Hanes Anffyddiaeth - A Sut Mae'n Tyfu

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae anffyddiaeth yn gysyniad â llawer o wahanol ystyron, yn dibynnu ar bwy rydych chi'n gofyn. Mewn ffordd, mae bron mor amrywiol â theistiaeth. Mae hefyd yn un o'r symudiadau sy'n tyfu gyflymaf, gyda yr erthygl hon gan y National Geographic yn ei galw'n brif grefydd fwyaf newydd y byd. Felly, beth yn union yw anffyddiaeth? Sut gallwn ni ei ddiffinio a beth mae'n ei gwmpasu? Dewch i ni gael gwybod.

  Yr Trafferth gyda Diffinio Anffyddiaeth

  I rai, gwrthodiad llwyr a llwyr o theistiaeth yw anffyddiaeth. Yn y modd hwnnw, mae rhai yn ei weld fel system gred ynddi'i hun - y gred nad oes duw.

  Mae llawer o anffyddwyr yn gwrthwynebu'r diffiniad hwn o anffyddiaeth, fodd bynnag. Yn hytrach, maent yn gosod ail ddiffiniad o anffyddiaeth, un y gellir dadlau ei fod yn fwy cywir i etymoleg y term – a-theistiaeth, neu “anghrediniaeth” mewn Groeg, o ble mae'r term yn tarddu.

  Disgrifir anffyddiaeth fel atheistiaeth. diffyg cred mewn duw. Nid yw anffyddwyr o’r fath yn credu’n weithredol nad yw duw yn bodoli ac yn cydnabod bod gormod o fylchau yng ngwybodaeth y ddynoliaeth o’r bydysawd i osod datganiad mor galed. Yn hytrach, maent yn syml yn haeru bod y dystiolaeth ar gyfer bodolaeth bwrpasol duw yn ddiffygiol ac, felly, maent yn parhau i fod heb eu hargyhoeddi.

  Mae rhai, llawer ohonynt yn theistiaid, yn anghytuno â’r diffiniad hwn hefyd. Y broblem sydd ganddyn nhw yw, iddyn nhw, mai agnostig yn unig yw anffyddwyr o’r fath – pobl nad ydyn nhw’n credu nac yn anghrediniaeth mewn duw. Nid yw hyn, fodd bynnagmaent yn aelodau o'r gwahanol bleidiau Llafur neu Ddemocrataidd. Mae gwleidyddion anffyddiol y gorllewin yn parhau i wynebu heriau etholadwyedd hyd heddiw, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau lle mae gan theistiaeth afael gref o hyd. Serch hynny, mae'r cyhoedd hyd yn oed yn yr Unol Daleithiau yn symud yn araf tuag at wahanol fathau o anffyddiaeth, agnosticiaeth, neu seciwlariaeth gyda phob blwyddyn sy'n mynd heibio.

  Amlapio

  Er ei bod yn anodd cael union gyfraddau anffyddiaeth, mae'n amlwg bod anffyddiaeth yn parhau i dyfu bob blwyddyn, gyda'r 'ddim yn grefyddol' yn dod yn ffurf o hunaniaeth . Mae anffyddiaeth yn parhau i achosi dadl a dadl, yn enwedig mewn gwledydd tra grefyddol. Fodd bynnag, heddiw, nid yw bod yn anffyddiwr mor beryglus ag y bu unwaith, pan oedd erledigaeth grefyddol a gwleidyddol yn aml yn pennu profiad personol iawn o gredoau ysbrydol person.

  gywir, gan fod anffyddiaeth ac agnosticiaeth yn sylfaenol wahanol – mater o gred (neu ddiffyg cred) yw anffyddiaeth tra bod agnosticiaeth yn fater o wybodaeth gan fod a-gnosticiaeth yn llythrennol yn cyfieithu fel “diffyg gwybodaeth” mewn Groeg.

