhlith twristiaid yn deillio o'i atyniadau niferus, tywydd cynnes a thirweddau naturiol hardd. Yn gartref i Disney World, sy'n swyno unrhyw un sy'n ymweld ar unwaith, mae gan Florida heulwen gynnes a chyfleoedd niferus ar gyfer hwyl ac antur.

  Daeth Florida yn diriogaeth yr Unol Daleithiau ym 1821 a derbyniwyd hi i'r undeb fel 27ain talaith yr Unol Daleithiau ym 1845. Dyma gip sydyn ar rai symbolau enwog a gysylltir yn gyffredin â thalaith Fflorida.

  Baner Fflorida

  Mae baner Fflorida, a elwir hefyd yn Faner Fflorida, yn cynnwys croes goch (heliryn) yn difwyno cae gwyn gyda sêl y dalaith yn y canol . Newidiwyd y cynllun gwreiddiol oedd â sêl y wladwriaeth yn unig ar y cae gwyn yn y 1800au pan ychwanegodd Llywodraethwr Florida y groes goch ato. Roedd y nodwedd hon i goffau cyfraniadau'r wladwriaeth i'r Cydffederasiwn. Yn ddiweddarach ym 1985, mabwysiadwyd y dyluniad presennol ar ôl i sêl y wladwriaeth gael ei newid.

  ‘In God We Trust’

  Cafodd arwyddair talaith Florida ei ddylunio’n swyddogol nôl yn 2006 ac roedd yr un peth ag arwyddair yr Unol Daleithiau: ‘In God We Trust’. Yr arwyddair cyntaf oedd ‘In God is Our Trust’ ond fe’i newidiwyd yn ddiweddarach i’r arwyddair presennol a ddefnyddir heddiw. Fe'i mabwysiadwyd fel rhan o sêl y wladwriaeth yn 1868gan ddeddfwrfa Fflorida.

  Sêl Talaith Fflorida

  Mabwysiadwyd gan y ddeddfwrfa ym 1865, mae sêl dalaith Fflorida yn arddangos pelydrau'r haul dros dir uchel yn y cefndir gydag agerlong ar dŵr, coeden goco a menyw Americanaidd Brodorol yn dal rhai blodau ac yn gwasgaru rhai ar y ddaear. Amgylchynir yr olygfa gan arwyddair y wladwriaeth ‘In God We Trust’ a’r geiriau ‘Great Seal of the State of Florida’.

  Mae’r sêl tua maint doler arian ac yn cynrychioli llywodraeth Fflorida. Fe'i defnyddir at ddibenion swyddogol fel selio dogfennau swyddogol a deddfwriaeth. Fe'i defnyddir yn aml ar gerbydau, adeiladau'r llywodraeth yn ogystal ag effeithiau eraill y llywodraeth. Fe'i darlunnir hefyd yng nghanol Baner Fflorida.

  Cân: Swanee River

  //www.youtube.com/embed/nqE0_lE68Ew

  A elwir hefyd yn 'Old Folks at Home', ysgrifennwyd y gân Swanee River ym 1851 gan Stephen Foster. Mae'n gân minstrel a ddynodwyd yn gân swyddogol talaith Fflorida yn 1935. Fodd bynnag, roedd y geiriau'n cael eu hystyried yn eithaf sarhaus a thros amser maent wedi'u newid yn gynyddol.

  Ar yr wyneb, 'Hen Mae Folks at Home' fel petai'n gân am yr adroddwr yn colli cartref ei blentyndod. Fodd bynnag, wrth ddarllen rhwng y llinellau, mae'r adroddwr yn cyfeirio at gaethwasiaeth. Yn draddodiadol, mae'r gân hon wedi'i chanu yn seremoni urddo'rLlywodraethwyr Florida, ers iddi ddod yn gân swyddogol y dalaith.

  Tallahassee

  Daeth Talhassee (gair Indiaidd Muskogeaidd am 'hen gaeau' neu 'hen dref') yn brifddinas Fflorida ym 1824 a hi yw'r ddinas fwyaf yn rhanbarthau Florida Panhandle a Big Bend . Yn gartref i Brifysgol Talaith Florida, dyma safle Capitol y Wladwriaeth, y Goruchaf Lys a Phlasty Llywodraethwyr Florida. Mae'r ddinas hefyd yn gartref i Leon Country a'i hunig fwrdeistref gorfforedig.

