Obatala – Supreme Yoruba Deity

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Un o nodweddion arbennig crefydd Gorllewin Affrica Iorwba yw bod ei goruchaf dduw, Oludumare, bob amser ymhell yn yr awyr ac yn llywodraethu'r Ddaear trwy grŵp o dduwiau a elwir yn yr orishas . Ymhlith y duwiau hyn, mae Obatala yn sefyll allan am fod yn dduw purdeb, barn glir, a chreawdwr dynolryw.

  Am ei agosrwydd at Oludumare a'i gywirdeb, cyfeirir at Obatala fel arfer fel Alabalase ('Y sawl sydd ag awdurdod dwyfol'). Ef yw'r Tad Awyr a thad pob orishas.

  Pwy yw Obatala?

  > Ffiguryn vintage o Obatala. Gwelwch ef yma.

  Yng nghrefydd Iorwba, dwyfoldeb primordial yw Obatala, a gysylltir yn gryf â'r cysyniadau o burdeb ysbrydol, doethineb, a moeseg. Yn ôl y chwedl, roedd yn un o'r 16 neu 17 o ysbrydion dwyfol cyntaf a anfonodd Oludumare i lawr i'r Ddaear o'r awyr, i baratoi'r byd ar gyfer bodau dynol.

  Roedd diwinyddiaethau o'r pantheon Iorwba fel arfer yn briod â mwy na un duwdod ar yr un pryd, ac mae hyn hefyd yn wir am Obatala. Yemoja , neu Yemaya, yw prif wraig Obatala.

  Mae Obatala hefyd yn cael ei addoli yn rhai o grefyddau’r Caribî a De America sy’n deillio o’r ffydd Iorwba. Gelwir y duw yn Obatalá yn Affro-Cuban Santería, ac fel Oxalá yn Candomblé Brasil.

  Rôl Obatala

  Wedi'i nodweddu gan ei farn glir , Obatala yn aml yw'r dwyfolawdurdod yr ymgynghorwyd ag ef gan orishas eraill pryd bynnag y bydd angen iddynt setlo gwrthdaro. Helpodd llawer o orishas i adeiladu'r byd, ond cyfrifoldeb Obatala oedd rhoi ffurf i'r Ddaear. Neilltuwyd Obatala hefyd gan Oludumare gyda'r dasg o greu bodau dynol.

  Mewn rhai fersiynau o'r myth, yn ei bersonoliad dynol, roedd Obatala yn un o frenhinoedd cyntaf Ile-Ife, y ddinas lle credai pobl Iorwba y cyfan. tarddu o fywyd.

  Fodd bynnag, mewn fersiynau eraill o'r stori, ceisiodd ddiorseddu Oduduwa, brenin cyntaf un y ddinas chwedlonol, mewn ymgais i adennill rheolaeth lawn dros ddynoliaeth, ond methodd. Mae'r esboniadau am y frwydr pŵer a fodolai rhwng Obatala ac Oduduwa yn amrywio o un myth i'r llall. Fe ddown yn ôl at y straeon chwedlonol hyn yn nes ymlaen.

  Mythau Am Obatala

  Ffigur bychan o Obatala mewn gwyn. Ei weld yma.

  Mae mythau Iorwba sy'n cynnwys Obatala yn ei ddangos fel duw doeth, weithiau'n ffaeledig ond bob amser yn ddigon adfyfyriol i gyfaddef ei gamgymeriadau a dysgu oddi wrthynt.

  Obatala ym Myth Yoruba am Creu

  Yn ôl hanes creu Iorwba, dim ond dŵr oedd yn y byd ar y dechrau, felly rhoddodd Oludumare y dasg o greu’r ddaear i Obatala.

  Brwdfrydig ynghylch ei genhadaeth , Cymerodd Obatala gydag ef iâr a chragen malwoden (neu calabash) wedi'u llenwi â chymysgedd o dywod a rhai hadau, ac ar unwaithdisgynnodd o'r awyr ar gadwyn arian. Unwaith yr oedd y duw yn hongian o dan y dyfroedd primordial, tywalltodd i lawr gynnwys y gragen falwen, gan greu'r ehangdir cyntaf.

  Fodd bynnag, roedd yr holl dir wedi'i grynhoi mewn un lle yn unig. Gan wybod na fyddai hyn yn gwneud, aeth Obatala ymlaen i ryddhau ei iâr, felly byddai'r anifail yn lledaenu'r ddaear ledled y byd. Yna, pan oedd y Ddaear bron â gorffen, daeth Obatala yn ôl i Oludumare i adrodd ar ei gynnydd. Yn hapus gyda llwyddiant ei greadigaeth, gorchmynnodd y duw goruchaf Obatala i greu dynoliaeth.

