Symbolau Conffiwsiaeth a'u Hystyron

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Confucianism neu Ruism yw un o’r traddodiadau athronyddol hynaf ar y blaned ac mae’n aml yn cael ei ystyried yn grefydd ynddi’i hun hyd yn oed. Wedi'i sefydlu rhwng y 6ed a'r 5ed ganrif CC, mae Conffiwsiaeth yn canolbwyntio ar ddysgeidiaeth yr athronydd Tsieineaidd enwog Confucius.

  Prif ffocws yr athroniaeth neu'r grefydd hon yw'r ymdrech i ddod o hyd i gydbwysedd mewn bywyd trwy barch i'ch hynafiaid. a thraddodiadau. O'r herwydd, byddai rhywun yn tybio bod Conffiwsiaeth yn aeddfed gyda symbolau gweledol di-rif, iawn? Ddim o reidrwydd.

  Y Symbolau Conffiwsaidd Mwyaf Poblogaidd

  Er ei fod dros ddwy fileniwm a hanner oed ac yn dod o ddiwylliant â system iaith hieroglyffig, nid oes gan Gonffiwsiaeth ormod symbolau a ystyrir yn greiddiol i'w hathroniaeth.

  Ymddengys mai'r prif reswm am hynny yw bwriad yr athroniaeth hon i sillafu ei ddaliadau a'i safbwyntiau yn blaen ac yn llythrennol ar ffurf ysgrifenedig.

  Dilynwyr Mae Conffiwsiaeth yn dilyn ei feddyliau a'i hysgrifeniadau ac nid ydynt yn chwilio am symbolau unigol i'w haddoli – o leiaf dim cymaint â dilynwyr y rhan fwyaf o grefyddau a thraddodiadau athronyddol eraill.

  Dywedir bod Confucius bob amser yn ofni pe bai'n gwneud symbol arbennig i'w ddysgeidiaeth, yna byddai ei ddilynwyr yn dilyn ac yn addoli'r symbol hwnnw, heb roi fawr o sylw i'r ddysgeidiaeth y tu ôl iddo.

  O ganlyniad i hynny, dim ondychydig o symbolau Conffiwsaidd nodedig y gallwn eu cyfeirio atynt heddiw. Mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn weddol anodd eu darllen a'u dehongli.

  Wedi dweud hynny, mae'r symbolau hyn yn cael eu hystyried yn ganolog i Gonffiwsiaeth.

  1. Y Symbol Confucius

  Y symbol gweddol anhyblyg hwn yw'r symbol Tsieineaidd ar gyfer dŵr. Mae dŵr yn elfen bwysig o fywyd, sy'n caniatáu i bob peth dyfu a ffynnu. Mae'n gysylltiedig â'r gaeaf a llonyddwch.

  Defnyddir y symbol dŵr i fynegi llonyddwch ac urddas yn eich bywyd eich hun yn ogystal â heddwch a dealltwriaeth gyda’ch cymdogion. Fel y cyfryw, mae'r symbol hwn yn mynegi prif nodau Conffiwsiaeth, y mae'r athroniaeth hon yn anelu at eu cyflawni trwy ymlyniad cyffredinol at draddodiad ac addoliad hynafiadol.

  Defnyddir y symbol hwn hefyd yn gyffredin mewn seremonïau priodas yn Tsieina, gan ei fod yn cynrychioli'r cytgord rhwng y newydd-briod.

  2. Dŵr

  Mae'r ideogram dŵr yn boblogaidd iawn yn niwylliant Tsieineaidd yn gyffredinol, ac nid yn unig mewn Conffiwsiaeth. Un o'r Pum Elfen, mae Dwˆ r yn cael ei ystyried yn Ffynonellau Bywyd.

  Mewn Conffiwsiaeth, fodd bynnag, mae iddi'r ystyr ychwanegol o heddwch, cydbwysedd, a llonyddwch, a phob un ohonynt yn cynrychioli gwir nod yr athroniaeth hon. Mae hefyd yn syml, naturiol, a hyblyg, sy'n cyd-fynd ag egwyddorion a dysgeidiaeth Conffiwsiaeth.

  3. Yin Yang

  Yn cael ei ystyried yn fwy cyffredin fel symbol Taoist, yr Yin Yangdefnyddir symbol hefyd mewn Conffiwsiaeth. Mae'n symbol o'r un peth yn y ddwy grefydd – y cydbwysedd mewn bywyd rhwng grymoedd gwrthwynebol.

  Mae'r symbol yn cynrychioli deuoliaeth, ac yn cael ei bortreadu fel cylch wedi'i rannu'n ddau hanner, un yn ddu a'r llall yn wyn. Mae pob hanner yn cynnwys dot o'r lliw cyferbyn.

  4. Y Symbol Ysgolhaig

  Dyma symbol cyffredin arall yn niwylliant Tsieina sydd yn arbennig – ond nid yn gyfan gwbl – yn gysylltiedig â Chonffiwsiaeth.

  Mae symbol yr Ysgolhaig yn mynegi pwysigrwydd gwybodaeth a hunanymwybyddiaeth, y ddau yn hanfodol os ydym am gael cydbwysedd gwirioneddol ynddynt eu hunain.

  Mae'r ffocws ar wybodaeth mewn Conffiwsiaeth yn un o'r prif resymau pam mae pobl yn Tsieina bob amser wedi gosod llawer iawn o werth ar addysg.

  5. Y Jen

  Mae'r symbol ideogram hwn yn cyfieithu'n llythrennol fel rhinwedd gymdeithasol . Mae’n cynnwys yr holl rinweddau personol sy’n ein helpu i gyflawni a chynnal cytgord cymdeithasol o’n cwmpas. Cynhwysir cyfiawnder hefyd yn Jen gan nad yw Conffiwsiaeth yn ceisio cytgord cymdeithasol er ei fwyn ei hun yn unig, ond yn pwysleisio'r angen i gytgord o'r fath fod yn seiliedig ar wirionedd a chyfiawnder.

  6. Y Li

  Mae symbol Li yn cynrychioli ymddygiad cywir , fel mewn moesau da, parch, cwrteisi, ac ymlyniad at foesau cymdeithasol. Mae addoli cyson hefyd yn cael ei gynnwys yma gan ei fod yn rhan hollbwysig o’r cymdeithasoletiquette. Yn ôl Conffiwsiaeth, dylai pob aelod o gymdeithas ymarfer egwyddorion Li.

  Yn Gryno

  Nid oes gan Conffiwsiaeth symbol swyddogol, ond mae’r uchod yn cynrychioli ei delfrydau, ei gwerthoedd, a’i daliadau, megis cytgord. , heddwch, symlrwydd a naturioldeb.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.