  Florida Panther

  Mabwysiadwyd panther Florida ( Felis concolor coryi ) fel y anifail swyddogol talaith Florida (1982). Mae'r anifail hwn yn ysglyfaethwr mawr sy'n gallu tyfu dros 6 troedfedd o hyd ac sy'n byw mewn coedwigoedd cors dŵr croyw, hamogau pren caled trofannol a phindiroedd. Mae'n hollol wahanol i'r cathod mawr eraill gan nad oes ganddi'r gallu i ruo ond yn hytrach mae'n gwneud synau purring, hisian, crychau a chwibanu. i erledigaeth allan o gamddealltwriaeth ac ofn. Yn cael ei adnabod fel ‘calon yr ecosystem’ o fewn eu cynefin, mae bellach yn anghyfreithlon i hela’r anifail unigryw hwn.

  Mockingbird

  Aderyn y dalaith swyddogol yw’r aderyn gwatwar (Mimus polyglottos) Fflorida, a ddynodwyd yn 1927. Mae gan yr aderyn hwn alluoedd lleisiol hynod a gall ganu hyd at 200 o ganeuon gan gynnwys rhai adar eraill yn ogystal âsynau amffibiaid a phryfed. Er bod ei olwg yn syml, mae'r aderyn yn ddynwared gwych ac mae ganddo ei gân ei hun sy'n swnio'n ddymunol ac yn ailadroddus ac amrywiol. Fel arfer mae'n aros i fyny yn canu drwy'r nos o dan olau lleuad llachar. Mae'r adar gwatwar yn symbol o harddwch a diniweidrwydd ac mae pobl Florida yn ei garu'n fawr. Felly, mae lladd un yn cael ei ystyried yn bechod mawr a dywedir ei fod yn dod â lwc ddrwg. Daw teitl y llyfr enwog To Kill a Mockingbird o’r gred hon.

  Bili-pala adain Hir Sebra

  I’w ganfod ledled talaith Fflorida, y glöyn byw adain hir sebra ei ddynodi'n löyn byw swyddogol y dalaith yn 1996. Adenydd hir sebra yw'r unig löynnod byw hysbys sy'n bwyta paill sy'n ymddangos fel y rheswm am eu hoes hir (tua 6 mis) o gymharu â rhywogaethau eraill sy'n byw am ryw fis yn unig. Mae'n dodwy ei wyau ar ddail gwinwydd ffrwythau angerdd sy'n cynnwys tocsinau. Mae'r tocsinau hyn yn cael eu hamlyncu gan y lindys, gan wneud y glöyn byw yn wenwynig i'w ysglyfaethwyr. Gyda'i adenydd du, ei streipiau tenau a'i ehediad gosgeiddig, araf, mae y glöyn byw yn cael ei weld fel symbol o ddygnwch, gobaith, newid a bywyd newydd.

  Moonstone

  Enwyd y garreg leuad yn berl swyddogol talaith Florida ym 1970 i goffau glaniadau ar y Lleuad a gychwynnodd o Ganolfan Ofod Kennedy. Er mai dyma berl y wladwriaeth, nid yw mewn gwirionedddigwydd yn y Wladwriaeth ei hun. Mewn gwirionedd, mae'r garreg leuad i'w chael ym Mrasil, India, Awstralia, Sri Lanka, Madagascar a Myanmar. Mae'r garreg leuad yn cael ei gwerthfawrogi oherwydd ei sglein ysbrydion unigryw sydd i'w gweld yn symud o dan wyneb y garreg, yn edrych fel golau'r lleuad yn tywynnu yn y dŵr, a dyna a roddodd ei enw iddo.

  Florida Cracker Horse

  Mae'r ceffyl Florida Cracker (a elwir hefyd yn Marsh tacky) yn frid o geffyl a ddaeth i Florida gyda'r fforwyr Sbaenaidd yn y 1500au. Yn adnabyddus am ei gyflymder a'i ystwythder, defnyddiwyd y ceffyl Cracer i fugeilio gwartheg ar ddechrau'r 16eg ganrif. Heddiw, mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer llawer o chwaraeon marchogaeth y Gorllewin fel rhaffu tîm, corlannu tîm a cheffyl buwch sy'n gweithio (cystadleuaeth ceffyl). Yn 2008, dynodwyd ceffyl Cracer Florida yn geffyl treftadaeth swyddogol talaith Florida

  Silver Spurs Rodeo

  A gynhelir ddwywaith y flwyddyn yn Kissimmee, Florida, y Silver Spurs Rodeo yw un o'r 50 rodeo mwyaf yn yr Unol Daleithiau. Rodeo swyddogol talaith Florida ers 1994, mae wedi tyfu'n raddol i fod y rodeo mwyaf yn Mississippi, gan ddenu miloedd o ymwelwyr erioed y flwyddyn.

