Sun Wukong - Y Brenin Mwnci Trickster Goleuedig

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Sun Wukong yw un o gymeriadau enwocaf mytholeg Tsieineaidd, yn ogystal ag un o dduwiau mwyaf unigryw'r byd. Mwnci teimladwy a grëwyd gan Yin a Yang y Bydysawd ei hun, manylir ar stori hir a lliwgar Sun Wukong yn nofel Wu Cheng'en o'r 16eg ganrif Journey to the West .

  Pwy yw Sun Wukong?

  Sun Wukong yn y 19eg ganrif. Parth Cyhoeddus.

  Mae Sun Wukong, a elwir hefyd yn Frenin Mwnci, ​​yn gymeriad mytholegol/ffuglenol Tsieineaidd enwog sy'n teithio o Tsieina i India i gyrraedd yr Oleuedigaeth. Mae Sun Wukong yn mynd trwy lawer o dyfiant personol ar y daith honno ac mae ei stori yn symbolaidd mewn sawl ffordd wahanol.

  Er bod y nofel Journey to the West wedi ei hysgrifennu (yn unig) bum canrif yn ôl , Mae Sun Wukong yn cael ei ystyried yn gymeriad craidd ym mytholeg Tsieineaidd, er yn un newydd.

  Pwerau anhygoel Sun Wukong

  Cyn mynd i mewn i'w stori, gadewch i ni restru'n gyflym yr holl alluoedd a phwerau rhyfeddol Sun Roedd gan Wukong:

  • Roedd ganddo gryfder aruthrol, digon i ddal dau fynydd nefol ar ei ysgwyddau
  • Gallai Sun Wukong redeg “gyda chyflymder meteor”
  • Gallai neidio 108,000 li (54,000 km neu 34,000 milltir) mewn un naid
  • Gallai'r Monkey King drawsnewid ei hun yn 72 o anifeiliaid gwahanol
  • Roedd yn ymladdwr gwych
  • Sun Wukong gallai hefyd greu copïau neu ddelweddau drych oWukong, Son Goku hefyd cryfder goruwchddynol a chynffon. Roedd hefyd yn ffafrio ymladd gyda staff.

   Amlapio

   Mae Sun Wukong ymhlith ffigurau mwyaf unigryw mytholeg Tsieina, ac mae straeon ei dwf personol yn un sy'n cynnwys llawer o foesau. Mae hefyd yn stori sy'n parhau i ysbrydoli mytholeg Tsieineaidd, a diwylliant modern mewn sawl ffordd.

   ei hun
  • Roedd yn meddu ar alluoedd trin y tywydd
  • Roedd y Monkey King hefyd yn gallu rhewi pobl yn hudolus i'w sefyllfa ganol ymladd

  Rhai o'r galluoedd hyn Ganed Sun Wukong gyda, tra bod eraill wedi datblygu neu ddarganfod ar ei deithiau. Darganfu hefyd lawer o arfau ac arfwisgoedd gwych trwy gydol ei oes, gan gynnwys ei arf staff wyth tunnell llofnodol a allai grebachu i faint pigyn dannedd neu dyfu'n arf anferth.

  Plentyn y Bydysawd

  Mae'r ffordd y daw Sun Wukong i fodolaeth yn unigryw a braidd yn gyfarwydd. Ganed y mwnci y tu mewn i garreg hud fawr a safai ar ben Mynydd Huahuo, neu'r Mynydd Blodau a Ffrwythau . Rhan o hud y garreg oedd ei bod yn derbyn magwraeth o'r Nefoedd (h.y. yang neu “natur bositif”) ond mae hefyd yn derbyn magwraeth o'r Ddaear (yin neu “natur negyddol”).

  Cyfuniad y ddau Universal hyn cysonion yw'r hyn sy'n creu'r bywyd y tu mewn i'r garreg yn debyg i sut mae Pan Gu , dwyfoldeb creu Taoist, yn cael ei greu gan yin ac yang yn yr wy cosmig. Yn achos Sun Wukong, trodd yin ac yang y graig hud yn groth lle deorwyd wy.

  Yn y pen draw, torrodd yr wy y garreg a chafodd ei adael yn agored i'r elfennau. Wrth i'r gwynt chwythu heibio'r wy trodd yn fwnci carreg a ddechreuodd gropian a cherdded yn syth bin. Mae'r stori darddiad hon yn debyg i stori'r Hindwiaid dwyfoldeb mwnci Hanuman a aned hefyd pan chwythodd y gwynt (neu Dduw Hindŵaidd y Gwynt Vayu) ar graig. Ar yr un pryd, mae sefydlu'r wy o'r yin a'r yang yn gysyniad Taoist iawn.