  Anffyddiaeth vs. Agnosticiaeth

  Fel y mae’r anffyddiwr enwog a’r biolegydd esblygiadol Richard Dawkins yn ei esbonio, mae theistiaeth/anffyddiaeth a Gnosticiaeth/agnosticiaeth yn ddwy echel wahanol sy’n gwahanu 4 grŵp gwahanol o bobl:

  • Theistiaid Gnostig : Y rhai sy'n credu bod duw yn bodoli ac yn credu ei fod yn bodoli.
  • Theistiaid agnostig: Y rhai sy'n cydnabod na allant fod yn dduw sicr yn bodoli ond yn credu, serch hynny.
  • Anffyddwyr agnostig: Y rhai sy'n cydnabod na allant fod yn sicr bod duw yn bodoli ond nad ydynt yn credu ei fod yn bodoli - h.y., dyma'r anffyddwyr sy'n ddiffygiol. cred mewn duw.
  • anffyddwyr Gnostig: Y rhai sy'n credu'n llwyr nad yw duw yn bodoli

  Mae'r ddau gategori olaf hefyd yn cael eu galw'n aml yn anffyddwyr caled a meddal a theistiaid er bod amrywiaeth eang o ansoddeiriau eraill yn cael eu defnyddio hefyd, y rhan fwyaf ohonynt yn dwyn yr un gwahaniaeth.

  Igtheism – Math o Anffyddiaeth

  Mae llawer o fathau o ansoddeiriau ychwanegol. “mathau o anffyddiaeth” sy'n aml yn anhysbys. Un sy’n ymddangos fel pe bai’n cynyddu mewn poblogrwydd, er enghraifft, yw igtheistiaeth – y syniad bod duw yn ddiffiniadol annealladwy, felly ni all igtheistiaid greduynddo ef. Mewn geiriau eraill, nid yw unrhyw ddiffiniad o dduw a gyflwynir gan unrhyw grefydd yn gwneud synnwyr rhesymegol felly nid yw igtheist yn gwybod sut i gredu mewn duw.

  Dadl y byddwch yn ei chlywed yn aml gan igtheist, er enghraifft, yw “ Ni all bod di-ofod a bythol fodoli oherwydd ystyr “bodoli” yw cael dimensiynau mewn gofod ac amser ”. Felly, ni all y duw arfaethedig fodoli.

  Yn ei hanfod, mae igtheistiaid yn credu bod y syniad o dduw – neu o leiaf unrhyw syniad o dduw a gyflwynwyd hyd yma – yn ocsimoron felly nid ydynt yn credu mewn un.<5

  Gwreiddiau Anffyddiaeth

  Ond o ble mae'r holl fathau a thonnau gwahanol hyn o anffyddiaeth yn tarddu? Beth oedd man cychwyn y mudiad athronyddol hwn?

  Mae’n amhosib nodi union “fan cychwyn anffyddiaeth”. Yn yr un modd, bydd ymgais i olrhain hanes anffyddiaeth yn ei hanfod yn golygu rhestru anffyddwyr enwog amrywiol trwy hanes. Mae hynny oherwydd nad oes gan anffyddiaeth - sut bynnag y byddwch chi'n dewis ei chadarnhau - fan cychwyn mewn gwirionedd. Neu, fel y dywed Tim Whitmarsh, Athro Diwylliant Groegaidd ym Mhrifysgol Caergrawnt, “Mae anffyddiaeth mor hen â'r bryniau”.

  Yn syml, bu pobl erioed nad oeddent yn credu yn y pwrpas. duwdod neu dduwiau yn eu cymdeithas. Mewn gwirionedd, mae yna gymdeithasau cyfan nad ydyn nhw erioed wedi datblygu crefydd o unrhyw fath, o leiaf nid nes iddyn nhw gael eu goresgyn gan wareiddiad arall a chael crefydd y goresgynnwr.crefydd a osodwyd arnynt. Un o'r ychydig bobloedd anffyddiol pur sydd ar ôl yn y byd yw pobl Pirahã ym Mrasil.

  Gwyddys bod yr Hyniaid crwydrol yn anffyddwyr

  Enghraifft arall o hanes yw'r Hyniaid - y llwyth crwydrol enwog a arweiniwyd gan Attila yr Hun i Ewrop yng nghanol y 5ed ganrif OC. Yn ddigon rhyfedd, roedd Attila hefyd yn cael ei adnabod fel Chwip Duw neu Ffug Duw gan y rhai a orchfygodd. Roedd yr Hyniaid eu hunain, fodd bynnag, yn wir yn anffyddiol hyd y gwyddom.

