Lugh - Duwdod Celtaidd Hynafol

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Lugh oedd duw Celtaidd hynafol y stormydd mellt a tharanau, Awst, a’r cynhaeaf holl bwysig. Yr oedd yn rhyfelwr dewr, yn feistr ar bob celfyddyd, ac yn Dderwydd . Roedd yn aelod o hil ddirgel, yn wieder gwaywffon hudolus, yn frenin bonheddig, ac yn chwedl. Fel un o dduwiau mwyaf parchus Ewrop Geltaidd, mae ei darddiad chwedlonol a'i chwedlau arwrol wedi'i astudio a'i ddathlu ers canrifoedd.

  Pwy yw Lugh Lamhfada?

  Lugh (Loo) yw un o'r duwiau Celtaidd mwyaf adnabyddus erioed. Mae ei grybwylliadau di-rif ar draws chwedlau Gwyddelig a Galaidd yn portreadu ei bwysigrwydd aruthrol ymhlith y Celtiaid.

  Ystyrir Lugh yn ymgorfforiad Gwyddelig o dduwdod Celtaidd a aeth gan lawer o enwau ac a addolid ar draws y byd Celtaidd. Yng Ngâl adnabyddid ef fel ‘Lugos’ ac yn Gymraeg fel ‘Lleu Llaw Gyffes’ ( Lleu o law medrus ). Yn ei holl ffurfiau, cysylltir ef â'r cynhaeaf ac felly â mis Awst.

  Yn y Wyddeleg, rhoddwyd dau lysenw poblogaidd iddo: Lugh Lamhfada neu “of the long fraich ” mewn perthynas â'i sgiliau â'r waywffon, a Samildanach neu “feistr yr holl gelfyddyd”.

  Gallwn weld y cysylltiad amlwg hwn trwy gyfieithiad y gair Awst trwy'r ieithoedd Celtaidd fel y'i cysylltir amlaf â Lugh: mewn Gwyddeleg fel 'lunasa', Gaeleg yr Alban fel 'lunastal', ac yn Gymraeg fel 'luanistym'.

  Llawer o dduwiau Celtaidd,gan gynnwys Lugh, diwylliannau croes ledled Ewrop a hyd yn oed gymheiriaid a briodolir iddynt mewn mytholegau eraill.

  Mae Julias Caesar, yn ei lyfr De Bello Gallico , yn cyfeirio at chwe duw Celtaidd yng Ngâl, gan eu trawsgrifio i'r enwau o'u duwiau Rhufeinig cyfatebol. Yn benodol, mae'n sôn am y duw Mercury, gan ei ddisgrifio fel duw masnach, amddiffynwr teithwyr, a dyfeisiwr yr holl gelfyddydau. Ym mytholeg Wyddelig, manylwyd ar Lugh Lamhfada mewn naws hynod o debyg, yn cyd-daro ag esboniad Cesar o Fercwri.

  Statue of Lugh gan Godsnorth. Gweler yma.

  Roedd Lugh yn cael ei nodweddu fel rhyfelwr mawr, brenin heddychol, a twyllwr cyfrwys. Yn ychwanegol at hyn, darlunir ef yn fedrus yn holl gelfyddydau blaenaf yr oes. Roedd y rhain yn cynnwys ei astudiaethau o hanes, barddoniaeth, cerddoriaeth, yn ogystal â rhyfel ac arfau.

  Tarddiad ac Etymoleg Lugh

  Ychydig yw tarddiad geirdarddiad Lugh. o ddadl ymhlith ysgolheigion. Mae rhai yn cynnig ei fod yn deillio o’r gwreiddyn proto-Indo-Ewropeaidd ‘lewgh’, ochr yn ochr â’r Hen Wyddeleg ‘luige’ a’r Gymraeg ‘llw’, sydd i gyd yn golygu “rhwymo trwy lw”. Fodd bynnag, yn y cyfnod cynharach, credid bod ei enw wedi dod o'r 'leuk' Indo-Ewropeaidd neu'r “golau fflachio”, cysylltiad amlwg â chysylltiad Lugh â stormydd mellt a tharanau, fflach llythrennol o olau.