  I wneud ei enedigaeth hyd yn oed yn fwy diddorol, unwaith yr agorodd Sun Wukong ei lygaid, dechreuodd dau ffa golau euraidd saethu allan o nhw. Disgleiriodd y trawstiau i fyny tuag at balas yr Ymerawdwr Jade yn y Nefoedd a dychryn y duwdod. Yn chwilfrydig, anfonodd yr ymerawdwr ddau o'i swyddogion i ymchwilio. Pan ddaethant yn ôl dywedasant wrtho mai mwnci carreg yn unig ydoedd a bod y golau wedi marw pan oedd y mwnci yn bwyta neu'n yfed dŵr. Wrth glywed hyn, collodd yr Ymerawdwr Jade ddiddordeb yn gyflym.

  Gan ei adael i'w ddyfeisiadau ei hun, yn y diwedd bu Sun Wukong yn gyfaill i rai o'r anifeiliaid eraill ar y mynydd. Wrth iddo dyfu, daeth hefyd yn fwy tebyg i fwnci, ​​gan olygu bod y garreg yn troi'n gnawd a thyfodd cot trwchus o wallt. Gan dyfu ymhlith mwncïod ac anifeiliaid eraill, llwyddodd Sun Wukong hefyd i ddod yn frenin neu Frenin y Mwncïod fel y'i gelwir ar ôl sawl camp, megis neidio i mewn i raeadr a nofio i fyny'r afon.

  Yn y cyfnod hwnnw o'i fywyd, Byddai Sun Wukong hefyd yn brwydro yn erbyn gelynion amrywiol fel Brenin y Ddraig y môr ac amrywiol gythreuliaid môr. Byddai'n casglu rhestr helaeth o arfau ac arfwisgoedd gan ei elynion hefyd, megis ei staff hudolus sy'n crebachu wyth tunnell, ei esgidiau cerdded cwmwl, ei bluen phoenix cap, a'i grys cadwyn aur enwog.

  The Trickster King of Monkeys

  Nid ei bersonoliaeth chwareus a llawen yn unig oedd yr hyn a enillodd i Sun Wukong y ffugenw “trickster”, ond sut y gwnaeth achub ei enaid.

  Ar ôl treulio peth amser fel Brenin Mwncïod, ymwelodd Yan Wang a Deg Brenin Uffern â Sun Wukong. Daeth yn bryd iddynt gasglu enaid Sun Wukong.

  Roedd y Monkey King yn barod ar gyfer hyn, fodd bynnag, a thwyllodd Yan Wang i'w ollwng yn rhydd heb ei ladd. Yn fwy na hynny, llwyddodd Sun Wukong i gael gafael ar Lyfr Bywyd a Marwolaeth. Dilëodd y Monkey King ei enw o'r llyfr gan hefyd ddileu enwau pob mwncïod arall, gan roi eu heneidiau y tu hwnt i gyrraedd Brenhinoedd Uffern yn y bôn.

  Roedd Yan Wang wedi ei gythruddo gan hyn ac ymunodd â chorws eraill lleisiau wedi'u trechu neu eu twyllo gan Sun Wukong wrth ymbil ar yr Ymerawdwr Jade i wneud rhywbeth gyda'r mwnci gwarthus.

  Ymerawdwr Jade

  Wrth i fwy a mwy o gythreuliaid a diwinyddion ddechrau cwyno am y testy Monkey King o Fynydd Huaguo, dechreuodd yr Ymerawdwr Jade gymryd sylw o'r diwedd. Penderfynodd rheolwr y Nefoedd mai'r ffordd orau o ddelio â Sun Wukong oedd gadael iddo fyw yn y Nefoedd gyda'r duwiau eraill. Roedd yr Ymerawdwr Jade yn gobeithio y byddai hyn yn bodloni Sun Wukong ddigon fel y byddai'n rhoi'r gorau i achosi trwbwl ar y Ddaear.

  Derbyniodd Wukong yn falch yr Ymerawdwr Jadegwahoddiad a ffarwelio â'i ffrindiau mwnci ar Huaguo. Unwaith iddo gyrraedd Palas Jade, fodd bynnag, roedd Sun Wukong wedi'i gythruddo i ddarganfod ei fod wedi cael y dasg o warchod ceffylau'r Ymerawdwr. Darganfu hefyd fod duwiau eraill y Nefoedd yn ei watwar am fod yn fwnci ac nad oeddent yn ei weld fel eu cyfoedion.

  Ni allai Sun Wukong dderbyn y sarhad hwn felly penderfynodd brofi ei hun trwy ddod o hyd i'r allwedd i anfarwoldeb. Ymroddodd i'r dasg hon am gryn amser a byddai'n aml yn anwybyddu ei dasgau a'i ymrwymiadau eraill gan ei fod yn eu gweld yn amherthnasol.