  Yn ôl un fersiwn o'r myth, dyma pryd y dechreuodd yr orishas eraill deimlo'n genfigennus, oherwydd roedd Obatala yn dod yn ffefryn i Olodumare. O ganlyniad i hyn, gadawodd un duw, Eshu y 'trickster' yn ôl pob sôn, botel wedi'i llenwi â gwin palmwydd ger y man lle'r oedd Obatala yn mowldio'r bodau dynol cyntaf â chlai.

  Yn fuan wedi hynny, daeth Obatala o hyd i'r botel a dechrau yfed. Wedi’i amsugno â’i dasg, nid oedd yn sylweddoli faint yr oedd yn ei yfed, ac yn y pen draw, meddwi iawn. Yna roedd y duw yn teimlo'n flinedig iawn ond ni stopiodd weithio nes bod ei swydd wedi'i chwblhau. Ond oherwydd ei gyflwr, yn anfwriadol cyflwynodd Obatala amherffeithrwydd ym mowldiau'r bodau dynol cyntaf.

  I bobl Iorwba, dyma'r rheswm pam mae bodau dynol yn ffaeledig. Dyma hefyd y rheswm pam mae rhai pobl yn cael eu geni ag anableddau corfforol neu feddyliol.

  Y GwrthdaroRhwng Obatala ac Oduduwa

  Er ei fod yn dduwdod heddychlon y rhan fwyaf o’r amser, roedd gan Obatala berthynas wrthgyferbyniol ag Oduduwa, y dywedir ei fod yn frawd iddo.

  Mewn creadigaeth amgen stori, ar ôl i feddwdod Obatala wneud iddo syrthio i gysgu, cymerodd Oduduwa y swydd o greu bodau dynol lle roedd Obatala wedi ei adael. Mae mythau eraill hyd yn oed yn honni, yn ystod absenoldeb ei frawd, fod Oduduwa hefyd wedi gwella rhai agweddau ar y Ddaear wreiddiol. Roedd y duw goruchaf yn cydnabod teilyngdod y gweithredoedd hyn, gan roi anrhydeddau arbennig i Oduduwa.

  Gan fanteisio ar ei fri yn ddiweddar, daeth Oduduwa yn frenin Ile-Ife, y ddinas chwedlonol lle mae pobl Iorwba yn meddwl y gyntaf roedd bodau dynol yn byw.

  Dyma oedd y sefyllfa pan ddeffrodd Obatala. Roedd y duw yn teimlo cywilydd ar unwaith am ei ymddygiad yn y gorffennol ac addawodd na fyddai byth yn yfed alcohol eto. Dyna pam y gwaherddir diodydd meddwol yn holl ddefodau Iorwba ynghylch Obatala.

  Yn y pen draw, prynodd Obatala ei hun trwy gymryd llwybr purdeb, a dechreuodd dynolryw ei addoli eto fel un o'r orishas cyntaf. Fodd bynnag, am gyfnod, bu Obatala yn cystadlu â'i frawd dros reolaeth bodau dynol.

  Mewn un myth, dywedir i Obatala adeiladu byddin gyda charfan o bobl Igbo. Nesaf, gorchmynnodd Obatala i'w ryfelwyr wisgo masgiau seremonïol, fel y byddent yn debyg i ysbrydion drwg, i ddychryn y boblogaeth ddynol i mewn iildio pan ymosodasant ar Ile-Ife. Amcan ei gynllun oedd diorseddu Odudua. Fodd bynnag, darganfu Moremi, gwraig o Ile-Ife, y tric mewn amser, a rhwystrwyd byddin Obatala.

  Yn fuan wedyn, ailsefydlwyd heddwch rhwng y ddau dduw, wrth i fodau dynol ailgydio yn addoli Obatala. Ond gan fod Oduduwa yn parhau i fod yn rheolwr cyntaf y ddynoliaeth yn swyddogol, ystyriai'r Iorwba ef yn dad i'w holl frenhinoedd dilynol.

