Afal – Symbolaeth ac Ystyron

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae afalau wedi chwarae rhan arwyddocaol ac yn aml yn symbolaidd mewn llawer o fythau, straeon tylwyth teg a straeon hynafol. Mae rhywbeth am y ffrwyth hwn sy'n ei osod ar wahân i eraill, gan ei wneud yn fotiff amlwg ac yn gynnyrch ystyrlon o'r byd naturiol.

  Wrth ddweud hynny, gadewch i ni edrych yn agosach ar ystyr symbolaidd afalau a'u rôl mae'n cael ei chwarae mewn diwylliant byd-eang dros y blynyddoedd.

  Arwyddocâd Symbolaidd Afalau

  Mae symbolaeth yr afal yn dyddio'n ôl i'r hen amser Groeg ac yn nodweddiadol mae'n gysylltiedig ag emosiynau'r galon. Mae'r rhain yn cynnwys cariad, chwant, cnawdolrwydd ac anwyldeb.

  • Symbol o gariad: Mae'r afal yn cael ei adnabod fel ffrwyth cariad ac mae wedi cael ei ddefnyddio ers cyn cof i fynegi anwyldeb ac angerdd . Ym mytholeg Roeg, mae Dionysus yn cynnig afalau i Aphrodite , er mwyn ennill ei chalon a'i chariad.
  • Symbol o synhwyro: Mae afalau yn aml yn a ddefnyddir mewn paentiadau a gweithiau celf fel symbol o awydd a synhwyraidd. Mae'r Dduwies Rufeinig Venus yn aml yn cael ei darlunio gydag afal i fynegi cariad, harddwch ac awydd.
  • Symbol o bositifrwydd: Mae'r afal yn symbol o ddaioni a phositifrwydd mewn diwylliant Iddewig. Yn ystod y Rosh Hashanah, neu'r Flwyddyn Newydd Iddewig, mae'n arferiad i bobl Iddewig fwyta afalau wedi'u trochi mewn mêl.
  • Symbol o harddwch benywaidd: Mae'r afal yn symbol o harddwch benywaidd a ieuenctid yn Tsieina.Yn Tsieina, mae blodau afal yn cynrychioli harddwch benywaidd. Yng ngogledd Tsieina, mae'r afal yn symbol o'r Gwanwyn.
  • Symbol o ffrwythlondeb: Mae'r afal wedi'i ddefnyddio fel symbol o ffrwythlondeb ar draws llawer o ddiwylliannau a thraddodiadau. Ym mytholeg Roeg, derbyniodd Hera afal yn ystod ei dyweddïad â Zeus, fel arwyddlun o ffrwythlondeb.
  • S afal o wybodaeth: Mae'r afal yn symbol o wybodaeth , doethineb, ac addysg. Yn y 1700au, rhoddwyd afalau i athrawon yn Nenmarc a Sweden, fel arwydd o’u gwybodaeth a’u deallusrwydd. Dechreuwyd dilyn y traddodiad hwn yn yr Unol Daleithiau o'r 19eg ganrif ymlaen.

  Arwyddocâd Diwylliannol Afalau

  Mae afalau yn rhan o nifer o gredoau diwylliannol ac ysbrydol ac mae ganddynt ystyron cadarnhaol a negyddol. Dyma rai o nodweddion diwylliannol afalau:

  • Cristnogaeth

  Yn ôl yr hen destament, roedd yr afal yn symbol o demtasiwn, pechod, a cwymp dynolryw. Credwyd mai afal oedd y ffrwyth gwaharddedig a fwytewyd gan Adda ac Efa. Yn Caneuon Beiblaidd Solomon, defnyddir yr afal fel symbol o synhwyro. Yn y Testament Newydd, fodd bynnag, defnyddir yr afal mewn ystyr gadarnhaol. Weithiau mae Iesu Grist yn cael ei bortreadu ag afal yn ei law, fel symbol o adfywiad a phrynedigaeth. Mae'r Testament Newydd hefyd yn defnyddio'r ymadrodd “afal fy llygad” i ddynodi cariad cryf.

  • CernywegCredoau

  Mae gan y Cernywiaid ŵyl o afalau, gyda nifer o gemau ac arferion yn ymwneud â’r ffrwythau. Yn ystod yr ŵyl, afalau caboledig mawr, yn cael eu rhoi i ffrindiau a theulu, fel symbol o lwc dda. Mae yna hefyd gêm boblogaidd lle mae'r cyfranogwr yn gorfod dal afalau gyda'u cegau. Dynion a merched o Gernyw yn cymryd afalau'r Nadolig yn ôl a'u cadw o dan eu gobenyddion gan y credir ei fod yn denu gŵr/gwraig addas.

