Blodyn Petunia - Ystyr a Symbolaeth

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae petunias yn blanhigion tŷ poblogaidd a welir yn aml yn rhaeadru o botiau crog a blychau planwyr ffenestri. Er bod y blodau hardd hyn, siâp twndis, lliw llachar yn anrhegion perffaith fel planhigion mewn potiau, mae'n syniad da gwybod beth maen nhw'n ei symboleiddio cyn eu rhoi i unrhyw un i atal unrhyw gam-gyfathrebu.

  Beth yw Petunia?

  Mae petunias yn genws o'r teulu Solanaceae ac yn frodorol o Dde America. Mae gan y planhigion hyn flodau mawr, siâp trwmped sy'n dod mewn amrywiaeth o liwiau.

  Mae'r petunia yn perthyn yn agos i blanhigion tybaco a thomatos. Mae gan y rhan fwyaf o fathau ddail gludiog oherwydd y sudd y mae'n ei ysgarthu fel ffordd o amddiffyn rhag pryfed a chwilod.

  Beth mae Petunia yn ei olygu?

  Mewn diwylliannau Rhufeinig a Groegaidd, roedd pobl yn addoli blodau ac yn cymryd eu symbolaeth yn ddifrifol iawn. Fe wnaethon nhw ei ddefnyddio i fynegi eu hemosiynau ac ychwanegu mwy o ystyr i gelf a llenyddiaeth.

  Doedd petunias ddim yn hollol hoffus yn y gorffennol serch hynny. Yn gynnar yn yr 16eg ganrif, darganfu fforwyr Sbaenaidd y planhigyn hwn a oedd yn tyfu'n gyflym a'i enwi'n "Petun." Yn fras, roedd hyn yn golygu “gwaith tybaco diwerth” – doedden nhw ddim hyd yn oed yn ystyried anfon samplau ohono yn ôl i Sbaen oherwydd eu bod yn meddwl nad oedd yn werth yr ymdrech.

  Yn y 1500au, roedd pobl Prydain hefyd yn credu bod petunias symbol o Sataniaeth, a chredwyd eu bod yn cynrychioli dicter a dicter.

  Fodd bynnag, dros amser, mae hynnewidiodd rhagolygon negyddol a heddiw, mae petunias yn blanhigyn poblogaidd dan do ac awyr agored. Mae'r enw Petunia hefyd yn enw poblogaidd ar ferched.

  Ystyr a Symbolaeth Petunias

  Mae Petunias yn symbol o bethau gwahanol felly gall deall yn union beth maen nhw'n ei olygu ddod yn eithaf dryslyd. Pan roddir fel anrheg, mae ei ystyr yn dibynnu ar y canlynol:

  • Y berthynas rhwng y rhoddwr a'r derbynnydd
  • Yr achlysur
  • Lliw y blodau

  Maen nhw’n dweud y gall petunias gynrychioli dicter a dicter. Os ydych chi wedi cael anghytundeb gyda rhywun ac yn dymuno gwneud iawn, efallai na fyddai rhoi petunias iddynt yn syniad da.

  Os oes gennych chi berthynas dda gyda'r derbynnydd, gellir ei ddehongli fel awydd cryf i dreulio mwy o amser gyda nhw. Yn y gorffennol, cawsant eu defnyddio fel addurniadau a'u rhoi fel anrhegion mewn priodasau Fictoraidd oherwydd eu bod yn cynrychioli bod gyda chwmni da.

  Lliwiau ac Ystyron Petunia

  Fel y rhan fwyaf o flodau, mae lliw mae petunias yn chwarae rhan enfawr yn yr hyn y maent yn ei symboleiddio. Cyn rhoi petunia mewn pot i rywun, mae gwybod beth mae pob lliw yn ei olygu yn ffordd wych o gyfleu'ch neges yn effeithiol.

  Petunia pinc

  Mae petunias pinc yn cynrychioli benyweidd-dra a thynerwch. Maent hefyd fel arfer yn gysylltiedig â themâu fel cariad mamol a thosturi. Mae hwn yn anrheg perffaith i bron unrhyw fenyw yn eich bywyd fel y maentcynrychioli merched yn berffaith a'u hegni gwych.

  Petunia Coch

  Mae petunias coch yn symbol o gariad cryf, angerddol. Mae'n anrheg berffaith rhwng cariadon gan eu bod yn cynrychioli cryfder a dyfnder perthnasoedd. Mae hwn yn ddewis arall perffaith i'r rhai sydd wedi blino rhoi a derbyn y tusw arferol o rosod coch ar achlysuron arbennig.

  Petunia Du

  Mae gwerthwyr blodau yn rhoi ystyron gwahanol i petunias du. Mae rhai yn meddwl amdano fel symbol o farwolaeth, karma drwg, neu deimladau negyddol o dywyllwch, tra bod eraill yn ei ystyried yn symbol o unigrywiaeth a chryfder. Gall yr amrywiaeth prin a dirgel hwn hyd yn oed olygu rhywbeth mor ddwfn â gwrthryfel oherwydd ei olwg eithaf gwrthryfelgar.

  Petunia Gwyn

  Tra bod petunias du symboleiddio emosiynau negyddol a gwrthryfelgar yn bennaf, mae rhai gwyn yn mynegi purdeb, ysbrydolrwydd a diniweidrwydd. Gallant hefyd symboleiddio ymddiriedaeth ac urddas, felly bydd eu hystyr yn dibynnu i raddau helaeth ar eich perthynas â'r derbynnydd. Gan eu bod yn dynodi purdeb a diniweidrwydd, fe'u defnyddir yn gyffredin fel addurniadau ac anrhegion mewn priodasau a seremonïau crefyddol eraill.

