Symbol o olau - Ystyr ac Arwyddocâd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ydych chi wedi ceisio gwneud eich ffordd o gwmpas ystafell dywyll-draw? Yr hyn y mae golau rhyddhad yn ei ddwyn! Yn llythrennol ac yn ffigurol, goleuni yw'r gwrthwyneb i dywyllwch. Trwy gydol hanes, fe'i defnyddiwyd fel symbol trosiadol ar draws crefyddau, traddodiadau a chymdeithasau'r byd. Dyma beth i'w wybod am symbolaeth goleuni a'i arwyddocâd mewn diwylliannau gwahanol.

  Ystyr Symbol y Goleuni

  Mae golau wedi cael ei ddefnyddio i gynrychioli gwahanol syniadau a chysyniadau mewn bywyd, athroniaeth, ac ysbrydolrwydd. Mae trosiadau sy'n ymwneud â golau yn gyffredin yn yr iaith Saesneg, sy'n dynodi ystyron symbolaidd y cysyniad. Dyma rai o'r ystyron hyn.

  • Symbol Cyfarwyddyd

  Mae cysylltiad cryf rhwng golau a’n gallu i wneud penderfyniadau cywir, yn groes i dywyllwch, sef y cyflwr o fod ar goll, neu ar y llwybr anghywir mewn bywyd. Mewn llawer o ddysgeidiaeth athronyddol, bydd enaid coll yn aml yn dilyn llwybr golau i gael arweiniad. Efallai eich bod wedi profi sefyllfa y gellir ei chymharu â thywyllwch, ond yn y diwedd fe welsoch hi mewn goleuni newydd a chael gwell persbectif arni.

  • Symbol o Bywyd

  Mae llawer o bobl yn edrych tuag at olau'r haul yn codi am ei egni sy'n rhoi bywyd. Gall yr ymadrodd mae’n dda i’r llygaid weld yr haul hefyd olygu mae’n dda bod yn fyw . Mewn cyd-destunau crefyddol, mae golau yn gysylltiedig â’r greadigaeth, fel y creodd Duwgolau cyn unrhyw beth arall. Mae holl fywyd y ddaear hefyd yn ddibynnol ar olau.

  • Symbol Gobaith
  >Mae golau wedi cael ei ystyried yn arwyddlun gobaitha sicrwydd o ddyddiau disgleiriach i ddod. Clywn y dywediad yn aml, golau ar ddiwedd y twnnel, sy’n gweithredu fel gobaith i bobl sy’n delio â chaledi a heriau. Pan nad yw'r haul, y lleuad, a'r sêr yn rhoi eu golau, mae'n arwydd o drychineb.
  • Moesoldeb a Rhinweddau

  Wrth gyfeirio at rywun â moesau da, byddwch yn aml yn clywed cyfeiriad at eu golau mewnol . Mae symbolaeth goleuni yn aml yn cael ei gyferbynnu â chynodiad tywyllwch, lle mae golau yn symbol o dda, tra bod tywyllwch yn cynrychioli drygioni.

  • Symbol o Gwirionedd

  Mae taflu goleuni ar rywbeth yn golygu datgelu’r gwir. Bydd golau i'w weld yn ystod tywyllwch, gan ei gysylltu â'r arwyddair mae'r gwirionedd yn drech . Mae hefyd yn caniatáu ar gyfer bod yn agored ac yn dryloyw, ond pan fydd rhywun yn cuddio rhywbeth, mae pawb arall yn y tywyllwch .

  • Llawenydd a Hapusrwydd
  • <1

   Fel y gwrthwyneb i dywyllwch, gall golau ddynodi sirioldeb, optimistiaeth a hapusrwydd. Gellir goleuo miloedd o ganhwyllau o un gannwyll, yn union fel hapusrwydd nad yw byth yn lleihau trwy gael ei rannu. I rai, mae golau hefyd yn symbol o gynnydd a chyffro ar gyfer y dyfodol.

   • YsbrydolGoleuedigaeth

   Cysylltir goleuni yn aml â doethineb, gan fod y term goleuedigaeth yn golygu deall gwybodaeth ysbrydol. I rai, mae'n symbol o gryfder ysbrydol, gan ei fod yn groes i anwybodaeth a thywyllwch ysbrydol. gwaith celf a phaentiadau, mae'r cysyniad o olau yn awgrymu presenoldeb bod dwyfol. Fe'i cysylltir yn bennaf ag ysbrydion ac angylion fel bodau golau. Mewn Hindŵaeth a Bwdhaeth, mae bodau angylaidd yn cael eu hystyried yn dduwiau llai o'r enw devas , sy'n golygu rhai disgleirio . Hefyd, credir yn eang fod drychiolaethau a digwyddiadau gwyrthiol eraill yn aml yn nodweddu goleuni mewn ffyrdd dirgel.

