Leanan Sidhe – Seductresses Gwyddelig demonig

 • Rhannu Hwn
Stephen Reese

  Un o nifer o ferched tylwyth teg syfrdanol o hardd ond hefyd yn fradwrus ym mytholeg Iwerddon, mae'r Leanan Sidhe yn asgwrn cefn arlunwyr, awduron a cherddorion Gwyddelig. Gan ysglyfaethu ar eu natur ysgafn a digalon yn ogystal â'u hunigrwydd a'u gwerthfawrogiad o harddwch, dywedir i'r Leanan Sidhe ddod â therfynau llawer o arlunwyr Iwerddon.

  Pwy yw'r Leanan Sidhe?

  Mae Leanan Sidhe yn fath o gythreuliaid neu dylwyth teg drwg ym mytholeg Iwerddon. Mae eu henw yn cyfieithu fel Fairy Lover a gellir ei sillafu hefyd fel Leannán Sídhe neu Leannan Sìth. Maent yn perthyn yn agos i'r banshees enwocach neu bean sidhe, h.y. tylwyth teg .

  Fel y mae enw'r Leanan Sidhe yn awgrymu, maent tylwyth teg hyfryd sy'n ceisio hudo dynion i fath drygionus o “berthynas” â nhw. Yn fwy na hynny, mae gan y Leanan Sidhe fath penodol iawn o ddynion y maen nhw'n dueddol o fynd amdanyn nhw.

  Pam Mae'r Sidhe Leanan yn Dewis Artistiaid?

  Er y gellir dadlau bod creadur mor hyfryd â'r Leanan Sidhe gwneud i unrhyw ddyn syrthio mewn cariad â hi, mae'r tylwyth teg drwg hyn yn tueddu i fynd at artistiaid, llenorion, cerddorion, a mathau eraill o greadigol yn unig.

  Mae llawer o resymau posibl am hyn. Ar gyfer un, mae'r artist ystrydebol yn rhamantus a melancolaidd iawn. Yn nodweddiadol dyn, yr adeg honno yn hanes Iwerddon o leiaf, mae'r artist hefyd fel arfer mewn angen dybryd am ysbrydoliaeth neu awen. Ac mae hon yn rôl y mae'rMae Leanan Sidhe yn fedrus wrth gymryd.

  Mae cynllun cyfan y Leanan Sidhe yn dibynnu ar hudo’r artist sy’n ei chael hi’n anodd gyda’i harddwch a rhoi iddo’r ysbrydoliaeth sydd ei angen arno i ddilyn ei grefft. Wrth wneud hynny, fodd bynnag, mae'r Leanan Sidhe hefyd yn tynnu egni o'r artist ac yn araf ond yn sicr yn ei ddihysbyddu a'i droi'n ddyn eiddil a gwan.

  Sut mae'r Artistiaid yn Cwrdd â'u Diwedd

  chwedlau, dywedir bod dioddefwr Leanan Sidhe yn byw fel caethwas y swynwr am byth – yn methu â thorri’n rhydd o’i swyn a’i gorfodi i barhau i greu celfyddyd a thanio bodolaeth y Leanan Sidhe gyda’i rym bywyd ei hun.

  Yn ôl eraill mythau, byddai'r Leanan Sidhe yn defnyddio strategaeth wahanol. Byddai’n aros gyda’r artist am gyfnod, digon i’w wneud yn ddibynnol ar ei hysbrydoliaeth. Yna, byddai hi'n ei adael yn sydyn, gan ei fwrw i iselder erchyll na fyddai'n gallu dod allan ohono. Dyma reswm mawr arall pam fod yn well gan Leanan Sidhe ysglyfaethu ar artistiaid – eu tueddiadau iselhaol cynhenid.

  Yn fuan wedyn, byddai’r artist naill ai’n marw o anobaith neu’n lladd ei hun. Byddai’r Leanan Sidhe wedyn yn plymio i mewn ac yn cymryd corff y dyn marw a’i lusgo i’w lloer. Byddai hi'n gwledda ar ei waed ac yn ei ddefnyddio i danio ei hanfarwoldeb ei hun.

  Sut i Stopio Sie Leanan

  Mor bwerus a'r Leanan Sidhe, dydyn nhw ddim yn ddi-stop ac mae mythau Gwyddelig yn dweud o gwpl o ffyrdd dynyn gallu achub ei hun rhag eu twyll.

  Ar yr olwg gyntaf y mae'r cyfle cyntaf i ddianc o afael y Leanan Sidhe – os yw Leanan Sidhe yn cynnig ei “chariad” i rywun a'i fod yn gallu ei gwrthod, yna nid yn unig y byddai ei chynllun yn cael ei atal ond byddai'r Leanan Sidhe yn cael ei orfodi i ddod yn gaethwas i'r arlunydd yn lle hynny.

  Ar adegau prinnach, gallai artist sy'n gaeth mewn gwe Leanan Sidhe ddianc rhag ei ​​gafael os yw am syrthio mewn cariad â dynes arall .

  A Oes yna Gwryw Leanan Sidhe?

  Mae yna un cyfeiriad hysbys at Leanan Sidhe gwrywaidd yn poenydio arlunydd benywaidd. Crybwyllir hyn yn Trafodion y Gymdeithas Ossianig o 1854. Gwelir hyn fel eithriad i'r rheol, fodd bynnag, ac edrychir ar y Leanan Sidhe o hyd fel tylwyth teg benywaidd. Mae cysylltiad y tylwyth teg â'r bean sidhe neu'r banshee benywaidd hefyd yn cadarnhau eu delwedd fel gwirodydd benywaidd yn unig.

