Symbolau Talaith Texas (A'u Hystyron)

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Yn adnabyddus am ei thywydd poeth, ei diwylliant amrywiol a'i hystod eang o adnoddau, Texas yw'r ail dalaith fwyaf yn America (ar ôl Alaska). Dyma gip ar rai o symbolau mwyaf poblogaidd Tecsas.

  • Diwrnod Cenedlaethol: Mawrth 2: Diwrnod Annibyniaeth Texas
  • Cenedlaethol Anthem: Texas, Ein Texas
  • Arian y Wladwriaeth: Doler Texas
  • Lliwiau'r Wladwriaeth: Glas, gwyn a choch
  • Coeden y Wladwriaeth: Coeden Pecan
  • Gwladwriaeth Mamal Mawr: The Texas Longhorn
  • Swydd Gwladol: Chili con carne
  • Blodeuyn y Wladwriaeth: Bluebonnet

  Y Faner Unig Seren

  Mae baner genedlaethol Gweriniaeth Texas yn adnabyddus am ei seren wen sengl, amlwg sy'n rhoi ei henw ' The Lone Star Flag' yn ogystal ag enw'r dalaith ' The Lone Star State' . Mae'r faner yn cynnwys streipen fertigol las ar ochr y teclyn codi a dwy streipen lorweddol o'r un maint. Mae'r streipen uchaf yn wyn tra bod yr un isaf yn goch ac mae hyd pob un yn hafal i 2/3 hyd y faner. Yng nghanol y streipen las mae'r seren wen, bum pwynt gydag un pwynt yn wynebu i fyny.

  Mae lliwiau Baner Texas yr un fath â rhai baner yr Unol Daleithiau, glas yn symbol o deyrngarwch, coch ar gyfer dewrder a gwyn am burdeb a rhyddid. Mae’r seren sengl yn symbol o Texas i gyd ac yn sefyll am undod ‘fel un i Dduw, Talaith a Gwlad’ . Y fanerei fabwysiadu fel baner genedlaethol Tecsas ym 1839 gan Gyngres Gweriniaeth Texas ac mae wedi cael ei defnyddio ers hynny. Heddiw, mae'r Faner Seren Unig yn cael ei gweld fel symbol o ysbryd annibynnol Tecsas.

  Y Sêl Fawr

  Sêl Tecsas

  Tua'r un amser y mabwysiadwyd y Faner Seren Unig, mabwysiadodd Cyngres Texas sêl genedlaethol hefyd yn cynnwys y Lone Star yn y canol. Gellir gweld y seren wedi'i hamgylchynu gan dorch wedi'i gwneud o gangen dderw (chwith) a cangen olewydd (dde). Mae cangen yr olewydd yn symbol o heddwch tra bod y gangen dderwen fyw a ychwanegwyd pan addaswyd y sêl ym 1839, yn cynrychioli cryfder a grym .

  Ochr flaen y Sêl Fawr (yr ochr arall) yw'r unig ochr sy'n cael ei defnyddio i wneud argraffiadau ar ddogfennau. Mae'r cefn (y cefn) sy'n cynnwys seren bum pwynt, bellach yn cael ei ddefnyddio at ddibenion addurniadol yn unig.

  Y Foned Las

  Mae'r Foned Las yn unrhyw fath o flodyn porffor sy'n perthyn i y genws Lupinus, brodorol i dde-orllewin yr Unol Daleithiau. Enwyd y blodyn am ei liw a'i debygrwydd trawiadol i boned haul menyw. Fe'i darganfyddir ar hyd ochrau'r ffyrdd ledled de a chanol Texas. Fe'i gelwir hefyd gan nifer o enwau eraill gan gynnwys blodyn blaidd , meillion byfflo a'r ' el conejo ' yn Sbaeneg sy'n golygu cwningen. Mae hyn oherwydd bod blaen gwyn y bonededrych yn debyg i gynffon cwningen cynffon gwen.

  Isod mae rhestr o ddetholiadau gorau'r golygydd sy'n dangos symbolau talaith Texas.

  Dewis Gorau'r GolygyddTexas State Shirt Bobcats Dillad Prifysgol Talaith Texas Premiwm NCAA Trwyddedig yn Swyddogol... Gweler Hwn YmaAmazon.comBobcats Swyddogol Prifysgol Talaith Texas Unisex Crys T Grug Oedolion, Grug siarcol, Mawr Gweld Hwn YmaAmazon.comLliwiau Campws Oedolion Arch & Logo Crys T Gameday Steil Meddal (Texas State... See This HereAmazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 1:18 am

