Tatŵ Llew Ystyr ac Ysbrydoliaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

Tabl cynnwys

  Mae'r llew yn un o'r anifeiliaid mwyaf poblogaidd a ddefnyddir ar gyfer cynlluniau tatŵ , sy'n cael ei werthfawrogi am eu hamlochredd a'u symbolaeth gyfoethog. Maent hefyd yn niwtral o ran rhywedd ac yn boblogaidd gan ddynion a menywod . Yn yr erthygl hon, byddwn yn edrych ar symbolaeth ac ystyr tatŵs llew, eu dyluniadau a'r hyn y maent yn ei gynrychioli mewn diwylliannau gwahanol.

  Beth mae Tatŵs Llew yn ei olygu?

  Tatŵs llew tueddu i sefyll allan o gymharu â thatŵs anifeiliaid eraill, yn union fel y mae 'brenin y jyngl' yn sefyll allan o'r anifeiliaid eraill. Gall cael tatŵ llew, boed yn fawr neu'n fach, ddweud llawer amdanoch chi a'ch personoliaeth. Os ydych chi'n ystyried cael tatŵ llew, mae'n bwysig gwybod beth mae'n ei gynrychioli er mwyn i chi fod yn siŵr mai dyma'r dewis iawn i chi.

  1- Grym, Awdurdod a Gwrywdod

  Mae llewod yn fwystfilod enfawr sy'n gallu pwyso hyd at 200 kg ac sydd dros 2.5mo hyd. Maen nhw mor bwerus, maen nhw'n gallu lladd bod dynol gydag un trawiad o un o'u pawennau mawr. Oherwydd ei bŵer, mae'r llew wedi dod yn symbol cyffredin o gryfder , pŵer, awdurdod a gwrywdod. Mae llewod yn fwyaf poblogaidd fel dewis tatŵ ymhlith dynion gan eu bod yn cynrychioli egni gwrywaidd yn gryf.

  Wedi'i bortreadu fel brenin y jyngl, mae'r llew hefyd yn cynrychioli arweinyddiaeth a chryfder. Felly, mae llawer o selogion tatŵs yn dewis tatŵau llew oherwydd y rhesymau hyn. Mae tatŵ llew fel arfer yn dangosbod y gwisgwr yn bwerus, yn awdurdodol ac yn rheoli ei fywyd.

  2- Doethineb a Balchder

  I rai pobl, mae'r llew yn symbol o ddoethineb a thatŵs llew yn portreadu doethineb a gwybodaeth y sawl sy'n ei gwisgo. Dywedir yn aml bod llewod yn anifeiliaid doeth iawn a dyna pam mai nhw yw llywodraethwyr eu teyrnas. Maen nhw hefyd yn falch iawn ac ‘ddim yn ymwneud â barn y defaid.’ Felly, nid oes angen cymeradwyaeth unrhyw un arall ar berson cryf yn union fel nad oes angen cymeradwyaeth y ddafad ar y llew.

  3- Dewrder

  Mae’r llew yn symbol o ddewrder a gydnabyddir yn gyffredinol oherwydd ei ddiffyg ofn a’i rym. Mae'r rhai sy'n gwisgo tatŵs llew yn aml yn eu dewis i ddangos eu hochr ddewr a di-ofn. I rai, mae'r tatŵ yn atgoffa'r gwisgwr i fod yn ddigon dewr i wynebu bywyd a'r holl rwystrau y mae'n rhaid iddynt fynd drwyddynt.

  4- Teulu a Chariad

  Mewn rhai tatŵs, gellir gweld llewod yn cael eu darlunio gyda'u teulu , neu eu 'balchder'. Er y gall hyn gynrychioli llawer o wahanol bethau, mae'n bennaf yn dynodi cariad ac amddiffyniad eu teulu. Llewod sy'n gyfrifol am hela a bwydo eu teulu, ond mewn cyfnod o berygl, y llew sy'n amddiffyn ei falchder.

