Lilith - Ffigur Demonig mewn Llên Gwerin Iddewig

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mewn llên gwerin Iddewig a mytholeg Mesopotamiaidd, roedd Lilith yn gythraul benywaidd a oedd yn gysylltiedig â stormydd, marwolaeth, salwch, temtasiwn rhywiol ac afiechyd. Yn ôl hen ysgrifau Iddewig, dywedwyd mai Lilith oedd gwraig gyntaf Adda, cyn i Noswyl ddod i fodolaeth. Fodd bynnag, gwrthododd fod yn ymostyngol i Adda a gadawodd Ardd Eden.

  Gadewch i ni edrych yn agosach ar stori Lilith a sut y daeth i gael ei hadnabod fel un o'r ffigurau demonig mwyaf marwol a brawychus ym mytholeg Iddewig. .

  Pwy Oedd Lilith?

  Lilith (1887) gan John Collier. Parth Cyhoeddus.

  Yn ôl y chwedl, crewyd Lilith yn union yn yr un modd â'i gŵr, Adam. Dywedwyd bod Duw hyd yn oed yn defnyddio'r un clai ond defnyddiodd hefyd rywfaint o weddillion a budreddi a dyna'r rheswm pam y datblygodd Lilith ei nodweddion demonig drwg yn ddiweddarach.

  Er bod Lilith i fod i fyw yng Ngardd Eden gydag Adda , roedd hi'n gryf ac yn annibynnol ac yn meddwl amdani ei hun fel cydradd Adda ers iddi gael ei chreu yn yr un ffordd ag ef. Felly, gwrthododd hi gyd-dynnu ag Adda a methodd eu priodas, gan arwain at Lilith yn gadael yr Ardd.

  Ers i Adda ddechrau teimlo'n unig heb ei wraig, penderfynodd Duw greu ail wraig iddo. Y tro hwn, fe gymerodd un o asennau Adda ac ohono fe greodd Efa. Roedd Noswyl, yn wahanol i Lilith, yn eilradd i'w gŵr ac roedd y pâr yn byw'n hapus gyda'i gilyddyng Ngardd Eden.

  Gan fod Lilith yn annibynnol ar Adda fe’i cydnabuwyd fel ffeminydd cyntaf y byd ac fe’i cofleidiwyd hyd yn oed gan y mudiad ffeministaidd. Ceir darn diddorol am Lilith yn yr Wyddor Ben Sira, sy'n manylu ar gyfnewidiad tanllyd rhwng Lilith ac Adda.

  Pan greodd Duw y dyn cyntaf Adda yn unig, dywedodd Duw, “Nid yw da i ddyn fod ar ei ben ei hun.” [Felly] creodd Duw wraig iddo, o'r ddaear yn debyg iddo, ac a'i galwodd hi Lilith. Yn ddi-oed, dyma nhw [Adda a Lilith] yn dechrau dadlau â'i gilydd: Dywedodd hithau, “Ni gorweddaf isod,” a dywedodd yntau, “Ni gorweddaf isod, ond uchod, oherwydd yr ydych yn ffit am fod isod, a minnau am fod. uchod.” Dywedodd hithau wrtho, "Y mae'r ddau ohonom yn gyfartal, oherwydd yr ydym ill dau oddi ar y ddaear." Ac ni fyddent yn gwrando ar ei gilydd. Ers i Lilith weld [sut yr oedd], hi a lefarodd enw anniddig Duw a hedfanodd i'r awyr. Safodd Adda mewn gweddi o flaen ei Wneuthurwr a dweud, “Feistr y Bydysawd, mae'r wraig a roddaist i mi wedi ffoi oddi wrthyf!”

  Mae'r darn hwn yn dangos cryfder cymeriad Lilith a'r ffaith na wnaeth. eisiau cael eu rheoli gan Adam ond eisiau parch a chydraddoldeb. Fel y dywed yr ysgolhaig Beiblaidd Janet Howe Gaines, “Mae awydd Lilith am ryddhad yn cael ei rwystro gan gymdeithas a ddominyddir gan ddynion.”

  Mewn fersiwn arall o’r stori, dim ond ar ôl iddi wrthod aros yng Ngardd Cymru y cafodd ei phardduo. Eden a'i gadawoddyn wirfoddol.