  Un diwrnod, penderfynodd yr Ymerawdwr Jade gynnal parti i'w wraig, Xiwangmu. Ni wahoddwyd Sun Wukong ond ni wnaeth hynny atal y Monkey King rhag ymddangos. Pan ddechreuodd y duwiau eraill ei watwar a'i wthio i ffwrdd, aeth Wukong hyd yn oed yn fwy cythruddo a phenderfynodd gyhoeddi ei hun Qítiān Dàshèng neu'r Great Sage Equal to Heaven . Roedd hyn yn sarhad enfawr i'r Ymerawdwr Jade gan ei fod yn ei hanfod yn golygu bod Sun Wukong wedi datgan ei hun yn gyfartal i'r Ymerawdwr. Cododd Brenin y Mwnci faner gyda'i foniciwr newydd arni hyd yn oed.

  Yn gynhyrfus, anfonodd yr Ymerawdwr Jade fataliwn gyfan o filwyr i arestio'r Brenin Mwnci ond anfonodd Wukong bob un ohonynt yn rhwydd. Wedi i'r milwr olaf fod i lawr, aeth Wukong ymlaen i watwar yr Ymerawdwr, gan weiddi:

  Cofiwch fy enw, Great Sage Equal to Heaven,Sun Wukong!”

  Cydnabu’r Ymerawdwr Jade fuddugoliaeth Wukong ar ôl hyn a phenderfynodd wneud heddwch â’r Brenin Mwnci. Cynigiodd safle gwarchodwr iddo ar gyfer Peaches of Immortality Xiwangmu. Roedd Sun Wukong yn dal i weld hyn fel sarhad, fodd bynnag, felly penderfynodd fwyta'r Eirin Wlanog Anfarwoldeb yn lle.

  Yn gynddeiriog, anfonodd yr Ymerawdwr ddwy fataliwn arall ar ôl y Monkey Kin ond trechwyd y ddau hynny yn hawdd. Yn y diwedd, gadawyd yr Ymerawdwr Jade heb unrhyw opsiwn arall ond gofyn i'r Bwdha ei hun am help. Wrth i'r Bwdha weld antics egotistical Wukong, alltudiodd y Brenin Mwnci o'r Nefoedd a'i binio o dan fynydd mor drwm fel na allai hyd yn oed yn gallu ei godi.

  Taith i'r Gorllewin

  Dyma y rhan o stori Sun Wukong y mae Taith i'r Gorllewin mewn gwirionedd wedi'i henwi ar ei hôl. 500 mlynedd ar ôl i'r Brenin Mwnci gael ei ddal dan y mynydd gan Bwdha, fe'i darganfuwyd gan fynach Bwdhaidd teithiol o'r enw Tang Sanzang. Cynigiodd y mynach ryddhau Wukong pe bai Brenin y Mwnci yn addo edifarhau a dod yn ddisgybl iddo.

  Yn dal braidd yn falch hyd yn oed ar ôl 500 mlynedd o gywilydd, gwrthododd Wukong - ni fyddai'n was i neb. Wrth i Tang Sanzang ddechrau cerdded i ffwrdd, fodd bynnag, cafodd Sun Wukong newid calon cyflym ac erfyn arno i ddychwelyd. Cytunodd i wasanaethu'r mynach teithiol yn llawen yn gyfnewid am ei ryddid. Cytunodd Tang Sanzang hefyd ond gofynnodd i dduwies trugareddGuan Yin i roi band hudolus iddo a fyddai’n gwarantu ei reolaeth dros y Monkey King.

  Yna rhyddhaodd Tang Sanzang Sun Wukong a gadael iddo ymuno â’i ddau ddisgybl arall – y mochyn rhan-ddynol Zhu Bajie neu “ Piggy” a'r cyn gadfridog nefol gwarthus Sha Wujing neu “Sandy”.

  Wedi'i ryddhau o'r diwedd, roedd Sun Wukong yn wirioneddol ddiolchgar i Tang Sanzang ac ymunodd ag ef ar ei daith i'r Gorllewin. Roedd taith y mynach pererinion i India mewn gwirionedd lle'r oedd am chwilio am sgroliau Bwdhaidd hynafol a fyddai'n ei helpu ar ei ffordd ei hun i'r Oleuedigaeth.

  Roedd y daith yn hir a pheryglus a bu'n rhaid i Sun Wukong frwydro yn erbyn cythreuliaid a gwrthwynebwyr eraill ynghyd a'i gymdeithion newydd. Derbyniodd hefyd wersi gwerthfawr gan Tang Sanzang ar hyd y ffordd yn ogystal â gan Piggy a Sandy. Ac, erbyn diwedd eu teithiau, llwyddodd Sun Wukong i dyfu o'r diwedd o'r mwnci barus, balchder, a blin yr oedd i gyrraedd yr Oleuedigaeth.

