Aos Sí – Cyndadau Iwerddon

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Mae chwedloniaeth Iwerddon yn llawn o greaduriaid a bodau, llawer ohonynt yn unigryw. Un categori o fodau o'r fath yw'r Aos Sí. Yn cael eu hystyried yn gyndadau'r Celtiaid, mae'r Aos Sí yn fodau cymhleth, wedi'u darlunio mewn amrywiol ffyrdd.

  Pwy yw'r Aos Sí?

  Mae'r Aos Sí yn goblynnod neu'n dylwyth teg hynafol -fel hil o fodau y dywedir eu bod yn dal i fyw yn Iwerddon, wedi'u cuddio o olwg dynol yn eu teyrnasoedd tanddaearol. Cânt eu trin â pharch a'u dyhuddo ag offrymau.

  Er bod y bodau hyn fel arfer yn cael eu darlunio fel hanerlwyni, neu dylwyth teg bach, mewn ffilmiau a llyfrau modern, yn y rhan fwyaf o ffynonellau Gwyddelig dywedwyd eu bod o leiaf mor dal â bodau dynol tal a theg. Dywedir eu bod yn hardd iawn.

  Yn dibynnu ar ba chwedl a ddarllenwch, dywedir bod yr Aos Sí naill ai'n byw ym mryniau a thomenni niferus Iwerddon neu mewn dimensiwn cwbl wahanol – bydysawd cyfochrog sy'n debyg i ein rhai ni ond yn llawn o'r creaduriaid hudolus hyn yn lle pobl fel ni.

  Yn y naill ddehongliad a'r llall, fodd bynnag, mae'n amlwg bod llwybrau rhwng y ddwy deyrnas. Yn ôl y Gwyddelod, mae’r Aos Sí i’w gweld yn aml yn Iwerddon, boed hynny i’n helpu ni, i hau direidi, neu dim ond i ofalu am eu busnes eu hunain.

  Ai Tylwyth Teg, Bodau Dynol, Coblynnod, Angylion, Neu Dduwiau Aos Sí?

  Marchogion y Sidhe gan John Duncan (1911). Parth Cyhoeddus.

  Gellir ystyried yr Aos Sí fel llawer o bethau gwahanol.Mae amryw o awduron wedi eu darlunio fel tylwyth teg, corachod, duwiau neu ddemi-dduwiau, yn ogystal ag angylion syrthiedig. Y dehongliad tylwyth teg yn wir yw'r mwyaf poblogaidd. Fodd bynnag, nid yw'r fersiwn Gwyddelig o dylwyth teg bob amser yn cyfateb i'n syniad cyffredinol o dylwyth teg.

  Er bod rhai mathau o dylwyth teg Gwyddelig fel y leprechauns yn cael eu portreadu mor fychan eu maint, roedd y rhan fwyaf o Aos Sí mor dal â phobl. . Roedd ganddyn nhw nodweddion arbennig o gorfail megis gwallt hir, gweddol a chyrff tal, main. Yn ogystal, mae yna sawl math o Aos Sí, rhai ohonyn nhw braidd yn wrthun.

  Dyma gip byr ar darddiad posib y bodau hyn.

  Gwreiddiau Mytholegol

  Mae yn ddwy brif ddamcaniaeth ym mytholeg Iwerddon ynglŷn â tharddiad yr Aos Sí.

  Yn ôl un dehongliad, angylion syrthiedig yw’r Aos Sí – bodau nefol o darddiad dwyfol a gollodd eu dwyfoldeb ac a daflwyd i lawr i’r Ddaear. Beth bynnag oedd eu camweddau, mae'n amlwg nad oeddent yn ddigon i ennill lle iddynt yn Uffern, ond yn ddigon i'w bwrw allan o'r Nefoedd.

  Yn amlwg, barn Gristnogol yw hon. Felly, beth yw'r ddealltwriaeth Geltaidd wreiddiol o'u gwreiddiau?

  Yn ôl y rhan fwyaf o ffynonellau, disgynyddion y Tuatha Dé Danann ( neu Pobl y Dduwies) yw'r Aos Sí Danu) . Edrychid ar y rhain fel trigolion dwyfol gwreiddiol Iwerddon cyn y Celtiaid ( Meibion ​​marwol MílEspáine ) i'r ynys. Credir i'r goresgynwyr Celtaidd wthio'r Tuatha Dé Danann neu'r Aos Sí i mewn i'r Byd Arall - y deyrnas hudol y maent yn byw ynddi bellach sydd hefyd yn cael ei hystyried yn deyrnasoedd Aos Sí yn y bryniau a twmpathau o Iwerddon.

  Gwreiddiau Hanesyddol

  Mae tarddiad hanesyddol mwyaf tebygol yr Aos Sí yn ailgadarnhau cysylltiad Tuatha Dé Danann – yn wir roedd Iwerddon yn byw gan lwythau eraill o bobl pan oedd goresgynnodd y Celtiaid hynafol o Iberia tua 500 CC.

  Llwyddodd y Celtiaid i'w goresgyn ac mae archeolegwyr heddiw wedi dod o hyd i lawer o fynwentydd (claddfeydd torfol yn aml) ar gyfer trigolion hynafol Iwerddon.

  hyn yn gwneud y syniad bod yr Aos Sí yn byw dan ddaear ym mryniau a thomenni Iwerddon yn llawer mwy erchyll, ond yn wir dyna sut mae mytholegau yn dechrau fel arfer. wedi bod yn ei hastudio trwy lens sawl diwylliant modern (yn bennaf pobl Iwerddon, yr Alban, Cymru, Cernyw, a d Llydaw). Yn yr un modd, mae enwau'r Aos Sí hefyd yn amrywiol.

