Symbolau'r Môr - Rhestr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae’r môr bob amser wedi swyno a rhyfeddu bodau dynol fel byd dirgel sydd heb ei archwilio i raddau helaeth. O gregyn y môr i longddrylliadau, mae yna lawer o symbolau sy'n cynrychioli'r môr, gan ddangos ei ddirgelwch, ei bŵer a'i natur anrhagweladwy.

  Dolphin

  Symbol mwyaf adnabyddus y môr, y

  Daeth 7>dolffino hyd i'w le yn llên gwerin y Groegiaid a'r Rhufeiniaid. Yn Iliad, mae Homer yn sôn am y dolffin fel bwystfil môr ysol fel cyffelybiaeth ar gyfer Achilles. Yn Electragan Sophocles, cyfeirir atynt fel “cariadon obo,” wrth iddynt hebrwng llongau y mae cerddoriaeth yn chwarae arnynt. Fel y noda Plato yn y Weriniaeth, credir fod y creaduriaid hyn yn achub person rhag boddi ar y môr, gan eu cysylltu ag amddiffyniad.

  Natur ymddiriedus, ffyddlon y dolffin, a'i symudiadau gosgeiddig, antics, a deallusrwydd yw holl stwff y chwedl. Maen nhw'n parhau i fod yn un o greaduriaid mwyaf annwyl y môr ac yn symbol o ryddid ac ehangder y môr.

  Siarc

  Yn ysglyfaethwr cryf i'r môr, mae'r siarc yn cael ei weld fel symbol o bŵer , rhagoriaeth, a hunan-amddiffyniad. Mae’n ennyn ofn a syfrdandod, ac yn aml mae’n wrththesis i’r dolffin o ran sut mae cymdeithas yn ei weld. Yn 492 BCE, cyfeiriodd yr awdur Groegaidd Herodotus nhw fel “anghenfilod môr” a ymosododd ar longddrylliadau ar forwyr Persiaidd ym Môr y Canoldir. Disgrifiodd y bardd Groegaidd Leonidas o Tarentum y siarc fel “aanghenfil mawr y dyfnder”. Does ryfedd fod morwyr hynafol yn eu hystyried yn gynhalwyr marwolaeth.

  Yn niwylliant hynafol Maya , defnyddiwyd dannedd siarc i gynrychioli'r môr mewn seremonïau. Fe'u darganfuwyd mewn offrymau claddedig mewn safleoedd cysegredig Maya, ac roedd darlun hefyd o anghenfil môr tebyg i siarc yn dyddio i gyfnod Clasurol Cynnar Maya, tua 250 i 350 CE. Yn Fiji, credir bod y duw siarc Dakuwaqa yn amddiffyn pobl rhag pob math o berygl ar y môr. Nid yw pobl Kadavu yn ofni siarcod, ond parchwch hwy, gan arllwys diod leol o'r enw cafa i'r môr i anrhydeddu duw'r siarc.

  Crwban y Môr

  Tra bod y termau “crwban” a defnyddir “crwban” yn gyfnewidiol, nid ydynt yr un peth. Mae pob crwban yn cael ei ystyried yn grwbanod, ond nid crwbanod yw pob crwban. Creaduriaid y tir yw crwbanod, ond mae crwbanod y môr yn byw yn gyfan gwbl yn y cefnfor, sy'n eu gwneud yn symbol o'r môr.

  Mae gan y crwban goesau a thraed ôl eliffantaidd, ond mae gan grwban y môr flipars hir, tebyg i badl wedi'u haddasu ar eu cyfer. nofio. Mae crwbanod môr hefyd yn ddeifwyr dwfn ac yn cysgu o dan y dŵr. Dywedir nad yw'r gwrywod byth yn gadael y dyfroedd, a'r benywod yn dod i'r tir yn unig i ddodwy wyau.