   Y Symbol o Oleuni mewn Hanes

   Pan gaiff ei ddefnyddio mewn celf, mae golau yn gweithredu fel iaith weledol ar gyfer dehongli a. golygfa. Mae'r ymdeimlad symbolaidd o olau hefyd yn amlwg mewn pensaernïaeth ac mewn clasuron llenyddol.

   Yn y Celfyddydau

   Yn y 15fed ganrif, defnyddiwyd golau fel ffurf a symbol mewn rhai paentiadau. Trwy dynnu golau ar rai elfennau mewn paentiad, caiff stori ei llunio. Leonardo da Vinci oedd y cyntaf i astudio natur golau, er mwyn creu siapiau a phersbectifau mewn paentiadau - sy'n amlwg yn ei Y Swper Olaf . Mewn gwirionedd, mae'r campwaith hwn yn cynrychioli oes o weithgareddau ysgolheigaidd ym meysydd opteg a golau.

   Erbyn yr 17eg ganrif, golaudechreuwyd ei ddefnyddio fel testun a symbol mewn paentiadau. Yn Darn Gwledd gyda Mins Pei Willem Claesz Heda, mae'r gannwyll yn yr olygfa wedi'i chwythu allan, y mae llawer yn ei chysylltu â byrhoedledd bodolaeth fydol, neu hyd yn oed y sydynrwydd y gall bywyd ddod i ben.

   Gwnaeth yr arlunydd o'r Iseldiroedd Jan Vermeer olau yn rhan o'i baentiadau, yn enwedig yn y Woman with a Pearl Necklace .

   Mewn Pensaernïaeth

   Y mae symbolaeth goleuni fel yr ymgorfforiad o dduwinyddiaeth wedi chwarae rhan enfawr yn strwythurau cadeirlannau gothig. Tarddodd yr arddull Gothig yn y 12fed ganrif CE Ffrainc a arloeswyd gan yr Abad Suger. Adnewyddodd Basilica Saint-Denis, yr eglwys gadeiriol gothig gyntaf erioed, gyda defnydd bwriadol o olau.

   Credai Suger y byddai eglwys ddisgleiriach hefyd yn bywiogi meddyliau'r bobl, felly dilëodd unrhyw rwystr i llif y golau ledled Saint-Denis. Yn y diwedd, daeth ei ddefnydd bwriadol o olau yn yr eglwys gadeiriol gothig yn dechneg bensaernïol ei hun.

   Mewn Llenyddiaeth

   Yn nofel 1818 Frankenstein , golau yn gwasanaethu fel symbol o wybodaeth a goleuedigaeth, ond mae'n cyferbynnu â thân, sy'n cynrychioli niwed. Yn y stori, arweiniodd gwybodaeth Victor Frankenstein at y greadigaeth, ond lladdodd yr anghenfil a ddaeth yn fyw bawb yr oedd yn ei garu.

   Yn y nofel a'r ffilm The Great Gatsby , mae'r golau gwyrdd yn symbol o Jay.Breuddwyd Americanaidd Gatsby a’i ymchwil am Daisy. Fodd bynnag, mae hefyd yn symbol o arian a thrachwant. Er bod y stori wedi ei gosod yn yr Oes Jazz, mae symbolaeth y golau gwyrdd yn parhau i fod yn berthnasol yn ein cymdeithas fodern.

   Fel arfer, defnyddir symbolaeth goleuni ar y cyd â thywyllwch, lle mae golau yn cynrychioli bywyd neu obaith, tra bod tywyllwch yn cynrychioli marwolaeth neu'r anhysbys. Mewn rhai achosion, mae'r canhwyllau, yr haul, y lleuad, a'r sêr yn cael eu defnyddio fel ymgorfforiad o olau.

   Y Symbol Goleuni mewn Diwylliannau a Chredoau Gwahanol

   Mae swm sylweddol o symbolaeth yn gysylltiedig gyda golau mewn diwylliannau ledled y byd. Mewn nifer o fytholegau a chredoau, fe'i cynrychiolir gan yr haul, duwiau a duwiesau.

   Yn Addoliad yr Hen Haul

   Drwy gydol hanes, mae'r Haul wedi bod yn ymgorfforiad o olau a duwiesau. cynhesrwydd. Roedd gan wareiddiadau hynafol gyltiau haul, a'r rhai mwyaf cywrain oedd rhai'r Aifft, Canolbarth America, a Pheriw. Yn yr hen Aifft, roedd Khepri yn cael ei addoli fel duw'r haul yn codi, a'r duw haul Ra oedd y cryfaf oll. Yng nghrefydd Aztec, roedd y duwiau haul Tezcatlipoca a Huitzilopochtli yn mynnu aberth dynol.