  Enw Lugh , o ble bynnag y tarddodd, yn cael ei ddefnyddio'n aml i enwi dinasoedd,siroedd, a hyd yn oed gwledydd ar draws Ewrop. Mae rhai enghreifftiau yn cynnwys:

  • Lyon, Ffrainc – a elwid unwaith yn 'Lugdunom' neu Lugh's Fort
  • Talaith hynafol Ulaidh (Uh-loo) yn Iwerddon
  • Gelwid tref Carlisle, Lloegr ar un adeg yn 'Lugubalium'
  • Mae sir Wyddelig Louth (Loo) yn cadw ei henw hanesyddol heddiw

  Mytholeg Lugh

  Crybwyllir Lugh ym mytholeg Iwerddon, gan gynnwys yn y llawysgrif o'r 11eg ganrif ' Lebor Gabála Érenn ' (Cymeriad Iwerddon). Yma, olrhain ei achau yn ôl i'r Tuatha De, un o hiliau cyn-Gristnogol cynnar Iwerddon. Derbyniodd ei etifeddiaeth Tuatha De gan ei dad Cian, mab Dian Cecht, ond yr oedd ei fam, Ethnea, yn ferch i Balor, brenin y Fomoriaid, un arall o hiliau chwedlonol Iwerddon ac ar adegau yn elynion ffyrnig i'r Tuatha De.<5

  Genedigaeth Lugh

  Roedd bywyd Lugh yn eithaf gwyrthiol hyd yn oed ers ei eni. Dywedir bod taid Lugh, Balor of The Evil Eye, wedi clywed proffwydoliaeth y byddai’n cael ei ladd un diwrnod gan ei ŵyr. Mewn ofn, penderfynodd gyfyngu ei ferch i dwr fel na fyddai hi byth yn esgor ar blant.

  Fodd bynnag, fe'i hachubodd Cian yn ddewr, ac aeth ati i eni tri mab iddo. Pan glywodd Balor y newyddion am ei wyrion, trefnodd i'r tri gael eu boddi ar y môr. Achubwyd Lugh yn ffodus gan y Derwydd Manannan Mac Lir, un o ddoethion yynys a cheidwad eitemau hudol y Tuatha De, megis gwaywffon Lugh yn y dyfodol.

  Maethu a hyfforddi Lugh fel rhyfelwr gan Mannan, er i Lugh symud yn y diwedd i ardal Tara, Sir Meath i gael cartref gan Mr. Brenhines y Ffynidwydden Bolg, Talitu.

  Marwolaeth Balor

  Mae chwedloniaeth Lugh yn canolbwyntio amlaf ar ei gampau arwrol mewn brwydr. Yn ail frwydr Mag Tuired yng Ngorllewin Iwerddon, ymladdodd Lugh dan Nuada o'r Tuatha De, yn erbyn byddin ei daid o Fomoriaid. Pan laddwyd y brenin Nuada, aeth Lugh ymlaen i gymryd ei le fel brenin, er mai dim ond ar ôl gwrthdaro yn erbyn y Brenin Balor. Yn ystod eu brwydr, agorodd Baylor of the Evil Eye ei lygad gwenwynig y gwyddys ei fod yn lladd pawb a edrychodd arno, ond llwyddodd Lugh i yrru ei waywffon hudol trwy ei lygad, gan ei ladd ar unwaith.

  Traethineb a Sgiliau Lugh

  Mae un chwedl enwog yn sôn am deithiau Lugh i lys Tara i ofyn caniatâd gan Nuada, brenin y Tuatha De, i wasanaethu yn ei lys.

  Fodd bynnag, ni fyddai'r gwarchodwr yn gadael iddo basio heb sgil a fyddai o fudd i'r brenin; i'r hwn yr atebodd Lugh mai gof, crefftwr, rhyfelwr, telynor, bardd, hanesydd, dewin, a meddyg ydoedd, ac eto trodd y gwarchodlu ef ymaith, gan haeru fod ganddynt arbenigwyr yn yr holl ddosbarthiadau hynny.

  Lugh atebodd yn ffraeth, “Ond a oes gan unrhyw ddyn yr holl sgiliau hyn?” Pan fydd y gwarchodwyrNi allai ateb, gwahoddwyd Lugh i'r llys.

  //www.youtube.com/embed/JLghyOk97gM

  Symbolau Lugh

  Nid yn unig y soniwyd am Lugh drwy gydol yr amrywiol ysgrifau hanesyddol, academaidd, a mytholegol, ond fe'i cynrychiolwyd hefyd gan lawer o symbolau. Cysylltir ef â chigfrain, brain, helgwn, telynau, a tharanfolltau, tra'n personoli haelioni cynhaeaf yr Hydref.

  Ei symbol mwyaf adnabyddus oedd ei waywffon, o'r enw Assal, a gymerodd ffurf goleuo wrth ei daflu. Er y gwyddys fod ganddo lawer o eitemau hudolus o Tuatha De, ei waywffon a'i gi neu gi cyfriniol, a'i cynorthwyodd yn y frwydr, a'i gwnaeth yn rhyfelwr anorchfygol.