  • Mytholeg Norseaidd

  Ym mytholeg Norseg, mae Iðunn, duwies ieuenctid tragwyddol, yn gysylltiedig ag afalau. Mae Iðunn yn cadw'r afalau aur er mwyn rhoi anfarwoldeb i dduwiau.

  • mytholeg Groeg

  Mae motiff yr afal yn ailddigwydd trwy fytholeg Roeg. Daw'r afalau aur mewn chwedlau Groegaidd o groth y dduwies Hera. Arweiniodd un o'r afalau aur hyn, a elwir hefyd yn afal anghytgord, at y rhyfel Trojan, pan roddodd Paris o Troy yr afal i Aphrodite a herwgipio Helen o Sparta.

  Mae'r afal aur hefyd yn cael ei ddarlunio ym myth Atlanta. Mae Atlanta yn heliwr traed cyflym a gynigiodd briodi un a allai redeg yn gyflymach na hi. Roedd gan Hippomenes dri afal aur o ardd Hesperides . Wrth i Atlanta redeg, gollyngodd yr afalau, a oedd yn tynnu sylw Atlanta, gan achosi iddi golli'r ras. Yna enillodd Hippomenes ei llaw mewn priodas.

  Hanes yr Afal

  Cyndad yafal dof yw'r Malus Sieversii , coeden afalau gwyllt a geir ym mynyddoedd Tian Shan, Canolbarth Asia. Cafodd afalau o'r goeden Malus Sieversii eu tynnu a'u cludo ar y Ffordd Sidan. Yn ystod y daith hir, fe wnaeth sawl math o afalau ymdoddi, esblygu a chroesi. Yna cymerwyd y ffurfiau newydd hyn o afalau ar hyd y Ffordd Sidan i wahanol rannau o'r byd, a daethant yn raddol yn ffrwyth cyffredin mewn marchnadoedd lleol.

  Cyrhaeddodd afalau wahanol ranbarthau ar wahanol adegau mewn hanes. Yn Tsieina, cafodd afalau eu bwyta tua 2000 o flynyddoedd yn ôl, ac fe'u defnyddiwyd yn bennaf mewn pwdinau. Roedd yr afalau hyn yn llawer meddalach, gan eu bod yn hybridiau'r M. baccata a M. sieversii mathau. Yn yr Eidal, mae archeolegwyr wedi darganfod adfeilion sy'n awgrymu bwyta afalau o 4000 BCE. Yn y Dwyrain Canol, mae tystiolaeth i ddweud bod afalau wedi'u tyfu a'u bwyta o'r trydydd mileniwm CC. Daethpwyd ag afalau i Ogledd America yn yr 17eg ganrif, gan wladychwyr Ewropeaidd. Yn America a gweddill y byd, roedd afalau'n cael eu storio'n bennaf mewn atigau neu seleri.

  Ffeithiau Diddorol Am Afalau

  • Gŵyl a gynhelir ar Hydref 21 yw Diwrnod Afalau, sy'n cefnogi pobl leol. diwylliant ac amrywiaeth.
  • Mae coed afalau yn byw am tua 100 mlynedd.
  • Mae afalau wedi'u gwneud o 25% o aer a gallant arnofio'n hawdd mewn dŵr.
  • Americaniaid brodorol sy'n meddwl ac yngelwir act fel pobl wyn yn Indiaid afal , sy'n symboli eu bod wedi anghofio eu gwreiddiau diwylliannol.
  • Mae siglo afalau yn un o gemau enwocaf Calan Gaeaf.
  • 12>Malusdomesticaphobia yw ofn bwyta afalau.
  • Darganfu Isaac Newton gyfraith disgyrchiant ar ôl i afal ddisgyn ar ei ben.
  • Mae tua 8,000 o fathau o afalau ledled y byd.
  • 10>
  • Nid yw’r Beibl yn datgan mai’r ffrwyth gwaharddedig yw’r afal, ond y mae credinwyr wedi llunio dehongliad o’r fath.
  • Mae afalau yn peri bywiogrwydd meddwl a miniogrwydd.
  • Yn ôl cofnodion cyfredol, Tsieina yw'r cynhyrchydd mwyaf o afalau yn y byd.

  Yn Gryno

  Mae'r afal yn ffrwyth amlbwrpas a chymhleth gyda sawl ystyr symbolaidd. Gall olygu cariad, pechod, gwybodaeth, neu cnawdolrwydd. Mae'n parhau i fod yn un o'r ffrwythau mwyaf symbolaidd o'r holl ffrwythau, gyda rôl amlwg mewn sawl system gred a diwylliant.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.