  Gan mai pobl grwydrol oeddent, yr oedd eu “llwyth” eang yn cynnwys llwythau lluosog llai yr oeddent wedi'u hysgubo i fyny ar hyd y ffordd. Roedd rhai o'r bobl hyn yn baganiaid ac nid yn anffyddwyr. Er enghraifft, roedd rhai yn credu yn yr hen grefydd Turko-Mongolaidd Tengri. Ar y cyfan, fodd bynnag, roedd yr Hyniaid fel llwyth yn anffyddiol ac nid oedd ganddyn nhw strwythur nac arfer crefyddol o unrhyw fath – roedd pobl yn rhydd i addoli neu anghredinio beth bynnag a fynnent.

  Eto, os ydym i olrhain hanes anffyddiaeth, rhaid i ni grybwyll rhai meddylwyr anffyddiwr enwog o bob rhan o hanes. Yn ffodus, mae yna lawer ohonyn nhw. Ac, na, nid ydynt i gyd yn dod ar ôl cyfnod yr Oleuedigaeth.

  Er enghraifft, mae’r bardd Groegaidd a’r soffydd Diagoras o Melos yn cael ei ddyfynnu’n aml fel anffyddiwr cyntaf y byd . Er nad yw hyn, wrth gwrs, yn ffeithiol gywir, yr hyn a wnaeth i Diagoros sefyll allan oedd ei wrthwynebiad cryf i'rcrefydd yr hen Roeg yr oedd wedi ei amgylchynu gan.

  Diagoras yn llosgi delw Herakles gan Katolophyromai – Ei waith ei hun CC BY-SA 4.0 .

  Mae un hanesyn am Diagoras, er enghraifft, yn honni iddo unwaith blygu dros ddelw o Heracles, ei gynnau ar dân, a berwi ei ffacbys drosto. Dywedir hefyd iddo ddatgelu cyfrinachau Dirgelion Eleusinian i'r bobl, h.y., y defodau cychwyn a berfformir bob blwyddyn ar gyfer cwlt Demeter a Persephone yn Noddfa Panhellenic Eleusis. Yn y diwedd fe'i cyhuddwyd o asebeia neu “amhierwydd” gan yr Atheniaid a chafodd ei alltudio i Gorinth.

  Anffyddiwr hynafol enwog arall fyddai Xenophanes o Colophon. Bu'n ddylanwadol yn sefydlu'r ysgol o amheuaeth athronyddol o'r enw Pyrrhonism . Roedd Xenophanes yn allweddol wrth sefydlu'r llinell hir o feddylwyr athronyddol megis Parmenides, Zeno o Elea, Protagoras, Diogenes o Smyrna, Anaxarchus, a Pyrrho ei hun a ddechreuodd Pyrrhoniaeth yn y 4edd ganrif CC.

  Prif ffocws Roedd Xenophanes o Colophon yn feirniadaeth o amldduwiaeth, yn hytrach na theistiaeth yn gyffredinol. Nid oedd undduwiaeth wedi'i sefydlu eto yng Ngwlad Groeg hynafol. Fodd bynnag, derbynnir ei ysgrifau a'i ddysgeidiaeth fel rhai o'r prif feddyliau anffyddiol ysgrifenedig cynharaf.

  Mae anffyddwyr hynafol enwog eraill neu feirniaid theistiaeth yn cynnwys y Groegiaid a'r Rhufeiniaidathronwyr megis Democritus, Epicurus, Lucretius, ac eraill. Nid oedd llawer ohonynt yn gwadu bodolaeth duw neu dduwiau yn benodol, ond fe wnaethant wadu i raddau helaeth y cysyniad o fywyd ar ôl marwolaeth a chyflwyno’r syniad o fateroliaeth yn lle hynny. Honnodd Epicurus, er enghraifft, hefyd, hyd yn oed os oes duwiau yn bodoli, nad oedd yn meddwl bod ganddynt unrhyw beth i'w wneud â bodau dynol nac â diddordeb mewn bywyd ar y Ddaear.