  Cregyn y môr

  Cysylltir cregyn môr â'r môr fel symbol o ffrwythlondeb . Ym mytholeg Groeg, maent yn gysylltiedig yn agos ag Aphrodite , duwies cariad a harddwch, a aned allan o ewyn y môr, amarchogodd ar blisgyn i ynys Cythera.

  Yn Genedigaeth Venus Sandro Botticelli, darlunnir dduwies Rufeinig Venus yn sefyll ar gragen gregyn bylchog. Cesglir cregyn môr ledled y byd oherwydd eu harddwch a'u ceinder - ond un o'r rhai prinnaf yw'r gragen gôn a elwir yn “ogoniant y môr.”

  Cwrel

  Gall gerddi cwrel toreithiog i'w cael nid yn unig mewn dŵr bas, ond hefyd yn y môr dwfn. Gan wasanaethu fel cartref i greaduriaid morol, mae cwrelau yn symbolau o'r môr - ac yn ddiweddarach daeth yn gysylltiedig ag amddiffyniad, heddwch a thrawsnewid. Gwnaeth yr hen Roegiaid, y Rhufeiniaid, a'r Americaniaid Brodorol eu llunio'n emwaith, a'u gwisgo fel swynoglau yn erbyn drygioni. O'r cyfnod Sioraidd trwy'r Oes Fictoraidd gynnar, roedden nhw'n gerrig gemwaith poblogaidd iawn mewn cameos a modrwyau.

  Tonnau

  Drwy gydol hanes, mae tonnau wedi bod yn symbol o gryfder a grym y môr. Maent yn anrhagweladwy, a gall rhai fod yn ddinistriol. Mae'r term tsunami yn deillio o eiriau Japaneaidd tsu a nami , sy'n golygu harbour a ton yn y drefn honno.<3

  Mewn celf, mae cyfres Katsushika Hokusai Tri Deg Chwe Golygfa o Fynydd Fuji , Y Don Fawr oddi ar Kanagawa yn portreadu pŵer y môr yn osgeiddig, er iddo gael llawer o ddehongliadau gwrthgyferbyniol. na fwriadwyd gan ei greawdwr. Mae'r print bloc pren mewn gwirionedd yn darlunio ton dwyllodrus - nid atswnami.

  Trwynbwll

  Symbolaidd o bŵer y môr, roedd y trobwll yn cynrychioli perygl i forwyr Groegaidd pan fentrasant gyntaf i ddyfroedd Môr y Canoldir. Mae wedi'i ddehongli fel dyfnder y tywyllwch, y dioddefaint mawr, a'r anhysbys.

  Mae trobyllau yn chwarae rhan mewn sawl myth Groeg. Yr esboniad am drobyllau yw taht Charybdis yw bod anghenfil y môr yn llyncu llawer iawn o ddŵr, gan greu trobyllau anferth sy'n dinistrio popeth yn ei lwybr.

  Disgrifiodd Pliny yr Hynaf hyd yn oed trobwll Charybdis fel un hynod o beryglus. Yn Odyssey Homer, fe ddrylliwyd llong Odysseus ar ei ffordd adref o'r Rhyfel Trojan . Yn Argonautica Apollonius Rhodius, daeth hefyd yn rhwystr ar fordaith yr Argonauts, ond hebryngodd y dduwies fôr Thetis eu llong.

  Llongddrylliadau

  Er bod llawer o ddehongliadau ar gyfer llongddrylliadau, y maent yn dyst i rym y môr, a breuder bywyd. Mae pawb yn gwybod am y Titanic, ond mae miliynau o longddrylliadau heb eu darganfod ledled y byd, gyda'r llongau suddedig hynaf yn dyddio'n ôl tua 10,000 o flynyddoedd. Does ryfedd eu bod wedi bod yn ffynhonnell ysbrydoliaeth i awduron, arlunwyr, ac ysgolheigion ers yr hen amser.