  Lugos, y gynrychiolaeth o Galiaid o Lugh, wedi'i symboleiddio ledled Gâl gyda cherfiadau pen carreg sy'n aml yn dwyn tri wyneb. Cafwyd amryw o hyd yn Ffrainc. Ym Mharis, mae un cerfiad a adnabuwyd gyntaf fel Mercwri, bellach yn cael ei gydnabod yn eang fel y Gaulish Lugos.

  Mae'n debygol bod cyfansoddiad y tri wyneb yn cynrychioli'r tri duw Galaidd adnabyddus Esus, Toutatis, a Taranis. . Dichon fod hyn yn esbonio'r llu o briodweddau gwahanol y mae Lugos yn eu rhannu â'r duwiau amlwg eraill hyn, megis y cysylltiad â tharanau y mae'n ei rannu â Taranis.

  Darganfuwyd yn Iwerddon hefyd gynrychioliadau o dri cherfiad carreg wyneb, megis fel un a ddarganfuwyd yn y 19eg ganrif yn Drumeague,Gall Sir Cavan, a'u tebygrwydd i gynrychioliadau Galaidd Lugos awgrymu eu cysylltiad â'u cymar annwyl, Lugh.

  Lughnasadh – Gŵyl i Lugh

  Olwyn y Blwyddyn. PD.

  Roedd pobloedd cynnar Ewrop Geltaidd, yn enwedig y Gwyddelod, yn uchel eu parch at eu calendr seryddol oherwydd eu gallu i ddarparu arweiniad amaethyddol. Rhannwyd y calendr yn bedwar digwyddiad mawr: heuldro’r gaeaf a’r haf a’r ddau gyhydnos. Hanner ffordd rhwng pob un o’r digwyddiadau hyn, roedd pobl yn dathlu gwyliau llai fel Lughnasada neu “ Cynulliad Lugh ”, a gynhaliwyd rhwng heuldro’r haf a Chyhydnos yr Hydref.

  Roedd yr ŵyl bwysig hon yn nodi cynhaeaf cyntaf y flwyddyn. Roedd yn cynnwys marchnad fasnach fawr, gemau cystadleuol, adrodd straeon, cerddoriaeth, a dawnsio traddodiadol i ddathlu'r bounty i ddod. Dywed chwedl i Lugh ei hun ddal y Lughnasada cyntaf i anrhydeddu ei fam faeth Tailitu, a gynhaliwyd yn Teltown, Sir Meath, lle bu Lugh yn cael ei faethu ar un adeg.

  Nid hwyl a gemau yn unig oedd Lughnasadh. Roedd yr ŵyl yn dilyn traddodiad yr hen ddefod o gynnig ffrwyth cyntaf y cynhaeaf i'r hen dduwiau, ac wrth wneud hynny, sicrhawyd y byddent yn cael cynhaeaf toreithiog a hael.

  Lughnasadh Heddiw

  Beth oedd unwaith yn bererindod i dalu gwrogaeth i Lugh Lamhfada mewn paganamseroedd, a elwir bellach yn bererindod Sul y Reek i Mynydd Croagh Patrick yn Sir Mayo. Talwyd gwrogaeth yn aml i Lugh ar gopaon mynyddoedd a mannau uchel.

  Ymhellach i'r dwyrain yn Lugdunon, Lyon fodern, Ffrainc, tarddodd gŵyl Rufeinig Augustus hefyd fel gŵyl i ddathlu Lugus. Er mai Celtiaid Gâl a gychwynnodd y crynhoad, fe'i Rhufeineiddiwyd yn ddiweddarach gyda dyfodiad Rhufain ledled Gâl.

  Mae gŵyl Lughnasadh wedi goroesi hyd heddiw ond fe'i dethlir bellach fel yr ŵyl gynhaeaf Anglicanaidd a elwir yn Lammas, neu “Offeren Dorth”. Mae'r un traddodiadau sy'n cael ei dathlu ledled Prydain a Gogledd Iwerddon yn rhannu llawer o'r un traddodiadau â'r dathliad paganaidd gwreiddiol.

  Mae Ffair Ould Lammas wedi'i chynnal yn Ballycastle, Swydd Antrim ar y dydd Llun a dydd Mawrth olaf ym mis Awst bob blwyddyn ers yr 17eg ganrif. . Fel Lughnasadh, mae'n dathlu diwedd twf haf a dechrau cynhaeaf yr hydref .

