Gáe Bulg – gwaywffon Marwolaeth Geltaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae mytholeg Geltaidd Iwerddon a'r Alban yn gartref i lawer o arfau hynod ddiddorol ond ni all yr un ohonynt gyfateb i'r arswydus Gae Bulg. Nid oes gan waywffon yr arwr Gwyddelig ofnus Cú Chulainn ddim cyfartal yn ei rym hudol dinistriol, ac mae'n cystadlu â llawer o arfau dwyfol mawr crefyddau a mytholegau eraill.

  Beth yw'r Gae Bulg?

  Mae'r Gae Bulg, a elwir hefyd yn Gae Bulga neu Gae Bolg, yn cyfieithu'n llythrennol fel Belly Spear . Fodd bynnag, ystyron mwyaf cyffredin yr enw yw Spear of Marwol Poen a Spear of Death .

  Mae'r rheswm dros y dehongliadau dramatig hyn yn eithaf syml – y Mae gwaywffon Gae Bulg yn arf dinistriol sydd nid yn unig yn sicr o ladd unrhyw un y mae'n cael ei daflu ato, ond sydd hefyd yn achosi poen annirnadwy yn y broses.

  Mae'r ffordd y cyflawnodd yr arf hwn yn eithaf unigryw ac yn cynnwys sawl cam:

  • Mae'r waywffon yn sicr o dreiddio i arfwisg a chroen y gelyn bob amser, gan greu un pwynt mynediad.
  • Unwaith y tu mewn i gorff y dioddefwr, dywedir bod un pwynt Gae Bulg yn gwahanu i mewn i llafnau pigfain lluosog a dechrau ymledu trwy briffyrdd a chilffyrdd ei gorff fel bod pob uniad yn cael ei lenwi ag adfachau fel y disgrifir yng nghylch Ulster. Mewn geiriau eraill, mae'r waywffon ar yr un pryd yn tyllu holl wythiennau, cymalau a chyhyrau'r dioddefwr o'r tu mewn.
  • Unwaith y bydd y dioddefwr yn marw mewn marwolaeth gythryblus,ni ellir tynnu gwaywffon oherwydd mae'n aros wedi'i rannu'n llafnau di-rif y tu mewn i'w corff. Yn hytrach, yr unig ffordd i gael y waywffon yn ôl yw torri’r corff ar agor.

  Er ei fod yn anymarferol mewn unrhyw beth heblaw gornest, mae Gae Bulg yn arf dinistriol sy’n gallu lladd unrhyw un y mae’n dod ar ei draws. Fe’i disgrifir yn aml naill ai fel gwaywffon un pwynt neu fel gwaywffon aml-bwynt. Yn ôl Llyfr Leinster, gwnaed Gae Bulg o esgyrn yr anghenfil môr Curruid, a fu farw mewn brwydr ag anghenfil môr arall, y Coinchenn.

  Anrheg oddi wrth y Cysgod

  Gae Bulg yw arf llofnod un o arwyr mytholegol mwyaf Iwerddon, Cú Chulainn, o Gylch Mytholeg Wyddelig Ulster. Ni chafodd Cú Chulainn y waywffon angheuol – bu'n rhaid iddo ei hennill.

  Yn ôl cylch Ulster, mae Cú Chulainn yn cael y dasg o berfformio cyfres o sialensiau i ennill llaw ei annwyl Emer, merch Mr. y pennaeth Forgall Monach. Mae un o'r tasgau hyn yn ei gwneud yn ofynnol i Cú Chulainn deithio i'r Alba, sef yr hen enw Gaeleg ar yr Alban gyfoes.

  Unwaith yn Alba, rhaid i Cú Chulainn dderbyn hyfforddiant gan Scáthach, rhyfelwraig chwedlonol o'r Alban. arbenigwr crefft ymladd. Dywedir bod Scáthach yn byw yn Dún Scáith ar yr Ynys Skye ond yr enw poblogaidd ar ei phreswylfa yw Caer y Cysgodion . Mewn gwirionedd, gelwir Scáthach ei hun yn aml yn Warrior Maid neu Cysgod .

  Prif wrthwynebydd y Cysgod yn yr Ynys Skye adeg dyfodiad Cú Chulainn yw Aife, merch arall rhyfelgar i Árd-Greimne o Lethra.<5

  Daeth Cú Chulainn i Scáthach ynghyd â'i ffrind gorau a'i frawd maeth Fer Diad. Mae Scáthach yn cytuno i hyfforddi'r ddau ohonynt mewn crefft ymladd ond dim ond Gae Bulg y mae'n ei roi i Cú Chulainn.