  Priodoleddau Obatala

  Obatala yw orisha purdeb, ond mae hefyd yn yn gysylltiedig â:

  • Tosturi
  • Doethineb
  • Gonestrwydd
  • Moeseg
  • Diben
  • Adbrynu<15
  • Heddwch
  • Maddeuant
  • Y Flwyddyn Newydd
  • Atgyfodiad

  Oherwydd mai Obatala yw creawdwr dynolryw, credir bod y cyfan penau dynol yn perthyn iddo. Mae'n werth nodi, ar gyfer yr Iorwba, mai'r pen yw lle mae eneidiau dynol yn byw. Mae'r cysylltiad rhwng Obatala a bodau dynol yn cael ei wneud yn amlwg pan fydd y duwdod yn cael ei alw'n Baba Araye , enw sy'n golygu 'Tad y Ddynoliaeth'.

  Mae plant sy'n ffurfio yn y groth hefyd yn gysylltiedig ag Obatala, gan y credir bod y duw yn dal i fod yn gyfrifol am fowldio bodau dynol. Mae'r teitl Alamo Re Re , y gellir ei gyfieithu fel 'Yr un sy'n troi gwaed yn blant', yn gyfeiriad at y rôl y mae Obatala yn ei chwarae wrth siapio babanod.

  Obatala yw hefyd dwyfoldeb pobl anabl. hwnsefydlwyd cysylltiad ar ôl i'r duw sylweddoli ei fod yn gyfrifol am bobl a anwyd ag anableddau corfforol neu feddyliol.

  Gan gydnabod ei gamgymeriad, addawodd Obatala amddiffyn yr holl anabl. Ar ben hynny, yng nghrefydd Iorwba, gelwir y rhai sydd ag anableddau yn eni orisa (neu ‘bobl Obatala’). Afraid dweud bod trin yr unigolion hyn ag amarch yn cael ei wahardd ymhlith yr Iorwba.

  Symbolau Obatala

  Fel mewn crefyddau eraill, yn y ffydd Iorwba mae'r lliw gwyn yn cynrychioli purdeb ysbrydol, a dyma'n union y lliw y mae Obalata yn gysylltiedig yn bennaf ag ef. Mewn gwirionedd, mae enw'r duw yn golygu ' Brenin sy'n gwisgo lliain gwyn' .

  Mae gwisg Obatala fel arfer yn cynnwys gwisg wen afradlon, les gwyn, gleiniau gwyn a chregyn cowrie, blodau gwyn ( yn enwedig jasmin), a gemwaith arian.

  Mewn rhai cynrychioliadau, mae Obatala hefyd yn cario ffon arian, a elwir yn opaxoro . Mae'r eitem hon yn symbol o gysylltiad nef a daear a wireddwyd gan y duw, yn ôl i'r adeg pan ddisgynnodd Obatala o'r awyr ar gadwyn arian, i greu'r tiroedd cyntaf.

  Mae'r orisha hwn hefyd wedi'i gysylltu'n gryf â cholomennod gwyn, a aderyn sy'n cael ei ddarlunio fel un sy'n cyd-fynd â'r duw mewn sawl myth. Fodd bynnag, mewn straeon eraill, Obatala ei hun sy'n troi'n golomen wen i ddatrys sefyllfa anodd. Anifeiliaid eraill a ellir eu cael ymhlith yr offrymau iy duw hwn yw malwod, ieir gwynion, nadroedd, geifr, a gwlithod.

  Fel bodau dynol, mae gan dduwiau Iorwba hefyd hoffterau bwyd penodol. Yn achos Obatala, mae ei addolwyr yn draddodiadol yn dangos eu parch at y duw yn cynnig iddo gawl melon gwyn, eko (yd wedi'i lapio mewn dail llyriad), a iamau.

  Cwestiynau Cyffredin Am Obatala

  A yw Obatala gwryw neu fenyw?

  Nid yw Obatala yn cydymffurfio ag un rhyw – hylif a thros dro yw ei ryw. Disgrifir ef fel un androgynaidd.

  Pwy yw cymar Obatala?

  Mae Obatala yn briod ag Yemaya, duwies y moroedd. Fodd bynnag, mae ganddo wragedd eraill hefyd.

  Beth yw lliw cysegredig Obatala?

  Gwyn yw ei liw cysegredig.

  Beth yw rôl Obatala ym mytholeg?

  Obatala yw'r Tad Awyr a chreawdwr y Ddaear a'r ddynoliaeth.

  Casgliad

  Yn cael ei ystyried yn un o brif dduwiau pantheon Iorwba, Obatala yw dwyfoldeb purdeb, prynedigaeth, a moeseg. Ymhlith yr holl orishas, ​​dewiswyd Obatala gan Oludumare ar gyfer y dasg bwysig o greu'r Ddaear a'r holl ddynoliaeth.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.