  The Rodeo, a sefydlwyd gan Mae Clwb Marchogaeth Silver Spurs yn 1944, yn rhan o Barc Treftadaeth Osceola. Mae'n cynnwys yr holl ddigwyddiadau rodeo traddodiadol (ynoyn 7), gan gynnwys clown rodeo a dawns sgwâr a berfformir ar gefn ceffyl gan dîm enwog Silver Spurs Quadrille.

  Coreopsis

  Mae'r Coreopsis, a elwir yn gyffredin fel Tickseed, yn grŵp o planhigion blodeuol o liw melyn gyda blaen danheddog. Maent hefyd i'w cael mewn dau liw: melyn a choch. Mae gan blanhigyn Coreopsis ffrwythau sy'n edrych yn debyg i chwilod bach, gan eu bod yn fach, yn sych ac yn wastad. Defnyddir blodau'r coreopsis fel paill a neithdar i bryfed ac maent yn boblogaidd mewn gerddi ar gyfer denu gloÿnnod byw. Mewn iaith blodau, mae'n symbol o sirioldeb ac mae'r Coreopsis arkansa yn cynrychioli cariad ar yr olwg gyntaf.

  Palmwydd Sabal

  Yn 1953, dynododd Florida y palmwydd sabal (Sabal palmetto) fel ei goeden dalaith swyddogol. Mae palmwydd Sabal yn goeden palmwydd wydn sy'n gallu goddef halen iawn ac sy'n gallu tyfu yn unrhyw le, yn ddelfrydol lle gall gael ei olchi gan ddŵr y môr pan fydd y llanw'n uchel. Fe'i gwelir yn aml yn tyfu ar hyd arfordir cefnfor yr Iwerydd. Mae'r palmwydd hefyd yn gallu gwrthsefyll rhew, gan oroesi tymereddau mor isel â -14oC am gyfnodau byr o amser.

  Mae blaguryn terfynol palmwydd sabal (a elwir hefyd yn blaguryn terfynol) yn debyg i ben bresych o ran siâp a Roedd yn fwyd poblogaidd gan yr Americanwyr brodorol. Fodd bynnag, gall cynaeafu'r blaguryn ladd y gledr gan na fydd yn gallu tyfu a disodli hen ddail.

  Aligator Americanaidd

  Yr aligator Americanaidd y cyfeirir ato'n gyffredin fel'gator cyffredin' neu 'gator', yw ymlusgiad talaith swyddogol Fflorida, a ddynodwyd ym 1987. Mae ychydig yn wahanol i'r crocodeil Americanaidd sympatrig oherwydd ei drwyn llydan, ei ên gorgyffwrdd a'i liw tywyllach a'i anallu i oddef dŵr y môr.

  Mae alligators Americanaidd yn bwyta amffibiaid, ymlusgiaid, pysgod, mamaliaid ac adar ac mae eu deoriaid fel arfer yn bwydo ar infertebratau. Maent yn chwarae rhan hynod bwysig mewn ecosystemau gwlyptir trwy greu tyllau aligator sy'n darparu cynefinoedd sych a sefydlog i lawer o organebau eraill. Cafodd yr anifeiliaid hyn eu potsio a'u hela gan bobl yn y 1800au a chanol y 1900au, maent wedi gwella'n llwyr ac nid ydynt bellach mewn perygl.

  Gŵyl Calle Ocho

  Bob blwyddyn yn Little Havana, Florida, un o wyliau mwyaf y byd yn digwydd gyda dros filiwn o ymwelwyr yn mynychu. Y digwyddiad hwn yw Gŵyl Gerdd enwog Calle Ocho , gŵyl stryd am ddim a fiesta undydd a ddechreuodd ym 1978 fel ffordd o ddod â'r gymuned Sbaenaidd at ei gilydd. Mae'r ŵyl yn cynnwys bwyd, diodydd, dawnsio gwesteiwr a thua 30 o lwyfannau adloniant byw. Mae'n cael ei noddi a'i threfnu gan sefydliad gwasanaeth Clwb Kiwanis yn Little Havana ac mae deddfwrfa Florida wedi ei nodi fel gŵyl swyddogol talaith Fflorida yn 2010.

  Edrychwch ar ein herthyglau cysylltiedig ar symbolau gwladwriaeth poblogaidd eraill:

  Symbolau o Hawaii

  Symbolau oPennsylvania

  Symbolau Efrog Newydd

  16>Symbolau o Texas

  Symbolau o California

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.