  //www.youtube.com/embed/01guwJbp_ug

  Lilith fel y 'Dduwies Dywyll'

  Mae enw Lilith yn tarddu o 'lilitu', y gair Sumerian sy'n golygu cythraul benywaidd neu ysbryd gwynt ac fe'i disgrifir yn aml mewn testunau hynafol gyda chythreuliaid eraill. Dywedwyd hefyd fod ganddi gysylltiad â dewiniaeth Sumeraidd.

  Gelwid Lilith fel y cythreuliaid mwyaf drwg-enwog ym mytholeg Iddewig. Roedd hi wrth ei bodd yn ysglyfaethu ar fenywod a phlant, yn llechu y tu ôl i ddrysau, yn aros am ei chyfle i dagu babanod newydd-anedig neu fabanod i farwolaeth. Roedd ganddi hefyd y pŵer i ysgogi afiechyd ymhlith y plant newydd-anedig a mamau beichiog gan arwain at gamesgoriadau. Credai rhai y byddai Lilith yn trawsnewid ei hun yn dylluan ac yn yfed gwaed babanod a babanod newydd-anedig.

  Yn ôl y Talmud Babilonaidd, roedd Lilith yn ysbryd peryglus a thywyll iawn, yn gythraul y nos gyda rhywioldeb afreolus. Ystyriwyd ei bod yn beryglus i ddyn gysgu ar ei ben ei hun yn y nos gan y byddai'n ymddangos wrth erchwyn ei wely ac yn dwyn ei semen. Ffrwythlonodd ei hun gyda'r semen yr oedd yn ei ddwyn yn y modd hwn a mamodd gannoedd o gythreuliaid (neu fel y dywed rhai ffynonellau, nifer anfeidrol o epil cythreuliaid). Dywed rhai fod Lilith yn rhoi genedigaeth i fwy na chant o gythreuliaid y dydd.

  Mewn rhai cyfrifon, Lilith oedd y fampir cyntaf neu esgorodd ar y fampirod cyntaf erioed i fodoli. Mae cysylltiad agos rhwng hyn a'r Iddewig hynafolofergoelion iddi droi ei hun yn dylluan ac yfed gwaed plant bychain.

  Lilith a'r Angylion

  Wedi i Lilith adael Gardd Eden, gofynnodd Adda i Dduw ddod o hyd iddi a'i dwyn yn ôl adref felly anfonodd Duw dri angel i'w hadalw.

  Daeth yr angylion o hyd i Lilith yn y Môr Coch a dywedasant wrthi, pe na bai hi'n dychwelyd i Ardd Eden, y byddai cant o'i meibion ​​yn marw bob dydd. . Fodd bynnag, gwrthododd Lilith. Dywedodd yr angylion wrthi mai’r unig opsiwn arall iddi fyddai marwolaeth ond nid oedd ofn ar Lilith ac eto gwrthododd. Dywedodd fod Duw wedi ei chreu hi i fod yn gyfrifol am yr holl newydd-anedig: bechgyn o enedigaeth hyd yr wythfed dydd o fywyd a merched hyd yr ugeinfed dydd.

  Yna gwnaeth yr angylion i Lilith dyngu y byddai unrhyw faban oedd yn gwisgo amwled gyda'u delw arno yn cael ei amddiffyn ac na fyddai'n gallu defnyddio ei phwerau dros y plentyn. I hyn, cytunodd Lilith yn anfoddog. O hynny ymlaen, ni allai niweidio unrhyw blant neu famau beichiog a oedd naill ai'n gwisgo swynoglau neu'n hongian placiau gydag enwau neu ddelweddau'r angylion arnynt dros eu cartrefi. Rhoddwyd swynoglau i'r plant a gofynnwyd iddynt eu cadw ar eu person bob amser i'w hamddiffyn rhag y cythreuliaid.

  Gan fod Lilith wedi gwrthod dychwelyd i Ardd Eden, penderfynodd Duw ei chosbi. Os na allai ladd o leiaf un baban dynol oherwydd yr amulet amddiffynnol, byddai'n gwneud hynnytroi yn erbyn ei phlant ei hun a difethir cant ohonynt bob dydd.

