Symbolaeth Stag – Symbol Grym Celtaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Os ydych chi wedi gweld hydnyn neu hydd erioed, cewch eich synnu ar unwaith gan ei fawredd a’i soffistigedigrwydd. Mae hyn yn arbennig o wir os digwydd i chi ar wryw yn ei holl ogoniant, ynghyd â set drawiadol o gyrn. Mae eu hystwythder a’u cryfder yn amlwg ac yn syfrdanol.

  Felly, nid yw’n syndod bod llawer o ddiwylliannau hynafol yn parchu creadur o’r fath fel rhywbeth tebyg i dduw. I'r Celtiaid hynafol, roedd ganddo egni cyfriniol arbennig sy'n gynhenid ​​​​o fewn natur. Nid dim ond arsylwi natur yr oedd y Celtiaid hynafol, roedden nhw'n rhan ohoni. Mae hyn yn golygu eu bod yn parchu pob agwedd ar y ddaear. Anrhydeddasant yr holl greaduriaid am eu bod yn credu fod gan bob un ysbryd ac ymwybyddiaeth.

  O holl greaduriaid annwyl y goedwig, yr oedd y hydd yn symbol mawr o nerth, hud a thrawsnewidiad. 3>

  Symboledd Carn Celtaidd

  Mae’r hydd, yn benodol y gwryw, yn symbol o’r union goedwig ei hun. Mae'r cyrn yn debyg i ganghennau coed ac yn cario'r rhain fel coron. Mae hefyd yn cynrychioli cyflymder, ystwythder, a gallu rhywiol. Mae'r rhain i gyd yn rhan annatod o allu adfywio natur, wedi'u dynodi gan y modd y mae hydryn yn taflu eu cyrn yn yr hydref ac yn eu haildyfu yn gwanwyn .

  Roedd cnawd a chroen y creadur yn darparu bwyd, dillad, blancedi, a gorchuddion eraill. Aeth yr esgyrn i wneud offer ac arfau. Felly, roedd hela yn elfen hollbwysig i'r economi Geltaidd.

  Ystyr y Stag byLliw

  Gallai symbolaeth y carw amrywio, yn dibynnu ar liw'r anifail. Roedd hyddod gwyn, coch a du i gyd yn golygu rhywbeth gwahanol.

  Gwyn Stag

  Gwyn yw lliw purdeb, dirgelwch a'r hyn na ellir ei gael. Mae'n symbol o newydd-deb ac ysbryd anturus, gan ein hatgoffa bod y llwybr yr ydym yn ei deithio yr un mor bwysig â chyrraedd pen y daith. Mae hyddod gwyn bron bob amser yn dynodi dechrau taith ryfeddol i'r Arallfyd. Mae'r hydd gwyn yn rhan o'r deyrnas faerie a doethineb cudd

  Mae chwedlau Arthuraidd yn tyfu gyda hyddod gwyn wrth i Farchogion y Ford Gron geisio eu hymlid ac maent yn ymddangos o amgylch llys y Brenin Arthur. O weld un mewn realiti deffro neu yn y byd breuddwydion, mae'n rhoi hwb i'r rhyfelwr neu'r doeth i fynd ar wib. Mae chwedlau Arthuraidd yn pwysleisio'r syniad hwn o hydoedd gwyn gyda doethineb cudd trwy deithiau i fydoedd cyfriniol.

  Coch Stag

  Dangosydd arall o'r deyrnas faerie yw coch, ond yn ôl y Celtiaid hynafol , roedd hefyd yn anlwc. Yn Ucheldir yr Alban, “gwartheg tylwyth teg” oedd ceirw coch ac roedd pobl yn credu bod tylwyth teg yn eu godro ar gopaon mynyddoedd. Mewn cysylltiad â hanes Fionn yr heliwr, carw coch oedd ei wraig. Felly, mae’r lliw coch yn cysylltu ymhellach â’r syniad o hyddod coch â hudoliaethau hudolus.