  Symbolau a Symboledd y Leanan Sidhe

  Y Leanan Sidhe mae myth yn eithaf arwyddluniol ym mytholeg Iwerddon. Gyda nifer o feirdd, arlunwyr a llenorion y wlad yn marw'n ifanc ar ôl byw bywydau byr a chythryblus, defnyddir chwedl Leanan Sidhe yn aml fel esboniad am y ffenomen honno.

  Seiliwyd y myth ar nifer o nodweddion ystrydebol yr ifanc artistiaid – eu parodrwydd i syrthio i hwyliau isel eu hysbryd, eu hanallu i reoli eu hysfa greadigol wedi iddynt ddod o hyd i ysbrydoliaeth, a’u hanallu i reoli eu hysbrydion creadigolnatur ramantus, i enwi ond ychydig.

  Nid yw hyn yn golygu bod artistiaid yn cael eu rhwystro rhag dod o hyd i gariadon neu ffurfio perthynas. Ond roedd yn gyffredin i'r fenyw yn eu bywydau gael ei beio am lygru'r artist a'i blymio i ddigalondid ac anobaith.

  Pwysigrwydd Leanan Sidhe mewn Diwylliant Modern

  Fel llawer o hen rai eraill Mythau Celtaidd , cafodd y Leanan Sidhe Dadeni yn Iwerddon yn ystod ac ar ôl y 19eg ganrif. Ysgrifennodd llawer o awduron enwog Iwerddon am y Leanan Sidhe, gan gynnwys Jane Wilde yn ei 1887 Chwedlau Hynafol, Mystic Charms and Superstitions of Ireland, neu W.B. Yeats a briodolodd natur fwy vampiraidd fyth i'r tylwyth teg hyn yn ei fersiwn “newydd hynafol” o'r chwedl.

  Yn ei lyfr drwg-enwog, Fairy and Folk Tales of Ireland, dywed Yeats am y chwedl. Leanan Sidhe fod:

  y rhan fwyaf o'r beirdd Gaeleg, hyd yn lled ddiweddar, wedi bod â Leanhaun Shee, oherwydd hi sy'n rhoi ysbrydoliaeth i'w chaethweision a hi yn wir yw'r awen Gaeleg — y dylwythen deg malaen hon. Bu farw ei chariadon, y beirdd Gaeleg, yn ifanc. Aeth hi'n aflonydd, a'u cludo ymaith i fydoedd eraill, oherwydd nid yw marwolaeth yn difetha ei grym.

  Yn aml mae Yeats yn cael ei beio am newid y mythau Celtaidd traddodiadol yn ormodol a'u gor-ramantu ond, o'r pwynt heddiw o farn, dim ond fersiynau eraill o'r mythau hynny yw ei ysgrifau, mor ddilys â'r gweddill.

  Gall y cariadon tylwyth teg hyn hefydmewn diwylliant pop cyfoes.

  Er enghraifft, gallwn ddod o hyd i Leanan Sidhe yn Cuchulain of Muirthemne gan y Fonesig Gregory, The Fairy Follower gan Katharine Mary Briggs, y stori Oisin yng Ngwlad yr Ieuenctid yn Hen Wyddelig Tales , ac eraill. Mae casgliad Brian O'Sullivan 2007 Leannán Sidhe – The Irish Muse o straeon byrion yn enghraifft dda arall i'r rhai sy'n chwilio am straeon Gwyddelig mwy traddodiadol gyda'r cariadon Tylwyth Teg hyn.

  Mae yna hefyd gân 2015 Leanan Sidhe gan y band Gwyddelig Unkindness of Ravens, gêm fideo 2005 Devil May Cry 3: Dante's Awakening , y Persona a Devil Summoner masnachfreintiau gêm fideo, a chyfres gêm fideo boblogaidd Megami Tensei Japaneaidd. Yn y byd manga, mae'r Mahoutsukai no Yome ( Y Briodferch Magus Hynafol ) gan Kore Yamazaki.

  O ran llenyddiaeth ffantasi fodern, mae'r 2008 Ink Exchange o gyfres Wicked Lovely Melissa Marr, The Iron Fey Series gan Julie Kagawa, a'r enwog The Dresden Files gan Jim Butcher a'i Leanansidhe cymeriad, a elwir Lea yn fyr, yn rhai enghreifftiau. Ym myd y ffilmiau, mae ffilm arswyd Muse 2017 gan John Burr a oedd yn cynnwys ysbryd benywaidd hardd a marwol a ddaeth yn gariad ac awen peintiwr.

  Amlapio

  Mae’r Lean Sidhe yn parhau i ysbrydoli a swyno dychymyg modern, ac fel eraill creaduriaid mytholeg Geltaidd , erys eu dylanwad i'w ganfod mewn diwylliant modern.

  Mae Stephen Reese yn hanesydd sy'n arbenigo mewn symbolau a mytholeg. Mae wedi ysgrifennu sawl llyfr ar y pwnc, ac mae ei waith wedi'i gyhoeddi mewn cyfnodolion a chylchgronau ledled y byd. Wedi'i eni a'i fagu yn Llundain, roedd gan Stephen gariad at hanes erioed. Yn blentyn, byddai'n treulio oriau yn porwio dros destunau hynafol ac yn archwilio hen adfeilion. Arweiniodd hyn at ddilyn gyrfa mewn ymchwil hanesyddol. Mae diddordeb Stephen mewn symbolau a mytholeg yn deillio o'i gred mai nhw yw sylfaen diwylliant dynol. Mae'n credu, trwy ddeall y mythau a'r chwedlau hyn, y gallwn ddeall ein hunain a'n byd yn well.