Thetis – Mytholeg Roegaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Roedd Thetis yn ffigwr eithriadol ym mytholeg Groeg am ei phroffwydoliaeth, ei hiliogaeth, a'i chymorth i'r duwiau. Mae ei mythau'n ymwneud â nifer o Olympiaid a gwrthdaro rhyfel y mae hi'n enwog amdanynt ymhlith y mân dduwiau. Dyma ei hanes hi.

  Pwy oedd Thetis?

  Merch Nereus, un o dduwiau'r môr, oedd Thetis, a'i wraig, Doris. Fel ei thad, gallai Thetis newid i unrhyw siâp, anifail, neu beth roedd hi ei eisiau. Hi hefyd oedd arweinydd y Nereids , hanner cant o ferched Nereus. Daeth Hera â Thetis i fyny, ac unwaith roedd hi'n ddigon hen, gadawodd i fyw yn y môr gyda'i chwiorydd.

  Proffwydoliaeth Thetis

  Proffwydodd Themis , duwies cyfiawnder, y byddai mab Thetis yn fwy na’i dad. Roedd hyn yn atal Zeus a Poseidon a oedd wedi bod eisiau priodi'r nereid. Daethant yn ofnus o'r pŵer y gallai unrhyw epil gyda hi ei gael. Dywed ffynonellau eraill i Thetis wrthod Zeus oherwydd ei magwraeth gyda Hera.

  Oherwydd bod Zeus yn ofni epil Thetis, rhoddodd y nereid i'r dyn marwol, Brenin Peleus o Thessal, gan feddwl bod y ni allai epil marwol ei herio. Fodd bynnag, ni wnaeth Thetis gydymffurfio ac er mwyn osgoi cael ei dal gan y brenin, fe newidiodd i sawl siâp i ddianc. Fodd bynnag, helpodd Zeus Peleus i ddod o hyd iddi, ac ar ôl iddo ddal Thetis, fe briodon nhw o'r diwedd. Eu hiliogaeth fyddai arwr mawr Groeg Achilles .

  Priodas Thetis a Peleus

  Aeth yr holl dduwiau a bodau anfarwol eraill i briodas Thetis a Peleus a dod ag anrhegion i'r newydd-briod. Fodd bynnag, ni wnaethant wahodd Eris, duwies anghytgord, ac am hyn, roedd hi'n ddig ac eisiau tarfu ar y dathliad. Mae'r mythau'n dweud bod Eris wedi dangos afal aur o ardd yr Hesperides , a elwir yn Afal Discord. Taflodd hi'r afal ymhlith y duwiesau oedd yn mynychu'r briodas, gan ddweud mai dim ond yr afal fyddai'n cael ei rhoi i'r tecaf o'r duwiesau.

  Athena , Hera, ac Aphrodite oedd yn hawlio'r afal yr un. a gofynnodd i Zeus ddewis un ohonyn nhw i fod yn enillydd y gystadleuaeth. Nid oedd Zeus eisiau ymyrryd, felly gofynnodd i Dywysog Paris o Troy benderfynu drosto. Cynigiodd y tair duwies anrhegion gwahanol i ennill ffafr Paris, ac o'r diwedd dewisodd Aphrodite, a gynigiodd iddo'r fenyw harddaf ar y ddaear pe bai'n ei dewis hi fel y decaf. Digwyddodd fod y ddynes hon yn wraig Brenin Menelaus , y Frenhines Helen o Sparta.

  Felly, y gwrthdaro a fyddai'n arwain yn ddiweddarach at Ryfel Caerdroea, un o hen wlad Groeg epig mwyaf rhyfeddol, wedi ei wreiddiau ym mhriodas Thetis.

  Thetis ac Achilles

  Thetis yn trochi ei fab Achilles yn nŵr yr Afon Styx – Antoine Borel

  Rôl enwocaf Thetis yw fel mam Achilles. Ganwyd Achilles amarwol, ond mynai Thetis iddo fod yn anorchfygol ac anfarwol. Aeth ag ef i'r Afon Styx a throchi'r bachgen i mewn iddi. Roedd yr Afon Styx, un o'r afonydd a lifai drwy'r isfyd, yn adnabyddus am ei phwerau hudol.

  Oherwydd hyn, gwnaeth Thetis Achilles yn anorchfygol ac yn anhydraidd i anaf. Fodd bynnag, pan suddodd Thetis y bachgen i'r afon, roedd hi wedi cydio ynddo wrth ei sawdl. Ni chafodd y rhan hon o'i gorff ei boddi yn y dyfroedd hudolus ac arhosodd yn farwol ac yn agored i niwed. sawdl Achilles fyddai ei bwynt gwannaf a'r rheswm ei fod yn marw yn y pen draw.

