Zeus - Brenin y Duwiau a'r Marwolion

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Seus, brenin y duwiau a meidrolion, yw'r duw mwyaf pwerus ym mytholeg Groeg. Fel duw taranau ac awyr, mae'n byw ar gopa Mynydd Olympus lle anfonodd stormydd, gwyntoedd a glaw i'r Ddaear. Gyda'i ddoethineb, profiad, a chryfder, mae Zeus yn rhagori ar bob duw; gydag un daranfollt, gallai daflu pob un o honynt i'r Tartarus tywyll. Felly, ni feiddient ei herio.

  Mae ei enw yn deillio o eiriau Indo-Ewropeaidd dey sy'n golygu i disgleirio neu olau , a llifiau, y gellir eu cyfieithu fel yr awyr lachar . Ym mytholeg Rufeinig, yr hyn sy'n cyfateb iddo oedd Jupiter. Dyma gip ar un o ffigyrau amlycaf mytholeg Roeg, Zeus.

  Isod mae rhestr o brif ddetholion y golygydd sy'n dangos y cerflun o Zeus.

  Dewisiadau Gorau'r GolygyddDyluniad Veronese 8 1/2 Fodfedd Duw Groeg Zeus Thunderbolt Streic Oer Cast... Gweler Hwn YmaAmazon.comAlabaster Zeus Wedi'i Wneud â Llaw Yn Dal Bolt Mellt a Cherflun Eryr 10.5... Gweler Hwn YmaAmazon.comVeronese Design 11 3/4" Zeus Groegaidd Duw yn Dal Thunderbolt gyda Eryr Oer... See This HereAmazon.com Roedd y diweddariad diwethaf ar: Tachwedd 24, 2022 12:17 am<2

  Hanes Zeus

  Seus oedd mab ieuengaf brenin y Titaniaid, Cronus , a'i wraig Rhea. yn cymeryd ei orsedd, ac mewn ymgais i rwystro hyny, Cronussymbolau?

  Mae symbolau Zeus yn cynnwys y daranfollt, derw, tarw, eryr ac alarch.

  I’w Lapio

  Fel duw’r awyr a’r pren mesur o'r byd, mae gan Zeus rôl ganolog ym mytholeg Roegaidd sy'n cynrychioli tad, pren mesur, ac amddiffynnydd pob meidrol a duw. Fodd bynnag, gallai ei bersonoliaeth wrthdrawiadol fod yn ddryslyd – mae ei ddicter a’i gynddaredd wedi’u gorchuddio gan rai ymdrechion arwrol, megis achub ei frodyr a chwiorydd rhag digofaint eu tad.

  llyncu yr holl blant y rhoddodd Rheaenedigaeth iddynt.

  6>Cronus yn llyncu Ei Blant

  Cyn geni'r plentyn ieuengaf, trodd Rhea at Wranws ​​a Gaia am gyngor ar sut i'w achub.

  • Zeus wedi ei Guddio rhag Cronus

  Yn ôl eu cyfarwyddiadau , hi a aeth i Creta, a chyn gynted ag y rhoddodd hi enedigaeth i Zeus, hi a'i cuddiodd mewn ogof. Y diwrnod wedyn, lapiodd Rhea garreg fawr mewn dillad swaddlo, ac yna ei rhoi i Cronus, a oedd, yn argyhoeddedig ei fod yn derbyn ei fab, yn ei lyncu ar unwaith.

  Yn Creta, codwyd Zeus gan y nymffau Adrasteia ac Ida. Cadwasant y baban mewn crud aur a bwydo mêl a llaeth iddo o Amalthea, yr afr ddwyfol. Byddent yn hongian y crud ar goeden fel na allai Cronus ddod o hyd i'w fab ar dir, awyr na môr. Roedd y rhyfelwyr Cretan pum-arfog, o'r enw Curetes, yn gwarchod y crud ac yn cuddio gwaeddiadau'r plentyn â sain eu harfau.

  Yn ddiweddarach, pan ddaeth yn arglwydd y byd, talodd Zeus ei rieni maeth yn ôl: trodd Adrasteia, Ida, ac Amalthea yn sêr. Rhoddodd liw aur i'r gwenyn a'i wrthwynebiad i hinsawdd galed y mynyddoedd.

  • Zeus yn dymchwelyd Cronus

  Pan dyfodd Zeus a chryfhau, penderfynodd achub ei frodyr a'i chwiorydd. Rhoddodd Metis, Oceanid ac un o dair mil o ferched Oceanus a Tethys, ddiod i Cronus yn ei orfodi i chwydu'rcarreg yn gyntaf, ac yna ei blant - Hestia , Demeter, Hera, Poseidon , a Hades .