  Cyfres o Faterion Anffodus

  Yn ystod eu hyfforddiant, dechreuodd Cú Chulainn affêr gyda merch Scáthach, y Uathach hardd. Ar un achlysur, fodd bynnag, torrodd ei bysedd yn ddamweiniol, gan achosi iddi sgrechian. Daliodd ei sgrech sylw ei chariad swyddogol Cochar Croibhe, a ruthrodd i'r ystafell a dal Uathach a Cú Chulainn gyda'i gilydd.

  Yn erbyn protestiadau Uathach, heriodd Cochar Croibhe Cú Chulainn i ornest, ond gorfu ar yr arwr i lladd y cariad gwatwarus yn rhwydd. Fodd bynnag, nid yw'n defnyddio Gae Bulg, ond yn hytrach mae'n lladd Cochar Croibhe â'i gleddyf.

  I wneud hynny i fyny at Uathach a Scáthach, mae Cú Chulainn yn addo priodi Uathach yn lle ei annwyl Emer.

  Yn ddiweddarach yn y stori, mae gwrthwynebydd Scáthach, Aife, yn ymosod ar Gaer y Cysgodion Dún Scáith a chynorthwywyr Cú Chulainn i'w hymlid. Gyda’i gleddyf wrth ei gwddf, mae Cú Chulainn yn ei gorfodi i dyngu y bydd yn rhoi’r gorau i’w hymosodiadau ar deyrnas Scáthach. Yn ogystal, fel taliad pellach am ei bywyd, mae Aife yn cael ei gorfodi i gael rhyw gyda Cú Chulainn ai ddwyn mab iddo.

  Wedi ei threchu, ei threisio, a'i bwrw allan, mae Aife'n cilio'n ôl i'w theyrnas lle mae'n rhoi genedigaeth i Connia, mab Cú Chulainn. Gan nad yw Cú Chulainn byth yn mynd i ymweld ag Aife yn Alba, fodd bynnag, nid yw byth yn gweld Connia tan yn ddiweddarach yn y stori.

  Mae Cú Chulainn yn gadael modrwy aur i Aife ac yn dweud wrthi am anfon Connia ato yn Iwerddon pan fydd yn tyfu i fyny. Mae hefyd yn dweud wrth Aife am gyfarwyddo Connia ar dri pheth:

  • Peidiwch byth â throi yn ôl i Alba ar ôl iddo gychwyn ar ei daith i Iwerddon
  • Peidio byth â gwrthod her
  • Peidio byth â dweud wrth neb yn Iwerddon ei enw na'i linach

  Defnyddir y Gae Bulg am y Tro Cyntaf

  Mae'r tro cyntaf i Cú Chulainn ddefnyddio Gae Bulg beth amser ar ôl ei hanes ef a Fer Diad. hyfforddiant gyda Scáthach wedi dod i ben. Mae'r ddau arwr, ffrind, a brawd maeth yn cael eu hunain ar ochr arall rhyfel ac yn cael eu gorfodi i ymladd hyd farwolaeth mewn rhyd wrth ymyl nant.

  Fed Diad sy'n cael y llaw uchaf yn yr ymladd a yn agos at lanio'r ergyd lofruddiaeth ar Cú Chulainn. Ar y funud olaf, fodd bynnag, roedd cerbydwr Cú Chulainn Láeg yn arnofio gwaywffon Gae Bulg i lawr y nant at ochr ei feistr. Daliodd Cú Chulainn y waywffon farwol a’i phlymio i gorff Fer Diad, gan ei ladd yn y fan a’r lle.

  Gan fod Cú Chulainn mewn trallod am ladd ei ffrind, fe gafodd Láeg ei helpu i gael y waywffon yn ôl o gorff Fer Diad. Fel mae'r stori'n mynd:

  Daeth Láegymlaen a thorri Fer Diad yn agored a thynnu'r Gáe Bolga allan. Gwelodd Cú Chulainn ei arf yn waedlyd ac yn rhuddgoch o gorff Fer Diad…

  Defnyddir Gae Bulg i Ymrwymo Filicide

  Fel pe na bai lladd ei frawd gyda Gae Bulg yn ddigon trawmatig, Cú Yn ddiweddarach cafodd Chulainn ei hun yn gorfod lladd ei gnawd a’i waed ei hun – Connia, y mab oedd ganddo gydag Aife.

