Wranws ​​- Duw Groegaidd Primordial yr Awyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae Wranws ​​yn bwysig ym mytholeg Roeg fel duw goruchaf a thaid cyntaf Zeus a'r Olympiaid, y mae ei ddymchweliad yn nodi cychwyn rheol Titan. Dyma olwg agosach ar ei hanes.

  Pwy Oedd Wranws?

  Roedd Wranws ​​yn fab i Gaia , duwies gyntefig y ddaear. Ar ôl geni Gaia, esgor ar Wranws, duw primordial yr awyr, personoliad yr awyr ar y ddaear, a rheolwr y bydysawd cyn amseroedd y Titaniaid a'r Olympiaid. Mae ei frodyr a'i chwiorydd yn cynnwys Pontos, a oedd yn bersonoliad y môr, a'r Ourea, duwiau primordial y mynyddoedd. Ganed Gaia ei phlant heb dad, sy'n golygu mai dim ond un rhiant oedd gan Wranws.

  Fodd bynnag, mewn mythau diweddarach, mae rhywfaint o gyfeiriad at fod gan Wranws ​​dad o'r enw Akmon, sy'n esbonio pam ei fod weithiau'n cael ei alw'n Akmonide (mab). o Akmon). Mewn mythau diweddarach fyth, Aether, personoliad o'r Awyr Uchaf, yw ei dad.

  Wranws ​​a Gaia

  Priododd Wranws ​​a Gaia, a gyda'i gilydd bu iddynt tua deunaw o blant. Y rhai mwyaf rhagorol yn eu plith oedd y Titans a fyddai, dan arweiniad Cronus , yn rheoli'r bydysawd yn y pen draw. Byddent yn cael llawer mwy ar ôl ysbaddu Wranws.

  Fodd bynnag, roedd Wranws ​​yn casáu ei blant ac eisiau i'r Gaia ffrwythlon roi'r gorau i roi genedigaeth. Am hyn, cymerodd eu plant a'u carcharu yng nghroth Gaia. Y ffordd honno, ni fyddai hi'n gallui gael mwy o blant, a gallai fwrw ymaith y rhai a ddirmygai.

  Trwy wneud hyn, achosodd Wranws ​​boen a gofid mawr i Gaia, felly dechreuodd chwilio am ffyrdd i ymryddhau oddi wrth ei ormes.

  Ysbaddiad Wranws ​​

  Cynllwyniodd Gaia yn erbyn Wranws ​​gyda'r Titaniaid. Adeiladodd gryman adamantin a chwilio am help ei meibion ​​i herio rheol Wranws. Safodd Cronu i fyny at y dasg, a gyda'i gilydd maent yn cynllunio ambush i ymosod ar Wranws. Yn olaf, cawsant eu cyfle pan geisiodd Wranws ​​orwedd yn y gwely gyda Gaia. Defnyddiodd Cronus y cryman a'i ysbaddu.

  O'r gwaed a ddeilliodd o organau cenhedlu anffurfio Uranus, ganwyd yr Erinyes a'r Cewri. Mae rhai ffynonellau yn dweud bod Aphrodite wedi ei eni o organau cenhedlu Wranws ​​ar ôl i Cronus eu taflu i'r môr. Trwy ysbaddu Wranws, gwahanodd Chronos y nefoedd a'r ddaear a oedd wedi bod yn un hyd at y pwynt hwnnw, ac felly creodd y byd fel y gwyddom ni.

  Daeth Cronus yn llywodraethwr holl-bwerus y bydysawd, a Wranws aros yn yr awyr o hynny ymlaen. Cyn gadael y ddaear, melltigodd Wranws ​​Cronus gyda'r broffwydoliaeth y byddai'n dioddef yr un dynged ag a gafodd Wranws ​​- gan olygu y byddai ei fab yn ei ddirmygu. Flynyddoedd yn ddiweddarach, byddai Zeus yn cyflawni’r broffwydoliaeth hon gyda’r Olympiaid.

  Cymdeithasau Wranws

  Y tu allan i fytholeg Groeg, mae sawl duwdod yn rhannu mythau tebyg i rai Wranws. Mae rhai ffynonellau hyd yn oedcynnig bod y syniad o Wranws ​​fel dwyfoldeb yn deillio o dduw Eifftaidd yr awyr o ystyried y ffaith nad oedd cwlt i Wranws ​​yn addoli Groegaidd clasurol. Mae'r cryman hefyd yn cyfeirio at darddiad Asiaidd cyn-Groegaidd tebygol.

  Yn yr hen Roeg, roedd pobl yn credu bod yr awyr yn gromen efydd enfawr. Daw hyn o’r syniad o ddarluniau Wranws ​​wrth iddo orchuddio’r byd i gyd â’i gorff. Mae Wranws ​​hefyd yn ymddangos mewn mythau eraill fel tyst llwon oherwydd, fel yr awyr ei hun, roedd yn hollbresennol a gallai dystio i bob addewid a wnaed o dan ei barth.

  Enwyd y blaned Wranws ​​felly gan William Herschel ar ôl y Groeg duw'r awyr.

  Ffeithiau Duw Wranws

  1- Ai Titan neu Olympiad yw Wranws?

  Nid yw Wranws ​​ychwaith, fel ef yw duw primordial yr awyr.

  2- Pwy yw cywerth Rhufeinig Wranws?

  Caelus sy'n cyfateb i Rufeinig Wranws.

  3- Pwy yw cymar Wranws?

  Cymar Wranws ​​yw Gaia, duwies y ddaear a'i fam.

  4- Faint o blant oedd gan Wranws ​​gyda Gaia?

  Roedd gan Wranws ​​nifer o blant gan gynnwys y Titans, y Cyclopes, y Cewri, yr Erinyes, y Meliae ac Aphrodite.

  5- Pwy yw rhieni Wranws?

  Mae mythau cynnar yn datgan bod Wranws ​​wedi'i eni o Gaia yn unig, fodd bynnag, mae mythau diweddarach yn dweud bod ganddo dad, naill ai Akmon neu Aether.

  6- Pam wnaeth Wranws' gwahardd ei blant rhag bodwedi ei eni?

  Does dim rheswm penodol am hyn. Ymddengys ei fod yn ddewis afreolaidd ac afresymegol. Yn ddiddorol, byddai ei fab Cronus a'i ŵyr Zeus yn mynd ymlaen i wneud yr un peth i'w gwragedd a'u plant.

  I Lapio

  Yn ogystal â hanes ei ysbaddu, rôl weithredol Wranws ​​ym mytholeg Roegaidd yn gymharol fach. Ac eto, oddi wrtho ef y deilliodd amrywiaeth o ffigurau a fyddai'n nodi cyfnod a diwylliant. Mae arwyddocâd Wranws ​​yn mynd ymhell y tu hwnt i'w weithredoedd ar y ddaear ac yn dibynnu ar yr etifeddiaeth a adawodd trwy ei epil.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.