  Ynghyd â'i frodyr a'i chwiorydd, Ymosododd Zeus ar Cronus a'r Titans, a pharhaodd y frwydr, a elwir y Titanomachy, am ddeg diwrnod. Ar ôl iddyn nhw drechu Cronus, rhannodd Zeus reolaeth y byd gyda'i frodyr, Hades a Poseidon. Daeth Zeus yn rheolwr yr awyr a'r nefoedd, teyrnasodd Poseidon dros y moroedd, a daeth Hades yn dduw yr isfyd. Cafodd y Titaniaid eu bwrw i Tartarus, rhanbarth isfyd, tra cafodd Atlas, Titan oedd wedi ymladd yn erbyn Zeus, ei gosbi trwy gael ei orfodi i ddal yr awyr i fyny.

  • Her i Zeus<7

  Heriwyd rheolaeth gynnar Zeus gan ei nain, Gaia, a deimlai ei fod wedi trin ei phlant, y Titaniaid, ag anghyfiawnder. Ynghyd â'r Gigantes, heriodd Gaia'r Olympiaid, ond llwyddodd y ddau i roi'r gorau i'r Gigantomachi a pharhau â'u rheolaeth.

  Mae myth arall yn disgrifio sut y daeth y duwiau Hera, Poseidon ac Apollo, a gafodd eu huno'n gyflym gan y duwiau eraill i gyd. Olympiaid ac eithrio Hestia . Gyda chymorth Hypnos, duw cwsg, fe wnaeth y duwiau Olympaidd ddwyn taranfollt Zeus a'i glymu. Cafodd Zeus gymorth gan Thetis ac unwaith yn rhydd, cosbwyd Hera, Poseidon ac Apollo yn llym yn ogystal â'r duwiau eraill. Wnaethon nhw byth ei herio eto.

  • Zeus fel Rheolydd

  Ffynhonnell

  Roedd cartref Zeuswedi'i leoli ar y mynydd Groeg uchaf, Olympus. O'i gopa, roedd Zeus yn gallu gweld popeth. Roedd yn arsylwi ac yn llywodraethu popeth a phawb, gan gosbi'r drwg a gwobrwyo'r da. Traddododd gyfiawnder a chafodd ei ystyried yn warchodwr cartrefi, dinasoedd, eiddo, a gwesteion.

  Disgrifir Zeus gan Hesiod fel duw oedd yn chwerthin yn uchel ac yn ddiofal. Ond ar yr un pryd, roedd yn fympwyol a gallai fod yn ddinistriol, yn enwedig pe bai'n cael ei groesi. Olympus, roedd Zeus yn ffieiddio o weld dirywiad a'r aberth dynol a oedd yn digwydd ar y ddaear. Gorlifodd y ddaear i'w buro oddi ar fodau dynol, gyda dim ond Deucalion a Pyrrha wedi goroesi'r llifogydd. Mae'r myth hwn yn debyg i stori Noa a'r Arch o'r Beibl Cristnogol.

  Gwragedd a Phlant Zeus

  Roedd gan Zeus saith o wragedd anfarwol – gan gynnwys Metis, Themis, Eurynome, Demeter, Leto, Mnemosyne a Hera. O'r rhain, Hera yw ei brif wraig, er mai Metis yw ei wraig gyntaf.

  • Zeus a Metis: Cafwyd proffwydoliaeth yn datgan y byddai Metis yn esgor ar blant cryf a phwerus a fyddai'n dymchwelyd eu tad. Pan oedd Metis yn feichiog gyda phlant Zeus, roedd Zeus yn ofni cyflawni'r broffwydoliaeth ac felly fe dwyllodd Metis a gwallgofi iddi droi ei hun yn bryf. Yna llyncodd hi, yn debyg iawn i'w dad wedi llyncu brodyr a chwiorydd Zeus. Metiseisoes wedi cenhedlu plentyn a dechreuodd greu gwisg a helmed i'w merch. Achosodd hyn boen i Zeus ac, yn y diwedd, gofynnodd Zeus i Hephaestus naill ai hollti ei ben neu ei daro â morthwyl i ryddhau'r boen. Yna neidiodd Athena allan o ben Zeus, wedi tyfu'n llawn ac wedi'i gwisgo mewn arfwisg. Beth bynnag am y broffwydoliaeth, Athena oedd hoff blentyn Zeus.
  • Zeus a Hera: Priododd Zeus ei chwaer Hera, ond nid oedd yn ŵr rhagorol. Oherwydd ei faterion niferus, gyda merched anfarwol a marwol, roedd yn aml yn gwrthdaro â Hera. Roedd hi bob amser yn genfigennus ac yn casáu ei blant anghyfreithlon, fel Heracles a Dionysus , yn aml yn gwneud bywyd yn ddiflas iddyn nhw.
  • Plant Zeus: Roedd gan Zeus nifer o blant. Gyda'i wraig Hera bu iddo dri o blant, Ares , Hebe, ac Eileithyia; gyda'r Titaness Leto, roedd ganddo efeilliaid Artemis ac Apollo; gyda'r dduwies Demeter roedd ganddo ei ferch Persephone, ac yn y blaen ac yn y blaen. Syrthiodd Zeus hefyd un plentyn heb wraig – y dduwies Athena, y dywedir iddi neidio allan o'i ben.