  • Am un, cawsant eu galw Aes Sídhe yn yr Hen Wyddeleg neu Aes Síth yn yr Hen Albaneg (ynganu [eːs ʃiːə] yn y ddwy iaith). Rydym hefyd eisoes wedi archwilio eu cysylltiad tebygol â'r Tuatha Dé Danann.
  • Mewn Gwyddeleg modern, fe'u gelwir yn aml hefyd. Daoine Sídhe ( Daoine Síth yn yr Alban). Mae'r rhan fwyaf o'r termau hyn fel arfer yn cael eu cyfieithu fel Pobl y Twmpathau – Aes yw pobl a Sídhe yn golygu twmpathau .
  • Mae gwerin y tylwyth teg hefyd a elwir yn aml yn Sídhe yn unig. Mae hyn yn aml yn cael ei gyfieithu fel dim ond tylwyth teg er nad yw hynny'n dechnegol wir - yn llythrennol yn unig mae'n golygu twmpathau yn Hen Wyddeleg.
  • Term cyffredin arall yw Daoine Maithe sy'n golygu Y Bobl Dda . Mae hefyd yn cael ei ddehongli fel Y Cymdogion Da , Gwerin y Tylwyth Teg, neu ddim ond Y Werin . Mae peth disgwrs ymhlith haneswyr ai'r un pethau yw'r Pobl Maithe a'r Aos Sí. Mae rhai yn credu bod y Pobl Maithe yn fath o Aos Sí, tra bod eraill yn credu eu bod yn ddau fath o fodau cwbl ar wahân (Aos Sí yw angylion syrthiedig a'r Pobl Maithe yw'r Tuatha Dé Danann ). Fodd bynnag, ymddengys mai'r gred gyffredinol yw eu bod yn enwau gwahanol ar yr un math o fodau.

  Bydoedd Cydgyfeiriol

  P'un a yw'r Aos Sí yn byw yn eu teyrnasoedd twmpathau tanddaearol neu mewn dimensiwn arall cyfan, mae'r rhan fwyaf o'r mythau hynafol yn cytuno bod eu tiriogaeth a'n un ni yn uno tua'r wawr a'r cyfnos. Y machlud yw pan fyddan nhw'n croesi o'u byd nhw i'w byd nhw, neu'n gadael eu teyrnasoedd tanddaearol a dechrau crwydro'r Ddaear. Dawn pan ânt yn ol a chuddio.

  A yw'r Aos Sí yn “Dda” neu“Drwg”?

  Mae’r Aos Sí yn cael eu hystyried yn gyffredinol fel rhai llesol neu foesol niwtral – credir eu bod yn hil ddatblygedig yn ddiwylliannol ac yn ddeallusol o gymharu â ni ac nid yw’r rhan fwyaf o’u gwaith, eu bywyd a’u nodau yn gwneud hynny. yn peri pryder mawr i ni. Nid yw'r Gwyddelod yn erfyn ar yr Aos Sí am droedio'u tir gyda'r nos gan eu bod yn sylweddoli bod y wlad mewn gwirionedd yn perthyn i'r Aos Sí hefyd.

  Ar yr un pryd, fodd bynnag, mae cryn dipyn o enghreifftiau o Aos Sí maleisus, megis y Leanan Sídhe – morwyn fampir dylwyth teg, neu’r Far Darrig – cefnder drwg y Leprechaun. Ceir hefyd y Dullahan , y marchog enwog heb ben, ac wrth gwrs, y Bean Sídhe , a adnabyddir ar lafar gwlad fel y banshee – cynhaliwr marwolaeth Gwyddelig. Eto i gyd, mae'r rhain ac enghreifftiau drwg eraill yn cael eu hystyried yn nodweddiadol fel eithriad yn hytrach na'r rheol.

  Symbolau a Symbolau'r Aos Sí

  Yn syml iawn, “Hen Werin” Iwerddon yw'r Aos Sí – dyma’r bobl y mae’r Celtiaid Gwyddelig yn gwybod y daethant yn eu lle ac y maent wedi ceisio cadw atgof yn eu mytholeg.

  Fel gwerin hudolus mytholegau eraill, defnyddir yr Aos Sí hefyd fel esboniad ar bopeth y bobl o Iwerddon yn methu esbonio ac yn cael ei hystyried yn oruwchnaturiol.

  Pwysigrwydd yr Aos Sí mewn Diwylliant Modern

  Anaml y darlunnir yr Aos Sí wrth ei henw mewn ffuglen fodern a diwylliant pop. Fodd bynnag, mae eu tylwyth teg-felmae dehongli wedi cael sylw mewn llyfrau di-rif, ffilmiau, sioeau teledu, dramâu, a hyd yn oed gemau fideo a fideos cerddoriaeth dros y blynyddoedd.

  Mae'r gwahanol fathau o Aos Sí hefyd wedi gweld miloedd o ddarluniau mewn llyfrau, ffilmiau, a cyfryngau eraill – banshees, leprechauns y Marchog Di-ben, fampirod, ysbrydion yn hedfan, sombi, y boogieman, a llawer o greaduriaid chwedlonol enwog eraill i gyd yn gallu olrhain eu tarddiad yn rhannol neu'n gyfan gwbl i'r hen fytholeg Geltaidd a'r Aos Sí.

  Amlapio

  Yn yr un modd â tharddiad y rhan fwyaf o chwedlau a mythau, mae straeon yr Aos Sí yn cynrychioli llwythau hynafol Iwerddon. Yn yr un modd ag y gwnaeth Cristnogaeth gadw a newid llawer o hanesion chwedloniaeth Geltaidd ar ôl iddynt feddiannu'r rhanbarthau Celtaidd, roedd gan y Celtiaid hefyd, yn eu hamser, hanesion am y bobl y daethant yn eu lle.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.