Isis - Mam Dduwies Eifftaidd

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Ym mytholeg yr Aifft, roedd y dduwies Isis yn dduwdod arwyddocaol, yn adnabyddus am ei rôl ym materion brenhinol y duwiau. Hi oedd un o ffigyrau enwocaf mytholeg yr Aifft ac roedd yn rhan o'r Ennead a chwlt Heliopolis. Gadewch i ni edrych yn agosach ar ei myth.

  Pwy Oedd Isis?

  Roedd Isis yn ferch i Nut , duwies yr awyr, a Geb, duw'r ddaear. Roedd Isis yn amddiffynwraig merched a phlant ac yn frenhines nerthol yn ystod teyrnasiad Osiris, ei gŵr, a'i brawd. Yn ogystal, hi oedd duwies y lleuad, bywyd, a hud, a hefyd yn llywyddu priodas, mamolaeth, swynion, ac iachâd. Mae ei henw yn sefyll am ‘ orsedd ’ yn yr hen iaith Eifftaidd.

  Cynrychiolai Isis bron bob duwies arall o'r Pantheon Eifftaidd, oherwydd hi oedd duwies benywaidd pwysicaf y diwylliant. Ymddangosodd y duwiau eraill mewn llawer o achosion fel agweddau ar Isis yn unig. Isis oedd y fam dduwies eithaf, a oedd yn adnabyddus am ei chysylltiadau agos â'i mab a'r trafferthion yr aeth drwyddynt i'w genhedlu, ei waredu a'i amddiffyn.

  Isod mae rhestr o brif ddetholion y golygydd sy'n dangos y cerflun o dduwies Isis .

  Dewis Gorau'r Golygydd-62%Cerflun Casglwyr Isis Efydd Eifftaidd Gweler Hwn YmaAmazon.comCerflun Isis Minihouse Goddess Eifftaidd Asgellog Aur Blwch Trinket Anrhegion Bach Ffiguryn.. .Gweler Yma YmaAmazon.comEifftaiddThema Ffiguryn Gorffen Efydd Mytholegol Isis Gydag Adenydd Agored Duwies... Gweler Hwn YmaAmazon.com Diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 12:31 am

  Darluniau a Symbolau Isis

  Penddelw o Isis

  Dangosodd lluniau Isis hi fel dynes ifanc yn gwisgo ffrog wain ac yn dal pigwrn yn un llaw a ffon yn y llall. Roedd hi hefyd yn cael ei darlunio'n aml gydag adenydd mawr, efallai fel cysylltiad â barcutiaid, adar sy'n adnabyddus am eu wylofain. Mae rhai darluniau eraill yn dangos Isis fel buwch (sy'n dynodi ei statws mamol a maethlon), hwch, sgorpion ac weithiau coeden.

  O gyfnod y Deyrnas Newydd, roedd Isis yn aml yn cael ei darlunio â nodweddion sy'n nodweddiadol o Hathor . Roedd y rhain yn cynnwys portreadau gyda chyrn buwch ar ei phen, gyda disg haul yn y canol, ac yn cario cribell sistrum .

  Symbol sydd â chysylltiad agos ag Isis yw'r Tyet , a elwir hefyd yn Cwlwm Isis, sy'n debyg i'r symbol ankh ac yn cynrychioli lles a bywyd. Yn fwy aneglur yw ei gysylltiadau â gwaed Isis, ac er ei fod yn aneglur, efallai ei fod yn gysylltiedig â'r priodweddau hudol y credwyd bod gan waed mislif Isis.

