Symbolaeth yr Elfennau - Canllaw Cynhwysfawr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r berthynas rhwng bodau dynol a’r amgylchedd naturiol yn cael ei dathlu ym mron pob diwylliant drwy gydol hanes. Mae'n amlwg mewn arteffactau a chelf trwy'r symbolau a ddefnyddir i gynrychioli elfennau tân, dŵr, aer, daear ac weithiau ysbryd. Dyma olwg agosach ar yr elfennau a'r hyn maen nhw'n ei symboleiddio.

  Elfennau Groeg Clasurol

  Fe wnaeth athronwyr Groeg yr Henfyd boblogeiddio'r syniad o elfennau clasurol daear, tân, dŵr ac aer. Disgrifiodd Empedocles yr elfennau gyntaf yn y 5ed Ganrif CC wrth geisio darganfod bwa (neu darddiad) mater cyntaf. Daeth i'r casgliad mai'r elfennau clasurol yw sylfaenydd pob peth, athroniaeth a rannwyd gan athronwyr Groegaidd diweddarach, Plato ac Aristotle, er i Aristotle ychwanegu'r bumed elfen aether i gyfrif am y mater anhysbys (ar y pryd) hwnnw. gwneud i fyny gwrthrychau nefol. Y farn Roegaidd am elfennau clasurol yw sylfaen credoau canoloesol sy'n dylanwadu ar ddehongliadau Paganaidd o'r elfennau.

  Y Pentagram Elfennol

  Mae'r Pentagram neu'r Pentagram yn seren bum pwynt sy'n cael ei haddoli. mewn ysbrydolrwydd paganaidd er y canol oesoedd. Mae blaen y seren yn cynrychioli'r elfen bwysicaf, yr ysbryd, neu'r hunan. Gan symud yn glocwedd o'r ysbryd, gosodir yr elfennau yn nhrefn dwysedd - tân, aer, dŵr, a daear. Mae trefniant yr elfennau yn dechrau o'r uchafMae tip yn dilyn hierarchaeth draddodiadol y deunydd pwysicaf (ysbryd) i'r lleiaf.

  Mae'r pentagram yn aml wedi'i amgáu mewn cylch i gynrychioli croth amddiffynnol ac fe'i defnyddir mewn defodau a'i wisgo fel symbol o amddiffyniad rhag drwg gwirodydd.

  Symbolau Pagan a Wicaidd

  Cynrychiolir pob elfen hefyd gan symbolau unigol mewn credoau Pagan a Wicaidd.

  • Symbolir y ddaear gan driongl gwrthdro gyda llinell drwy'r blaen. Fe'i defnyddir i gynrychioli syniadau am faeth, ffyniant, llonyddwch a gorffwys. Ei gyferbyn llwyr yw aer, sef yr un symbol wedi'i wrthdroi.
  • Mae aer yn gysylltiedig â chyfathrebu, cyfnewid a syniadau.
  • Tân yw wedi'i symboli gan driongl unionsyth heb linell lorweddol yn mynd trwodd. Mae'n symbol pwerus o ddewrder, chwant, dinistr, ac adnewyddiad.
  • Dŵr yw'r gwrthwyneb ac fe'i cynrychiolir gan driongl gwrthdro. Mae'n gysylltiedig â syniadau o lanhau, tawelwch, iachâd a mewnsylliad.

  Alchemy

  Alcemi yw rhagflaenydd canoloesol cemeg ac mae'n ddisgyblaeth athronyddol a gwyddonol. Elfennau sylfaenol alcemi yw aer, daear, tân a dŵr ac fe'u dynodir gan yr un symbolau trionglog ag a ddefnyddir yn y traddodiadau Pagan a Wicaidd. Yn ogystal â'r pedair elfen hyn, roedd sylffwr yn cynrychioli natur hylosg mater ac roedd mercwri yn cynrychiolimetelau.

  Credwyd mai'r chwe elfen hyn oedd y cyflyrau lleiaf o fater na ellid lleihau gwrthrychau pellach ohonynt ymhellach.

  Astroleg

  Defnyddir yr un symbolau trionglog yn darluniau o'r elfennau yn Astroleg orllewinol. Neilltuir elfennau i wahanol arwyddion o'r Sidydd a chredir eu bod yn dylanwadu ar nodweddion personoliaeth.

