Wrania (Ourania) - Amgueddfa Seryddiaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese
Roedd

  Urania, a elwir hefyd yn Ourania, yn un o'r naw Muses, merch Zeus , a'i wraig Mnemosyne , duwies y cof. Hi oedd Amgueddfa seryddiaeth, ac fe'i darlunnir yn aml â gwialen yn un llaw a glôb nefol yn ei llaw arall.

  Duwies leiaf oedd Urania, a chan fod yr Muses bob amser gyda'i gilydd mewn grŵp, mae hi erioed wedi ymddangos yn unrhyw un o'r mythau ar ei phen ei hun. Fodd bynnag, fe ymddangosodd hi mewn llawer o chwedlau am gymeriadau pwysig eraill ym mytholeg Roeg ynghyd â'i chwiorydd.

  Gwreiddiau Urania

  Pan oedd Zeus, duw'r awyr yn caru Mnemosyne, duwies hardd y cof , am naw noson yn olynol, beichiogodd a bu iddynt naw merch am naw diwrnod yn olynol. Roedd eu merched yn cael eu galw gyda'i gilydd yr Muses.

  Roedd pob un o'r Muses yn gysylltiedig ag elfen artistig neu wyddonol:

  • Calliope – barddoniaeth arwrol a huodledd
  • Clio –hanes
  • Erato – barddoniaeth a geiriau erotig
  • Euterpe – cerddoriaeth
  • Melpomen – trasiedi
  • Polmnia – barddoniaeth gysegredig
  • Terpischore – dawns
  • Talia – Nadolig a chomedi
  • Urania – seryddiaeth (a mathemateg yn ôl rhai ffynonellau hynafol)

  Roedd wyth o’r Muses wedi meistroli’r celfyddydau oedd â chysylltiad agos â bywyd ar y Ddaear, ond roedd Urania wedi gosod ei golygon yn uwch na'i chwiorydd. Roedd ganddi obsesiwn â sêr-ddewiniaetha'r awyr. Gan fod ei thad yn dduw awyr a’i thaid yn dduw’r nefoedd, does ryfedd ei bod wedi ei chael yn ei gwaed. Yr oedd ganddi hefyd beth o awdurdod a nerth ei chyndadau.

  Roedd Urania hefyd yn wyres i'w chyfenw Wranws, y Titan primordial a oedd yn ymgorfforiad i'r awyr. Fel ei chwiorydd, yr oedd Urania wedi etifeddu prydferthwch ei mam ac yr oedd yn dduwies siaradus garedig a thawel a hoffai pawb o'i chwmpas.

  Yn ôl rhai ffynonellau, Urania oedd mam Linus, gan Apollo neu Amphimarus, a oedd yn fab i Poseidon . Mae ffynonellau eraill yn nodi bod ganddi fab arall o'r enw Hymenaeus a oedd yn dduw priodas yn y grefydd Hellenistaidd. Nid yw'n gwbl glir a oedd Linus a Hymenaeus yn feibion ​​​​Urania mewn gwirionedd gan eu bod hefyd wedi cael eu crybwyll mewn llenyddiaeth hynafol fel meibion ​​​​yr Muses eraill ( Calliope yn bennaf). Fodd bynnag, mae'r ffynonellau mwyaf cyffredin yn nodi mai plant Urania oeddent.

  Rôl Urania ym mytholeg Groeg oedd diddanu'r duwiau a'r duwiesau Olympaidd eraill gyda'i chwiorydd. Buont yn perfformio caneuon a dawnsiau ac yn ailadrodd straeon a oedd yn canolbwyntio'n bennaf ar fawredd eu tad, Zeus, y duw goruchaf. Er bod cartref Urania ar Fynydd Helicon, treuliodd y rhan fwyaf o'i hamser gyda gweddill yr Muses ar Fynydd Olympus, lle cawsant eu gweld yn bennaf yng nghwmni Dionysus a Apollo .

  Urania Fel Duwies Seryddiaeth

  Mae enw Urania, sydd hefyd wedi'i ysgrifennu fel 'Ourania' yn yr Hen Roeg, yn golygu 'o'r nefoedd' neu 'nefoedd' sy'n llythrennol. yn cyd-fynd â'i rôl fel awen seryddiaeth.

  Mewn adroddiadau diweddarach, wrth i fytholeg Gwlad Groeg ddod dan ddylanwad Cristnogaeth, daeth yn awen barddoniaeth Gristnogol. Dywedid hefyd ei bod yn meddu y ddawn o broffwydoliaeth. Gallai hi ddweud y dyfodol trwy edrych ar drefniant y sêr. Dywedir bod yr arfer o ddarlleniadau astroleg y gwyddom amdanynt heddiw wedi dechrau gydag Urania.

  Ysbrydolodd Urania ddatblygiad celfyddydau cain a rhyddfrydol yng Ngwlad Groeg yn yr hen amser ac yn ôl y credoau a'r traddodiadau hynafol, byddai seryddwyr Gwlad Groeg bob amser yn galw am ei chymorth yn eu gwaith trwy weddïo ar y dduwies am ysbrydoliaeth ddwyfol.

  Symbolau Urania

  Mae Urania yn aml yn cael ei darlunio fel morwyn ifanc hardd gyda chlogyn llifeiriol wedi'i frodio â sêr wedi'u gorchuddio â hi. Mae’r cwmpawd a’r glôb y mae hi’n ei gario yn symbolau sy’n unigryw iddi ac mae ganddi wialen fer hefyd (mae rhai yn dweud mai pensil ydyw). Mae duwies seryddiaeth yn hawdd ei hadnabod gan y symbolau hyn.

  Urania yn y Byd Modern

  Mae enw Urania yn enwog yn y byd modern, mewn diwylliant poblogaidd a thestunau llenyddol. Cafodd y blaned Wranws ​​ei henwi'n rhannol ar ôl y dduwies. Soniwyd amdani mewn llawer o weithiau llenyddol, gan gynnwys Adonais gan Percy Bysshe Shelley, Paradise Lost gan Milton, a To Urania gan Joseph Brodsky.

  Mae enw Urania wedi cael sylw mewn cylchgronau, neuaddau chwaraeon a meibion. Enw band roc benywaidd poblogaidd yn Honduras, Canolbarth America yw Wranws.

  Yn Gryno

  Er nad yw Wrania yn gymeriad hynod boblogaidd ym mytholeg Roegaidd, fel un o’r Muses, roedd hi’n nodedig. . Er nad oedd yn rhan o unrhyw fythau arwyddocaol, mae ei henw yn parhau i atseinio â’r byd modern.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.