  Er ei fod yn cael ei barchu ledled y wladwriaeth ac yn hynod ddymunol i'r llygad , mae'r bluebonnet hefyd yn wenwynig ac ni ddylid ei amlyncu mewn unrhyw achos.Ym 1901, daeth yn flodyn y wladwriaeth, yn debyg i falchder yng Ngweriniaeth Texas.Fe'i defnyddir bellach ar gyfer dathlu digwyddiadau sy'n gysylltiedig â'r wladwriaeth ac fe'i rhoddir hefyd fel anrhegion ar gyfer ei syfrdanol , harddwch syml Er nad yw pigo'r bluebonnets yn anghyfreithlon, mae tresmasu ar eiddo preifat i'w casglu yn sicr yn. cymysgedd o wartheg Sbaenaidd a Seisnig, sy'n adnabyddus am ei gyrn a all ymestyn unrhyw le o 70-100 modfedd neu hyd yn oed yn fwy o'r blaen i'r blaen.Gyda'u caledwch cyffredinol a'u carnau caled, mae'r gwartheg hyn yn ddisgynyddion i'r gwartheg cyntaf yn y Byd Newydd oedd yn byw yn yr ardaloedd cras oDe Iberia a daeth Christopher Columbus, yr archwiliwr i'r wlad.

  Wedi'i ddynodi'n famal mawr cenedlaethol o dalaith Texas yn 1995, mae gan y Texas Longhorns natur dyner ac maent yn hynod ddeallus o gymharu ag eraill bridiau o wartheg. Mae mwy o'r anifeiliaid hyn yn cael eu hyfforddi fwyfwy i'w defnyddio mewn gorymdeithiau ac ar gyfer marchogaeth bustych hefyd. Yn y 1860au a'r 70au roedden nhw'n symbol o'r gyriannau gwartheg yn Texas ac ar un adeg roedden nhw bron â chael eu magu allan o fodolaeth. Yn ffodus, cawsant eu hachub gan fridwyr ym mharciau'r wladwriaeth a chymerwyd camau i warchod y brîd hwn o wartheg sydd mor arwyddocaol yn hanes Texas.

  Y Goeden Pecan

  Ynghylch 70-100 troedfedd o uchder, mae'r goeden pecan yn goeden gollddail fawr sy'n frodorol i dde canolbarth Gogledd America gyda lledaeniad o tua 40-75 troedfedd a boncyff hyd at tua 10 troedfedd mewn diamedr. Mae gan gnau pecan flas menynaidd, cyfoethog a gellir eu defnyddio wrth goginio neu eu bwyta'n ffres ac maent hefyd yn ffefryn gan y bywyd gwyllt. Mae'r Texans yn gweld y goeden pecan fel symbol o sefydlogrwydd ariannol a chyfoeth, gan ddod â rhyddhad i'ch bywyd ar ffurf cysur ariannol corfforol.

  Daeth y goeden pecan yn goeden genedlaethol Talaith Texas ac fe'i ffafriwyd yn fawr gan y Llywodraethwr James Hogg a ofynnodd am gael plannu un wrth ei fedd. Mae'n cael ei dyfu'n fasnachol, gan gynhyrchu cnau am hyd at 300 mlynedd sydd hefyd yn eithafwerthfawr iawn mewn bwyd Texas. Yn ogystal â'r cneuen, mae'r pren caled, trwm a brau yn cael ei ddefnyddio'n aml ar gyfer gwneud dodrefn, mewn lloriau ac mae hefyd yn danwydd blasu poblogaidd ar gyfer ysmygu cigoedd.

  Blue Lacy

  Y Mae Blue Lacy, a elwir hefyd yn Lacy Dog neu'r Texas Blue Lacy, yn frid cŵn gwaith a darddodd yn nhalaith Texas yn rhywle yng nghanol y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Cydnabuwyd y brîd hwn o gi am y tro cyntaf yn 2001 a chafodd ei anrhydeddu fel brid Texas go iawn gan Senedd Texas. Fe’i mabwysiadwyd fel ‘Brîd Cŵn Talaith swyddogol Texas’ bedair blynedd yn ddiweddarach. Er bod y rhan fwyaf o’r Blue Lacy i’w cael yn Texas, mae poblogaethau bridio yn cael eu sefydlu ar draws Canada, yn Ewrop ac ar draws yr Unol Daleithiau

  Mae’r ci Lacy yn gryf, yn gyflym ac wedi’i adeiladu’n ysgafn. Mae tri lliw gwahanol o’r brîd hwn gan gynnwys llwyd (a elwir yn ‘las’), coch a gwyn. Maent yn ddeallus, yn weithgar, yn effro ac yn ddwys gydag egni a phenderfyniad gwych. Mae ganddynt hefyd reddfau bugeilio naturiol sy'n eu galluogi i weithio gydag unrhyw fath o anifail, boed yn ieir neu'n wartheg hirgorn llym Texas. Gogledd a De America, mae'r armadillo naw band (neu'r armadillo trwyn hir) yn anifail nosol a geir mewn cynefinoedd amrywiol o fforestydd glaw i brysgwydd sych. Mae'n bwydo ar bryfed, yn mwynhau morgrug, pob math o infertebratau bach a termites. Mae'rMae gan armadillo y gallu i neidio tua 3-4 troedfedd yn yr awyr o dan ofn, a dyna pam mae'n cael ei ystyried yn berygl ar y ffyrdd. cragen wedi'i gwneud o blatiau allanol ossified sy'n ei amddiffyn rhag ysglyfaethwyr. Er ei fod yn greadur rhyfedd, mae'n anifail arwyddocaol i'r bobl frodorol a ddefnyddiodd rannau o'i gorff at wahanol ddibenion a'r cig ar gyfer bwyd. Mae'n symbol o hunan-amddiffyniad, caledwch, cyfyngiadau, amddiffyniad a hunanddibyniaeth, tra hefyd yn ymgorffori'r syniad o ddyfalbarhad a dygnwch.