  • Arwyddion tân yw Aries, Leo, a Sagittarius. Disgrifir pobl sy'n cael eu dylanwadu gan yr elfen dân fel rhai digymell, emosiynol ddeallus, ac mae ganddynt ddychymyg gweithredol.
  • Arwyddion aer yw Libra, Aquarius, a Gemini. Credir eu bod wedi'u gyrru'n ddeallusol, yn ddadansoddol, ac yn meddu ar allu uwch i resymu.
  • Arwyddion dŵr yw canser, Scorpio, a Pisces. Credir bod pobl sy'n cael eu rheoli gan ddŵr yn sensitif, yn emosiynol ac yn llawn dychymyg.
  • Arwyddion daear yw Capricorn, Taurus, a Virgo. Maent yn dueddol o fod wedi'u gwreiddio'n ddwfn yn eu ffyrdd, yn gwrthsefyll newid ond hefyd â gallu rhagorol i ddioddef.

  Pedwar Hiwmor

  Credir yr Athronydd Groegaidd Hippocrates fel tad meddygaeth oherwydd y darganfyddiadau niferus a wnaeth yn ymwneud â gweithrediad y corff dynol yn y cyfnod clasurol rhwng 510-510- 323 CC.

  Credid mai pedwar hylif y corff dynol oedd y pedwar hiwmor, a phob un o'r rhain yn perthyn i elfen glasurol.

  • Roedd gwaed yn perthyn i aer
  • Roedd Phlegm yn perthyni ddŵr
  • Roedd bustl melyn yn gysylltiedig â thân
  • Roedd bustl du yn perthyn i ddaear

  Credwyd mai cydbwysedd a phurdeb y pedwar hiwmor oedd yr allwedd i iechyd da.

  Gan fod y meddwl a'r corff yn gysylltiedig, credid bod y pedwar hiwmor yn gysylltiedig ag arddangosiadau o anian.

  • Cysylltir gwaed ac aer â'r sanguine tueddiadau i fod yn fywiog, brwdfrydig, a chymdeithasol.
  • Mae bustl du a phridd yn melancholy , ac fel y defnydd modern o'r gair, maent yn gysylltiedig â hwyliau ac emosiynau isel.
  • Mae fflem a dŵr yn difater ac nid oes ganddynt fawr o ddiddordeb na brwdfrydedd.
  • Mae bustl melyn a thân yn ymosodol ac yn dangos arwyddion o anhrefn a gelyniaeth.

  Hindŵaeth

  Gelwir yr elfennau mewn Hindŵaeth y pum elfen fawr , neu Pancha Mahabhuta . Yn Ayurveda (system iachau cyfannol), credir bod y corff dynol yn cynnwys y pum elfen hyn.

  • Adwaenir yr elfen ysbryd fel yr elfen gofod ac mae'n gysylltiedig gyda'r bys canol, clust, a synnwyr clyw.
  • Mae'r elfen aer yn gysylltiedig â'r mynegfys, y trwyn, a'r ymdeimlad o arogl.
  • Mae'r elfen dân yn gysylltiedig â'r bawd, llygaid, a golwg.
  • Mae'r elfen ddŵr yn gysylltiedig â bys bach, tafod, a blas.
  • Yn olaf, mae'r elfen ddaear yn gysylltiedig â'r bys modrwy, croen, a synnwyro gyffyrddiad.

  Astroleg Tsieineaidd

  Mae diwylliant Tsieineaidd hefyd yn rhoi pwys mawr ar y pum elfen, ond maent yn wahanol i rai diwylliant y Gorllewin, sef pren, tân, daear, metel, a dwr. Credir bod yr elfennau hyn yn sylfaenol i bob mater a rhyngweithiad yn y bydysawd. Gelwir y pum elfen yn Wǔ Xing (yngenir woo sshing) ac maent yn rhan bwysig o wahanol athroniaethau Tsieineaidd.

  Yn Astroleg Tsieineaidd, mae pob un o'r elfennau yn cael eu cymharu â phlaned glasurol ac a creadur nefol.

  • Cysylltir pren â Venus a'r Ddraig Asur. Mae'n cynrychioli creadigrwydd, ffyniant, moethusrwydd, a rhinwedd caredigrwydd.
  • Mae tân yn gysylltiedig ag Iau a'r Aderyn Vermillion. Mae'n cynrychioli brwdfrydedd, angerdd, a rhinwedd priodoldeb.
  • Mae elfen y ddaear yn gysylltiedig â Mercwri a'r Ddraig Felen. Mae'n cynrychioli sefydlogrwydd, maeth, a rhinwedd gonestrwydd.
  • Mae metel yn gysylltiedig â'r blaned Mawrth a'r Teigr Gwyn. Mae'n cynrychioli uchelgais, dyfalbarhad, cynnydd, a chyfiawnder.
  • Mae dŵr yn gysylltiedig â Sadwrn a'r Crwban Du. Mae'n cynrychioli cryfder meddwl, dawn, a rhinwedd doethineb.