  Taoist, Hindŵaidd, Bwdhaidd, neu Tsieineaidd?

  Taith i'r Gorllewin. Prynwch hi yma ar Amazon.

  Mae hyd yn oed darlleniad arwyneb o Journey to the West yn datgelu bod y stori wedi'i hysbrydoli gan nifer o fytholegau gwahanol. Mae myth cychwynnol Sun Wukong yn dra darddiad Hindŵaidd wedi'i gydblethu â'r cysyniadau Taoaidd o Yin a Yang.

  Mae'r Ymerawdwr Jade a'r rhan fwyaf o weddill y duwiau yn y Nefoedd hefyd yn Taoistiaid i raddau helaeth iawn.tarddiad. Ar yr un pryd, fodd bynnag, maent hefyd yn cydnabod y Bwdha fel awdurdod nefol pwerus ac mae'r daith gyfan i India ar drywydd sgroliau Bwdhaidd hynafol a mynd ar drywydd yr Oleuedigaeth Bwdhaidd.

  Felly, gellir dweud bod Bwdhaeth yn cael ei gosod fel prif grefydd y stori tra bod Taoism ac, i raddau mwy fyth, Hindŵaeth yn eilradd. Fodd bynnag, darlleniad mwy elusennol fyddai bod yr holl grefyddau, dysgeidiaethau, athroniaethau a mytholegau hyn yn cael eu gweld fel casgliad mawr o'r enw'n syml “ mytholeg Tsieineaidd ”.

  Sun Wukong Ledled Asia

  Gan fod mytholeg Tsieineaidd a’r rhan fwyaf o grefyddau’r wlad hefyd yn bresennol ac yn weithredol mewn gwledydd Asiaidd eraill, mae stori Sun Wukong hefyd wedi gwneud ei ffordd ledled y cyfandir. Yn Japan, gelwir y Monkey King yn Son Goku, er enghraifft, tra yng Nghorea ei enw yw Son Oh Gong. Mae'r stori'n boblogaidd ledled gweddill Asia hefyd, yr holl ffordd i Fietnam, Gwlad Thai, a hyd yn oed Malaysia ac Indonesia.

  Symbolau a Symbolau Sun Wukong

  Mae stori Sun Wukong yn enghraifft o hanes person daith trwy fywyd. O faban i oedolyn ac o Ego i Oleuedigaeth, mae'r direidus Trickster and Monkey King yn drosiad ar gyfer twf personol.

  Wedi'i eni mewn wy carreg wedi'i wneud o egni Cyffredinol pur, mae Sun Wukong yn bwerus ac yn ddwyfol o genedigaeth – yn union fel pob bywyd, yn ôlBwdhaeth, Taoaeth, a'r rhan fwyaf o athroniaethau eraill y Dwyrain. Fodd bynnag, fel enaid cwbl newydd ac anwybodus, mae Sun Wukong hefyd yn falch, yn genfigennus, ac yn hawdd ei ddigio.

  Nid yw wedi dysgu teyrnasu yn ei Ego ac mae'n gorfod treulio 500 mlynedd o dan graig, yn teithio gyda meistr doeth, a wynebu llu o heriau nes ei fod yn gallu tyfu fel person, deall ei ddiffygion, a chael yr Oleuedigaeth.

  Pwysigrwydd Sun Wukong mewn Diwylliant Modern

  Tarddiad Sun Wukong yn waith ysgrifenedig o ddiwylliant yn hytrach na myth llafar milenia oed. Ysgrifennodd Wu Cheng'en Taith i'r Gorllewin dim ond pum canrif yn ôl, ac eto mae Sun Wukong (neu fersiynau ohono) eisoes wedi canfod eu ffordd i amryw o weithiau llenyddol a chelf eraill.

  Ar gyfer un, mae'r nofel wreiddiol wedi gweld addasiadau ffilm a theatrig di-ri. Un o'r rhai mwyaf diweddar yw ffilm 2013 Journey to the West gan Stephen Chow. Ar wahân i hynny, mae llawer o gymeriadau yn seiliedig ar Sun Wukong wedi ymddangos mewn cyfryngau poblogaidd gan gynnwys gemau fideo fel League of Legends, Marvel vs Capcom 2: New Age of Heroes, Sonson, a Warriors Orochi.

  Ymddangosodd cymeriad o'r enw Sun Wukong hefyd yng nghyfres ffantasi dyfodol Rooster Teeth RWBY . Mae'n debyg mai'r enghraifft enwocaf, fodd bynnag, yw Son Goku, y prif gymeriad yn y gyfres anime Dragon Ball . Cafodd ei henwi ar ôl y fersiwn Japaneaidd o Sun

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.