  Un o'r straeon cynharaf am longau suddedig yw The Tale of the Ship-Wrecked Sailor y gellir ei ddyddio i Deyrnas Ganol yr Aipht, tua 1938hyd 1630 CC. Yn Yr Odyssey , mae Odysseus yn cael ei ryddhau o ynys Calypso gyda chymorth Zeus, ond mae Poseidon, duw Groegaidd y môr , yn anfon ton fawr yn chwilfriwio dros ei gwch, sy'n arwain at longddrylliad.

  Trident

  Er bod y trident wedi'i ganfod mewn diwylliannau gwahanol, mae'n parhau i fod yn symbol poblogaidd o'r môr Groeg duw Poseidon, a thrwy estyniad, wedi dod yn symbol o'r môr a sofraniaeth dros y moroedd. Yn ôl y bardd Groegaidd Hesiod, lluniwyd yr arf gan y tri Cyclopes a luniodd hefyd daranfollt Zeus a helmed Hades. Nododd y Rhufeiniaid Poseidon â Neifion fel eu duw môr a oedd hefyd yn cael ei gynrychioli gyda'r trident.

  Yr Abyss

  Does dim lle ar y Ddaear mor bell â'r cefnfor dwfn, sy'n gwneud yr affwys yn symbol o y môr. Er ei fod yn cael ei ddefnyddio’n gyffredin i gynrychioli dyfnderoedd amhenodol neu ansicrwydd, mae dibyn bywyd go iawn yn y parth eigionol rhwng 3,000 a 6,000 metr i lawr ar wely’r môr. Mae'n lle oer, tywyll, yn gwasanaethu fel cartref i lawer o greaduriaid y môr, llawer ohonynt heb eu darganfod eto.

  Ffosydd Deep-Sea

  Yn ôl National Geographic , “Mae ffosydd cefnfor yn bantiau hir, cul ar wely'r môr. Y siamau hyn yw rhannau dyfnaf y cefnfor - a rhai o'r mannau naturiol dyfnaf ar y Ddaear”. Mae ganddyn nhw ddyfnderoedd rhwng 6,000 metr a mwy na 11,000 metr. Mewn gwirionedd, mae'r rhanbarth hwna elwir y “parth hadal,” a enwyd ar ôl Hades, duw Groegaidd yr isfyd. Nid archwiliwyd y rhithiau hyn tan yr 20fed ganrif, ac fe'u gelwid yn wreiddiol yn “ddwfn”.

  Fodd bynnag, ar ôl Rhyfel Byd I, cyfeiriwyd atynt fel “ffosydd,” pan ddefnyddiodd rhyfel ffosydd y term am gyfyngiad. , canyon dwfn. Ffos Mariana, gan gynnwys y Challenger Deep, yw'r llecyn dyfnaf ar y Ddaear, ac mae bron i 7 milltir o ddyfnder.

  Eira Morol

  Yn debyg i blu eira mewn dŵr môr, mae eira morol yn ddarnau blewog gwyn sy'n glawio i lawr gwely'r môr oddi uchod. Er gwaethaf ei enw swnio'n ffansi, mewn gwirionedd mae'n fwyd sy'n cynnwys sylweddau organig wedi'u golchi i'r môr o dir. Efallai nad ydyn nhw mor brydferth â phlu eira, ond maen nhw'n stwffwl i'r dyfnder, ac mae'r cefnfor yn cael dogn ohonyn nhw trwy gydol y flwyddyn.

  Amlapio

  Cynrychiolir y môr gan lawer o symbolau – nifer ohonynt yn greaduriaid y môr a gwrthrychau a geir yn y môr, megis y dolffin, siarc, a chrwbanod y môr. Mae rhai dirgelion cefnforol a ffenomenon fel trobyllau a thonnau hefyd yn cael eu gweld fel cynrychioliadau o gryfder a grym y môr ac wedi ysbrydoli gweithiau celf a llenyddiaeth di-rif.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.