  Teulu Isis

  Fel merch Nut a Geb, roedd Isis yn ddisgynnydd i Shu , Tefnut , a Ra , duwiau primordial yr hen Aifft, yn ôl cosmogony Heliopolis. Roedd ganddi bedwar o frodyr a chwiorydd: Osiris , Set , Horus yr Hynaf, a Nephthys . Daeth Isis a'i brodyr a chwiorydd yn brif dduwiau materion dynol ers iddynt deyrnasu ar y ddaear. Byddai Isis ac Osiris yn priodi ac yn dod yn llywodraethwyr yr Aifft mewn cyfnod chwedlonol. Gyda'i gilydd, fe wnaethon nhw eni Horus, a fyddai'n olynu ei dad i'r orsedd yn ddiweddarach trwy drechu ei ewythr, Set.

  Rôl Isis yn yr Hen Aifft

  Cymeriad eilradd yn Isis oedd y mythau cynnar, ond dros amser, tyfodd mewn statws a phwysigrwydd. Aeth ei chwlt hyd yn oed y tu hwnt i ddiwylliant yr Aifft ac aeth ymlaen i ddylanwadu ar y traddodiad Rhufeinig, o ble y lledaenodd ar draws y byd. Aeth ei phwerau y tu hwnt i rai Osiris a Ra, gan ei gwneud hi efallai yn dduwdod mwyaf pwerus yr Eifftiaid.

  Roedd rolau Isis yn cynnwys:

  • Mam - Hi oedd y warchodwraig a phrif gymorth ei mab Horus ar ôl i Set geisio cymryd yr orsedd oddi ar Osiris. Gwnaeth ei hymroddiad a'i theyrngarwch i'w mab hi yn fodel rôl i famau ym mhobman.
  • Iachawr hudolus – Isis oedd yr iachawr mwyaf yn y byd, oherwydd roedd wedi dysgu'r enw cyfrinachol Ra, ac yr oedd hyny wedi rhoddi nerthoedd neillduol iddi. Fel duwies hud a lledrith, chwaraeodd Isis ran ganolog ym materion cyfriniol yr Hen Aifft.
  • Alarwr – Cyflogai’r Aifft alarwyr i fynychu seremonïau angladdol, ac ystyrid Isis yn noddwr i alarwyr dyledus. i fod yn weddw Osiris. Gwnaeth y ffaith hon iddi aduwdod mawr mewn cysylltiad â defodau'r meirw.
  • 6>Brenhines – Isis oedd brenhines y bydysawd yn ystod teyrnasiad Osiris, ac ar ôl ei dranc, ni stopiodd chwilio amdano. Roedd hi'n ymroddedig i'w gŵr i'r pwynt lle daeth ag ef yn ôl yn fyr oddi wrth y meirw gyda'i hud.
  • Amddiffynnydd – Hi oedd amddiffynwraig merched, plant, a phriodasau. Yn yr ystyr hwn, dysgodd wragedd ledled yr Aifft sut i wehyddu, coginio a gwneud cwrw. Galwodd pobl ati a gofyn am ei ffafr i helpu'r sâl. Yn ddiweddarach, daeth yn dduwdod i'r môr ac yn amddiffynnydd y morwyr.
  • 6>Mam Pharo/Brenhines – Oherwydd bod llywodraethwyr yn gysylltiedig â Horus yn ystod oes ac ag Osiris ar ôl marwolaeth, gwnaeth Isis yn fam ac yn frenhines llywodraethwyr yr Aifft. Rhoddodd hyn bwysigrwydd mawr iddi fel maethwr, gwarchodwr ac yn ddiweddarach, fel cydymaith y pharaohs.

  Myth Isis

  Mae Isis yn ffigwr canolog ym myth Osiris, un o straeon enwocaf mytholeg yr Aifft. Isis sy'n dod â'i gŵr yn ôl yn fyw gan ddefnyddio ei hud, ac yn ddiweddarach yn dwyn y mab ymlaen i ddial ei dad a chipio ei orsedd yn ôl.

