Clymau Celtaidd – Ystyron ac Amrywiadau

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae clymau Celtaidd ym mhobman, mewn gemwaith, tatŵs, eitemau addurnol, cerflunwaith, gwaith celf a phensaernïaeth. Mae'r rhain yn sawl math o glymau Celtaidd, o'r syml i'r cymhleth, gyda rhai yn hynod gywrain a hyfryd eu golwg.

  Fodd bynnag, er eu bod yn wahanol, yr edefyn cyffredin ymhlith y clymau Celtaidd gwahanol hyn yw nad oes iddynt ddechrau na diwedd. , gydag edefyn sengl yn cwblhau'r dyluniad. Yn hynny o beth, mae clymau Celtaidd wedi dod i symboleiddio cariad tragwyddol, teyrngarwch, cyfeillgarwch a bywyd.

  Er ei bod yn amhosibl rhoi sylw i bopeth sydd angen i chi ei wybod am glymau Celtaidd mewn un erthygl, dyma gip ar yr hanes y tu ôl i Geltaidd clymau a'r ystyron y maent yn eu cario.

  Hanes Clymau Celtaidd

  Clymau Celtaidd yw un o olion mwyaf poblogaidd y gwareiddiad Celtaidd a gellir eu gweld ym mhobman. Fodd bynnag, mae llawer o'r clymau hyn wedi'u darganfod cyn y gwareiddiad Celtaidd, mewn rhanbarthau fel India, Twrci a rhannau o Ewrop. Mae cwlwm y drindod , er enghraifft, yn dyddio'n ôl i tua 3000 CC. ac mae'n nodwedd helaeth yng ngwaith celf Perseg ac Anatolian. O ganlyniad, mae’n anodd nodi’n union o ble y tarddodd y symbolau cwlwm.

  Ymddangosodd y clymau hyn gyntaf yn y diwylliant Celtaidd tua 450 OC, yn ystod yr amser y dechreuodd y gwareiddiad Celtaidd ddod yn Gristnogol yn araf. Fodd bynnag, mae rhai yn awgrymu bod y Celtiaid cynnar wedi defnyddio'r clymau hyn fel cynrychioliadau o'ucredoau crefyddol.

  Daeth cynrychioliadau clymau yn boblogaidd iawn yn ystod y cyfnod pan ffynnodd arddull Celtaidd celf Ynysig. Mae enghreifftiau i'w gweld yn Llyfr Kells, sy'n cynnwys llawer o fathau o glymau Celtaidd. Defnyddiwyd y dyluniadau hyn mewn eitemau addurniadol megis gemwaith, carpedi, croglenni, dillad a chyllyll a ffyrc, yn ogystal ag mewn pensaernïaeth, cerfluniau a gwaith celf.

  Mae Llyfr Kells yn cynnwys llawer o enghreifftiau o Clymau Celtaidd

  Yn wahanol i'r rhan fwyaf o gynrychioliadau eraill o glymau, a oedd weithiau'n cynnwys pennau rhydd, roedd y clymau Celtaidd yn gwahaniaethu yn yr ystyr eu bod bob amser yn cynnwys dolenni di-dor heb unrhyw ddiwedd na dechrau. Fe'u cynlluniwyd gydag un edefyn yn unig sy'n plethu, yn dolennu ac yn cydgysylltu ynddo'i hun.

  Gyda goresgyniad y Normaniaid yn yr 11eg ganrif, gwelwyd dirywiad mewn poblogrwydd clymau Celtaidd. Fodd bynnag, yn ystod y Diwygiad Celtaidd yng nghanol y 19eg ganrif, gwelodd y clymau hyn gynnydd mewn poblogrwydd. Ers hynny, mae clymau Celtaidd yn parhau i fod yn boblogaidd mewn celfwaith, pensaernïaeth a ffasiwn, ymhlith pethau eraill.

  Clymau ac Ystyron Celtaidd poblogaidd

  Dyma’r mathau mwyaf poblogaidd o glymau Celtaidd yn ogystal â eu symbolaeth amrywiol. Fodd bynnag, nid oes un ystyr y cytunwyd arno ar gyfer unrhyw un o'r clymau hyn, gan fod y patrymau hyn yn agored i'w dehongli. Mewn gwirionedd, mae llawer o ystyron a gysylltir â chlymau Celtaidd yn gymharol fodern a gellir eu holrhain yn ôl i'r 1800au.

  1- TrinityCwlwm

  Un o'r clymau Celtaidd mwyaf poblogaidd, mae cwlwm y drindod yn symbol hynafol sy'n dyddio'n ôl tua 5000 o flynyddoedd. Mae ei ffurf fwyaf elfennol yn cynnwys tair bwa cydgysylltiedig, ond mae fersiynau Cristnogol weithiau'n cynnwys cylch yn y canol i gynrychioli undod y tair cydran.

  Y symbol hwn, a elwir hefyd yn y triquetra, yw'r mwyaf sylfaenol ohonynt i gyd. y mathau o glymau. Mae iddo sawl ystyr, yn fwyaf nodedig:

  • Y Drindod Sanctaidd – y tad, y mab a’r Ysbryd Glân
  • Ffurf driphlyg y Dduwies mewn diwylliant Celtaidd cyn-Gristnogol
  • Symbol o dragwyddoldeb a chariad tragwyddol, gan nad oes iddo ddechrau na diwedd
  • Cyfnodau bywyd – gorffennol, presennol a dyfodol
  • Teulu – mam, tad a phlentyn
  • Meddwl, corff ac ysbryd

  Mae cwlwm y drindod yn boblogaidd yn y diwydiannau gemwaith a ffasiwn heddiw, yn nodedig am ei ystyr.

