7 Symbolau Mamolaeth Cyffredin a'u Hystyr

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae symbolau sy’n cyfeirio at wahanol agweddau ar fenywiaeth, yn benodol mamolaeth, wedi cael eu defnyddio ers yr hen amser. Mae arwyddocâd dwfn, hynod ddiddorol i'r symbolau mamolaeth hyn. Os ydych chi'n chwilfrydig i wybod mwy am y gwahanol arwyddion a symbolau mamolaeth, daliwch ati i ddarllen wrth i ni gwmpasu'r symbolau mamolaeth mwyaf cyffredin o bob cwr o'r byd.

  Lakshmi Yantra

  Mae'r symbol hwn yn gyffredin i'r diwylliant Hindŵaidd. Sansgrit yw Yantra am y gair symbol ac mae Lakshmi yn dduwdod Hindŵaidd. Mae'r term Lakshmi yn deillio o'r gair Sansgrit Lakshay , sy'n golygu pwrpas neu nod.

  Mae Lakshmi Yantra yn cynrychioli harddwch trawiadol, pob lwc, golau, a ffortiwn. Gyda'i gilydd, hi yw mam pob caredigrwydd. Gwyddys hefyd fod ganddi ffurf aur wedi'i haddurno â garland o aur. Mae gan y duwdod hwn lewyrch euraidd, mae'n byw mewn lotws, ac mae'n symbol o burdeb. Dywedir, pan ddaeth y dduwies Lakshmi i fyny o'r cefnfor am y tro cyntaf, iddi gario lotws yn ei llaw. Hyd heddiw, mae Lakshmi Yantra yn gysylltiedig â'r blodyn lotws. Mae'r dduwies hon yn ymgorffori cyfoeth, cyfoeth mawr, harddwch, gras, hapusrwydd, ysblander, a swyn.

  Mae Lakshmi yn hwyluso goleuedigaeth a thwf ysbrydol. Pan fyddwch chi'n canolbwyntio ar y symbol hwn a'r cyfan mae'n ei gynrychioli, rydych chi'n ymgysylltu â bywiogrwydd Lakshmi.

  Symbol y Dduwies Driphlyg

  Mae arwydd y dduwies driphlyg yn gyfarwydd i Wiciaid a Neopaganiaid. Mae'r ffigur hwnyn cynnwys lleuad llawn wedi'i gwasgu rhwng lleuad cilgant sy'n gwanhau ar y dde, a lleuad cilgant cwyrog ar y chwith. Mae'n drindod o dair duwies wedi'u huno i un ffigur mam.

  Weithiau, cyfeirir at yr arwydd hwn fel y Fam Dduwies. Yn ddiddorol, mae pob cam o'r lleuad sy'n ffurfio symbol y dduwies driphlyg yn cyd-fynd â chyfnodau bywyd menyw. Mae'r lleuad llawn yn nodweddu'r fenyw fel mam ofalgar, tra bod y ddau leuad siâp cilgant y naill ochr a'r llall yn sefyll am crone a morwyn.

  Rhai o'r duwiesau a nodweddir gan y symbol hwn yw Demeter, Kore, a Hecate . Dyma ddadansoddiad o symbol y dduwies driphlyg:

  • Y fam (lleuad lawn): Mae’r fam yn dynodi cyfrifoldeb, cariad, ffrwythlondeb, maeth, amynedd, a diolchgarwch. Mae rhai diwylliannau'n dadlau ei bod hi hefyd yn cynrychioli hunanofal a rheolaeth.
  • Y forwyn (lleuad cilgant): Mae hi'n ymgorffori dechreuadau newydd, purdeb, pleser, creadigaeth, a naïfrwydd. Os ydych chi'n canolbwyntio ar y forwyn, rydych chi'n gwella'ch egni ysbrydol, creadigol a synhwyraidd.
  • Y crone (lleuad sy'n pylu): Yn union fel y lleuad sy'n pylu, mae'r crone yn sefyll am derfyniadau, marwolaeth, derbyniad, a doethineb. Gyda phob dechrau, mae'n rhaid bod diwedd. Mae'r crone yn eich erfyn i dderbyn na all unrhyw enedigaethau a dechreuadau newydd fod heb farwolaeth a diweddglo.

  Mae arwydd y dduwies driphlyg hefyd yn sefyll am y cylchoedd bywydsef bywyd, genedigaeth, a marwolaeth. Mae hefyd yn canolbwyntio ar aileni. Yn ogystal â hyn, mae symbol y dduwies driphlyg yn cysylltu â merched, merched, a'r fenyw ddwyfol.

  Troell Driphlyg

  Hen symbol Celtaidd yw hwn a'i enwau eraill yw'r Triskelion neu Triskelion . Mae enw'r symbol hwn wedi'i fathu o'r gair Groeg triskeles, sy'n golygu tair coes. Mae gan y symbol dri troell sy'n cyd-gloi, sy'n ymddangos fel pe baent yn dod o ganol a rennir.