  Isis ac Osiris

  Fel y frenhines a'r wraig, roedd Isis yn ymwneud â chyfnod ffyniannus teyrnasiad Osiris. Fodd bynnag, byddai hyn yn dod i ben pan gynllwyniodd Set, brawd cenfigennus Osiris, yn erbynfe. Roedd gan Set frest wedi'i theilwra wedi'i gwneud fel y gallai Osiris ffitio'n berffaith ynddi. Trefnodd gystadleuaeth a dywedodd y gallai unrhyw un a fyddai'n ffitio y tu mewn i'r bocs pren hardd ei gael fel gwobr. Cyn gynted ag y daeth Osiris i mewn, caeodd Set y caead a thaflu'r arch i'r Nîl.

  Pan ddarganfu Isis beth oedd wedi digwydd, crwydrodd y wlad i chwilio am ei gŵr. Roedd y duwiau eraill yn tosturio wrthi ac yn ei helpu i ddod o hyd iddo. Yn y diwedd, daeth Isis o hyd i gorff Osiris yn Byblos, ar arfordir Phoenicia.

  Mae rhai straeon yn dweud, pan ddaeth Set i wybod am hyn, iddo ddatgymalu Osiris a gwasgaru ei gorff ledled y wlad. Fodd bynnag, llwyddodd Isis i gasglu'r rhannau hyn, atgyfodi ei hanwylyd a hyd yn oed beichiogi ei mab Horus. Nid oedd yn rhaid i Osiris, erioed yn gwbl fyw, fynd i'r Isfyd, lle daeth yn dduw marwolaeth.

  Isis a Horus

  Horus, mab Isis

  Byddai Isis yn amddiffyn ac yn cuddio Horus rhag Set yn ystod ei blentyndod. Arhoson nhw yn y corsydd, rhywle yn delta'r Nîl, ac yno, amddiffynnodd Isis ei mab rhag yr holl beryglon o gwmpas. Pan ddaeth Horus i oed o'r diwedd, heriodd Set i gymryd ei le fel brenin cyfiawn yr Aifft.

  Er bod Isis bob amser ar ochr Horus, mewn rhai adroddiadau diweddarach o'r myth, cymerodd dosturi wrth Set, a daeth Horus i ben iddi am hynny. Fodd bynnag, ni fyddai hi'n aros yn farw. Daeth yn ôl yn fyw trwy hud acymod â'i mab.

  Ymyriad Isis

  Ar ôl blynyddoedd lawer o wrthdaro rhwng Horus a Set dros orsedd yr Aifft, penderfynodd Isis weithredu. Gwisgodd ei hun fel gweddw ac eisteddodd y tu allan i'r man lle'r oedd Set yn aros. Cyn gynted ag y daeth Set heibio iddi, dechreuodd grio'n ddiymadferth.

  Pan welodd Set hi, gofynnodd beth oedd o'i le. Dywedodd y stori wrtho am sut yr oedd dieithryn wedi trawsfeddiannu tiroedd ei diweddar ŵr a’i gadael hi a’i mab yn amddifad. Addawodd Set, heb gydnabod hi na'r stori fel ei stori ei hun, y byddai'n gwneud i'r dyn dalu am ei weithredoedd fel y brenin.

  Yna datgelodd Isis ei hun a defnyddio geiriau Set yn erbyn. Fe. Dywedodd wrth y duwiau eraill beth roedd Set wedi'i wneud a beth roedd wedi addo ei wneud. Wedi hynny, penderfynodd cyngor o dduwiau roi'r orsedd i'r etifedd cyfiawn Horus, ac alltudiwyd Set i'r anialwch, lle daeth yn dduw anhrefn.

  Addoli Isis

  Y dechreuodd cwlt Isis yn llawer hwyrach na chwlt y rhan fwyaf o dduwiau eraill yr Hen Aifft. Nid oedd ganddi demlau wedi'u cysegru iddi tan y Cyfnod Hwyr pan adeiladodd y Brenin Nectanebo II un yng nghanol delta'r Nîl.