  Yn y cyfnod Canoloesol, roedd anffyddwyr amlwg a chyhoeddus prin oedd y rhain – am resymau amlwg. Ni oddefodd prif eglwysi Cristionogol Ewrop unrhyw fath o anghrediniaeth nac ymneillduaeth, ac felly yr oedd yn rhaid i'r rhan fwyaf o'r rhai a amheuai fodolaeth duw gadw'r syniad hwnnw iddynt eu hunain.

  Yn ogystal, roedd gan yr eglwys fonopoli addysg ar y pryd, felly roedd y rhai a fyddai wedi cael digon o addysg ym myd diwinyddiaeth, athroniaeth, neu'r gwyddorau ffisegol i gwestiynu'r cysyniad o dduw yn aelodau o'r clerigwyr eu hunain. Roedd yr un peth yn wir am y byd Islamaidd ac mae'n anodd iawn dod o hyd i anffyddiwr di-flewyn-ar-dafod yn ystod yr Oesoedd Canol.

  Frederick (chwith) yn cyfarfod Al-Kamil, syltan Mwslemaidd yr Aifft. PD.

  Un ffigwr sy’n cael ei grybwyll yn aml yw Frederick II, yr Ymerawdwr Rhufeinig Sanctaidd. Roedd yn Frenin Sisili yn ystod y 13g OC, yn Frenin Jerwsalem ar y pryd, ac yn Ymerawdwr yr Ymerodraeth Rufeinig Sanctaidd, yn rheoli rhannau helaeth o Ewrop, Gogledd Affrica, a Phalestina.Yn baradocsaidd, cafodd hefyd ei ysgymuno o'r eglwys Rufeinig.

  A oedd yn anffyddiwr mewn gwirionedd?

  Yn ôl y rhan fwyaf, roedd yn ddeist, yn golygu rhywun sy'n credu mewn duw yn bennaf mewn ystyr haniaethol ond nid yw'n credu bod y fath fod yn ymyrryd yn weithredol â materion dynol. Felly, fel deist, roedd Frederick II yn aml yn siarad yn erbyn dogma ac arferion crefyddol y cyfnod, gan ennill iddo'i hun gyn-gyfathrebiad gan yr eglwys. Dyma'r agosaf y daeth yr Oesoedd Canol at fod â ffigwr gwrth-grefyddol di-flewyn-ar-dafod.

  Y tu allan i Ewrop, Affrica, a'r Dwyrain Canol, ac wrth edrych i'r Dwyrain Pell, daw anffyddiaeth yn bwnc mwy cymhleth. Ar y naill law, yn Tsieina a Japan, roedd yr ymerawdwyr fel arfer yn cael eu hystyried yn dduwiau neu'n gynrychiolwyr duw eu hunain. Roedd hyn yn gwneud bod yn anffyddiwr am gyfnodau helaeth o hanes mor beryglus ag yr oedd yn y Gorllewin.

  Ar y llaw arall, mae rhai yn disgrifio Bwdhaeth – neu o leiaf sectau penodol o Fwdhaeth megis Bwdhaeth Tsieinëeg, fel anffyddiwr. Mae disgrifiad mwy cywir yn bantheistig - y syniad athronyddol mai duw yw'r bydysawd a duw yw'r bydysawd. O safbwynt theistig, prin y gellir gwahaniaethu rhwng hyn ac anffyddiaeth gan nad yw pantheistiaid yn credu bod y bydysawd dwyfol hwn yn berson. O safbwynt anffyddiol, fodd bynnag, mae pantheistiaeth yn dal i fod yn ffurf ar theistiaeth.

  Spinoza. Parth Cyhoeddus.