  Cudd-guddio a swyno Zeus

  Y modd y gwaeiodd mae'r merched hyn weithiau'n wrthun. Byddai'n aml yn troi at dreisio, twyll a chuddio er mwyn cysgu gyda nhw. Ceir sawl stori am ei driciau a ddefnyddiwyd i dwyllo cariad.

  • Soniodd Zeus ei fod yn aderyn wedi'i anafu a hedfanodd i mewn i'r wlad.Ystafell Hera, cyn iddo gyd-dynnu â hi, gan ysglyfaethu ar ei thosturi a'i chariad at anifeiliaid.
  • Hudo'r dywysoges farwol Danae ar ffurf cawod aur, a arweiniodd at roi genedigaeth i Perseus .
  • Ymddangosodd Zeus ar ffurf gŵydd i Nemesis a'i hudo hi fel hyn.
  • Trawsnewidiodd ei hun yn ei ferch Artemis, duwies yr helfa, i ddenu Callisto yn un. ymdeimlad o sicrwydd cyn iddo ei threisio.
  • Cipiodd Ganymede, marwol golygus, wedi'i guddio fel eryr a mynd ag ef i Olympus lle mae'n parhau fel cludwr cwpan i'r duwiau.
  • I hudo Europa , roedd Zeus ar ffurf tarw. I brofi nad oedd ganddi ofn ohono, eisteddodd Europa ar ei gefn, ac aeth â hi i Creta. Yno, datguddiodd Zeus ei wir hunan, a gwnaethant gariad.

  Symbolaeth a Phortread o Zeus

  Fel brenin a llywodraethwr holl dduwiau a gwŷr Groeg, roedd Zeus yn yn aml yn cael ei bortreadu mewn celf gyda symbolau ac agweddau penodol yn disgrifio ei bwrpas a'i bersonoliaeth.

  • Patriarch pwerus – Mae rhai paentiadau cynnar o Zeus yn ei ddarlunio gan daflu fflachiadau mellt, gan ei sefydlu fel dwyfoldeb uwchraddol a rhyfelwr. Yn y cyd-destun hwn, mae'n cael ei weld fel symbol o bŵer, awdurdod, a goruchafiaeth.
  • Brenin y duwiau a meidrolion – Yn y cyfnod clasurol, mae Zeus yn aml yn cael ei ddarlunio yn eistedd ar yr orsedd ac yn dal y deyrnwialen, gyda'r dduwies Nike asgellog ganei ochr, yn symbol o'i ddyletswydd fel patriarch a brenin yr holl dduwiau.
  • Cyfiawnder ac awdurdod – Yn wahanol i dduwiau Groegaidd eraill, roedd yn aml yn cael ei bortreadu fel gŵr aeddfed ac urddasol gyda barf a mawr. stamina, gan ddynodi ei statws fel rheolwr profiadol yn fwy nag eraill. Mae fel arfer yn dal ffon mewn un llaw a tharanfollt arddulliedig yn y llall, y ddau yn cael eu gweld fel symbolau o rym, rheolaeth, a chyfiawnder.
  • Doethineb – Ar adegau, mae'n cael ei ddarlunio yn gwisgo coron wedi'i gwneud o ddail derw. Ystyrid y dderwen fel ei goeden sanctaidd yn cynrychioli doethineb, morâl, ymwrthedd, a chryfder.