  Aeth addoliad Isis y tu hwnt i'r Aifft Pharaonic, a daeth yn dduwies uchel ei pharch yn ystod teyrnasiad Groeg yng Nghymru. Alexandria, lle roedd ganddi sawl temlau a chwlt. Roedd hi'n gysylltiedig â'r dduwies Demeter , a pharhaodd yn ffigwr canolog yn y Groeg-Rufeinigcyfnod.

  Roedd gan Isis gyltiau yn Irac, Groeg, Rhufain, a hyd yn oed Lloegr. Yn ddiweddarach, daeth Isis yn brif dduwdod paganiaeth oherwydd ei chysylltiadau â hud ac atgyfodi'r meirw. Mae hi'n parhau i fod yn ffigwr nodedig mewn Neo-Baganiaeth.

  Dechreuodd yr ymerawdwyr Rhufeinig gau pob teml baganaidd a oedd yn addoli duwiau heblaw rhai Cristnogaeth. Roedd temlau Isis ymhlith yr olaf i gau i lawr yng nghanol y 6ed ganrif, ar ôl 2000 o flynyddoedd o addoli.

  Isis a Christnogaeth

  Mae paralelau wedi'u llunio rhwng Isis, Osiris a Horus (a elwir y Triad Abydos) gyda Christionogaeth. Roedd gan Isis gysylltiadau â'r Forwyn Fair. Roedd y ddau yn cael eu hadnabod fel mam duw a brenhines y nefoedd . Mae rhai awduron yn credu y gallai’r darluniau cynnar o Isis yn bwydo’r baban Horus fod wedi dylanwadu ar y portreadau o Iesu a’r Forwyn Fair.

  Ffeithiau Am Isis

  1- Beth yw Isis duwies?

  Isis yw duwies hud, ffrwythlondeb, mamolaeth, bywyd ar ôl marwolaeth ac iachâd.

  2- Beth mae'r enw Isis yn ei olygu?<7

  Golygai Isis orsedd yn yr hen iaith Eifftaidd.

  3- Pam mae gan Isis adenydd?

  Gall adenydd Isis gynrychioli rhai barcudiaid, adar sy'n gweiddi fel merched sy'n wylofain. Gallai hyn fod oherwydd crio Isis yn ystod yr amser y bu’n chwilio am ei gŵr.

  4- Pa dduwiesau sy’n gysylltiedig âIsis?

  Daeth Isis yn ffigwr amlwg ym mytholeg yr Aifft ac ymledodd ei haddoliad i ddiwylliannau eraill. Roedd hi'n gysylltiedig â Demeter (Groeg), Astarte (Dwyrain Canol) a Fortuna a Venus (Rhufeinig).

  5- A yw Isis a Hathor yr un fath?

  Dwy dduwies wahanol yw’r rhain ond roeddent wedi’u cysylltu a hyd yn oed wedi’u cyfuno mewn mythau diweddarach.

  6 - Pa bwerau oedd gan Isis?

  Gallai Isis wella pobl yn hudolus, ac roedd ganddo'r pŵer i'w hamddiffyn.

  7- Pwy yw'r mwyaf dduwies Eifftaidd bwerus?

  Isis oedd y dduwies fenywaidd fwyaf poblogaidd a phwerus yn yr hen Aifft gan ei bod yn gysylltiedig â'r rhan fwyaf o agweddau ar fywyd bob dydd.

  8- Pwy yw Isis ' Consort?

  Osiris yw gwr Isis.

  9- Pwy yw rhieni Isis?

  Mae Isis yn blentyn i Nut a Geb.

  10- Pwy yw plentyn Isis?

  Isis yw mam Horus, yr hon a feichiogodd hi dan amgylchiadau gwyrthiol.

  Amlapio I fyny

  Ymledodd cwlt Isis y tu hwnt i ffiniau'r hen Aifft, a chafodd ei rôl ym materion meidrolion a duwiau ddylanwad sylweddol. Hi oedd y ffigwr benywaidd mwyaf blaenllaw ym mytholeg yr Aifft, a welir fel mam llywodraethwyr yr Aifft.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.