  Jalapeno

  Pupurau tsili canolig eu maint yw Jalapenos yn draddodiadol cael ei drin yn Veracruz, prifddinas Mecsico. Fe’i disgrifiwyd fel ‘bendith coginiol, economaidd a meddygol’ i ddinasyddion Tecsas ac fe’i cydnabuwyd yn eang fel pupur y wladwriaeth yn 1995, yn arwyddlun o dalaith Texas ac yn atgof nodedig o’i diwylliant amrywiol a’i threftadaeth unigryw. Defnyddiwyd Jalapenos i drin rhai cyflyrau meddyginiaethol fel anhwylderau nerfol ac arthritis.

  Mae'r pupur wedi bod o gwmpas ers tua 9,000 o flynyddoedd, gan fesur mewn 2.5-9.0 o unedau gwres Scoville yn dibynnu ar ei amodau twf, sy'n golygu ei fod yn eithaf ysgafn o'i gymharu â'r rhan fwyaf o bupurau eraill. Mae’n boblogaidd ledled y byd, yn cael ei ddefnyddio’n helaeth i wneud sawsiau poeth a salsas ond gellir hyd yn oed gael ei biclo a’i weini fel condiments. Mae hefyd yn boblogaidd fel topinsar gyfer nachos, tacos a pizzas.

  Chili Con Carne

  Stiw a wnaed gan gowbois gyda tsilis sych a chig eidion, dynodwyd chilli con carne yn ddysgl talaith Texas ym 1977. pryd poblogaidd a grëwyd gyntaf yn San Antonio, Texas. Yn y gorffennol roedd wedi'i wneud o gig eidion sych ond heddiw mae llawer o Fecsicaniaid yn ei wneud gan ddefnyddio cig eidion wedi'i falu neu rhost chuck ffres gyda chymysgedd o sawl math o tsilis. Yn nodweddiadol mae'n cael ei weini gyda garnishes fel winwns werdd, caws a cilantro ynghyd â tortillas. Mae'r pryd hwn sy'n boblogaidd iawn yn un o brif fwydydd Texas ac mae ei ryseitiau fel arfer yn draddodiadau teuluol yn ogystal â chyfrinachau a warchodir yn ofalus.

  USS Texas

  USS Texas

  Mae'r USS Texas, a elwir hefyd yn 'The Big Stick' ac a enwyd yn llong swyddogol y wladwriaeth yn 1995, yn llong ryfel enfawr ac yn dirnod hanesyddol cenedlaethol Gweriniaeth Texas. Adeiladwyd hi yn Brooklyn, NY a'i lansio ar y 27ain o Awst 1942. Ar ôl cael ei chomisiynu flwyddyn yn ddiweddarach yn ystod yr Ail Ryfel Byd, fe'i hanfonwyd i'r Iwerydd i gynorthwyo yn y rhyfel ac ar ôl ennill pum seren frwydr am ei gwasanaeth, cafodd ei dadgomisiynu. yn 1948. Nawr, hi yw'r llong ryfel gyntaf yn yr Unol Daleithiau i gael ei throsi yn amgueddfa nofiol barhaol, wedi'i docio ger Houston, Texas.

  Heddiw, 75 mlynedd ar ôl iddi chwarae rhan fawr yn hanes buddugoliaeth America dros y Natsïaid yn ystod goresgyniad D-Day, mae Llong Ryfel yr USS yn wynebu brwydr anodd ei hun. Ergoroesodd ddau Ryfel Byd, mae’r trysor 105 oed hwn yn cael ei fygwth gan amser a rhwyg a dywed rhai mai dim ond mater o amser yw hi cyn iddi suddo. Hi yw’r frwydr olaf o’i bath yn yr Unol Daleithiau o hyd ac mae’n gofeb i aberth a dewrder y milwyr a fu’n ymladd yn y ddau ryfel byd.

  I ddysgu am symbolau gwladwriaethau eraill, edrychwch ar ein erthyglau cysylltiedig:

  Symbolau Efrog Newydd

  Symbolau o Fflorida

  Symbolau o Hawaii

  Symbolau Pennsylvania

  Symbolau Illinois

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.