  Pwynt hynod ddiddorol i'w nodi yw y gall unrhyw ffigur sy'n cynnwys allwthiadau triphlyg gynrychioli rhywbeth tebyg i'r hyn y mae'r troell driphlyg yn ei gynrychioli. Yn debyg i symbol y dduwies driphlyg, mae'r symbol troellog triphlyg yn nodweddu'r tri cham o fenywiaeth sef y forwyn, y fam, a'r crone.

  Mae'r droell driphlyg yn cynrychioli llawer o driawdau bywyd. Er enghraifft, gall ddarlunio tri thymor beichiogrwydd dynol: bywyd, marwolaeth ac ailenedigaeth; neu dad, mam, a phlentyn. Mewn rhai cymunedau, mae'r Triskelion yn dynodi'r gorffennol, y presennol a'r dyfodol.

  Cwlwm Mamolaeth Celtaidd

  Hefyd yn cael ei alw’n gwlwm mam y Celtiaid, mae’r ffigur hwn yn cynnwys dwy galon wedi’u plethu i gwlwm. Mae'r cwlwm wedi'i rwymo mewn ffordd nad oes unrhyw ddechrau na diwedd. Yn amlwg, mae'r symbol hwn yn dangos y cariad tragwyddol dwfn rhwng mam a'i phlentyn.

  Os edrychwch yn ofalus ar y symbol, fe sylwch fod un galon yn is na'r llall. Yr isafcalon yn cynrychioli'r plentyn, tra bod yr un uchaf yn cynrychioli'r fam. I wneud y symbol yn fwy darluniadol, mae dot yn aml yn cael ei ychwanegu y tu mewn i'r calonnau. Mae un dot yn cynrychioli un plentyn, tra bod mwy o ddotiau yn sefyll ar gyfer mwy o blant.

  Y Cylch

  Er mor syml ag y mae'r cylch yn edrych, mae'n symbol pwysig gyda goblygiadau dwfn. I fod yn fam, mae'n symbol o ffrwythlondeb. Mae'r ystyr hwn yn deillio o'r canfyddiad o bol crwn yn ystod beichiogrwydd, y frest fenywaidd, a bogail. Mae gan bob un o'r rhain siapiau crwn ac maent yn chwarae rhan bwysig wrth ddod â bywyd a'i feithrin.

  Nid oes dechrau a diwedd i siâp y cylch, sy'n darlunio'n berffaith gylchred bywyd anfeidrol genedigaeth, marwolaeth ac aileni. Mae hefyd yn cynrychioli cysylltiadau teuluol ac agosatrwydd. Roedd hyn oll wedi'i lapio yng nghofleidio cynnes a gofalgar mam.

  Crwban

  Symbol y crwban, sy'n gyffredin i ddiwylliant Gogledd America, yw'r symbol hynaf sy'n darlunio mamolaeth. Mae'n rhaid eich bod wedi clywed am y llên gwerin hynafol o sut y mae'r crwban wedi achub dynoliaeth rhag llifogydd mawr. Gallai fod yn wir gan mai'r crwban yw'r symbol ar gyfer y Fam Ddaear.

  Yn union fel y mae’r crwban yn cario ei dŷ ar ei gefn, felly hefyd y mae’r Fam Ddaear yn cario pwysau dynolryw. Mae'r crwban hefyd yn cynhyrchu llawer o ddeoriaid ar y tro. Am y rheswm hwn, mae'n symboleiddio ffrwythlondeb a pharhad bywyd yn gywir.

  Mae gan grwbanod dri segment ar ddeg ar eu hisbellau. Er bod y rhaindim ond rhannau o gorff crwban yw adrannau, mae ganddyn nhw ystyr. Maent yn cynrychioli tri ar ddeg o gylchredau lleuad y lleuad, ac fel y gwyddom, mae'r lleuad yn aml yn gysylltiedig ag egni a bywiogrwydd benywaidd.

  Ar ben hynny, os edrychwch yn ofalus ar gragen crwban, fe welwch fod wyth marc ar hugain arno. Mae'r marciau hyn yn cynrychioli wyth diwrnod ar hugain o gylchred menyw.

  Crow Mother Kachina

  Mae brain yn gysylltiedig â hud a llawer o gyfrinachau bywyd. Yn niwylliant Hopi, maen nhw'n cario'r pŵer ar gyfer twf a thrawsnewid. Mae mam y frân kachina yn cael ei gweld fel gwarcheidwad pob plentyn. Yn ystod y gaeaf, dywedir bod kachina mam frân yn ymddangos yn cario basged o ysgewyll.

  Mae hyn yn symbolaidd gan ei fod yn sefyll am eginiad hadau, hyd yn oed yn y gaeaf. I ychwanegu at hynny, mae mam y frân yn fam gariadus a thyner sy'n cario digonedd o'i mewn. Mae hi'n sefyll am gynhesrwydd a chnydau llewyrchus.

  Casgliad

  Mae arwyddion a symbolau yn rhan o ddynoliaeth gyda diwylliannau gwahanol â gwahanol arwyddluniau. Os ydych yn fam, efallai y byddwch yn ei chael hi'n hawdd uniaethu â rhai o'r symbolau uchod.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.