  Lilith yn dychwelyd i Ardd Eden

  Yn ôl rhai fersiynau o'r stori, roedd Lilith yn eiddigeddus dros Adda ac Efa oherwydd eu bod byw mewn heddwch a hapusrwydd yng Ngardd Eden. Gan gynllwynio i ddial ar y pâr, trawsnewidiodd ei hun yn sarff (yr ydym yn ei hadnabod fel Lucifer, neu Satan) a dychwelodd i'r Ardd.

  Ar ffurf Lucifer, y sarff , Argyhoeddodd Lilith Efa i fwyta'r ffrwyth gwaharddedig a arweiniodd at Adda ac Efa yn gorfod gadael y baradwys.

  Darluniau a Cynrychioliadau o Lilith

  Yn Sumeria, roedd Lilith yn aml yn cael ei darlunio fel menyw asgellog hardd gyda thraed aderyn ac yn gwisgo coron gorniog. Fel arfer mae dwy dylluan , aderyn nosol ac ysglyfaethus, sy'n cael eu hystyried yn symbol sydd â chysylltiad agos â'r gythraul. Mae'r gwrthrychau y mae hi'n eu dal ym mhob llaw yn symbolau sy'n gysylltiedig ag awdurdod dwyfol. Roedd holl drigolion yr Isfyd yn defnyddio adenydd cythreuliaid mawr fel eu dull o gludo a gwnaeth Lilith yr un peth.

  Mewn rhai delweddau a chelf portreadir Lilith yn sefyll ar gefn dau lew, yr oedd hi fel petai'n plygu yn ôl ei hewyllys. Trwy gydol hanes, mae hi wedi cael ei darlunio mewn llawer o weithiau celf yn ogystal ag ar blaciau a cherfluniau, yn enwedig ym Mabilon lle dywedwyd iddi darddu. Ar rai rhyddhad, mae hi'n cael ei phortreadu gyda rhan uchaf y corffo fenyw a chynffon sarff yn lle corff is, yn debyg iawn i Echidna ym mytholeg Groeg.

  Roedd Lilith yn ffigwr enwog yn niwylliannau'r Aifft, Groeg, Rhufain, Israel a Hethiaid ac yn ddiweddarach, daeth yn boblogaidd yn Ewrop hefyd. Roedd hi'n cynrychioli anhrefn a rhywioldeb yn bennaf a dywedwyd iddi fwrw pob math o swynion peryglus, drwg ar bobl.

  Lilith mewn Diwylliant Poblogaidd

  Heddiw, mae Lilith yn symbol o ryddid poblogaidd o grwpiau ffeministaidd ledled y byd. Dechreuodd merched sylweddoli y gallen nhw, fel Lilith, fod yn annibynnol a dechreuon nhw edrych arni fel symbol o rym benywaidd.

  Yn y 1950au, daeth y grefydd baganaidd Wica i fodolaeth a dechreuodd dilynwyr Wica. i addoli Lilith fel y 'dduwies dywyll'. Daeth yn symbol pwysig yn gysylltiedig â chrefydd Wica yn ystod y cyfnod hwn.

  Dros amser, mae Lilith wedi datblygu i fod yn gymeriad amlwg mewn diwylliant poblogaidd, gan ymddangos droeon mewn llyfrau comig, gemau fideo, ffilmiau goruwchnaturiol, cyfresi teledu, cartwnau ac ati. Mae ei henw yn hynod boblogaidd ac mae llawer o bobl yn ei gweld fel y dduwies dywyll, ddirgel neu'r fenyw gyntaf ar y Ddaear a frwydrodd dros ei hannibyniaeth waeth beth oedd y pris yr oedd yn rhaid iddi ei dalu.

  Yn Gryno

  Mae'n hysbys bod Lilith yn un o'r ffigurau demonig mwyaf brawychus a marwol ym mytholeg Iddewig. Fodd bynnag, mae hi hefyd yn symbol pwysig ymhlith ffeministiaid, syddparchwch hi am ei nerth a'i hannibyniaeth. Erys ei hanes yn destun dirgelwch a llawer o ddiddordeb.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.