Ofergoelion Ynghylch tyrchod daear

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae tyrchod daear nid yn unig yn nodau harddwch ar wyneb person, ond gallant hefyd ddweud llawer am eu ffortiwn a'u dyfodol. Ar un adeg yn y gorffennol, roedd tyrchod daear mor boblogaidd nes bod merched yn troi at roi tyrchod daear ffug ar eu hwynebau i gael eu hystyried yn ddeniadol. Ond mae'r tyrchod daear hyn wedi'u dehongli mewn gwahanol ffyrdd ar draws gwahanol ddiwylliannau.

  Defnyddir tyrchod daear hefyd i ragweld dyfodol person gan lawer o astrolegwyr. Gwneir hyn yn dibynnu ar siâp, maint, lliw a lleoliad y twrch daear. Mewn llawer o ddiwylliannau, credir bod y man geni ar berson hefyd yn dweud llawer am y person o'i bersonoliaeth, ei agwedd at fywyd i'w dynged.

  Dyrchafael Lwcus a'u Lleoliadau ar y Corff

  <6

  Mae man geni ar y talcen yn golygu bod y person yn unigolyn gweithgar a mentrus iawn, sydd hefyd yn dduwiol a charedig, tra bod man geni ar linell gwallt y person yn dynodi priodas gynnar a gall hyd yn oed olygu dyfodiad arian annisgwyl.

  Mae person â man geni ar ei arddwrn mewn gwirionedd yn dynodi ei fod yn unigolyn cryf sydd heb gael dim wrth dyfu i fyny ond wedi dyfalbarhau i ddod yn llwyddiannus ar hyn o bryd.

  Os oes gan berson fan geni ar ochr dde ei stumog , mae’n siŵr o wneud digon o arian ond bydd yn dueddol o gael rhywfaint o ddrama yn ei fywyd cariad.

  Mae twrch daear ar y penelin yn arwydd lwcus oherwydd dywedir bod unrhyw un sydd ag un yn llwyddiannusac hefyd yn edmygydd selog o gelfyddyd. Mae hefyd yn golygu y bydd gan y person y gallu i feithrin perthnasoedd cryf o fudd i'r ddwy ochr.

  Mae man geni rhwng y gwefusau a'r trwyn yn dynodi y bydd gan y person deulu mawr hapus. 3>

  Mae man geni ar yr aeliau yn dynodi y bydd y person yn etifeddu ffortiwn fawr ar ôl priodi ac mae twrch daear rhwng yr aeliau yn golygu y bydd y person yn mwynhau cyfoeth ac iechyd mawr yn ei fywyd.

  Dywedir bod person â thwrch daear ar ei eyelid neu ei gledr dde nid yn unig yn dod yn gyfoethog ond hefyd yn enwog ac yn llwyddiannus.

  Y rhai gyda man geni ar eu llaw dde ysgwydd dywedir eu bod yn ddyfeisgar ac yn rheoli eu cyllid yn dda.

  Mae twrch daear ar ochr dde'r talcen yn dynodi bod y person nid yn unig yn gwneud llawer o arian wrth iddynt heneiddio ond byddant hefyd yn cael eu tynghedu i deithio dramor yn aml.

  Dyrchafael Anlwcus a'u Lleoliadau ar y Corff

  Person â dywedir bod man geni ar ochr chwith eu talcen yn bigog ac yn annhebygol o helpu eraill hyd yn oed pan fyddant wedi cronni llawer o gyfoeth a chyfoeth.

  Person â man geni ar rhan fewnol isaf eu hamrantau neu ar eu clustiau yn cael amser caled yn arbed y cyfoeth y maent yn ei gronni ac yn dueddol o fod yn orwarwyr.

  Mae man geni ar y wefus isaf yn arwydd o duedd i gamblo.

  Yn anffodus i'r rhai sydd âtyrchod daear ar ganol eu tafodau , efallai na fyddan nhw byth yn dod yn areithwyr gwych a chredir hefyd eu bod yn cael dechrau araf i addysg. bod yn anlwcus i rai gan ei fod yn golygu efallai na fyddan nhw'n cael y gydnabyddiaeth haeddiannol hyd yn oed ar ôl gorfod gweithio'n galed ar bopeth maen nhw'n ei wneud.

  Mae man geni ar y cefn yn golygu bod y person bydd yn rhaid iddynt wynebu llawer o rwystrau a goresgyn rhwystrau.

  Dywedir bod pobl â thyrchod daear ar ochr chwith eu stumogau yn ddiog ac yn anffodus yn delio â materion cenfigen.

  Yn ôl y Sipsiwn a deithiodd Ewrop, roedd tyrchod daear ar ben-ôl person yn golygu ei fod wedi'i dynghedu i fod yn dlawd.

  Dyrchafael mewn Diwylliant Tsieineaidd

  Tsieineaidd Mae sêr-ddewiniaeth wedi defnyddio tyrchod daear ar y corff i ragweld dyfodol person ers yr hen amser. Maent wedi rhoi ystyr dyfnach i fannau geni yn dibynnu ar ble maent wedi'u lleoli ar y corff ac a yw'r person yn ddyn neu'n fenyw.