  Black Stag

  Er mai dim ond ychydig o chwedlau sy’n ymwneud â hydd du yn y Celtiaidmytholeg, mae'n ddiddorol nodi eu bod bob amser yn cynnwys marwolaeth a thrawsnewid. Un o’r rhai mwyaf nodedig yw stori Ankou, y casglwr eneidiau marw sydd hefyd yn cael ei adnabod fel “Brenin y Meirw”.

  Roedd Ankou unwaith yn dywysog creulon a gyfarfu â Marwolaeth yn ystod taith hela. Heriodd y tywysog ffôl Marwolaeth i weld pwy allai ladd carw du yn gyntaf. Enillodd angau a melltithio'r tywysog i grwydro'r ddaear fel casglwr enaid am dragwyddoldeb. Mae'n ymddangos fel haggard, ffigwr tal tebyg i sgerbwd gyda het lydan a gwallt gwyn hir. Mae ganddo ben tylluan ac mae'n gyrru trol yng nghwmni dau ysbryd.

  Storïau, Chwedlau, a Chwedlau am Stagiau

  Fionn a Sadhbh

  Yn Mytholeg Wyddelig, mae stori am heliwr mawr o'r enw Fionn mac Cumhaill a briododd wraig o'r enw Sadhbh. I ddechrau, ni fyddai Sadhbh yn priodi derwydd drwg o’r enw Fear Doirich ac fe’i trodd yn hydd coch. Tra allan yn hela gyda'i helgwn, bu bron i Fionn ei tharo â'i saeth. Ond roedd ei helgwn yn cydnabod y carw fel bod dynol ac aeth Fionn â hi adref lle dychwelodd i'w ffurf ddynol unwaith iddi gamu i'w dir.

  Priododd y ddau a buan iawn y beichiogodd Sadhbh. Ond, tra roedd Fionn ar helfa, daeth Fear Doirich o hyd iddi a'i thwyllo i ddychwelyd i'r gwyllt fel carw. Rhoddodd enedigaeth i fab ar ffurf elain bach, Oisín neu "carw bach." Daeth yn fardd Gwyddelig mawr ac yn rhyfelwr o'i eiddollwyth, y Fianna.

  Mae'r cysyniad hwn o newid siâp yn arwyddocaol yn y gred Geltaidd, lle mae pobl yn newid o'u ffurf ddynol i anifail arall. Mae stori Fionn a Sadhbh yn eicon grymus sy'n arddangos nerth hyddod a thrawsnewid.

  Cernunnos

  Cernunnos a stag a ddarlunnir ar y Crochan Gundestrup

  Mae'r hydd yn symbol o'r duw Celtaidd Cernunnos. Fel duw bwystfilod a lleoedd gwyllt, Cernunnos yw'r “Un Corniog”. Ef yw'r cyfryngwr rhwng dynoliaeth a natur, sy'n gallu dofi ysglyfaethwr ac ysglyfaeth. Mae Cernunnos yn rheoli natur fel newydd a choedwigoedd gwyryfol. Mae’n ein hatgoffa o anghwrteisi natur a’r llystyfiant ar hap sy’n tyfu’n rhydd a geir yn y gwyllt. Roedd hefyd yn dduw heddwch, gan ddod â gelynion naturiol i gymundeb â'i gilydd.

  Mae'r gair Cernunnos yn gyfeiriad Gaeleg hynafol at “corniog”. Mae'n ymddangos yn aml fel dyn barfog gyda cyrn, weithiau'n gwisgo torc, math o gadwyn adnabod metel. Mae rhai darluniau yn ei ddangos yn dal y torc hwn tra bod eraill yn ei ddangos yn ei wisgo ar ei wddf neu gyrn.

  Roedd Cernunnos yn amddiffynnydd ac yn ddarparydd ers iddo lywyddu bywyd, creadigaeth, a ffrwythlondeb . Mae yna rai ysgolheigion sy'n damcaniaethu Roedd gan Cernunnos gysylltiad cywrain â coed derw oherwydd mai'r dderwen yw dewis coeden y carn i ffeilio'u cyrn.