  Sodiac Tsieineaidd

  Mae pob elfen Tsieineaidd hefyd yn gysylltiedig ag arwydd Sidydd ac yn gysylltiedig â mis o'r Tsieinëeg traddodiadol calendr solar, a thymor (ar wahân i'r ddaear sy'n gysylltiedig â'r newid rhwngtymhorau).

  • Coed yn nodi'r gwanwyn ac arwyddion Sidydd Teigr a Chwningen
  • Tân yn nodi arwyddion yr haf ac arwyddion Neidr a Cheffylau
  • Daear yn nodi pob newid tymor a'r Arwyddion Ych, Draig, Geifr a Chŵn
  • Metel yn nodi'r hydref ac arwyddion Mwnci a Cheiliog
  • Dŵr yn nodi'r gaeaf ac arwyddion Moch a Llygoden Fawr

  Feng Shui

  Mae'r elfennau'n chwarae rhan bwysig yn Feng Shui - athroniaeth Tsieina o gydbwyso egni mewn gofod. Mae pob elfen yn gysylltiedig â lliw a siâp.

  • Mae pren yn gysylltiedig â'r lliw gwyrdd a phetryal
  • Mae tân yn gysylltiedig â siapiau coch ac onglog
  • Daear yn yn gysylltiedig â melyn a sgwariau
  • Mae metel yn gysylltiedig â siapiau gwyn a chrwn
  • Mae dŵr yn ymwneud â siapiau du a donnog

  Bwdhaeth Japaneaidd

  Yn Bwdhaeth Japaneaidd, gelwir y pum elfen yn Pum Elfen Fawr, neu Godai . Y pum elfen yw daear, dŵr, tân, gwynt, a gwagle (yn debyg i aer).

  • Mae'r ddaear yn cynrychioli gwrthrychau solet sy'n gallu gwrthsefyll symudiad neu newid. Mae'n gysylltiedig â nodweddion bod yn ystyfnig neu'n hyderus.
  • Mae dŵr yn cynrychioli pethau hylifol a di-ffurf. Mae'n gysylltiedig â nodweddion addasrwydd a magnetedd.
  • Mae tân yn symbol o bethau egnïol, angerdd ac awydd.
  • Mae gwynt yn cynrychioli pethau sy'n gallu tyfu a symud. Mae'n gysylltiedig â bod â meddwl agored, doethineb, atosturi.
  • Gall gwagle hefyd olygu awyr neu nefoedd ac mae'n cynrychioli pethau sy'n mynd y tu hwnt i brofiad dynol bob dydd. Mae'n gysylltiedig â chreadigrwydd, cyfathrebu, digymellgarwch a dyfeisgarwch.

  Mae Godai yn aml yn cael ei addasu ym mhensaernïaeth Fwdhaidd Japaneaidd trwy dyrau Gorinto . Adeiladau yw'r rhain (temlau fel arfer) gyda phum lefel sy'n cynrychioli'r elfennau.

  Y Cylch

  Darlunir elfennau aer, tân, dŵr a daear fel casgliad gan lawer o frodorion Gogledd America. llwythau. Er y gall yr ystyr a'r union symbol amrywio rhwng llwythau, mae'r gynrychiolaeth gyffredinol yn debyg. Mae fel arfer yn cael ei gynrychioli gan gylch wedi'i rannu'n bedwar segment cyfartal gan groes. Gelwir hyn weithiau yn olwyn feddyginiaeth .

  Mae pedwar yn rhif cysegredig mewn llawer o lwythau Gogledd America, felly mae'r pedair adran yn aml yn ymwneud â'r elfennau yn ogystal â nifer o syniadau pwysig eraill. Mae'r rhain yn cynnwys y pedwar cyfeiriad cardinal, doethion bywyd, tymhorau, lliwiau, cyrff nefol (sêr, haul, daear, a lleuad), ac anifeiliaid arwyddocaol (arth, eryr, blaidd, a byfflo).

  Y cylch amgáu yn gysylltiedig â syniadau o gysylltedd, cydbwysedd, a dylanwad hollgynhwysol y Fam Ddaear.

  Amlapio

  Mae'r elfennau wedi chwarae rhan arwyddocaol mewn diwylliannau a thraddodiadau o amgylch y byd. Os ydych chi eisiau dysgu mwy am symbolaeth yr elfennau darllenwch einerthygl gynhwysfawr yma .

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.