  Mathau o Tatŵs Llew

  Mae yna wahanol gynlluniau tatŵau llew sy'n cynrychioli'r nodweddion a phriodoliaethau yr lesu. Maen nhwhawdd eu hadnabod ac yn addas ar gyfer gwahanol arddulliau celf o geometrig i lwythol a ffotorealistig. Edrychwch ar rai o'r cynlluniau tatŵ llew mwyaf poblogaidd i weld a allwch chi ddod o hyd i'r un perffaith i chi.

  Mae tatŵau llew yn edrych yn hyfryd mewn meintiau mawr ac yn aml yn cael eu darlunio ar y frest, breichiau neu gefn. Fodd bynnag, gall rhai bach edrych yr un mor drawiadol a dal i gael effaith. Y peth gorau am datŵs llew bach yw y gellir eu gosod bron yn unrhyw le gan gynnwys ar eich bysedd, gwddf, braich, dwylo neu ychydig y tu ôl i'ch clust.

  Y Tatŵ Llew Rhuedig <9

  Mae'r tatŵ llew rhuadwy yn dangos balchder a phŵer, gan ddangos eich cryfder a'ch goruchafiaeth. Mae llewod yn rhuo fel ffordd o nodi eu tiriogaeth a gellir ei glywed am bellter o hyd at 5 milltir. Gall y tatŵ hwn edrych yn frawychus ac mae ganddo deimlad gwrywaidd, sy'n cynrychioli eich ochr wyllt. Mae'n edrych orau fel tatŵ maint mwy yn lle un bach ac mae'n gweddu i leoliad clun, cefn neu frest.

  Y Tatŵ Winged Lion

  Yr asgellog llew yn symbol mytholegol sy'n cynrychioli Sant Marc, y nawddsant. Mae'n dangos llew yn y canol, gydag adenydd wedi'u gwasgaru ar y naill ochr a'r llall. Defnyddiwyd y symbol hwn gan ymerawdwyr ac fe'i hystyriwyd yn symbol o arweinyddiaeth am ganrifoedd lawer. Fel tatŵ, mae'n rhoi golwg bwerus a mawreddog i'r cludwr sydd hefyd yn frawychus. Y lleoliad syniad ar gyfer tatŵ llew asgellog yw'r frestgan fod digon o le i ddangos manylder cywrain yr adenydd, ond mae hefyd yn gweddu i'r cefn uchaf.

  Tattoo Wyneb y Llew

  Mae gan y llewod fawreddog a doeth edrych am danynt, yn enwedig yn eu hwynebau. Mae tatŵs wyneb llew yn aml yn cael eu dewis gan y rhai sy'n hoff o anifeiliaid neu sydd am gael eu tatŵ yn yr arddull celf realistig. Gellir gwneud rhai tatŵs llew i edrych yn frawychus ond mae wyneb llew yn cyflwyno ochr heddychlon nid yn unig yr anifail ond hefyd y sawl sy'n gwisgo'r tatŵ hwn.

  Y Tatŵ Llew Benywaidd

  Mae hwn yn ffefryn cyffredin ymhlith merched ond mae hefyd yn aml yn cael ei wisgo gan lawer o ddynion. Mae gan y tatŵ llew benywaidd lawer o ystyr oherwydd y rôl y mae llewod yn ei chwarae ym myd natur. Tra bod y llew yn frenin y jyngl, mae'r llewies yn cymryd arno'u hunain i hela mewn grwpiau i ddarparu ar gyfer eu teulu ac maen nhw hefyd yn gofalu am y cenawon. Maen nhw'n ysglyfaethwyr pwerus a marwol ond mae ganddyn nhw hefyd ochr gariadus a gofalgar. Pan gaiff ei wisgo gan ddynion, mae'r tatŵ llewod yn deyrnged berffaith i'r merched yn eu bywydau.