   Fel ffynhonnell golau, mae'r haul wedi'i gysylltu â goleuedigaeth. Nid yw'n syndod bod addoliad solar yn amlwg yn yr hen amser, gan fod yr haul hefyd yn galluogi popeth i ffynnu a thyfu. Mewn rhai diwylliannau, roedd hefyd yn meddiannu alle pwysig mewn mytholegau. Roedd yr hen Roegiaid yn addoli Apollo, duw'r haul, tra bod Dagr yn cael ei ystyried yn dduw Nordig y goleuni.

   Mewn Seryddiaeth a Seryddiaeth

   Roedd y seryddwyr cynnar yn ystyried yr haul, y lleuad, a'r ser fel goleuadau yn yr awyr, yn disgleirio fel bannau yn y tywyllwch. Roeddent hyd yn oed yn eu cysylltu â'r dylanwad dwyfol a'r grymoedd goruwchnaturiol. Does dim rhyfedd eu bod nhw hefyd wedi enwi'r planedau ar ôl duwiau Rhufain Hynafol - Mercwri, Venus, Mars, Iau a Sadwrn. Y dyddiau hyn, mae llawer yn dal i gredu bod gan y cyrff nefol hyn gysylltiad â phobl, ac y gallant ddylanwadu ar ddiwrnod penodol o'r wythnos.

   Mewn Cyfriniaeth a Dewiniaeth

   Mewn dysgeidiaeth esoterig, y golau gwyn yw'r gofod o fewn y bydysawd sy'n gartref i egni positif. Credir ei fod yn cael ei alw gan unrhyw un am amddiffyniad ac iachâd. Gelwir cyfrinwyr, proffwydi a doethion hyd yn oed yn oleuadau .

   Mewn dewiniaeth, mae'r bêl grisial yn symbol o'r golau dwyfol a'r pŵer nefol. Credir ei fod yn crynhoi golau neu belydrau'r haul, felly mae'r dewinydd yn syllu ar y grisial i dderbyn fflachiadau dirnadaeth o'r dyfodol neu'r gorffennol.

   Mewn Diwylliant Iddewig

   Yn y traddodiad Iddewig, mae golau wedi cael ei ddefnyddio fel trosiad ysbrydol pwerus a symbol parhaus i Dduw. Mae'n gweithredu fel symbol ar gyfer yr enaid dynol, Torah, a mitzvot, sef y gorchmyniona deddfau yn eu testunau cysegredig. Mae canhwyllau golau a llosg y menorah hefyd yn eu hatgoffa o bresenoldeb Duw yn eu bywydau.

   Symbol Goleuni yn y Cyfnod Modern

   Mae nifer o wyliau yn defnyddio symbolaeth golau fel marc. mewn dathliadau. Mae un o brif wyliau Hindŵaeth, Sikhaeth, a Jainiaeth, y Diwali neu'r Ŵyl Oleuadau yn cael ei ddathlu gyda lampau, llusernau a thân gwyllt. Daw'r enw o'r gair Sansgrit dipavali sy'n golygu rhes o oleuadau , wrth i bobl oleuo eu lampau olew pridd, neu diyas, yn ystod yr ŵyl.

   Diwali cynrychioli buddugoliaeth goleuni dros dywyllwch. Trwy oleuo eu lampau, mae'r Hindŵiaid yn croesawu Lakshmi , duwies cyfoeth a phurdeb, i fendithio eu cartrefi. Mae rhai hefyd yn ystyried yr ŵyl fel pen-blwydd y dduwies, yn ogystal â dathliad o'i phriodas â Vishnu . I'r Jainiaid, mae'n coffáu goleuedigaeth Mahavira, diwygiwr Jainiaeth a'r olaf o'r 24 Tirthankaras.

   Yn ystod Hanukkah, Gŵyl Goleuadau neu Wledd Cysegru Iddewig, mae teuluoedd yn goleuo'r menorah ac yn dweud gweddïau. Mae'n aml yn cael ei ddathlu rhwng diwedd Tachwedd a dechrau Rhagfyr, sy'n cyfateb i'r 25ain o fis Iddewig Kislev. Mae'r gwyliau yn ailgadarnhau delfrydau Iddewiaeth ac yn hel atgofion am ailgysegriad Ail Deml Jerwsalem.

   Beltane , gŵyl Geltaidd hynafol a welwyd arCalan Mai, yn dathlu golau a dyfodiad yr haf. Mae'r term yn deillio o'r enw duw haul Celtaidd Bel , sydd hefyd yn golygu llachar tân . Ledled Ewrop, mae'n cael ei ddathlu trwy dorri canghennau gwyrdd a blodau, a dawnsio Maypole.

   Yn Gryno

   Un o'r symbolau hynaf a mwyaf ystyrlon, mae gan olau arwyddocâd arbennig ym mron pob diwylliant a chrefydd. . Fel symbol o fywyd, gobaith, arweiniad a gwirionedd, mae wedi ysbrydoli sawl gwaith celf a phensaernïaeth gothig. Mewn llawer o ddiwylliannau, dethlir gwyliau golau sy'n coffáu buddugoliaeth goleuni dros dywyllwch.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.