  Mewn mannau eraill yn Iwerddon mae dathliadau modern lluosog yn gysylltiedig â'r Lughnasadh hynafol gŵyl megis ffair Puck yn Killorglin, Co.Kerry. Mae’r ŵyl dridiau hon wedi bod yn rhedeg ers yr 16eg ganrif ac mae’n cynnwys cerddoriaeth draddodiadol, dawnsio, adrodd straeon, gweithdai celf, a marchnadoedd.

  Symboledd Lugh

  Roedd cysylltiad uniongyrchol rhwng y duw Lugh a’r traddodiadau amaethyddol arcane Ewrop, yn yr hwn yr oedd yn amddiffynwr a goruchwyliwr acynhaeaf helaeth. Credai'r Celtiaid yng nghylch bywyd a marwolaeth ym mhob peth, a welir yn hanes epig Balor a Lugh.

  Tra mewn chwedloniaeth, Lugh yn gorchfygu Balor mewn brwydr, yn yr hanes amaethyddol y bu'r ddau. cymheiriaid pwysig ym myd natur. Rhoddodd Balor, fel yr haul, yr egni angenrheidiol ar gyfer tyfiant cnydau llwyddiannus, ond gyda dyfodiad Awst, neu Lugh, byddai'r haul yn cael ei aberthu i sicrhau cynhaeaf da. Mae’r chwedl hon, er ei bod wedi’i seilio ar ddelweddau hudolus, yn cynrychioli dirywiad naturiol oriau’r haul yn yr awyr a dyfodiad yr hydref.

  Mae ysgolheigion eraill, megis Maire Macneill, wedi priodoli chwedl wahanol ond tebyg. Yn y fersiwn hon o'r chwedl, mae Balor yn gyfarwydd â'r duw Crom Dubh, a warchododd y grawn fel ei drysor, a bu'n rhaid i'r dewr a phwerus Lugh achub y cynhaeaf i'r bobl. Yn y myth hwn am orchfygiad Lugh yn erbyn Balor, gallai pobl y ddaear esbonio a dathlu gorchfygiad sychder, malltod, a diwedd haul tanbaid yr haf.

  Trwy ei lu o chwedlau, mythau a brwydrau, Lugh yn cael ei adnabod hefyd fel duw holl-weld neu wybodus. Mae ei gynrychiolaeth symbolaidd fel cigfrain, brain, a cherfiadau aml-wyneb yn portreadu'r ochr arall, uchel ei pharch i'r duwdod hwn: ei sgil ym mhob celfyddyd ac enw da fel Derwydd doeth. Roedd ei waywffon nid yn unig yn arf, ond roedd yn symbol o rym y stormydd mellt a tharanau, a oedd yn gyffredin ar y prydtymor cynhaeaf Awst. Yn chwedlau Sir Mayo, roedd stormydd mellt a tharanau Awst yn cael eu hadnabod fel y brwydrau rhwng Balor a Lugh.

  Perthnasedd Heddiw

  Mae Lugh yn parhau i gael ei addoli a'i anrhydeddu heddiw mewn cylchoedd Pagan a Wicaidd fel duw amaethyddiaeth , ystormydd yr haf, a'r cynhauaf. Mae ymroddwyr Lugh yn edrych arno am ysbrydoliaeth a chreadigedd, ac fe'i hadwaenir fel noddwr arlunwyr, crefftwr, cerddorion, beirdd, a chrefftwyr.

  Mae seremonïau sy'n talu teyrnged i Lugh yn byw ymlaen yn Iwerddon, er bod y rhan fwyaf wedi bod. wedi'u hailfrandio ac maent bellach yn gysylltiedig â'r ffydd Gristnogol. Fodd bynnag, mae llawer yn dal i addoli’r duwdod hynafol yn ystod Lughnasadh.

  Casgliad

  Mae pwysigrwydd Lugh drwy’r diwylliant Celtaidd yn amlwg yn ei chwedlau a’i gynrychioliadau niferus. Roedd bwydo’r gymuned yn hanfodol, ac yn addoliad a dealltwriaeth Lugh, gallai’r bobl sicrhau cynhaeaf helaeth. Dros amser esblygodd ei stori yn saga wych a fyddai’n cael ei hadrodd mewn llawer o wyliau, gan sicrhau na fyddai arwyddocâd Lugh byth yn cael ei anghofio. Heddiw, mae llawer o ddefodau a gwyliau gwreiddiol Lugh wedi troi'n fersiynau modern, Seisnigedig.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.