  Yellow Petunia

  Y blodyn hwn symbol o gyfeillgarwch a pharch, gan eu gwneud yn anrheg berffaith i'ch ffrindiau agos. Os hoffech chi ddweud wrth eich ffrindiau faint rydych chi'n ei addoli a'u parchu, melyn petuniasyn bendant yn ddewis ardderchog.

  Pitiunia Piws

  Mae'r lliw porffor yn cynrychioli gras, swyngyfaredd a ffantasi. Maent yn anrhegion perffaith i'ch ffrindiau, cydweithwyr, neu unrhyw un nad oes gennych ddiddordeb rhamantus ynddynt gan eu bod hefyd yn dynodi teimladau o barch ac edmygedd.

  Blue Petunia

  Mae'r lliw glas yn aml yn symbol o dawelwch, dibynadwyedd a sefydlogrwydd, Mae'n cynrychioli rhywbeth tebyg o'i roi fel blodau - ymddiriedaeth ac egni heddychlon. Mae petunias glas yn anrhegion gwych i bobl rydych chi'n ymddiried ynddynt ac yn eu hedmygu - boed yn berthnasau, yn gydweithwyr, neu'n ffrindiau.

  Pryd i Roi Petunias

  Tra bod petunias yn cael ei ddefnyddio'n gyffredin mewn tuswau, maen nhw anrhegion ardderchog ar gyfer partïon cynhesu tŷ, dathliadau'r gwanwyn, a hyd yn oed graddio. Os ydych chi am roi anrheg croeso i gymdogion neu gydweithwyr newydd, bydd pot o petunias melyn sy'n symbol o gyfeillgarwch a pharch hefyd yn cyfleu eich neges.

  Cofiwch fod petunias yn anrhegion ardderchog ar gyfer unrhyw achlysur. cyn belled â'ch bod yn eu rhoi yn y cyd-destun cywir. Mae croeso i chi eu rhoi mewn fâs neu bot clai hardd, ond gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ychwanegu lliwiau sy'n cynrychioli'n berffaith y neges yr hoffech chi ei chyfleu. Fyddech chi ddim am i rywun gamddehongli eich rhodd a meddwl amdano fel arwydd o ddicter neu ddicter!

  Petunias fel Planhigion Tŷ

  Nid oedd gan Petunias yr enw gorau yn y gorffennol, ondmaent yn parhau i fod yn blanhigion tŷ poblogaidd iawn. Maent wedi dod yn boblogaidd yn araf am eu lliwiau bywiog a llachar, eu caledwch, a'u persawr hyfryd.

  Gyda channoedd o fathau petunia, maent wedi'u categoreiddio yn seiliedig ar eu harferion twf yn ogystal â maint eu blodau.

  Er bod yn well gan rai Grandiflora oherwydd bod ganddyn nhw flodau enfawr, mae eraill yn cwympo mewn cariad â blodau bach, gwyrddlas Multiflora. Mae petunias “ton”, a elwir hefyd yn fathau “lledaenu”, hefyd yn boblogaidd oherwydd eu bod yn tyfu'n gyflym, a gallant lenwi blychau plannu mawr yn hawdd.

  Mae'r holl fathau hyn yn eithaf hawdd gofalu amdanynt, gan eu gwneud yn berffaith ar gyfer dechreuwyr a garddwyr arbenigol.

  Gofalu am Petunias

  I gadw petunias yn edrych yn llachar ac yn fywiog, mae'n rhaid i chi eu dyfrio'n rheolaidd a chadw eu pridd yn llaith. Efallai y bydd angen dyfrio dyddiol arnynt hyd yn oed yn ystod yr haf. Fodd bynnag, mae gorddyfrio yn rhywbeth na-na mawr, oherwydd bydd yn gwneud i petunias edrych yn leggy a sgraglyd gydag ychydig iawn o flodau.

  Osgowch wlychu dail a blodau petunias gan y gall hybu afiechyd. Gwnewch yn siŵr eich bod yn eu dyfrio'n agos at y pridd ac osgoi pydredd gwreiddiau trwy ychwanegu llawer o dyllau i'ch cynhwysydd.

  Mae petunias yn fwydwyr trwm felly mae’n well ychwanegu gwrtaith sy’n rhyddhau’n araf pan fyddwch chi’n eu plannu. Mae chwistrellu gwrtaith hylif bob wythnos hefyd yn bwysig oherwydd bydd hyn yn rhoi digon o egni i'ch petunias gynhyrchu blodau hardd. Prydmaent yn mynd yn sgraglyd, efallai y byddwch yn eu torri'n ôl i annog twf blodau newydd.

  Sicrhewch fod eich petunias yn cael digon o olau haul. I gael y blodau gorau posib, rhowch o leiaf chwe awr o haul llawn y dydd iddyn nhw.

  Amlapio

  Mae Petunia yn flodyn hardd gyda symbolaeth groes. Er ei fod yn golygu drwgdeimlad a dicter, mae'r blodyn hefyd yn cynrychioli sawl cysyniad cadarnhaol, gan gynnwys gobaith. Mae'r blodau hyn yn parhau i fod yn blanhigyn addurniadol poblogaidd, sy'n cael ei werthfawrogi am eu blodau mawr sy'n dod mewn llawer o arlliwiau.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.