  Tatŵ y Llew a'r Oen

  Mae'r cynllun hwn yn dewis gwych i Gristnogion sy'n chwilio am datŵ gwrywaidd, pwerus ac ystyrlon. Mewn Cristnogaeth, mae'r llew yn symbol o goncwest marwolaeth Crist tra bod yr oen yn dynodi ei aberth. I wneud yr ystyr hwn yn glir, fe allech chi gynnwys adnod o'r Beibl o'ch dewis chiger y tatŵ neu dair croes yn cynrychioli croeshoeliad Crist.

  Y Tatŵ Llew a'r Cybiaid

  Mae tatŵ y llew a'r cenawon yn gynllun tatŵ poblogaidd ymhlith tadau newydd oherwydd ei symbolaeth hardd. Mae llewod yn amddiffyn eu cenawon yn ffyrnig yn y gwyllt, sef yr hyn y mae'r tatŵ hwn yn ei gynrychioli. Felly, mae'n arwydd o'r cariad a'r amddiffyniad y mae'r tad yn eu darparu i'w blant. Mae hwn yn datŵ ardderchog i ddangos pwysigrwydd eich teulu a'ch awydd i'w cadw'n ddiogel.

  Y Llew gyda Tatŵ y Goron

  Mae'r tatŵ hwn yn dangos delwedd bwerus y llew gyda coron ar ei ben sy'n pwysleisio ei rôl fel 'brenin'. Mae'n symbol o annibyniaeth, cryfder a rheolaeth bob amser ac fe'i dewisir yn aml gan ddynion sy'n cael eu hystyried yn amddiffynwyr a phennaeth eu teulu.

  Tattoo The Lion Eyes

  Mae tatŵ llygaid llew yn boblogaidd iawn yn y gymuned tatŵ oherwydd ei olwg ddiddorol a dirgel. Mae'n ddewis perffaith os yw'n well gennych arddulliau celf ffotorealistig. Yn gyffredinol, mae tatŵs llygaid yn cael eu hystyried yn lwcus gan eu bod yn dangos bod y gwisgwr bob amser yn cael ei wylio a'i amddiffyn. Maent hefyd yn cynrychioli personoliaeth fewnol y gwisgwr gan mai’r llygaid yw’r ‘ffenestr i’r enaid’. Mae'n well gan rai selogion tatŵs gael manylion inc gwyn wedi'u hychwanegu at lygaid y llew i gael effaith realistig.

  Y Llew GeometrigTatŵ

  Mae gan datŵs llew geometrig olwg ddyfodolaidd a modern iddyn nhw, gan wneud iddyn nhw sefyll allan mewn unrhyw dyrfa. Wedi'i ddewis yn aml gan y rhai sy'n well ganddynt datŵs mwy haniaethol na'r math traddodiadol, mae'r tatŵ hwn yn edrych yn ddeniadol ac yn unigryw. Byddwch yn cael eich difetha gan ddewis o ran dewis tatŵ llew geometrig gan fod yna nifer o opsiynau.

  Symboledd Tatŵau Llew mewn Diwylliannau Gwahanol

  Drwy gydol hanes, mae'r llew wedi'i bortreadu yn mytholeg, sêr-ddewiniaeth, ffilmiau, chwedlau a diwylliannau hynafol. Mewn rhai gwareiddiadau hynafol, roedd yr anifeiliaid mawreddog hyn yn eiddo i deulu brenhinol ac yn symbol o bŵer a chryfder y brenin. Yn y rhan fwyaf o ddiwylliannau, mae'r llew yn symbol gyda chynodiadau mwy cadarnhaol na negyddol.

  Yn yr Hen Aifft

  Roedd llewod a llewod yn cael eu hystyried gan yr hen Eifftiaid fel anifeiliaid ysbrydol yr oedd cysylltiad agos rhyngddynt a duwiau y pantheon Aiphtaidd. Dyna pam mae sawl duw Eifftaidd pen llew (dduwiesau yn bennaf). Mae'r Sphinx yn greadur chwedlonol sy'n dathlu grym y llew ac mae'r gofeb enwog sydd wedi sefyll ers canrifoedd lawer yn dal i swyno unrhyw un sy'n ei gweld heddiw.