  Cocidius <10

  Cocidius (ynganu ko-kiddius ) yn dduwdod Celtaidd-Brydeinig a ddarluniwyd ar Wal Hadrian yn gysylltiedig â'r hydd. Mae'n dduw coedwig a hela, y cyfeirir ato fel coeden wernen. Yn amlwg, roedd yn dduwdod pwysig yn ei ddydd gan fod y Rhufeiniaid a'r Celtiaid yn addoli Cocidius. Dangosir ef yn aml yn dal gwaywffon a tharian, gan ei wneud yn dduw rhyfelwyr, helwyr, a milwyr.

  Y mae o leiaf 23 o allorau wedi eu cysegru iddo a dau blac arian. Mae yna gysegrfa yn Yardhope sy'n dangos delwedd o ryfelwr yn sefyll gyda'i draed ychydig ar wahân a breichiau wedi'u hymestyn. Yn y llaw dde mae'n dal gwaywffon ac yn y llaw chwith mae cefn tarian fach gron. Mae'n ymddangos ei fod yn gwisgo helmed neu gap ffitiad ffurf wedi'i dynnu'n isel dros yr aeliau ac mae'n hollol noeth, er nad yw'n gywir yn anatomegol.

  Er nad oes arysgrif ar y ffigwr hwn, ni wyddom yn sicr os dyma Cocidius. Fodd bynnag, mae'r ddau blac arian yn Bewcastle, sy'n dynodi ei enw, yn ei ddangos yn yr un safle gyda'r un trefniant arfau.

  Delweddau Torfol o Hydrau a Duwiau Annwyl

  Delweddau o hydd yn ymddangos gyda neu heb dduwdod natur ar hyd a lled Ewrop gyfan. Lle bynnag yr oedd diwylliant Celtaidd yn byw, mae'r hydd yn uchafbwynt ymhlith pob grŵp, llwyth a chlan. Mae'r darluniau hyn nid yn unig yn dangos parch at hela ond hefyd barch dwfn at natur.

  • Ym mhentref Denmarc.Gundestrup, mae yna grochan haearn addurnedig yn darlunio sawl duw. Mae un o'r rhain, a ddamcaniaethwyd i fod yn Cernunnos, yn eistedd gyda'i goesau wedi'u croesi rhwng hydw a chi (neu faedd). Mae cyrn yn tyfu o'i ben wrth ddal torc yn ei law dde gyda neidr yn y llall. Ar ran arall o’r crochan, mae delwedd o dduw yn dal hydd ym mhob llaw. Gallai hwn fod yn Cernunnos, ond gallai fod yn Cocidius.
  • Roedd Bwrgwyn yn ganolfan addoliad Cernunnos a daw llawer o ddelweddau carw o'r ardal honno.
  • Mae cerflun o lwyth Aedui yn darlunio cwpl dwyfol yn llywyddu dros y ddinas. teyrnas anifeiliaid. Yn eistedd wrth ymyl ei gilydd, mae eu traed yn gorffwys ar ddau gorn.
  • Yng allor mynyddig yn Le Donon, gellir dod o hyd i gerfiad carreg yn darlunio duw natur neu heliwr. Mae'r ffigwr gwrywaidd hwn yn gwisgo cuddfan anifeiliaid gyda ffrwythau hongian. Gorffwys ei ddwylo ar gyrn y carn sy'n sefyll wrth ei ymyl.
  • Yn Lwcsemborg, gellir dod o hyd i ddelw carw â darnau arian yn llifo o'i geg.
  • Yn Rhiems, mae ffigur carreg cerfiedig o Cernunnos gyda hydd a tharw yn yfed o ffrwd o ddarnau arian. Mae thema darnau arian yn dynodi cysylltiad y carw â ffyniant.

  Yn Gryno

  Mae’r hydd yn symbol hynafol tebyg i dduw Celtaidd o drawsnewid, hud a gweithgarwch arallfydol. Mae'r cyrn yn nodwedd arbennig, ac mae llawer o ddarluniau'n ymwneud â sut roedd yr anifail hwn yn symbol o ffyniant. Yr oedd yn greadur pwysig i'rCeltiaid hynafol a nodweddion mewn llawer o fythau a chredoau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.