  Mae'n ddiddorol na allai Zeus atal Thetis rhag cael mab cryf ac anorchfygol, er iddo geisio. Yn y modd hwn, gellir gweld Thetis fel gwraig annibynnol a mentrus hefyd, a ddaeth o hyd i ffordd i gyflawni pethau.

  Thetis a'r Duwiau

  Cafodd Thetis gyfarfyddiadau ag amryw o dduwiau a'u helpu. gyda'r gwahanol broblemau oedd ganddyn nhw. Roedd yn rhaid i'w straeon wneud gyda Dionysus , Hephaestus , a Zeus .

  • Dionysus

  Yn un o deithiau Dionysus, ymosododd y Brenin Lycurgus o Thrace ar y duw a'i gymdeithion. Ceisiasant nodded yn y môr, a chymerodd Thetis hwy gyda hi. Ar gyfer hyn, rhoddodd Dionysus wrn aur iddi wedi'i saernïo gan Hephaestus.

  • Hephaestus

  Pan daflodd Hera Hephaestus allan o Fynydd Olympus, glaniodd yn y môr ger ynys Lemnos. , lleByddai Thetis ac Eurynome yn gofalu amdano nes iddo esgyn i Fynydd Olympus. Yn Iliad Homer, mae’r nereid yn mynd i’w weithdy i ofyn iddo adeiladu arfwisg arbennig a tharian i Achilles ymladd yn Rhyfel Caerdroea. Yn ystod y bennod hon, mae Hephaestus yn adrodd hanes sut achubodd Thetis ef yn faban.

  • Zeus

  Mae rhai mythau yn cynnig bod yr Olympiaid wedi gwrthryfela. yn erbyn Zeus, duw'r taranau, ac yn bwriadu ei ddymchwel fel brenin y duwiau. Roedd Thetis yn gwybod am hyn ac yn hysbysu Zeus am gynlluniau'r duwiau eraill. Gyda chymorth un o'r Hecatonchires, llwyddodd Zeus i atal y gwrthryfel.

  Pan gipiodd Zeus yr orsedd oddi ar Cronus , y Titan, melltithiodd Cronus Zeus gyda'r un broffwydoliaeth a gafodd ei hun – un diwrnod, byddai ei fab yn ei ddiorseddu fel rheolwr y bydysawd. Yr unig reswm na chyflawnwyd y broffwydoliaeth hon oedd oherwydd rhybudd Themis am fab Thetis.

  Dylanwad Thetis

  O’i phriodas hyd at enedigaeth ei mab, roedd Thetis yn ffigwr nodedig. yn nigwyddiadau Rhyfel Caerdroea. Digwyddodd dyfarniad Paris , a fyddai’n arwain at wrthdaro mwyaf nodedig mytholeg Roegaidd, yn ei phriodas. Roedd ei mab Achilles yn ffigwr canolog yn y rhyfel, fel ymladdwr mwyaf y Groegiaid.

  Mae'r darluniau enwocaf o Thetis mewn celf naill ai'n portreadu pennod ei phriodas, yn trochi Achilles yn Afon Styx, neu'n rhoiArfwisg Hephaestus i Achilles. Ceir hefyd luniau ffiol ohoni, ac fe'i gwelir yn ysgrifau beirdd megis Homer a Hesiod.

  Ffeithiau Thetis

  1- Pwy yw rhieni Thetis?

  Nereus a Doris oedd rhieni Thetis.

  2- A yw Thetis yn dduw?

  Ambell waith disgrifir Thetis fel duwies dwr, ond mae hi'n fwyaf adnabyddus fel nymff môr.

  3- Pwy yw cymar Thetis?

  Priododd Thetis yr arwr marwol Peleus.

  4- Pwy yw plentyn Thetis?

  Mab Thetis yw Achilles, arwr Rhyfel Caerdroea.

  5- Pwy yw'r Nereidiaid?<7

  Y Nereidiaid yw hanner cant o ferched Nereus a Doris. Thetis oedd arweinydd y Nereids, ei chwiorydd.

  Yn Gryno

  Ar wahân i’w rhan yn Rhyfel Caerdroea a’i rôl fel mam Achilles, roedd gan Thetis sawl cysylltiad pwysig â’r llall duwiau. Chwaraeodd ran arwyddocaol ym mywyd Hephaestus oherwydd hebddi hi, byddai’r baban duw wedi boddi. Roedd ei rôl hefyd yn arwyddocaol ym mythau Dionysus a Zeus o ran eu cadw’n ddiogel. Mae hi'n parhau i fod yn ffigwr tawelach ond yn un sy'n llithro i mewn ac allan o'r mythau Groegaidd ar adegau hollbwysig.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.