  Yn Tsieina<4

  Yn niwylliant Tsieineaidd, mae'r llew yn cael ei ystyried yn symbol o warcheidiaeth, pŵer a pob lwc . Mae'r Tsieineaid yn credu bod y bwystfil mawreddog hwn hefyd yn symbol o'r haul a'r ddaear.Mae pobl Tsieina yn aml yn perfformio 'dawnsiau llew' mewn gwyliau neu ddigwyddiadau mawr i fynd ar ôl yr ysbrydion drwg a dod â lwc dda.

  Yng Ngwlad Groeg a Rhufain

  I'r Groegiaid a Rhufeiniaid, roedd y llew yn symbol o gariad , ffrwythlondeb a gwrywdod. Roedd yn gysylltiedig yn nodweddiadol â'r dduwies Aphrodite a oedd yn llywyddu cariad, cenhedlu a harddwch. Mae'r llew hefyd yn arwyddocaol iawn ym mytholeg Greco-Rufeinig. Un o'r mythau mwyaf adnabyddus am lew oedd y myth sy'n sôn am Hercules yn brwydro yn erbyn y Llew Nemean, sef personoliad pŵer a chryfder. Mae llawer o datŵs llew Groegaidd a Rhufeinig yn aml yn dangos y frwydr rhwng y llew a Hercules.

  Sêr gyda Tatŵs Llew

  Mae'n debyg mai'r tatŵ llew yw un o'r dewisiadau tatŵ mwyaf poblogaidd ymhlith enwogion heddiw. Dyma gip sydyn ar rai enwogion enwog yn dangos eu tatw llew.

  • Mae gan Justin Bieber tua deugain o datŵs dros bron i 95% o'i gorff ac ychwanegodd un newydd at ei gorff yn ddiweddar. y casgliad – tatw llew. Mae'r tatŵ reit ar ochr chwith ei frest, ychydig o dan datŵ coron yr oedd wedi'i wneud o'r blaen, felly mae'n edrych fel bod y llew yn cydbwyso coron ar ei ben.
  • Cantores Americanaidd Demi Mae Lovato yn dangos tatŵ wyneb llew arddull celf realistig hardd ar gefn ei llaw chwith y mae'n dweud sy'n dal llawer o symbolaeth iddi. Yn ol Demi, ytatŵ yn cynrychioli ei mab ‘Lionheart’, ei hoff anifail a’i arwydd Sidydd Leo.
  • Mae Ed Sheeran yn gwisgo tatŵ pen llew anferth, hardd, dyfrlliw yn smack dab yng nghanol ei frest. Datgelodd y canwr yr ystyr y tu ôl i'w datŵ, gan nodi mai'r llew yw arwyddlun cenedlaethol ei wlad, Lloegr.
  • Cafodd yr actores Americanaidd Christina Ricci datŵ hardd o Aslan yn ddiweddar gan The Chronicles of Narnia: Y Llew, Y Wrach a'r Cwpwrdd Dillad ar ochr chwith uchaf ei chefn. Mae’n dweud bod y tatŵ yn symbol o’i phlentyndod a oedd yn ‘uffernol’ ers iddi ymdrechu’n fawr yn ystod y cyfnod hwnnw. Mae'n dweud iddi lwyddo i ddianc o'r brwydrau pan oedd hi'n 18 oed ac fel Aslan y llew, roedd hi'n rhydd o'r diwedd.

  Yn Gryno

  Os ydych chi'n ystyried cael tatŵ llew , gwnewch yn siŵr eich bod chi'n gwneud eich ymchwil ac yn dewis dyluniad sy'n gweddu orau i chi. Mae yna lawer o ystyron posibl ar gyfer tatŵs llew, felly mae'n bwysig cyfathrebu â'ch artist tatŵ fel y bydd yn gwybod yn union beth rydych chi ei eisiau a sut rydych chi am iddo gael ei wneud.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.