  Symbolau Zeus

  Heblaw am y dderwen, roedd Zeus yn aml yn cael ei gysylltu â symbolau amrywiol a ystyrid yn gysegredig iddo. Roedd y rhain yn cynnwys:

  • Y Thunderbolt – Y daranfollt oedd arf gwych Zeus, a luniwyd ar ei gyfer gan y Cyclopes . Cynrychiolai hyn ei allu a'i awdurdod dros feidrolion a duwiau.
  • Yr Eryr – roedd Zeus yn dal yr eryr fel aderyn arbennig o gysegredig ac yn aml yn cael ei ddarlunio yn ei farchogaeth neu'n ei gael wrth ei ymyl. Gyda'i weledigaeth wych, roedd yr eryr yn cynrychioli gallu Zeus i weld popeth. Maent yn anifeiliaid solar sy'n gysylltiedig yn aml â golau'r haul. Felly, maen nhw'n symbolau dewrder a breindal, yn ogystal â balchder, buddugoliaeth, a hirhoedledd.
  • Y blaidd – Mae'r anifail pwerus hwn yn cael ei ofni a'i barchu. Fel brenin y nefoedd a'rmeistr y tywydd, roedd Zeus yn aml yn gysylltiedig â blaidd, gan gynrychioli brwydr, ymwybyddiaeth, dewrder ac amddiffyniad. Heblaw am lawer o deitlau, cyfeiriwyd hefyd at frenin yr holl dduwiau fel llw-geidwad, gwaredwr, gwarchodwr, noddwr gwadd, cosbwr, a thangnefeddwr.
  • Y tarw – Anifail cysegredig arall i Zeus oedd y tarw. Yn y cyd-destun hwn, mae'r tarw yn symbol o wyredd, hyder, stamina, a ffrwythlondeb.

  Gwersi o Storïau Zeus

  Ar wahân i fod yn bwerus ac yn gryf, y pren mesur hollalluog, Roedd Zeus ymhell o fod yn berffaith. Fodd bynnag, mae rhai gwersi y gallwn eu dysgu o straeon Zeus:

  • Anorfod tynged - Mae hwn yn bwnc sy'n codi dro ar ôl tro yn chwedlau a mythau Groeg. Gallem ddehongli Zeus fel dioddefwr ac emisari tynged. Roedd llywodraethwr yr holl dduwiau i fod i gymryd gorsedd ei dad. Daeth ei dad, Cronus, ei hun yn rheolwr y byd trwy ddiorseddu ei dad ei hun. Mae'r chwedl yn mynd ymlaen i ddweud bod Zeus yn cael ei broffwydo i gael ei dynnu i lawr gan ei blentyn ei hun, sydd eto i'w eni.
  • Anffyddlondeb – Er na fyddem heddiw’n ystyried ymddygiad Zeus a’i gymeriad anrhagweladwy anlladus yn rhagorol, gallem ddal i ddod i rai casgliadau o’i weithredoedd a’i anffyddlondeb. I'r Groegiaid hynafol, roedd ei weithredoedd yn gywir ac yn gyfiawn. Pe na bai’r duw hollalluog, fel Zeus, yn gallu rheoli ei ysfa a gwrthsefyll merchedharddwch, yna nid oedd gan ddynion marwol cyffredin unrhyw reswm i. Byddai rhai yn dadlau bod mytholeg, yn enwedig pan ddaw at dduwiau Groegaidd, yn cael ei gwneud i fyny nid i ddysgu gwers foesol i ni, ond i gyfiawnhau gweithredoedd pobl.
  • Cariad – Mewn goleuni mwy cadarnhaol , gallem ddehongli achub Zeus ei frodyr a chwiorydd oddi wrth eu tad fel gweithred o gariad a charedigrwydd. Mae'n dangos bod angen trin rhywun yn annheg ac yn anghyfiawn weithiau er diogelwch eich anwyliaid.

  Ffeithiau Zeus

  1- Pwy oedd rhieni Zeus?

  Rhea a Cronus oedd rhieni Zeus.

  2- Ble roedd Zeus yn byw?

  Roedd Zeus yn byw ar Fynydd Olympus gyda'r duwiau Olympaidd eraill.

  3- Pwy oedd brodyr a chwiorydd Zeus?

  Roedd gan Zeus chwech o frodyr a chwiorydd – Hestia, Hades, Poseidon, Hera, Demeter a Chiron .

  4- Sawl cydymaith oedd gan Zeus?

  Roedd gan Zeus nifer o wragedd a materion niferus; fodd bynnag, Hera yw ei brif wraig o hyd.

  5- Faint o blant oedd gan Zeus?

  Roedd gan Zeus nifer o blant, gan gynnwys Artemis, Ares, Athena, Hebe, Hephaestus , Persephone, Perseus, y Graces , yr Muses, y Moirai, Helen , Heracles, Ares ac yn y blaen.

  6- Pwy yw Zeus' Cyfwerth Rhufeinig?

  Seus Rhufeinig yw Jupiter.

  7- Beth oedd drosodd Zeus y duw?

  Seus oedd brenin Lloegr y duwiau, duw'r awyr, mellt, taranau, cyfiawnder, trefn a chyfraith.

  8- Beth yw Zeus'

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.