  Yn Ewrop, yr Oleuedigaethcyfnod, a ddilynwyd gan y Dadeni a'r cyfnod Fictoraidd gwelwyd adfywiad araf o feddylwyr anffyddiol agored. Eto i gyd, byddai dweud bod anffyddiaeth yn “gyffredin” yn ystod yr amseroedd hynny yn dal i fod yn orddatganiad. Roedd gan yr eglwys afael ar gyfraith y wlad o hyd yn y cyfnodau hynny ac roedd anffyddwyr yn dal i gael eu herlid. Fodd bynnag, arweiniodd lledaeniad araf sefydliadau addysgol at rai meddylwyr anffyddiol yn ennill eu lleisiau.

  Byddai rhai enghreifftiau o Oes yr Oleuedigaeth yn cynnwys Spinoza, Pierre Bayle, David Hume, Diderot, D'Holbach, ac ychydig eraill . Gwelodd oes y Dadeni a Oes Fictoria hefyd fwy o athronwyr yn cofleidio anffyddiaeth, boed hynny am gyfnod byr neu drwy gydol eu hoes. Mae rhai enghreifftiau o'r oes hon yn cynnwys y bardd James Thompson, George Jacob Holyoake, Charles Bradlaugh, ac eraill.

  Fodd bynnag, hyd yn oed mor ddiweddar â diwedd y 19eg ganrif, roedd anffyddwyr ledled y byd Gorllewinol yn dal i wynebu gelyniaeth. Yn yr Unol Daleithiau, er enghraifft, ni chaniatawyd i anffyddiwr wasanaethu ar reithgorau na thystio yn y llys yn ôl y gyfraith. Roedd argraffu testunau gwrth-grefyddol iawn yn cael ei ystyried yn drosedd gosbadwy yn y rhan fwyaf o leoedd hyd yn oed bryd hynny.

  Anffyddiaeth Heddiw

  Gan Zoe Margolis – Lansio Ymgyrch Bws Anffyddiwr, CC BY 2.0

  Yn y cyfnod modern, caniatawyd i anffyddiaeth ffynnu o'r diwedd. Gyda chynnydd nid yn unig addysg ond hefyd gwyddoniaeth, daeth gwrthbrofion theistiaeth mor niferus âroedden nhw'n amrywiol.

  Mae'n debyg bod rhai gwyddonwyr anffyddiol rydych chi wedi clywed amdanyn nhw yn cynnwys pobl fel Philip W. Anderson, Richard Dawkins, Peter Atkins, David Gross, Richard Feynman, Paul Dirac, Charles H. Bennett, Sigmund Freud , Niels Bohr, Pierre Curie, Hugh Everett III, Sheldon Glashow, a llawer mwy.

  Yn fras mae tua hanner y gymuned wyddonol ryngwladol heddiw yn uniaethu fel crefyddwyr a’r hanner arall – fel anffyddiwr, agnostig, neu seciwlar. . Mae'r canrannau hyn yn dal i amrywio'n fawr o wlad i wlad, wrth gwrs.

  Ac wedyn, mae yna lawer o arlunwyr, awduron a ffigyrau cyhoeddus enwog eraill fel Dave Allen, John Anderson, Katharine Hepburn, George Carlin, Douglas Adams, Isaac Asimov, Seth MacFarlane, Stephen Fry, ac eraill.

  Mae pleidiau gwleidyddol cyfan yn y byd heddiw sy'n uniaethu fel seciwlar neu anffyddiwr. Mae Plaid Gomiwnyddol Tsieina (CCP) yn gwbl anffyddiol, er enghraifft, y mae theistiaid yn y byd Gorllewinol yn aml yn ei dyfynnu fel enghraifft “negyddol” o anffyddiaeth. Fodd bynnag, mae hyn yn cyfeirio at y cwestiwn a yw'r problemau sydd gan theistiaid gorllewinol gyda'r CCP yn cael eu hachosi gan ei anffyddiaeth neu ei wleidyddiaeth. Ar y cyfan, y rheswm y mae'r CCP yn swyddogol anffyddiol yw ei fod wedi disodli'r hen Ymerodraeth Tsieineaidd a oedd yn anrhydeddu ei hymerawdwyr fel duwiau.

  Yn ogystal, mae nifer o wleidyddion anffyddiol eraill yn y byd Gorllewinol hefyd, y rhan fwyaf o

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.