  Digwyddodd y digwyddiad trasig flynyddoedd yn ddiweddarach. Nid oedd Cú Chulainn wedi defnyddio Gae Bulg ers lladd Fer Diad oherwydd pa mor ddinistriol oedd yr arf. Yn lle hynny, defnyddiodd ei gleddyf yn y rhan fwyaf o’i gampau a chadw Gae Bulg fel dewis olaf.

  Dyna’n union yr oedd yn rhaid iddo ei wneud pan gyrhaeddodd Connia ei ffordd i Iwerddon yn y diwedd. Ar ôl cyrraedd tir ei dad, cafodd Connia ei hun yn gyflym mewn sawl ymladd ag arwyr lleol eraill. Ymhen amser mae'r ffrae yn cyrraedd clustiau Cú Chulainn a ddaw i wynebu'r tresmaswr yn erbyn rhybudd ei wraig, Emer.

  Dywed Cú Chulainn wrth Connia am uniaethu ei hun, rhywbeth y mae Connia yn gwrthod ei wneud yn unol â chyfarwyddiadau ei fam (sydd, os ti'n cofio, roedd Cú Chulainn wedi rhoi iddi). Mae'r tad a'r mab yn dechrau ymaflyd yn nŵr ffynnon gyfagos a buan iawn y mae Connia ifanc a chryf yn dechrau cael y llaw uchaf. Mae hyn yn gorfodi Cú Chulainn i gyrraedd ei ddewis olaf unwaith eto – Gae Bulg.

  Cú Chulainn yn gwaywffyn Connia gyda'r arf ac yn ei glwyfo'n farwol. Dim ond wedyn y mae Cú Chulainn yn sylweddoli mai Connia yw ei fab.ond mae'n rhy hwyr i rwystro'r arf rhag tyllu holl organau mewnol Connia.

  Symbolau a Symboledd Gae Bulg

  Tra nad oes gan y Gae Bulg unrhyw bwerau cosmig gwych na rheolaeth dros y elfennau fel arfau mytholegol eraill, mae'n ddiamau yn un o'r arfau mwyaf erchyll a thrasig sydd ar gael.

  Yn gallu lladd unrhyw un a dim, tra hefyd yn gwarantu poen a dioddefaint dinistriol, mae Gae Bulg i'w weld bob amser yn arwain at ofid a gofid ar ôl ei defnyddio.

  Nid yw symbolaeth y waywffon hon wedi'i nodi'n benodol ond mae'n ymddangos yn eithaf clir. Dylid trin pŵer mawr yn ofalus. Daw yn aml ar gost a dylid ei reoli.

  Pwysigrwydd Gae Bulg mewn Diwylliant Modern

  Nid yw Gae Bulg mor boblogaidd yn rhyngwladol heddiw â llawer o arfau mytholegau eraill, fodd bynnag, y myth o Cú Chulainn a Gae Bulg yn parhau i fod yn adnabyddus yn Iwerddon.

  Mae rhai o'r gweithiau ffuglen diwylliant modern sy'n cynnwys amrywiadau o Gae Bulg yn cynnwys y gyfres gêm nofel weledol Fate , pennod o Animeiddiad Disney o 1994 Gargoyles o'r enw The Hound of Ulster , a llawer o rai eraill.

  Mae'r arf yn ymddangos yn arbennig o boblogaidd mewn masnachfreintiau gemau fideo fel y Final Fantasy cyfres , Ragnarok Online (2002) , Riviera: Gwlad yr Addewid, Disgaea: Awr y Tywyllwch, Phantasy Star Online Pennod I & II, Arwyddlun Tân: Seisen no Keifu, aeraill .

  Mae yna hefyd gyfres manga enwog Negima , nofel 1986 Patrick McGinley The Trick of the Ga Bolga , a'r High Moon gwecomics ffantasi.

  Amlapio

  Mae'r Gae Bulg yn arf ffantastig, ond mae poen a gofid yn dilyn ei ddefnydd bob amser. Gellir ei weld fel trosiad ar gyfer rheoli pŵer a defnyddio pŵer yn ddoeth. O’i gymharu ag arfau mytholegol eraill, fel morthwyl Thor neu daranfollt Zeus, nid oes gan y Gae Bulg unrhyw bwerau cynhenid ​​mawr. Fodd bynnag, mae'n parhau i fod yn un o arfau mwyaf diddorol unrhyw fytholeg.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.