  • Tra bod menywod â thyrchod daear ar waelod eu coes ac o amgylch eu ffêr yn cael eu dweud. a bod yn ddi-galon, dywedir bod dynion sydd â thyrchod daear ar waelod eu coes yn dioddef llawer o galedi.
  • Mae gwraig â thwrch daear ar ei hysgwydd yn anlwcus gan y credir bod ganddi lawer o gyfrifoldebau trwm wrth ei hysgwyddo, ond bydd dyn â thwrch daear ar ei ysgwydd ond yn boblogaidd ac effeithiol.
  • Mae dynion â thyrchod daear ar eu cesail yn ffodus fel y dywediri fod yn llwyddiannus iawn yn eu gyrfaoedd ac yn mynd i gymryd swyddi uchel. Dywedir bod merched ar y llaw arall yn llwyddiannus os oes ganddynt fan geni ar eu gwefus.
  • Dywedir bod unrhyw un sydd â thwrch daear ar groen y pen yn cael bywyd hynod o lwcus a dywedir ei fod yn destun eiddigedd pawb.
  • Dywedir bod pobl â thyrchod daear ar eu brest nid yn unig yn uchelgeisiol ond hefyd yn hael.
  • Mae twrch daear ar ganol y talcen yn dangos doethineb y person.
  • Mae person didwyll a dewr yn dueddol o gael tyrchod daear ar ei foch ac mae pobl o'r fath hefyd yn debygol o fod yn athletaidd ac anfaterol eu natur.
  • Ond gall man geni ar y boch dde olygu bod y person yn berson athletaidd. enaid sensitif sy'n gwerthfawrogi teulu dros bopeth arall. Os yw ar eu boch chwith, yna fe allant fod yn fewnblyg ond yn debygol o fod yn drahaus.
  • Fel arfer credir bod person sydd â man geni ar ei ên yn ystyfnig a phenderfynol ond gall hefyd fod yn hyblyg iawn i'w ên. amgylchoedd. Os yw'r man geni ar yr ochr dde, maent nid yn unig yn rhesymegol ond o natur ddiplomyddol. Os yw'r twrch daear ar yr ên chwith, mae'r person yn fwyaf tebygol o fod yn onest iawn, yn ddi-flewyn-ar-dafod, ac yn syml yn ei ymarweddiad.
  • Yn anffodus i'r rhai sydd â thyrchod daear ar eu cefnau, maent yn fwyaf tebygol o gael eu bradychu.
  • 12>
  • Os yw'r twrch daear ar fôn eu gyddfau, y mae'n arwydd fod eu hoes yn rhwym o fod yn fyr, a'u bod dan bwysau mawr.angen rhywfaint o ymlacio.
  • Credir bod menyw â thwrch daear ar ei llaw yn orwariwr ac o nodweddion ansefydlog.

  Yn dibynnu ar siâp y twrch daear, yr ystyr newidiadau.

  Os yw'r twrch daear yn grwn ac yn grwn, y mae'n arwydd o garedigrwydd a daioni o fewn pobl. Tra bod man geni hirsgwar yn darlunio gwyleidd-dra'r person. Ar y llaw arall, dywedir bod gan unigolyn â man geni onglog nodweddion cadarnhaol yn ogystal â negyddol.

  Oergoelion Trefedigaethol am fannau geni

  Roedd llawer o Saeson yn credu pe bai gan berson man geni gweladwy mewn rhai mannau, roedd yn golygu eu bod wedi gwysio a gwneud cytundeb gyda'r diafol a'u bod yn wrach. Yn Lloegr yn yr 17eg ganrif, ystyriwyd bod twrch daear blewog a thwrch daear ar y boch chwith yn lwcus iawn.

  Dechreuodd yr ofergoel y byddai'r rhai â thwrch daear ar y gwefusau yn gyfoethog yn Lloegr yn y 18fed ganrif. Roedd yna lawer o ddywediadau am fannau geni hefyd, megis “Twrch daear uwchlaw eich maneg, byddwch chi'n priodi'r dyn rydych chi'n ei garu.”

  Perygl tyrchod daear

  Cofiwch pan dynnwyd ei fan geni Enrique Iglesias ac achosi protest? Er y gall tyrchod daear fod yn nodwedd harddu, gallant hefyd achosi problemau iechyd.

  Mae tyrchod daear yn dyfiant ar eich croen sy'n nodweddiadol yn ddiniwed. Mae’r rhan fwyaf o fannau geni yn ymddangos yn ystod 25 mlynedd gyntaf bywyd person, ac yn ôl Webmd.com , mae’n arferol cael rhwng 10-40 o fannau geni erbynoedolaeth.

  Fodd bynnag, weithiau gall tyrchod daear fod yn ganseraidd. Os bydd man geni yn newid yn ei liw a’i siapiau dros amser, mae’n well cael dermatolegydd i archwilio’r man geni i weld a yw’n peri risg. Nid yw tyrchod daear nad ydynt yn newid dros amser yn cael eu hystyried yn beryglus.

  Amlapio

  Felly ni waeth ble mae'r twrch daear, mae ystyr dyfnach ynghlwm. Ond gall yr hyn y mae'r twrch daear yn ei olygu pan gaiff ei ganfod yn rhywle ar y corff amrywio yn dibynnu ar ba ddiwylliant y mae'r person yn rhan ohono wrth i'r dehongliad newid.

  Fodd bynnag, gall rhai mannau geni fod yn ganseraidd, felly mae'n well cael eich man geni wedi'i wirio a'i dynnu os oes angen.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.