  2- Y Groes Geltaidd

  Mae croes Geltaidd yn cynnwys croes gyda chylch yn amgylchynu'r pwynt ar groesffordd y pedair braich. Mae'r ddelwedd yn aml wedi'i haddurno â motiffau o gelf Ynysol Geltaidd. Mae gan y groes arwyddocâd i grefyddau Celtaidd hynafol, fel symbol o:

  • Y pedwar cyfeiriad – gogledd, de, dwyrain, gorllewin
  • Yr elfennau – daear, tân, dŵr, aer
  • Fel man cyfarfod ar gyfer egni dwyfol

  Yn ddiweddarach, mabwysiadwyd y symbol gan yr eglwys Gristnogol felsymbol o'r groes y bu Iesu farw arni.

  Er bod y groes Geltaidd heddiw yn symbol poblogaidd mewn gemwaith ac eitemau addurnol eraill, roedd yn arfer cael ei defnyddio'n boblogaidd fel marciwr beddau ac fel cofebion cyhoeddus.

  3- Cwlwm Dara

  Mae gan cwlwm Dara lawer o amrywiadau, o gynrychioliadau syml i rai mwy cymhleth. Y thema gyffredin, fodd bynnag, yw bod y symbol i fod i gynrychioli system wreiddiau coeden dderwen. O safbwynt symbolaidd, mae'r cwlwm yn cynrychioli cryfder, cryfder mewnol, gwydnwch, twf a ffrwythlondeb. Daw'r gair Dara o'r gair Gaeleg am dderwen – doire.

  Ymddengys bod cwlwm Dara yn ychwanegiad mwy diweddar i'r catalog o glymau Celtaidd ond mae'n dangos nodweddion clymau Celtaidd yn gyffredinol, megis heb ddiwedd na dechrau, cael eich creu ag edefyn sy'n ymddangos yn sengl ac yn ddyluniad caeedig.

  4- Cwlwm Cariad Celtaidd

  Er bod llawer o amrywiadau i y cwlwm cariad , mae'r cwlwm cariad Celtaidd yn symbol syml hardd sy'n cynnwys dwy galon sy'n cyd-gloi. Ond o edrych yn ofalus arno, ceir pedair calon yn y cynllun.

  Y mae ymhlith yr hynaf a'r mwyaf adnabyddus o'r clymau Celtaidd. Mae cwlwm cariad Celtaidd yn cynrychioli cariad, cwlwm di-dor ac undod. Mae'n symbol ardderchog i'w roi i ffrind agos, aelod o'r teulu neu bartner ar achlysuron arbennig, gan gynnwys penblwyddi, graddio, ymrwymiadau a hyd yn oedpriodasau.

  5- Cwlwm Troellog Celtaidd

  Yn y diwylliant Celtaidd, roedd troellau yr un mor boblogaidd â chlymau ac yn cael eu defnyddio cyn dyfodiad y cynlluniau cwlwm. Roedd y cwlwm troellog, a adnabyddir hefyd fel y trisgel, mewn bodolaeth hyd yn oed cyn y Celtiaid, yn dyddio'n ôl tua 6000 o flynyddoedd. Fodd bynnag, fe'i defnyddiwyd tua 3200 o flynyddoedd yn ôl yn y diwylliant Celtaidd.

  Fel cwlwm y drindod, mae'r cwlwm troellog hefyd yn arwyddocaol i wahanol ddiwylliannau a chrefyddau. Fodd bynnag, mae'n fwyaf nodedig am ei ddarluniad o dair cydran. O'r herwydd, gellir meddwl ei fod yn symbol o:

  • Y tair elfen – daear, awyr a dŵr
  • Meddwl, corff ac ysbryd
  • Y gorffennol, y presennol a dyfodol
  • Creadigaeth, cadwraeth a dinistr,
  • Mewn Cristnogaeth, gall gynrychioli'r Drindod Sanctaidd, tair temtasiwn Crist, a'r tridiau o farwolaeth i atgyfodiad.

  6- Cwlwm Tarian Geltaidd

  Gweler y symbol yma

  Defnyddiwyd cwlwm y darian Geltaidd yn nodweddiadol fel symbol amddiffynnol , i gadw drwg rhag. Er ei fod fel arfer yn gysylltiedig â'r Celtiaid, mae'r symbol hwn yn llawer hŷn ac yn aml yn cael ei ystyried yn ddelwedd gyffredinol. Roedd y symbol yn aml yn cael ei gario gan filwyr neu ei osod ar feysydd brwydrau, i'w hamddiffyn rhag niwed.

  Mae cwlwm y darian hefyd yn symbol o gariad, undod a theyrngarwch rhwng ffrindiau, teulu a chyplau. Fe’i gwelir yn aml ar addewid, dyweddïad neu fodrwyau priodas aa roddir fel anrhegion.

  Yn Gryno

  Dyma rai o'r mathau mwyaf poblogaidd o glymau Celtaidd, ond mae llawer ohonynt yn bodoli. Mae'r clymau hyn yn gywrain, yn hyfryd o ran ymddangosiad a dyluniadau ystyrlon. Maent yn parhau i fod mor boblogaidd ag erioed yn y defnydd o emwaith, gwaith celf, ar gyfer tatŵs, dillad, eitemau manwerthu addurniadol a hyd yn oed mewn pensaernïaeth.

  I ddysgu mwy am fathau eraill o symbolau cwlwm, edrychwch ar ein canllawiau ar y cwlwm Gordian a y cwlwm diddiwedd .

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.